Prečo potrebujeme Národnú stratégiu pre otvorenú vedu?

Open Scienceopen scienceopen access

Otvorená veda prináša vyššiu efektivitu, dôveryhodnosť, reprodukovateľnosť, viditeľnosť a potenciál spolupráce. Slovenská veda potrebuje otvorenosť nielen ako liek na mnohé súčasné problémy vedeckej  , ale aj preto, aby mohla byť plnohodnotnou súčasťou európskeho výskumného priestoru, v ktorom sú princípy otvorenej vedy prijímané ako štandard. Viaceré okolité krajiny implementujú vlastné stratégie otvoreného prístupu k vedeckým poznatkom, alebo tvorbou zákonných mandátov zabezpečujú otvorený prístup k výsledkom vedy financovanej z verejných zdrojov.

 

Európska komisia už dlhé roky presadzuje prechod systému vedeckej komunikácie na otvorený prístup, no na Slovensku sa verejná diskusia na tému otvorenosti vedy len začína. V časti vedeckej komunity stále dochádza k nedorozumeniam ohľadne základných pojmov otvoreného prístupu a pretrvávajú mýty stotožňujúce otvorený prístup s autorskými poplatkami alebo s predátorským publikovaním. Preto sme sa rozhodli zhrnúť v tomto článku najdôležitejšie definície a argumenty z oblasti otvorenej vedy a predostrieť participatívny proces tvorby stratégie otvorenej vedy pre Slovensko.

Why do we need Slovak National Strategy for Open Science?

Open science brings higher effectiveness, credibility, reproducibility, visibility and potential for cooperation. Slovak science needs openness not  as a remedy for many current problems of scientific communication, but also in order to be a full part of the European Research Area, in which the principles of open science are accepted as a standard. Many neighboring countries implement their own strategies for open access to scientific knowledge, or ensure open access to publicly funded science outputs by creating legal mandates. The European Commission has been promoting the transition of the system of scientific communication to open access for many years, but in Slovakia the public debate on the openness of science is just beginning. In Slovak scientific community, there are still misunderstandings about the basic concepts of open access, and myths equating open access with article processing charges or predatory publishing persist. Therefore, we decided to summarize in this article the most important definitions and arguments in the field of open science and to describe participative creation of an open science strategy for Slovakia.

 

Share: