Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Využívanie prostriedkov IKT v edukácii súčasnej generácie Z / Use of ICT resources in education of the current generation Z

Autori: Henrieta Šuteková ; Martina Sedláková
Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie
Rubrika: Hlavné články / Main Articles
Kľúčové slová: informačné správanie , informačné vzdelávanie

Cieľom príspevku je zdôrazniť dôležitosť širšieho zaradenia prostriedkov IKT do vzdelávania súčasnej generácie Z. V texte sa venujeme porovnaniu tradičného a elektronického vzdelávania. Vymedzujeme špecifiká generačnej kohorty Z. Teoretická časť je doplnená o výsledky zrealizovaného prieskumu, ktorý mapoval vzťah študentov k moderným formám výučby.


The aim of this paper is to emphasize the importance of a wider inclusion of ICT resources in education of the current Generation Z. In the text we focus on the comparison of traditional and elektronic learning. We define the specifics of the Generation Z cohort. The theoretical part is suplemented with the results of a survey mapping the attitude of students to modern forms of learning.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR