Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

TLIB 2017: O medzinárodnej spolupráci s novinkou – Knižničným inkubátorom / TLIB 2017 – About the International Cooperation with a New – Library Incubator

Autor: Beáta Bellérová
Číslo: 2/2017 - vedecká komunikácia
Rubrika: Podujatia / Events
Kľúčové slová: knižnice, Konferencie, semináre, školenia, akcie , knihovníctvo, knihovnícka profesia, knižnično - informančé služby

Odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov TLIB – Trendy v knižničnej praxi, ktorého hlavným organizátorom             je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici možno označiť ako „tradičné“ podujatie. Je osvedčeným formátom, každoročne prináša zaujímavé témy, niekedy viac, inokedy menej inovatívne. Vždy dobre zorganizovaný,s hojnou účasťou zástupcov zo slovenských               a zahraničných knižníc je dôkazom toho, že na regionálnej úrovni možno pripravovať kvalitné podujatia nielen národného, ale aj medzinárodného dosahu.


Conference for librarians and information specialists – 16th TLIB (Trends in Information Practice) was organized by State Scientific Library in Banská Bystrica, in cooperation with Slovak Library Association and Association of the Slovak Librarians and Libraries.        The main focus of the conference was international cooperation as the impetus for library development. The conference speakers from the Slovak universities, public, scientific, academic libraries, librarians from USA, Czech Republic and Poland presented cooperation on theoretical and practical level in different contexts. As a part of conference platform for
young librarians “Library Incubator“, was organized.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR