Rok 2015… Knihovnícka profesia a digitalizácia / Year 2015 … Library profession and digitization

Speech

   

Milí naši čitatelia, … a máme tu posledné tohtoročné vydanie. Ako redakcia sme sa tentokrát rozhodli, prihovoriť sa Vám z miesta, z ktorého sa Vám počas roka prihovárajú odborníci so svojimi podnetmi a názormi na aktuálne témy knihovníctva a knižničnej a informačnej vedy.

Výber tém pre jednotlivé články sme aj v tomto roku zvažovali tak, aby príspevky boli aktuálne a prinášali hodnotné informácie.

Dovolíme si povedať, že celý ročník 2015 sa niesol v duchu knihovníckej profesie ako takej. V prvom čísle sme sa venovali, okrem iného, stratégiám rozvoja knihovníctva či už nás doma, ale aj v Čechách.

V júnovom vydaní dostali priestor mladí – študenti knižničnej a informačnej vedy. Vo svojich článkoch poskytli pohľad na témy, ktoré spracovávali vo svojich záverečných prácach.

Nasledovalo číslo venované informačným technológiám pre knižnice. Prešli sme tak od katalogizačných lístkov až po dáta vo virtuálnom svete a predstavili otvorené knihovnícke systémy u susedov v Čechách.

Slovenské knihovníctvo sa v tomto roku „popasovalo“ aj s novým knižničným zákonom, a to tak, ako znel názov jedného z príspevkov – Nový knižničný zákon – náš zákon.

Posledné tohtoročné vydanie taktiež neobchádza problematiku knihovníckej profesie. Po knižničnom zákone prichádza novelizácia Autorského zákona. Článok, ktorý prinášame sa zameriava práve na jeho dosah na knižnice.

Top témou v knihovníckej obci, bola v roku 2015 určite digitalizácia. Slovenská národná knižnica ukončila národný projekt Digitálna knižnica a Digitálny archív. Ukončené boli projekty Centrálny dátový archív, Digitálne múzeum či Digitálna galéria.

Aktuálne Vám prinášame článok aj o digitalizácii v SNK, ale i článok o projekte Digitálny pamiatkový fond a jeho výstup – webová platforma Slovakiana.sk.

Na záver by sme ako redakcia radi spomenuli i jednu osobitosť tohto ročníka. Tento rok sme mali totiž premiéru. Bolo ňou prvé špeciálne vydanie nášho časopisu, ktoré vzniklo v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka tejto spolupráci sme priniesli vydanie, ktoré obsahovalo vedecké príspevky k témam – Veda – vec verejná a Biotechnológie a bioetické výzvy v spoločensko-kultúrnom rámci. Možno si poviete – biotechnológie – trochu „úlet“ v časopise venujúcom sa knižničnej a informačnej vede. Ale aj knižničná a informačná veda je predsa interdisciplinárna. Určite sme takúto spoluprácu privítali a ďakujeme aj z tohto miesta Univerzite Komenského, že pre prezentáciu svojich aktivít si vybrala náš časopis.

Prajeme Vám v novom roku veľa takýchto pozitívnych „úletov“ a radosti z každej spolupráce či už v pracovnom, ale i osobnom živote.

Šťastný nový rok 2016!

   

Share:
Issue content