Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Príhovor

androvic.jpg (31529 bytes)

Túžba po poznaní a neúnavná snaha o získavanie a uchovávanie vedomostí a výmenu skúseností sú základnými atribútmi civilizovanej spoločnosti. Táto geneticky podmienená výbava mysliacej bytosti (homo sapiens?), kedysi nevyhnutná na prežitie a zachovanie druhu, je v súčasnosti konfrontovaná s novodobými existenčnými nástrahami. Záplava signálov, správ a zážitkov v celom rozsahu ľudsky či technicky vnímateľného spektra vyvoláva potrebu hľadania nových nástrojov a metód na spracovanie údajov, symbolov a informácií. Kým naši predkovia čelili nástrahám neprebádaného sveta, súčasníkov ohrozuje prílivová vlna poznatkov globálneho univerza. Akoby temnotu pravekého pralesa striedalo zatemnenie preťažených zmyslov. A predsa – tu i tam, na spôsob oka hurikánu – existujú oázy pokoja, ktoré poskytujú priezor do diaľav a základné podmienky na upokojenie mysle a usporiadanie vedomostí.
Sú to knižnice, v ktorých ľudstvo od veky vekov ukladá plody ducha a poznania zaznamenané vo forme symbolov, slov či obrazov. Slová vo vetách, vety v dokumentoch.

Slová, ktoré poznáme, ale ktorých význam môže zostať skrytý v neznámom či nerozoznanom kontexte. Slová o slovách usporiadané do úhľadných zoznamov a tabuliek, starostlivo vybraté a zrozumiteľné. Slová v digitálnej podobe vhodné na spracovanie výpočtovou technikou. Príslovečná, v knižniciach kultivovaná a tradičná dôslednosť pri spracovaní dokumentov sprevádzaná úpornou snahou o (vy-)nájdenie univerzálneho bibliografického formátu vyústila, napriek obdobiam tvorivých úchyliek, do takmer globálne jednotnej platformy typu MARC.

Zjednocovanie foriem, štandardizácia protokolov, abecied a formátov sú základnými predpokladmi na otvorené viacnásobné zužitkovanie pridanej informačnej hodnoty a zdrojom potenciálnej synergie v procesoch spracovania informácií. Akademické a, žiaľ, niekedy aj praktizované tvrdenie, že normy majú iba odporúčajúci charakter, je z tohto pohľadu neodpustiteľným hriechom. Obvykle hovoríme o štandardizácii a kompatibilite na úrovni každej z oných siedmich vrstiev informačných systémov, počnúc fyzickou až po aplikačnú, počnúc vstupnou abecedou až po zobrazenie výstupov z knižničného systému tretej generácie.

Súčasná epocha však od knižníc vyžaduje oveľa viac než ukladanie, opis a vyhľadávanie slov vo vetách. Spoločnosť založená na vedomostiach formuluje zodpovedajúce otázky a očakáva odpovede aj o súvislostiach, možnostiach a dôsledkoch skúmaných problémov a javov. Tvorivý človek hľadá v globálnom informačnom priestore podnety, inšpiráciu, náznaky, kladie komplexné požiadavky a potrebuje čo najúplnejšie informácie. Tu už nejde iba o slová či zoznamy článkov, ide o zmysel, obsah a podstatu problémov, o ktorých to je. Ide o nesmierne množstvo námetov a tém v najrôznejších dokumentačných formách roztrúsených po celom svete, ktoré treba nájsť a vyhodnotiť tak, aby ich bolo možné v požadovanom čase zužitkovať.

Kompatibilita informačných systémov, t. j. štandardizované abecedy, formáty údajov a rozhrania, je predpokladom na ich prepájanie a fyzickú interakciu pri prenose a transformácii údajov. V prípade prepojených a spolupracujúcich informačných systémov hovoríme o podmienkach a zásadách interoperability – počnúc organizačnou, ktorá vyžaduje jednotné pracovné postupy a algoritmy spracovania, technickou na báze zlučiteľnosti (kompatibility) vrstiev informačných systémov, až po sémantickú, ktorá je podmienená jednotnou interpretáciou obsahu. Vo všetkých troch uvedených fazetách interoperability má kľúčový význam unifikácia metód a nástrojov.

Štandardizácia je uholným kameňom informatizácie, a teda predpokladom na dosiahnutie interoperability informačných systémov, ktorá je zasa podmienkou na vyryžovanie a vytavenie poznatkov z globálneho univerza. Kto iný by si to mal vziať za svoje, kto iný má na to lepšie predpoklady než knižnice? Kto iný, keď nie MY?!

andr_podp.gif (4583 bytes)

Ing. Alojz Androvič, PhD. (alojz.androvic@ulib.sk)
Univerzitná knižnica v Bratislave

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR