Príhovor

Speech

hruba.jpg (14355 bytes)  

Ing. Ivana Hrubá

ivana.hruba@sutn.gov.sk
Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava

 

„Ak nie si súčasťou normalizácie, môžeš sa stať súčasťou problémov.“

Možno v mnohým z Vás táto veta evokuje nepríjemnú spomienku na obdobie v nedávnej histórii Slovenska, a preto musím vysvetliť a uviesť na správnu mieru to, prečo som začala práve touto vetou.

Ide o myšlienku, ktorá odznela na valnom zhromaždení CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) a jej autorom je predstaviteľ firmy SKANSKA – teda firmy pôsobiacej v oblasti stavebníctva na celom svete. A práve táto myšlienka vystihuje podstatu technickej normalizácie.

Obdobne ako vo všeobecných vzťahoch sa od samého začiatku civilizačného a kultúrneho vývoja ľudskej spoločnosti uplatňovalo pravidlo všeobecného poriadku, teda všeobecná norma a rovnaká zásada sa postupne ustálila aj v technickej oblasti, kde sa pre technický a hospodársky poriadok prijal u nás výraz technická norma a pre názov zodpovedajúcej činnosti – technická normalizácia ako jazykové ekvivalenty pomenovaní štandard a štandardizácia využívaných v anglosaských krajinách, ale napríklad aj v Rusku.

Technická normalizácia dnes zasahuje prakticky do všetkých sfér ľudskej činnosti, a to aj tam, kde si to často ani neuvedomujeme. Pracovný deň každého človeka v čoraz väčšej miere závisí od stáleho pôsobenia typických riešení, uvážlivo zvolených a plánovaných, a od ich vzájomného prispôsobovania sa. Normalizácia uľahčuje duševnú prácu, zavádza do nej poriadok, zjednodušuje ju a objasňuje. Pomáha využívať materiálne hodnoty a duševné bohatstvo vytvárané v rôznych oblastiach. Normalizácia je jedným z dôležitých činiteľov, ktoré určujú všeobecnú technickú a kultúrnu úroveň spoločnosti.

V súčasnosti Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) spravuje okolo 30 000 slovenských technických noriem. Ide o normy na výrobky, služby, normy pre navrhovanie, skúšobné normy a tiež terminologické normy. Normy sú živým dokumentom a v priebehu času sa podľa potreby aktualizujú. Ich dodržiavanie je podľa európskeho princípu dobrovoľné, teda nezáväzné. Neznamená to však, že normy nie je potrebné dodržiavať. Je to stále to najlepšie, čo technickí odborníci pre danú problematiku vytvorili a na čom sa dohodli.

Niektoré normy poznáme takmer naspamäť a nezložíme ich zo stola, iné vyhľadáme vtedy, keď ich potrebujeme, a o niektorých ani netušíme, že sú a že by nám mohli pri riešení problému pomôcť. A vtedy začína platiť úplne prvá veta tohto príhovoru…

Dúfam, že tých problémov, v ktorých by nám technická norma nepomohla, bude čo najmenej.

podpis.jpg (12523 bytes)

Share: