Príhovor

Speech

Milí čitatelia,

druhý štvrťrok býva už tradične v našom profesionálnom živote v znamení konferencií a seminárov. Nebolo to inak ani v tomto roku, a tak mnohí z nás boli na viacerých medzinárodných seminároch či konferenciách, ako napríklad  ELAG (Bratislava), Informačné systémy o vede v EÚ (Bratislava), INFOS 2009 (Stará Lesná), INFORUM 2009 (Praha, ČR), Knihovny současnosti (Seč u Chrudimy, ČR), Elektronické služby knihoven (Zlín, ČR) a iné, ale aj veľké množstvo rôznych akcií a školení organizovaných na národnej alebo regionálnej úrovni, ako napríklad Portál. Brána k širokej škále služieb a informácií (SNK v Martine)…

Tieto podujatia sú vždy výnimočným zdrojom vysoko aktuálnych, inšpiratívnych a pre ďalší profesionálny rast dôležitých informácií reflektujúcich trendy rozvoja v  knižnično-informačnej oblasti. Keďže veľakrát sa termíny ich konania prekrývajú a  pracovné povinnosti nie vždy a nie každému z nás umožňujú zúčastniť sa na všetkých podujatiach, ktoré sú svojím spôsobom významné, v tomto čísle sme pomerne veľký priestor venovali práve takýmto informáciám, ktoré nájdete na s. 36 až 49. Robíme tak v presvedčení, že Vám aj týmto spôsobom pomôžeme získať prehľad o dôležitých momentoch z týchto podujatí a prípadne pomocou odkazov na ďalšie súvisiace texty zamerať sa práve na to, čo je pre Vašu prácu podstatné.

Veríme, že Vás zaujmú aj ďalšie príspevky, predovšetkým úvodný článok venovaný novej problematike informačnej ekológie v informačnej vede všeobecne, v ktorom autorka uvádza aj vlastnú koncepciu informačnej ekológie digitálnych knižníc ako zložitých interaktívnych prostredí podporujúcich intelektuálne aktivity človeka (1108>s. 4), či príspevok o Competitive Intelligence vo vzťahu k informačným disciplínam (1109,””>s. 17).

Ako iste viete, koncom roka 2008 bol schválený Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), o ktorom sme podrobne informovali v minulom čísle nášho časopisu. Vzhľadom na to, že projekt dlhodobo (na 5 rokov) a globálne rieši systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku okrem iného aj formou výberu, každoročného hodnotenia a optimalizácie EIZ, rozhodli sme sa, že budeme zverejňovať príspevky o jednotlivých licencovaných databázach zabezpečovaných v rámci projektu, ktorých autormi budú tí najpovolanejší – gestori a odborníci na prácu s databázami v jednotlivých knižniciach zapojených do projektu. Ako prvý zverejňujeme   článok o abstraktovej a citačnej databáze vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov SCOPUS, ktorej producentom je Elsevier (1110,””>s. 22).

Budeme radi, ak aj v tomto čísle časopisu nájdete informácie, ktoré Vám napomôžu pri náročnej knižnično-informačnej práci.

A keďže čas dovoleniek a iných letných radovánok je už v plnom prúde, chceme Vám zaželať krásny čas na oddych, na relaxáciu a na nabratie nových síl.

 

redakcia ITlib

Share: