Príhovor

Speech

rankov1.jpg (10 772 bytes)

PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave
pavol.rankov@fphil.uniba.sk

 

E-content… e-verything

Veľký analytik médií Marshall McLuhan zdôrazňoval, že médium, ktoré správu prináša, má veľký vplyv na to, aký bude jej obsah. Roku 1967 dokonca napísal knihu, kde táto myšlienka stála už v názve – The Medium is the Message, t. j. Médium je správa. Tlačiarenský škriatok však spôsobil zmenu jedného písmenka na obale: The Medium is the Massage [1]. McLuhan bol s názvom, ktorý hovorí, že Médium je masáž, spokojný a ponechal ho aj v ďalších vydaniach. Takto médium tlače ovplyvnilo obsah správy.

No éra tlače je už za zenitom. Obsahy k nám čoraz viac prichádzajú elektronicky. Ako môže elektronické médium ovplyvňovať svoj obsah?

E-content je on-line a live. Je to obsah živý, otvorený pre neustálu aktualizáciu, opravovanie a rozširovanie. Ak sú dnes rozhlas a televízia plné najnovších správ a hitov, treba si uvedomiť, že na sieti je e-content prítomný v stave nepretržitej novosti. Potenciálne autor (alebo používateľ) môže kedykoľvek čokoľvek aktualizovať. Táto možnosť znamená, že nič zastarané by už v internete ani nemalo byť, lebo “zodpovedný” človek by takúto informáciu mal minimálne odstrániť, ak nie hneď nahradiť novšou, úplnejšou, presnejšou, teda pravdivejšou…

E-content je nekonečný. Autori boli v minulosti vždy obmedzovaní kapacitou média, príjemcu či interpreta. Nielen kniha mala limitovaný počet strán, ale aj koncert mal obmedzený počet minút. E-content však môžu tvoriť nekonečne dlhé reťazce núl a jednotiek. Knihy môžu na seba plynule nadväzovať, skladba elektronickej hudby môže znieť bez prestávky a aplauzu…

E-content je globálny. Ktokoľvek s prístupom na sieť ho môže nielen využívať, ale naň aj odkazovať zo svojej stránky, prípadne ho meniť. Z hľadiska počtu participujúcich ľudí je internet najväčší projekt, najväčšie dielo v dejinách ľudstva. E-content nám dáva ilúziu demokratickej interakcie a participácie. A možno nielen ilúziu…

E-content je univerzálny. Zahŕňa všetky informácie (od vedeckých cez umelecké až po triviálne). Má potenciál vytvoriť jediný totálny hypertext, ktorý bude zahŕňať celú exis-
tujúcu múdrosť a krásu, ktorú má ľudstvo k dispozícii. Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou tohto hypertextu bude aj e-content všetkej hlúposti a ošklivosti, ktoré ľudstvo vytvorí…

E-content je komplexný. Je platformou pre všetky typy informácií. Nikdy doteraz sme nemali dokumenty, ktoré by súčasne prinášali text, obraz, zvuk aj animáciu. Vďaka 3-D technológiám elektronický obsah tvoria tiež makety, modely a objekty. E-content má potenciál spojiť knižnicu, múzeum, galériu, školu, kino, divadlo, realitu…

E-content je tu!

 

[1] McLuhan, Marshall – Fiore, Quentin: The Medium is the Massage. New York : Bantam Books, 1967.


rankov2.jpg (4273 bytes)

Share:
Issue content