Vplyv teploty a relatívnej vlhkosti na vybrané médium CD-R

Information TechnologiesCD nosičeCD-Rochrana kultúrneho dedičstva

Príspevok prvotne definuje základné štruktúry zloženia nosičov prvej generácie, kde môžeme nájsť komparáciu tzv. lisovaných a vypaľovaných CD nosičov. Pozornosť je venovaná aj samotným faktorom, ktoré vplývajú na samotný záznam, s presahom na logické chyby, ktoré môžu následne vznikať pri čítaní samotného záznamu.
Veľká pozornosť je venovaná environmentálnym vplyvom a skladovaniu, ktoré sú podmienené normou ISO 18925:2013. Osobitne je riešená problematika prípravy a realizácie experimentu urýchleného starnutia vybraného nosiča CD-R vplyvom teploty a relatívnej vlhkosti. Záverečná časť príspevku prezentuje výsledky odhadovanej životnosti vybraného nosiča CD-R, s náčrtom vízie ďalšieho spracovávania prejednávanej problematiky.

Effect of temperature and relative humidity on selected CD-R medium

The article defines the basic structures of the composition of first generation of optical discs. We can find here a comparison of the pre-pressed and burned CD carriers. Attention is also paid to the factors that result on the record itself, with an overlap to logical errors that may subsequently arise when reading the record itself. Extensive attention is paid to the impact on the environment and storage, which are subject to the ISO 18925: 2013 standard. We also deal with the problem of preparation and implementation of an experiment of accelerated aging of a selected CD-R carrier due to temperature and relative humidity. The last part of the article presents the results of the estimated lifespan of the selected CD-R carrier with the vision of further processing of the issues under discussion.

Share: