Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Čo znamená, keď sa povie – Sociálne inovácie v knižniciach? / What do Social Innovations in Libraries Signify?

Autori: Eva Vašková; Ladislava Zbiejczuk Suchá
Číslo: 1/2018 -
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: knižnice, knihovníctvo, knihovnícka profesia

 

Redakcia nášho časopisu sa začiatkom februára zúčastnila konferencie, ktorej hlavnou témou sa stali sociálne inovácie v knižniciach. Podujatie pripravil Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Ten v súčasnosti realizuje aj projekt zameraný na túto problematiku. Ako spomenuli organizátori, konferencia mala dať odpovede na otázku: Ako môžu knižnice úspešne vytvárať a rozvíjať služby zamerané na komunity a sociálne vylúčené skupiny.

 


 

What do Social Innovations in Libraries Signify?

Our editorial board attended at the beginning of February a conference, which focused on social innovation in libraries. The event organized The Division of Information and Library Studies (KISK), unit at the Faculty of Arts, Masaryk University at Brno. This Division currently implement a project focused on this topic. As an organizators mentioned, conference wanted to answer a question: What libraries can succesfully create and develop services target on communities and social excluded groups.

   

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR