Centrálny register záverečných prác a metodika ich zberu

From Slovakia

Úvod

Informačná spoločnosť, ktorej súčasťou sme sa chtiac-nechtiac stali už prakticky všetci, prináša do nášho života mnohé prvky, o ktorých sa nám pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi ani nesnívalo. Väčšinu z nich prijímame pozitívne, no nájdu sa i negatíva, ktoré vnímame tým citlivejšie, čím častejšie sa vyskytnú v našom okolí. Jedným z nich je i plagiátorstvo – špeciálny druh „tvorivosti“, ktorý sa ako burina zakorenila v myslení mladšej generácie najmä vďaka internetu a jednoduchosti kopírovania textov z webových stránok.

Podľa (2) predstavuje plagiátorstvo nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií a pod. bez referencie.

Hoci problém napodobovania a preberania cudzích myšlienok je taký starý ako ľudstvo samo, boli odhalenia v minulých desaťročiach skôr ojedinelým a spoločensky často prehliadaným javom zametajúcim sa zvyčajne pod koberec. Informatizácia spoločnosti však okrem zjednodušenia „získavania materiálov“ zjednodušila a zrýchlila aj vyhľadávanie zdrojov, ktoré autori použili, a tak sme počas niekoľkých minulých rokov mohli byť svedkami viacerých káuz a kauzičiek, ktoré sa s rôznym zámerom i záverom prevalili denným a internetovým spravodajstvom.

Najbolestivejším problémom je v tejto súvislosti určite problém plagiátorstva záverečných prác, ktoré svojim autorom prinášajú ako profesionálny, tak i finančný a spoločenský benefit, no súčasne degradujú meno inštitúcie, ktorá ich umožní obhájiť. Vysoké školy preto sporadicky začali hľadať nástroje umožňujúce odhaľovanie plagiátov primárne na úrovni záverečných prác. Boj medzi inteligenciou odhaľovacieho nástroja s obmedzeným korpusom textov a prakticky neobmedzenou vynaliezavosťou študentov však nemohli vyhrať osamotene.

Ako dôsledok tohto stavu sa na konci roka 2008 zrodila iniciatíva Ministerstva školstva SR s cieľom realizovať komplexné riešenie na národnej úrovni a navrhnúť spôsob, akým zhromaždiť a spracovať záverečné práce produkované v rámci štúdia na slovenských vysokých školách. V rámci oblasti Infraštruktúra publikačnej činnosti a jej rozvoj vo výskume a vývoji bol vytvorený priestor pre realizáciu projektu č. 060-001UKF-8/2008 Zber záverečných (kvalifikačných) prác, ktorého hlavným cieľom bolo vypracovať metodiku pre národný zber záverečných prác v záujme kontroly plagiátorstva. Ako výsledok projektu bola v októbri 2009 vydaná publikácia (7), z obsahu ktorej vychádza i tento článok.

Záverečná práca

Záverečná práca vo všetkých formách získavania vysokoškolskej kvalifikácie predstavuje vyvrcholenie štúdia a podľa Zákona o vysokých školách je nevyhnutným predpokladom ukončenia štúdia a získania príslušného titulu.

Význam nahradenia tlačených prác, resp. ich doplnenie o elektronickú verziu rezonuje v akademických kruhoch slovenských univerzít už niekoľko rokov. Väčšina záverečných prác vzniká prvotne v elektronickej podobe použitím niektorého textového editora, čo poskytuje veľmi dobré predpoklady aj pre zber elektronických verzií.

V záujme sprístupňovania, využívania, propagácie a archivácie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác SR v elektronickej forme bol v roku 2004 riešený centrálny projekt akademických knižníc – Budovanie digitálnych akademických knižníc – Zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít (ETD SK).

Podľa (3) vychádza z medzinárodných iniciatív Open Archives (OA), ktorých cieľom je poskytnúť čitateľom bezplatný online prístup k odbornej literatúre v digitálnej forme na internete so zámermi:

 • zlepšenia dostupnosti študentského bádania a výskumu na Slovensku vo webovom prostredí,
 • elektronického uchovávania výsledkov a podnietenia univerzít k otvoreniu svojich informačných zdrojov,
 • skvalitnenia postgraduálnej výučby: umožniť študentom produkovať elektronické dokumenty, využívať digitálne knižnice a pochopiť problematiku digitálneho publikovania,
 • zníženia nákladov spojených s odovzdávaním a manipuláciou s diplomovými a dizertačnými prácami v klasickej podobe,
 • vytvorenia distribuovaného archívu úplných textov prác a jeho sprístupňovania v súlade autorskoprávnymi podmienkami,
 • zapojenia sa a aktívneho prispievania do medzinárodného distribuovaného archívu NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations).

Podľa dotazníka realizovaného vo februári 2009 prebieha zber elektronických verzií bakalárskych prác na 19 a zber diplomových prác na 17 z 25 zúčastnených vysokých škôl. Rozdiel medzi nimi je daný zrejme faktom, že nie všetky zúčastnené vysoké školy realizujú magisterský vzdelávací stupeň.

Percentuálne možno povedať, že takmer 75 % vysokých škôl zbiera záverečné práce v nejakej elektronickej podobe. Ostatné (menej frekventované) typy záverečných prác (rigorózne, dizertačné a habilitačné) sú zastúpené asi 30 %.

Nezanedbateľným faktom je, že všetky vysoké školy, ktoré v čase spracovania údajov záverečné práce nezbierali, plánovali so zberom v krátkom období začať.

Legislatívne zázemie

Zo súčasnej legislatívy vyplývajú pre zber záverečných prác nasledujúce fakty:

 • Povinnosť vypracovania a odovzdania záverečnej (kvalifikačnej) práce je stanovená v zákone o vysokých školách. Tento ukladá študentom na všetkých stupňoch štúdia povinnosť vypracovať záverečnú prácu, ktorej obhajoba je súčasťou štátnej záverečnej, resp. rigoróznej skúšky.
 • Povinnosť uchovávania a bibliografickej registrácie záverečných (kvalifikačných) prác akademickou knižnicou vysokej školy je stanovená v zákone o knižniciach. Táto povinnosť je daná akademickým knižniciam (§ 8, (2) písm. b), pričom však zákon nedefinuje formu, v ktorej majú byť záverečné práce uchovávané a nezaoberá sa ani lehotou uchovávania.
 • Vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím školského, literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, definuje autorský zákon.

Záverečná práca predstavuje školské dielo, na ktoré má autorské právo len jeho autor (zvyčajne študent). Napriek tomu, že podľa zákona o knižniciach je akademická knižnica povinná záverečné práce zbierať a uchovávať, nemá právo na ich ďalšie rozširovanie ani poskytovanie ďalším subjektom (s výnimkou čitateľov v knižnici). Aby bol zber elektronických záverečných prác v rámci VŠ úspešný, je potrebné vychádzať z Metodického usmernenia MŠ SR č. 14/2009-R a dbať na uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi autorom a vysokou školou v podobe, ktorá umožní jej ďalšie spracúvanie (antiplagiátorským systémom, kopírovaním v rámci lokálneho úložiska alebo prenosom medzi lokálnym úložiskom a centrálnym registrom).

Vzor licenčnej zmluvy je k dispozícii v rámci príloh Metodického usmernenia MŠ SR č. 14/2009-R.

Na zabezpečenie zberu elektronických verzií záverečných prác je nutné, aby vysoká škola disponovala vnútorným predpisom pokrývajúcim problematiku. Okrem parametrov licenčnej zmluvy je žiaduce, aby pre zúčastnené strany definoval, v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 14/2009-R, nasledujúce práva a povinnosti:

 • Povinnosť študenta odovzdávať elektronickú verziu záverečnej práce v definovanej štruktúre (nie šablóne) vrátane príloh.
 • Povinnosť študenta uzatvoriť s VŠ licenčnú zmluvu. Ak sa práca nesprístupňuje, licenčná zmluva sa neuzatvára, ale študent podpisuje vyhlásenie, kde musí uviesť dôvod. Takúto prácu je možné archivovať, využiť na kontrolu, ale nesmie sa sprístupniť.
 • Právo VŠ na spracúvanie záverečnej práce v súlade s licenčnou zmluvou, pričom reštrikcie zo strany autora musia byť relevantne odôvodnené.
 • Povinnosť študenta poskytnúť prácu na posúdenie na plagiátorstvo pred obhajobou.
 • Právo študenta na obhajobu práce pri akomkoľvek výsledku posúdenia plagiátorstva.
 • Postihy v prípade potvrdenia plagiátorstva, ktoré by bolo vhodné rozšíriť i na ďalšie aktivity v rámci štúdia (skúšky, seminárne práce a pod.).

Príklad vnútorného predpisu možno nájsť na www.crzp.sk.

Zber záverečných prác

Na základe analýzy možností zberu záverečných prác dospeli riešitelia projektu k záveru, že problematiku spracovania a sprístupňovania záverečných prác a kontrolu ich originality je potrebné oddeliť. Tento záver nie je nezvyčajný, k rovnakému výsledku dospeli i v ČR (8), kde nasadené riešenie Masarykovej univerzity pozostáva z dvoch častí: prezentácia záverečných prác a systém na odhaľovanie plagiátov.

Ak sa na proces zberu záverečných prác pozrieme z hľadiska základných procesov, môžeme hlavných aktérov zredukovať na dva subjekty:

n Centrálny register záverečných prác (ďalej CRZP), ktorý získava práce z jednotlivých vysokých škôl a vytvára textový korpus pre systém na odhaľovanie plagiátov, integruje získané údaje a zabezpečuje služby pre VŠ,

n vysoké školy, ktoré zabezpečujú zber prác a komunikáciu medzi CRZP a koncovým prijímateľom – študentom; na tento účel využívajú lokálne úložisko elektronických záverečných prác (ďalej EZP), ktoré môže byť súčasťou KIS, samostatnou „inteligentnou“ aplikáciou alebo len webovým rozhraním odkladajúcim záverečné práce s metadátami napr. do webového adresára.

Centrálny register záverečných prác

Vzhľadom na to, že verejnosť (i odborná) má často skreslenú predstavu o úlohe a postavení CRZP, pokúsime sa ju na tomto mieste objasniť:

 • CRZP na základe požiadavky z VŠ alebo „manuálneho“ pokynu zabezpečuje kopírovanie záverečných prác z EZP vysokej školy do svojho dátového úložiska,
 • CRZP disponuje vlastným dátovým úložiskom, v ktorom sú uložené skopírované záverečné práce,
 • na základe požiadavky z VŠ CRZP iniciuje overovanie záverečnej práce (dávky záverečných prác) na plagiátorstvo,
 • CRZP zhromažďuje výsledky z antiplagiátorského systému v nadväznosti na konkrétne záverečné práce a odosiela ich príslušným vysokým školám,
 • dátové úložisko CRZP slúži ako korpus na hodnotenie prác antiplagiátorským systémom.

cr.jpg (68840 bytes)

Obr. 1 Pozícia CRZP v procese zberu záverečných prác

Proces zberu na VŠ

Na základe analýzy problematiky bola pre proces tvorby a zberu záverečných prác stanovená takáto postupnosť:

 1. zadanie a tvorba záverečných prác, primárna kontrola formátu práce,
 2. zadanie/získanie metadát a odovzdanie záverečnej práce (súčasťou odovzdania elektronickej verzie je definovanie parametrov licenčnej zmluvy na prístup k úplným textom),
 3. prenos záverečných prác do CRZP,
 4. kontrola originality práce antiplagiátorským systémom a prenos/doručenie výsledkov kontroly originality vysokej škole,
 5. posúdenie práce (aj s ohľadom na výsledky antiplagiátorského systému), obhajoba práce a hodnotenie, potvrdenie/podpísanie licenčnej zmluvy v prípade úspešnej obhajoby,
 6. po uzatvorení hodnotenia prechádza práca do CRPZ a verejne prístupnej časti systému EZP/KIS, ktoré zabezpečujú sprístupňovanie metadát a úplných textov podľa licenčnej zmluvy,
 7. prezentácia a sprístupnenie údajov o záverečných prácach.

Zadanie a tvorba záverečných prác

Samotné vypísanie tém záverečných prác a ich výber študentmi sú obvykle štandardizované prostredníctvom informačného systému pokrývajúceho potreby vzdelávania (Akademický informačný systém, ďalej AIS). Tento systém dokáže poskytnúť:

 • všetky evidované informácie o študentoch v oficiálnej podobe, ktoré sú navyše priebežne aktualizované,
 • možnosť zadania témy záverečnej práce školiteľom a jej výberu študentom,
 • informácie o štúdiu, medzi ktoré patria aj informácie (metadáta) o záverečnej práci,
 • informácie o úspešnom obhájení záverečnej práce, ktoré sú predpokladom na zaradenie obhájenej práce do korpusu CRZP.

Komplex týchto údajov predstavuje zdroj na získanie metadát záverečnej práce a umožňuje minimalizovať chybovosť pri ich vkladaní v procese odovzdávania elektronickej verzie práce. Možnosť synchronizácie medzi AIS a EZP patrí v tomto prípade len medzi odporúčané prvky, technicky nemá na ďalšie časti procesu zásadný vplyv.

Niektoré VŠ využívajú na unifikáciu vzhľadu prác šablóny z dôvodu automatickej extrakcie metadát zo štruktúrovaných dokumentov. Význam používania šablón má okrem unifikácie vzhľadu a uľahčení pre automatickú extrakciu údajov i vzdelávací charakter – učí študentov produkovať štruktúrované elektronické dokumenty a pochopiť princípy elektronického publikovania.

Ako cieľový formát bol z dôvodu dodržania zaužívaných štandardov vybraný formát PDF. Dôvody možno zhrnúť takto:

 • prevod do PDF je možný prakticky z ľubovoľného zdrojového editora, pričom do finálneho formátu prechádzajú i metadáta zo zdrojového súboru v natívnom formáte,
 • dobre definovaný, bezpečný, všeobecne akceptovaný a stále podporovaný formát,
 • pre PDF je možné zabezpečiť úplnú konverziu do čistého textu (plain text) pre potreby indexovania,
 • z PDF je možné transparentne čítať v ňom uložené metadáta,
 • konverziu do PDF je možné realizovať tak lokálne, ako aj centralizovaným riešením.

Počas tvorby práce i pred jej finálnym odovzdaním je žiaduce vykonať validáciu dokumentu z hľadiska vhodnosti použitého formátu (PDF), na ktorý sú kladené takéto požiadavky:

 • formát poskytuje možnosť extrahovať z dokumentu „plain text“,
 • umožňuje overiť minimálny rozsah odovzdávanej práce (normostrany),
 • umožňuje odhaliť šifrované alebo inak neštandardné PDF dokumenty nevhodné na spracovanie.

Validáciu je možné realizovať jednak prostredníctvom rozhrania na CRZP a jednak prostredníctvom lokálneho EZP, kde jej úspešnosť podmieňuje samotné odovzdanie záverečnej práce.

Odovzdanie záverečnej práce

Odovzdanie záverečnej práce predstavuje najdôležitejší krok procesu. Odporúčame ho realizovať v dvoch fázach v uvedenom poradí:

 • Prvú tvorí odovzdanie elektronickej verzie záverečnej práce do lokálneho EZP a vygenerovanie dokumentov potrebných na jej odovzdanie (licenčná zmluva/vyhlásenie autora o nesprístupnení práce, potvrdenie o odovzdaní a pod.).
 • Druhý krok predstavuje odovzdanie tlačenej verzie práce spolu s príslušnými dokumentmi (zvyčajne) na študijné oddelenie fakulty, na ktorej je študent zapísaný.

Odporúča sa, aby elektronickú verziu záverečnej práce odovzdal sám  autor z nasledujúcich dôvodov:

 • zníženie zaťaženia zamestnancov (alebo personálnych výdavkov) akademickej knižnice alebo študijného oddelenia,
 • nutnosť nastaviť parametre licenčnej zmluvy, ktorá je základnou podmienkou pre ďalšie spracúvanie (antiplagiátorským systémom, EZP, CRZP) a zverejnenie záverečnej práce a ktorá upravuje spôsob použitia záverečnej práce,
 • možnosť odovzdať záverečnú prácu prostredníctvom webového rozhrania 24 hodín denne.

V prípadoch, ak bola záverečná práca tvorená na základe zmluvy medzi VŠ a iným (napr. komerčným) subjektom (o čom študent nemusí byť informovaný) alebo obsah záverečnej práce (alebo časť obsahu) je v konaní na prihlášku vynálezu alebo existujú iné dôvody na reštrikciu zverejnenia, si musí VŠ ponechať možnosť vydať na danú prácu zákaz sprístupnenia. Zákaz zverejnenia odsúhlasuje vedenie VŠ alebo fakulty (dekan fakulty) na základe návrhu vedúceho záverečnej práce alebo štátnicovej komisie.

Tlačená verzia záverečnej práce sa štandardne odovzdáva v dvoch (bakalárske a diplomové práce) a v štyroch vyhotoveniach (dizertačné práce) na príslušnom oddelení dekanátu fakulty, na ktorej je študent zapísaný. Tlačená verzia musí byť identická s elektronickou verziou, pričom súčasťou jej odovzdania je:

 • vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela; licenčná zmluva sa podpisuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis sa zakladá v osobnom spise študenta na dekanáte fakulty a druhý dostane autor,
 • potvrdenie o odovzdaní záverečnej práce univerzitnej knižnici v elektronickej podobe.

Prenos záverečných prác do CRZP

Dátový tok elektronických verzií záverečných prác následne pokračuje ich spracovaním na úrovni CRZP. Postupnosť krokov možno schematicky opísať takto:

 • Lokálne úložisko (automaticky alebo na pokyn operátora) vytvorí a poskytne CRZP dávku metadát popisujúcich záverečných prác, ktoré požaduje na kontrolu.
 • CRZP dávky spracuje a extrahuje informácie o umiestnení súborov kompletných prác.
 • Na základe extrahovaných údajov CRZP postupne získa súbory záverečných prác    z lokálneho úložiska.
 • Dodané súbory záverečných prác sú následne prostredníctvom antiplagiátorského systému porovnávané s obhájenými záverečnými prácami z minulých rokov a dočasným úložiskom záverečných prác aktuálneho roka, pričom CRZP prevezme ich vyhodnotenie a distribuuje ho späť na VŠ, ktorej záverečné práce „patria“. Výsledky sa dodávajú dvoma cestami:
  • výsledok o práci – súbory s detailným popisom faktov odhalených antiplagiátorským systémom sa dodávajú školiteľovi (e-mail),
  • súborné výsledky za celú dávku sa dodávajú zodpovednej osobe na príslušnej VŠ (e-mail, prístup do CRZP) odkiaľ sa môžu distribuovať ďalšími kanálmi – definovanie tohto procesu je však už v kompetencii príslušnej vysokej školy.

Informácia musí byť k dispozícii školiteľovi a následne i oponentovi pri písaní posudku. Študent bude o problémoch s originálnosťou informovaný najneskôr prostredníctvom posudku oponenta.

Posúdenie/obhajoba záverečnej práce

Posledným krokom, pri ktorom dochádza k ovplyvňovaniu záverečnej práce jej autorom, je obhajoba záverečnej práce.

Informácia o úspešnosti obhajoby sa vkladá do AIS (odkiaľ sa následne synchronizuje s EZP), alebo ak prepojenie AIS a EZP nie je k dispozícii, tak súčasne i do EZP.

V prípade, že obhajoba dopadla úspešne, bude záznam práce uzamknutý (metadáta a úplné texty), teda budú znemožnené jej ďalšie zmeny. Súčasne sa zrealizuje odovzdanie jednej kópie licenčnej zmluvy podpísanej zástupcom VŠ študentovi a založenie druhej kópie do osobného spisu študenta (akademické knižnice nemusia disponovať tlačenou verziou licenčnej zmluvy).

V štandardnom prípade sa práca stáva súčasťou korpusu v CRZP a jej obsah bude prístupný verejnosti minimálne prostredníctvom lokálneho EZP v súlade s obmedzeniami definovanými v licenčnej zmluve.

Pokiaľ práca nebola obhájená úspešne, môže zostať v EZP VŠ uložená do úspešného obhájenia počas určitého časového obdobia alebo sa môže vyžadovať jej opätovné nahranie do systému EZP (v takomto prípade sa licenčné zmluvy skartujú a pri ďalšom odovzdaní sa generujú nové).

V prípade, že sa potvrdí plagiátorstvo, bude sa postupovať podľa internej legislatívy VŠ.

Ako už bolo spomenuté, o spôsobe zverejnenia obhájenej záverečnej práce, resp. o jej nezverejnení rozhodne dekan na základe stanoviska skúšobnej komisie. Dekan je povinný rešpektovať ustanovenia licenčnej zmluvy, v odôvodnených prípadoch môže však sprístupnenie záverečnej práce obmedziť.

Uloženie práce v CRZP

Záverečným krokom v procese zberu záverečných prác na úrovni VŠ je potvrdenie ich úspešnej obhajoby a následné spracovanie metadát v súlade s normami pre bibliografické spracovanie ZP (najčastejšie prostredníctvom akademickej knižnice). Ako základ sa použijú metadáta zadané počas odovzdávania ZP dostupné na lokálnom úložisku.

Spracovanie záverečných prác končí exportom dávky metadát do CRZP. Formálne ide o rovnakú dávku ako v prípade exportu ZP v záujme kontroly originality. Účel dávky sa preto vyznačuje v jej hlavičke (na testovanie, na uloženie). CRZP následne dávku spracuje a importuje príslušné plné texty záverečných prác, ktoré integruje do svojho korpusu.

Prezentácia a sprístupnenie záverečných prác

Rozsah zverejnenia plného textu záverečnej práce v digitálnej forme špecifikuje autor v licenčnej zmluve. Je potrebné si uvedomiť, že okrem zberu prác pre kontrolu na plagiátorstvo je paralelným cieľom zberu efektívna prezentácia výsledkov práce a výskumu študentov prostredníctvom obsahu ich záverečných prác.

Konkrétnym cieľom v tejto oblasti je sprostredkovať verejnosti prístup na úrovni akademických knižníc (prípadne i na úrovni CRZP) tak, aby neboli dotknuté autorské práva a nebola porušená licenčná zmluva medzi autorom, VŠ a CRZP, prípadne inými korešpondujúcimi medzinárodnými systémami (v súlade s medzinárodnou iniciatívou otvorených digitálnych archívov akademických inštitúcií, napr. NDLTD).

Základná ochrana musí byť zabezpečená na úrovni záznamu práce, ktorý nesie informáciu o parametroch sprístupnenia. Sekundárne ochrany typu blokovania dokumentu pred kopírovaním alebo tlačou nepredstavujú skutočnú ochranu dokumentu pred neautorizovaným šírením, resp. kopírovaním textu.

V súlade s Metodickým usmernením MŠ SR 14/2009-R, čl. 8, ods. 6 a 7:

Záverečné práce v elektronickej forme sú trvale uchovávané v Centrálnom registri záverečných prác a prostredníctvom systému evidencie záverečných prác vysokej školy.

Záverečné práce v elektronickej podobe sa zverejňujú prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu akademickej knižnice vysokej školy (čiže EZP alebo KIS).

Archivácia prác

Akademické knižnice ako pamäťové inštitúcie majú zo zákona o knižniciach povinnosť uchovávania a bibliografickej registrácie kvalifikačných prác. Zahraničné odporúčania v tejto oblasti smerujú k podpore tvorby lokálnych repozitárov VŠ, ale so zreteľom na ochranu dát v nich uložených. Rovnako sa odporúča udržiavať kópie na viacerých miestach (úložiskách). Záverečné práce budú uchovávané aj v rámci centrálneho repozitára záverečných prác študentov slovenských vysokých škôl.

Záver

Na úspešnú realizáciu zberu je nutná podpora vedenia VŠ a fakúlt, interné legislatívne opatrenia, kooperácia a dobrá informovanosť všetkých účastníkov. Na VŠ, kde doposiaľ so zberom elektronických verzií prác nezačali, je potrebné zabezpečiť technické a personálne zázemie na vykonávanie tejto činnosti.

Zber elektronických verzií záverečných prác má nesporne množstvo pozitív, no môže vyžadovať zvýšené investície do hardvérovo-sofvérového zabezpečenia potrebných procesov. V prípade ukončenia (aj redukcie počtu odovzdaných výtlačkov) zberu tlačených verzií (aj redukcie počtu odovzdaných výtlačkov) je tiež nutné zvážiť a minimalizovať riziká straty zozbieraných údajov.

Nevyhnutnou investíciou pre zber záverečných prác je zabezpečenie/rozšírenie/úpravy príslušného softvéru, napr. rozšírenie KIS, úpravy komunikačnej schémy s centrálnym úložiskom, obstaranie/vytvorenie samostatného systému EZP a pod.

Miestom na zverejňovanie aktuálnych materiálov, odpovedí na dotazy a pripomienky realizátorov z prostredia VŠ, je v súčasnosti portál www.crzp.sk.

 

Použitá literatúra:

1.   Zákon č. 84/2007 Z. z. zo 6. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

2.   Meško, Dušan. Plagiátorstvo. [Online] [Dátum: 17. 2 2009.] http://www.etd.sk/doc/plagiatorstvo.doc.

3.   http://www.etd.sk. [On-line] [Dátum: 20. 2 2009.]

4.   Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách v súlade so zmenami 131/2002 Z. z., 209/2002 Z. z., 401/2002 Z. z., 442/2003 Z. z., 528/2003 Z. z., 465/2003 Z. z., 528/2003 Z. z., 365/2004 Z. z., 455/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 5/200.

5.   Zákon č. 84/2007 Z. z. zo 6. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

6.   Zákon č. 618/2003 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

7.   Skalka, Ján a kol.: Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. Nitra : UKF, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8094-612-8. http://www.crzp.sk/dokumenty/prevencia_odhalovanie_plagiatorstva.pdf  [Online] [Dátum: 8. 11. 2009.]

8.   Vysokoškolské kvalifikační práce, http://www.theses.cz. [On-line] [Dátum: 16. 5 2009.]

Share: