Súčasnú knižnično-informačnú vedu reprezentuje aj viac ako sto hesiel

Introducinglibrary and information sciencedictionary

Jubilujúca Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK pripravila nový výkladový slovník. Vyše stovka hesiel má poskytnúť najmä základnú orientáciu pre študentov a mladých odborníkov v súčasnej informačnej vede.

Aktuálne vydaný výkladový slovník Informačná veda nadväzuje, podľa slov jeho editoriek, na terminologickú prácu Katedry knižničnej a informačnej vedy FiFUK v Bratislave (Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná veda. Eds. D. Katuščák, M. Matthaeidesová, M. Nováková. Bratislava:
SPN, 1998).

Share: