Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

TRENDY LOKÁLNEHO SEO A VYHĽADÁVANIA / Local SEO and Search Trends

Autor: Mirka Pastierová
Číslo: 3/2020 -
Rubrika: Inovatívne informačné služby / Innovative information services
Kľúčové slová: SEO

Lokálne vyhľadávanie predstavuje jednu z najfrekventovanejších foriem získavania a využívania informácií v súčasnosti. Umožňuje nám vyhľadávať informácie v konkrétnej situácii pri riešení aktuálneho problému, či už sú to otváracie hodiny galérie, telefónne číslo na rezerváciu obľúbenej reštaurácie alebo adresy najbližšieho pediatra.

V tomto článku najskôr priblížime charakteristiku lokálneho vyhľadávania a jeho využívanie. Následne detailnejšie opíšeme špecifické postupy, ako vytvárať a definovať obsah, aby bola vaša organizácia či firma nájditeľná prostredníctvom nástrojov lokálneho vyhľadávania.


Local SEO and Search Trends

Local search presents one of the most frequent forms of information gathering and use these days. It enables us to search for information in a specific situation by solving actual problem such as gallery opening hours, phone number for favorite restaurant reservation or the closest pediatrician address.

In the following article we focus on a local search characteristic and its use. We describe specific steps on how to create and define content so that your organization or a company is findable by local search tools in more detail.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR