Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

8. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ │8th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries

Autori: Silvia Stasselová; Eva Vašková
Číslo: 3/2019 - záverečné práce
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: knižnice, informačná spoločnosť, knihovníctvo, knihovnícka profesia, konferencia

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, organizačného garanta Kolokvia V4+, bolo veľkou cťou privítať viac ako 120 významných zástupcov medzinárodného knihovníctva v Bratislave. Na Kolokvium V4+ prijali pozvanie zástupcovia knižníc všetkých typov a aj knihovníckych združení.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR