Číslo 4/2008

Zo Slovenska

Štandardy informačného systému verejnej správy a knižnice

Niekedy v roku 2004 sme závideli českým knihovníkom, že informatizácii v Českej republike napomohol vznik ústredného orgánu štátnej správy Ministerstvo informatiky ČR. Bol prijatý...

Zo Slovenska

Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve

Elektronické publikovanie je fenomén, ktorý preniká v posledných rokoch závratnou rýchlosťou do všetkých oblastí politického, kultúrneho, spoločenského, vedeckého i akademického...

Zo Slovenska

Norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) a aplikácia nového prvku ISSN-L v praxi

Slovenská technická norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN)1, vydaná 1. októbra 2008, je prevzatá prekladom 4. revidovaného vydania normy ISO 3297,...

Zo Slovenska

Creative commons – „nový“ štandard na správu dokumentov

Úvodné zamyslenie Internet má svojho patróna. Oficiálneho, priamo Vatikánom uznaného. Svätého Izidora… Aj so svojou oficiálnou modlitbou a s (predpokladám neoficiálnou)...

Zo Slovenska

CERIF: štandardizácia informácií o vede

Štandardizácia v oblasti informačných systémov o vede a výskume je medzi odbornou verejnosťou na Slovensku takmer neznámym pojmom. Dátový formát CERIF (Common European Research...

Zo seminárov a konferencií

Meranie výkonov v knižniciach – nekonvenčný úvod

Meranie výkonov je téma, s ktorou sa denne stretávame v mnohých knižniciach. Prečo treba merať výkony aj v knižniciach? Práca s dátami, štatistikami a číslami je časovo náročná,...

Zo seminárov a konferencií

Benchmarking knihoven

Co je benchmarking Při nahlédnutí do anglického slovníku je možno zjistit, že pojem „benchmark“ lze přeložit jako „měřítko“, „značku zeměměřiče pro měření výšky“ či...

Zo seminárov a konferencií

Meranie výkonov v maďarských knižniciach – výsledky a problémy

Najskôr by som sa chcela poďakovať za pozvanie na tento seminár, ktorý sa koná v Bratislave. Je mi potešením, že môžem stretnúť tak veľa kolegov a opäť navštíviť toto pekné mesto....

Zo seminárov a konferencií

Analýza výkonov vedeckých knižníc v Poľsku. Opis projektu

Hlavným cieľom tejto práce je prezentovať výsledky prebiehajúcej štúdie  o ukazovateľoch výkonov pre poľské vedecké knižnice. Výkonové normy knižníc boli po niekoľko rokov...

Zo seminárov a konferencií

Štandardy verejných knižníc v Slovenskej republike

Približne pred poldruha rokom predstavila odborná skupina pre tvorbu štandardov verejných knižníc slovenskej knihovníckej verejnosti ich prvú etapu, koncom uplynulého roka vedúca odbornej...

Predstavujeme / Introducing

Časopisy z jedné kapsy

Časopisy z jedné kapsy   Na Univerzitě Karlově v Praze a v Krajské knihovně Karlovy Vary připravují pro studenty, pedagogy a čtenáře atraktivní seznamy dostupných významných a...

Zo seminárov a konferencií

Historik versus markup. O interdisciplinárnom workshope Elektronické edície latinských prameňov na báze XML

Myšlienka zorganizovať podujatie sa zrodila už pred niekoľkými rokmi. V tom čase tvorcovia  digitálnej knižnice pre historické tlače a rukopisy Manuscriptorium...

Zo seminárov a konferencií

Benchmarking v knižniciach

Goetheho inštitút v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc zorganizovali v spolupráci s Centrom VTI SR dňa 23. septembra...

Príhovor

Príhovor

  Ing. Ivana Hrubá ivana.hruba@sutn.gov.sk Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava   „Ak nie si súčasťou normalizácie, môžeš sa stať súčasťou problémov.“...

Hlavné články / Main Articles

Štandardy – druhy, vývoj a použitie

Cieľom príspevku je definovanie jednotlivých existujúcich druhov štandardov využívaných tzv. pamäťovými inštitúciami. Rieši sa otázka definovania pojmu štandard. Je predstavený...