Issue 4/2009

From Slovakia

Univerzitná knižnica v Bratislave - 90 rokov inovácií

Experimentálne nasadenie a efektívne využitie pokrokových technológií v knižničnej sfére je neodmysliteľnou črtou Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej UKB), ktorá   v...

From Slovakia

Centrálny register záverečných prác a metodika ich zberu

Úvod Informačná spoločnosť, ktorej súčasťou sme sa chtiac-nechtiac stali už prakticky všetci, prináša do nášho života mnohé prvky, o ktorých sa nám pred desiatimi či dvadsiatimi...

Infomix

Biblioterapia na webe

Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne spustil dňa 12. 10. 2009 nový portál BiblioHelp (www.bibliohelp.cz). Portál ponúka prehľad...

Introducing

Nový DAWINCI OPAC je orientovaný na čitateľa

1   Na úvod Už niekoľko rokov sa stretávame s rôznymi definíciami úspešne fungujúcej knižnice. Takáto knižnica je definovaná ako knižnica, ktorá dodržiava medzinárodné...

From Slovakia

Centrálny register publikačnej činnosti v roku III.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ) sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát –...

NISPEZ presents

Umelecké databázy

V tomto čísle podrobnejšie predstavujeme dve umelecké databázy poskytované v rámci projektu NISPEZ, ktorých gestorkou je PhDr. Zuzana Matinkovičová z Trnavskej univerzity v Trnave....

NISPEZ presents

Ako zaškatuľkovať vedu a výskum?

Koľko percent organizácií, ktoré vykonávali výskum a vývoj v roku 2008, sa nachádza v Bratislavskom kraji? Aké projekty z oblasti ekológie boli riešené na Slovensku za posledných päť...

NISPEZ presents

Dotazníkový prieskum IGPAK2

Slovenská asociácia knižníc (ďalej len SAK), konkrétne pracovná skupina sekcie akademických knižníc pre informačné vzdelávanie, v roku 2009 pokračovala vo výskume informačnej...

NISPEZ presents

Medzinárodné princípy katalogizácie. Význam a praktické dôsledky

Medzinárodná federácia knihovníckych spolkov a inštitúcií (IFLA) sa už mnoho rokov orientuje na medzinárodné bibliografické štandardy. V roku 1961 sa v Paríži konalo stretnutie expertov...

NISPEZ presents

Slovakiana. Stručný prehľad vývoja

Informačný systém pôvodne vyvíjaný ako Digitálny informačný systém kultúry a neskôr  premenovaný na Slovakianu (v súlade so zmenou názvu Európskej digitálnej knižnice na...

From Slovakia

CVTI SR a CREPČ

Úlohy CVTI SR v oblasti hodnotenia publikačnej činnosti sa odvíjajú zo štatútu CVTI SR, kde sa v čl. 3 uvádza: CVTI SR „plní funkciu podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej...

NISPEZ presents

MUZEANA - východisko z vízií

Nie je tajomstvom, že v rámci štrukturálnych fondov sa prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (Prioritná os č. 2 – ďalej OPIS PO2) v programovom období 2007 –...

From seminars and conferences

Výročná konferencia ISSN 2009

V dňoch 16. – 18. septembra 2009 sa v národnej knižnici v Pekingu konala 34. výročná konferencia riaditeľov medzinárodného systému ISSN. V novostavbe Čínskej digitálnej knižnice sa...

From seminars and conferences

Internet Librarian International 2009

Úvod Internet Librarian je medzinárodná konferencia zameraná na informačných profesionálov a ich využívanie internetu ako jednej zo základných komunikačných i   ...

From seminars and conferences

Digitalizácia knižničných materiálov v Európe. 2. ročník workshopu LIBER - EBLIDA

Obr. 1  Vstup do holandskej Kráľovskej knižnice V dňoch 19. – 21. októbra 2009 (v týždni Open Access Week) sa v holandskej Kráľovskej knižnici v Haagu konal 2. ročník workshopu...

From abroad

Projekt zameraný na prepojenie komunít v mestských knižniciach v Edinburghu

Liz McGettigan vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb, Edinburská mestská rada, Veľká Británia Tim O´Reilly naformuloval problém súčasných knižníc takto: „Knižnice...

From abroad

Aby web pracoval pre vedu (Creative Commons, Science Creative Commons)

Creative Commons Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na rozhodovanie o prístupe k výsledkom tvorivej práce všetkých druhov a digitálne self-vydavateľstvá sa rýchlo rozširujú...

NISPEZ presents

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

            Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe – Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická...

From seminars and conferences

Benchmarking verejných knižníc. Meranie a porovnávanie výkonov knižníc - moderný nástroj riadenia

Pod týmto názvom sa 1. októbra 2009 uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline informačný seminár pre verejné, predovšetkým regionálne knižnice. Jeho spoluorganizátormi boli Slovenská...

From seminars and conferences

Katalogizačný workshop (KatWork)

Zo „statusu“ Slovenskej národnej knižnice vyplýva vzdelávanie knihovníkov. V posledných rokoch budujeme súborný katalóg Slovenská knižnica a oblasť školení na spracovanie zdrojov...

From seminars and conferences

Digitalizácia múzejných zbierok - sympózium za všetky prachy

V dňoch 20. 10. 2009 – 21. 10. 2009 sa v priestoroch Slovenského banského múzea (budova Kammerhof) v Banskej Štiavnici konalo medzinárodné sympózium s názvom Digitalizácia múzejných...

Infomix

Projekt záchrany a prezentácie zbierky historických glóbusov v Ústrednej knižnici SAV

Ústredná knižnica SAV je odbornej verejnosti známa ako garant ochrany a sprístupňovania jednej z najvýznamnejších zachovaných historických knižníc v stredoeurópskom priestore –...

Introducing

Nové predsedníctvo SAK a SSK

Naše dve profesijné a odborné združenia – Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov – na svojich tohtoročných valných zhromaždeniach si zvolili nové vedenie,...

Speech

Príhovor

Genius loci… Tak začínal jeden z mnohých príspevkov takmer dvojtýždňového maratónu v rámci osláv 90. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tí, ktorí boli...

Main Articles

Znalostný manažment

Úvod Posledné roky významne zmenili charakter dnešnej spoločnosti. Zmeny, ktoré nastali, sú často jasné, zreteľné a hmatateľné, rovnako však cítime, že s nimi prišli aj zmeny menej...

Main Articles

Citování a citační praxe v digitálním prostředí

Úvod Tento příspěvek byl připraven s využitím vybraných částí prací (Skolková, 2008a) a (Jansová, 2009) zpracovaných v rámci doktorského studijního oboru Informační věda na...