Issue 1/2007

From Slovakia

Mentálna a sémantická interoperabilita v knihovníctve a knižnično-informačnom systéme

Interoperabilita – stará téma Termín interoperabilita je jedným z ďalších módnych slov, ktoré vyjadrujú učene to, čomu mnohí, odborne zdatnejší odborníci z knižničnej a...

From Slovakia

Sémantická interoperabilita IS pre oblasť kultúry

Interoperabilita Snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva so sebou prinášajú nové a nové výzvy. Jednou z nich je aj otázka interoperability informačných systémov určených na...

From Slovakia

Sémantická komunikácia v informačných systémoch

Úvod Sémantická komunikácia ako nový prvok v komunikácii informačných systémov (ďalej IS) má pomôcť zjednodušiť prenos informácií medzi systémami. Celkovo poskytuje vyššiu...

From Slovakia

Interoperabilita v storočí skratiek

Štandardy, interoperabilita, formáty, kooperácia, dokumenty, objekty, informatik, knihovník a ako to všetko spolu súvisí… Zamyslenie na úvod Je knihovníkom 21. storočia...

From Slovakia

OpenDocument

Súborový formát V súčasnom svete digitalizácie sa údaje a informácie rôzneho druhu, napríklad hudba, obrázok, text, dajú preniesť a uchovať v počítačovom súbore. Aj časopisy a...

From Slovakia

Interoperabilita a knižnica či skôr knižnično-informačný systém

Interoperabilita – ide len o nový moderný pojem v oblasti informačných technológií (ďalej len IT)? Má význam zaoberať sa s ňou aj v knižniciach? Potrebujeme ju? Na čo má slúžiť?...

From Slovakia

Interoperabilita a prax...

Definícia termínu interoperabilita podľa KTD (knihovnícka terminologická databáza) – súčinnosť, schopnosť spolupracovať, univerzálnosť. Napr. schopnosť aplikačného programu...

From Slovakia

Normalizačná činnosť v oblasti knižnično-informačných systémov – činnosť TK 69

Interoperabilitu v knižnično-informačných systémoch chápeme ako technickú, technologickú, inštitucionálnu a legislatívnu harmonizáciu, čo v sebe zahŕňa techniku, inštitúcie,...

From Slovakia

Európsky rámec interoperability kultúrneho a vedeckého obsahu

V ostatných rokoch prebieha medzi európskymi inštitúciami silnejúca spolupráca týkajúca sa vybudovania spoločného informačného priestoru. Svet a ľudstvo je pri x-tom míľniku...

From Slovakia

Budovanie súborov autorít v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave

Úvod V Slovenskej ekonomickej knižnici (SEK) sme sa po prvýkrát stretli s pojmom “autority” pri práci v systéme Rapid Library (1994 – 2003) a vtedy sme pochopili význam budovania...

From Slovakia

I. Je súčasné vzývanie interoperability namieste? II. Sú informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku pripravené na poskytovanie informácií a poznatkov prostredníctvom informačných portálov a brán?

Odpoveď na prvú otázku je áno. Odpoveď na druhú otázku je nie. Čo s tým, čo z toho vyplýva, ako sa tieto skutočnosti prejavujú? Ad I. Stačí si cez prehliadač google.sk zadať heslo...

Our poll

Interoperabilita ISVS

(Anketa) Materiál s názvom Národný rámec interoperability informačných systémov verejnej správy (ISVS) prešiel koncom minulého roka pripomienkovým konaním a je pripravený na schválenie...

From seminars and conferences

Marketing informačních služeb aneb BOBCATSSS 2007

Ve dnech 29. – 31. 1. 2007 se konal v Praze již 15. ročník prestižního mezinárodního studentského sympozia, které je každoročně pořádáno pod záštitou EUCLID (European Association...

Step by Step

Návrh vyhľadávania na webových sídlach rešpektujúci odporúčania informačných architektov

V minulom článku K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach (Makulová 2006 c) sme bližšie charakterizovali dôležitý pilier informačnej architektúry vyhľadávania na...

Introducing

Knižnice sebe a svojim používateľom

Portál InfoLib obohatili v poslednom období v sekcii Informačné zdroje a služby dve nové aktivity. Ide o budovanie katalógov, ktorých cieľom je zvýšiť informačné povedomie o...

From abroad

Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR

Jedním z termínů, který je v poslední době často slyšet/vidět na nejrůznějších setkáních (formálních i neformálních) zejména pracovníků knihoven je termín...

Infomix

Infomix

Knihovníctvo a informačná veda (KIV) na internete V rámci Jednotnej informačnej brány (www.jib.cz) českí kolegovia zverejnili nový informačný zdroj pre knihovníkov a informačných...

Introducing

Ešte raz o informačnej spoločnosti

Recenzia knihy Pavla Rankova Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy (Levice : LCA, 2006. 254 s. ISBN 80-89129-91-9) Keď sa v priebehu 70. a 80. rokov minulého storočia...

Speech

Príhovor

Túžba po poznaní a neúnavná snaha o získavanie a uchovávanie vedomostí a výmenu skúseností sú základnými atribútmi civilizovanej spoločnosti. Táto geneticky podmienená výbava...

Main Articles

Interoperabilita informačných systémov v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky ešte pred vstupom do EÚ svojím uznesením č. 522/2001 zo dňa 13. júna 2001 schválila Politiku informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a odsúhlasila...

Main Articles

Interoperabilita v prostředí českých knihoven

Článek v krátkosti ukazuje, v jakých směrech se v České republice rozvíjí vzájemná spolupráce knihoven, zejména na technologické úrovni. Ukazuje vedoucí úlohu Národní knihovny ČR...