Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích – náš společný problém / Sound documents not only in memory institutions - our common problem

Autori: Iva Horová; Veronika Moravčíková; Filip Šír
Číslo: 4/2015 - digitalizácia
Rubrika: Hlavné články / Main Articles
Kľúčové slová: digitalizácia, audiovizuálne dedičstvo, digitálny obsah, pamäťové a fondové inštitúcie

   

Zvukové dokumenty v paměťových institucích jsou i v 21. století dokumentem, kterému se stále nedostává potřebné péče a pozornosti. Při tom dochází postupně k nezadržitelné fyzické degradaci nosičů a pokud jejich ochranu a digitalizaci nebudeme řešit co nejdříve, ztratíme podstatnou část svého kulturního dědictví. Základní podmínkou je ovšem primární evidence a zpracování sbírek a fondů, která je dosud v ČR bohužel na velmi nízké úrovni. Příspěvek seznamuje s aktuální situací a novými trendy v ČR, které by měly vést ke koncepčnímu řešení v této oblasti na národní úrovni.

   


Sound documents not only in memory institutions - our common problem Sound documents in memory institutions are also in the 21st century document, which still lacks the necessary care and attention. When this occurs gradually unstoppable physical degradation carriers and if their preservation and digitization will not be addressed as soon as we lose a substantial part of their cultural heritage. The basic condition is, however, evidence and primary processing of collections and funds, which is still in the Czech Republic unfortunately at a very low level. This paper presents the current situation and new trends in the Czech Republic, which should lead to a conceptual solution in this field
on a national level.

   

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 5

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR