Zoznámenie s občianskou vedou

Open access, open science

Občianska veda približuje vedu ľuďom a ľudí vede. Aktívne zapája verejnosť do výskumu prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú s vedcami na riešení vedeckých otázok, pomáhajú so zberom dát, alebo ich spracovaním. V posledných rokoch zaznamenáva občianska veda vo svete veľký rozmach, pretože si čoraz viac aktérov a financovateľov výskumu uvedomuje jej potenciál a prínosy pre vedu a spoločnosť. Významnú úlohu facilitátora rozvoja občianskej vedy na Slovensku môžu zohrať akademické, vedecké, aj verejné knižnice ako tradičné miesto získavania informácií a stretávania sa rôznych skupín ľudí so vzťahom k vede a vzdelávaniu.

 

Na Slovensku sa realizuje niekoľko projektov s charakterom občianskej vedy, hoci samotný pojem občianska veda zatiaľ v slovenskej akademickej komunite nie je veľmi známy (používajú sa pojmy ako participatívny výskum, ekovýchovný program, dobrovoľnícky monitoring a pod.). Jedným z dôvodov môže byť nedostatok otvorených vzdelávacích materiálov v slovenskom jazyku. V angličtine je k dispozícii množstvo informácií, no do projektov občianskej vedy sa zapájajú aktéri s rôznym stupňom vzdelania a jazykových kompetencií, preto považujeme za dôležité hovoriť o občianskej vede po slovensky.

S cieľom rozšíriť povedomie o participatívnych metódach výskumu a otvoriť každému záujemcovi cestu k tejto téme, Centrum vedecko-technických informácií SR, s podporou University College London, vytvorilo na platforme EU-Citizen.Science kurz „Začnime si s občianskou vedou“. Jedná sa o prvý kurz o občianskej vede v slovenskom jazyku. Formou MOOC (massive open online course), pri ktorej môže účastník začať kedykoľvek a postupovať vlastným tempom, v piatich sekciách predstavuje koncept občianskej vedy, jej históriu, princípy, benefity, ale aj limity, jej rôzne podoby vo svete a na Slovensku a základné aspekty tvorby projektov občianskej vedy ako sú dizajn projektu, hľadanie partnerov, problematika dát a etiky a dosah projektu. Kurz je doplnený sériou videí, v ktorých zástupcovia projektov občianskej vedy na Slovensku zdieľajú svoje skúsenosti. Veríme, že povzbudia slovenskú akademickú komunitu, aby prijala participatívne metódy výskumu do svojho portfólia a vo významnejšej miere začala zapájať verejnosť do výskumných aktivít.

Príprava kurzu nás doviedla k vytvoreniu prvého zoznamu projektov občianskej vedy na Slovensku a sekcie Občianska veda na webových stránkach otvorenej vedy. Chceme aj naďalej pokračovať v dopĺňaní ďalších projektov do zoznamu, v spolupráci s ich zástupcami, v propagácii občianskej vedy, vzdelávaní o nej a v pridávaní informačných zdrojov v slovenčine pre rôzne skupiny aktérov (vedci, študenti, učitelia, knihovníci, členovia občianskych združení, novinári, verejnosť…). Uvítame akékoľvek informácie o vedeckých projektoch z vášho okolia, ktoré na Slovensku využívajú participatívne metódy a radi pomôžeme každému záujemcovi o tento typ výskumu. Našou víziou je vznik slovenskej platformy pre občiansku vedu, ktorá by prepájala ľudí, informácie a projekty a pomáhala naplniť potenciál občianskej vedy na Slovensku.

ilustračné foto: pexels.com
Share: