Výsledky informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte STU (Štúdia z prostredia akademickej praxe)

NISPEZ presents

Inšpirácia pre iné fakulty? alebo Výsledky
dotazníkového prieskumu absolventov predmetu pre doktorandov môžu byť nielen dôkazom
nedostatkov v oblasti systematického informačného vzdelávania na všetkých stupňoch
štúdia na slovenských školách, ale aj nečakaným uznaním práce knižníc a
knihovníkov!

Namiesto úvodu

„Účastníci Kolokvia o informačnej gramotnosti a
celoživotného vzdelávania na najvyššej úrovni, ktoré sa konalo v Alexandrijskej
knižnici v dňoch 6. – 9. novembra 2005, vyhlasujú, že informačná gramotnosť a
celoživotné vzdelávanie sú majákmi informačnej spoločnosti, ktoré osvetľujú smer
rozvoja, prosperity
a slobody.“1

„Informačná gramotnosť je jadrom celoživotného
vzdelávania. Umožňuje ľuďom vo všetkých oblastiach života, aby vyhľadávali,
hodnotili, efektívne používali a vytvárali informácie na dosiahnutie svojich
osobných, sociálnych, pracovných a vzdelávacích cieľov. Je základným ľudským
právom v digitálnom svete a podporuje sociálne začlenenie všetkých národov.“1

„V kontexte rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti
vyzývame vlády a medzivládne organizácie, aby sa zaoberali stratégiou a programami na
podporu informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania. Konkrétne ich žiadame,
aby podporili:

 • uznanie celoživotného vzdelávania a informačnej gramotnosti
  ako kľúčových prvkov pre rozvoj všeobecnej spôsobilosti a ktoré musia byť
  požadované pre akreditáciu všetkých vzdelávacích a výučbových programov.“1

Na zamyslenie

Akademické knižnice zahraničných univerzít vo vyspelých
krajinách sa tešia významnej pozornosti svojich alma mater a sú považované za
ústredné centrá podpory kvalitného pedagogického procesu, zmysluplného tvorivého
bádania a vzdelávania celej akademickej obce.

Vedenie mnohých zahraničných univerzít vo vyspelých krajinách
preto investuje nemalé finančné prostriedky nielen do pravidelného doplňovania fondu
knižnice, licencií odborných databáz, technického a personálneho vybavenia, ale v
značnej miere aj do moderného architektonického riešenia a vybavenia budov a
interiérov knižníc, ktoré následne poskytujú pre svojich používateľov príjemné
a tvorivé prostredie pre vzdelávanie a výskum. Kvalitné technologické vybavenie
knižníc umožňuje moderné kontinuálne vzdelávanie používateľov prostredníctvom
sofistikovaných nástrojov, ktoré sú výsledkom kreatívnej spolupráce knižníc a
multimediálnych centier univerzít.

Takáto podpora akademických knižníc je v prostredí slovenských
univerzít skôr výnimkou ako realitou.

Akademické knižnice na Slovensku, žiaľ, ešte stále nie sú
automaticky vnímané ako významné centrá vzdelávania, ktoré sú srdcom každej
univerzity alebo vysokej školy. Musia neustále bojovať o svoje postavenie, aby neboli
vnímané len ako konzumenti financií, pretože prevádzka knižníc určite nie je
lacná, avšak ich spätný efekt pre vzdelávanie a spoločnosť je omnoho významnejší
ako v komerčnom alebo finančnom meradle.

Napriek uvedeným faktom je však v krátkom časovom horizonte
veľký predpoklad zmeny súčasného prístupu vedení slovenských univerzít, a to aj z
titulu postupného prechodu bezplatného, resp. štátom dotovaného, vysokoškolského
štúdia na individuálne platené štúdium.

Kvalitné služby akademickej knižnice, prístup k najnovším
odborným publikáciám a informáciám, príjemné a moderne vybavené prostredie na
individuálne vzdelávanie a rozvoj, široká škála vzdelávacích kurzov a moderné
e-learningové nástroje pre informačné vzdelávanie 24/7 budú onedlho zo strany
platiacich študentov chápané ako základný balík služieb každej univerzity a nie
ako zbytočne nákladný nadštandard (ako, žiaľ, ešte aj v súčasnosti chápu a
vnímajú akademické knižnice niektoré vedenia slovenských univerzít a vysokých
škôl).

Na záver trochu optimizmu – naopak, narastá aj počet takých
prípadov, kedy sa slovenské akademické knižnice tešia zvýšenej pozornosti a podpore
svojich fakúlt a univerzít.

Jeden príklad za všetky

Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU (ďalej KIC
SvF STU) predstavuje teoretickú základňu pre in­ dividuálne vzdelávanie a výskum
pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU. KIC SvF STU plní
všetky funkcie akademickej knižnice so zameraním na budo­ va­ nie knižničných
fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile peda­ go­ gického a
výskumného procesu fakulty. KIC SvF je jednou zo 6 fakultných akademických knižníc
na Slovenskej technickej univerzite (ďalej STU), ktoré úzko spolupracujú.

KIC SvF STU si je plne vedomá svojho poslania nielen
sprístupňovať odborné informácie a zdroje, ale aj vzdelávať svojich používateľov
pre prácu s elektronickými informačnými zdrojmi takým tempom, akým vo vedomostnej
spoločnosti neustále narastajú nároky na získavanie kvalitných a relevantných
odborných informácií.

V roku 2003 sa KIC SvF STU stala jednou z najmodernejších a
najkrajších akademických knižníc na Slovensku v súčasnosti vďaka úspešnej
realizácii kompletnej rekonštrukcie priestorov a modernizácie technické­ ho a
počítačového vybavenia ako hlavného investičného zámeru Stavebnej fakulty STU.

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia priestorov a služieb
takéhoto rozsahu sa nerealizovala v žiadnej akademickej knižnici na Slovensku za
posledných niekoľko desaťročí. Realizácii prestavby však predchádzalo 10 rokov
systematického presviedčania niekoľkých vedení fakulty zo strany vedúcej knižnice.

Vízia sa po 10 rokoch intenzívnej argumentácie vedúcej knižnice
a hlavne vďaka významnej podpore vtedajšieho vedenia SvF STU (dekan fakulty prof. Ing.
Dušan Petráš, PhD.) podarila zrealizovať a KIC SvF STU sa po modernizácii svojich
priestorov teší záujmu nielen zo strany svo­ jich používateľov, študentov a
pedagógov SvF, ale aj širokej odbornej verejnosti.

KIC SvF STU je praktickým dôkazom toho, že niekoľkoročné
úsilie, vhodná a nepretržitá argumentácia a využívanie rôznych marketingových
nástrojov knižnice môže napokon viesť k dostatočnej podpore vedenia fakulty /
univerzity, ktorá v konečnom dôsledku umožní nielen modernizáciu priestorov a
služieb knižnice, ale môže viesť aj k výraznej zmene a k zlepšeniu postavenia
akademickej knižnice v univerzitnom prostredí.

Nastavené zrkadlo – výsledky informačného vzdelávania
študentov denného bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Stavebná fakulta STU je v súčasnosti druhou najväčšou fakultou
na Slovensku s počtom takmer 4 000 študentov denného štúdia a 250 doktorandov.

Študenti prvého ročníka denného štúdia v minulých rokoch
pravidelne absolvovali úvodný informačný vstup o službách KIC SvF STU a iných
alternatívnych vedeckých knižníc, ktoré môžu študenti počas štúdia využívať.

V roku 2009 sa KIC SvF rozhodla zmeniť spôsob relatívne krátkeho
a stručného informovania počas zápisov študentov prvých ročníkov na odborne
špecializovanejšie a časovo primeranejšie kurzy s výstižným názvom „Získavanie
odborných informácií  pre štúdium na vysokej škole“ a s týmto zámerom
zaslala ponukový leták s prihláškou na odborný kurz pre študentov prvého ročníka
denného štúdia každému z 1 000 prijatých uchádzačov o štúdium na SvF STU.

Záujem študentov podľa počtu vyplnených prihlášok na
absolvovanie 2 – 3 hodinového odborného kurzu, ktorý im ponúkal možnosť získania
mnohých informačných zručností pre štúdium na vysokej škole, sa však na naše
veľké sklamanie ukázal ako mizivý.

Spomedzi tisíc oslovených študentov prvého ročníka denného
štúdia prejavilo primárny záujem o odborný kurz KIC SvF presne 100 študentov, teda 10
% z celkového počtu študentov
.

Pri samotnej realizácii odborného kurzu vo viacerých časových
termínoch však z uvedenej množiny primárnych záujemcov ubúdali ďalší z rôznych
dôvodov, napríklad aj z takého dôvodu, ktorý by asi nikto na VŠ neočakával –
jedného z prihlásených študentov vraj bez jeho vedomia zaregistrovala mama…

Otázka na záver teda znie, či vynaložená námaha KIC SvF STU
vôbec k niečomu viedla?

Určite aspoň čiastočne poukázala skutočnosť, že samotní
študenti, nezávisle od stupňa štúdia, nebudú asi tak skoro (alebo nikdy) javiť
záujem o dobrovoľné informačné vzdelávanie, zvlášť keď už z veľkej miery
patria ku „google generation“, ktorá má informačné potreby a návyky pri
vyhľadávaní informácií omnoho viac povrchné, ako si vyžaduje dôsledná príprava
na štúdium a prípadne neskoršiu vedeckú dráhu.

Zvyšovanie informačnej gramotnosti študentov všetkých stupňov
štúdia bude pravdepodobne možné jedine cestou povinného študijného predmetu alebo
odborného kurzu a študenti pravdepodobne až po jeho absolvovaní dokážu oceniť
nadobudnuté vzdelanie a zručnosti tak, ako to dokazujú výsledky dotazníkového
prieskumu doktorandov po absolvovaní predmetu Získavanie a uchovávanie vedeckých
informácií
v pilotnom roku výučby na Stavebnej fakulte STU.

Nečakané ovocie – výsledky informačného vzdelávania
doktorandov na Stavebnej fakulte STU

V priamej nadväznosti na komplexnú modernizáciu priestorov a
služieb KIC SvF STU sa dá hovoriť o zvýšenej podpore vedenia fakulty v oblasti
informačného vzdelávania, ktoré je pozitívnym výsledkom dlhodobej argumentácie a
prezentovania zahraničných trendov zo strany vedúcej KIC SvF STU.

Vedenie Stavebnej fakulty STU (dekan fakulty prof. Ing. Alojz
Kopáčik, PhD.) schválilo pre školský rok 2009/2010 pilotný rok výučby predmetu pre
študentov 1. ročníka doktorandského štúdia s komplexným názvom Metodológia
vedeckej práce,
ktorého obsahovú náplň zostavila vedúca KIC SvF STU Ing. Silvia
Stasselová.

Prvý semester predmetu bol špecializovaný na odbornú tému Získavanie
a uchovávanie vedeckých informácií,
ktorého obsahovú náplň zostavila vedúca
KIC SvF STU Ing. Silvia Stasselová, ktorá bola zároveň aj odborným garantom predmetu
a prednášajúcou.

Pri schvaľovacom procese na zaradenie uvedeného predmetu do
študijných osnov pre študentov 1. ročníka doktorandského štúdia bol cieľ predmetu
definovaný takto:

“Cieľom predmetu je, aby sa študent doktorandského štúdia
zorientoval v sieti slovenských a zahraničných knižníc, knižničných a
informačných službách, naučil sa vyhľadávať v katalógoch knižníc a získavať
odbornú literatúru. Získa prehľad o digitálnych referenčných službách knižníc,
digitálnych knižniciach a projektoch digitalizácie fondov knižníc. Získa prehľad o
informačnom priemysle, oboznámi s celou škálou odborných databáz, elektronických
informačných zdrojov a elektronických kníh vrátane praktických ukážok a cvičení
práce s databázami online, rôznymi vyhľadávacími stratégiami a spôsobmi
uchovávania vedeckých informácií. Študent sa oboznámi s terminológiou a základmi
bibliometrie, s citačnými databázami Web of Knowledge a SCOPUS, s pojmom karentovaný
časopis, impakt faktor a nadobudne zručnosti na systematické sledovanie citácií.
Študent získa prehľad o spôsoboch publikovania a prezentovania vlastnej vedeckej
práce, o elektronickom publikovaní a získa prehľad o dostupných zahraničných a
slovenských odborných periodikách a vydavateľstvách. Študent sa oboznámi s
národným projektom podpory vedy a techniky MŠ SR NISPEZ a s projektom CREPČ –
celoštátnou databázou evidencie publikačnej činnosti v SR, ktorých koordinátorom je
CVTI SR.“

Stručná osnova predmetu:

 • Sieť slovenských a zahraničných knižníc a ich typy, moderné
  knižničné a informačné služby, katalógy knižníc, vyhľadávanie a získavanie
  odbornej literatúry
 • Digitálne referenčné služby knižníc
 • Digitálne knižnice vo svete, medzinárodné a slovenské projekty
  digitalizácie dokumentov – World Digital Library, projekt Gutenberg, Pamäť sveta,
  projekt digitalizácie fondov Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v
  Bratislave a iných knižníc
 • Typy databáz a ich základné charakteristiky – bibliografické,
  faktografické a plnotextové databázy
 • Odborné databázy, elektronické informačné zdroje, elektronické
  knihy a praktické ukážky: ASCE Research Library, Engineering Village, ScienceDirect,
  SpringerLink, elektronické interaktívne príručky KNOVEL, ProQuest, WILEY, IEEE
  Computer Science Digital Library, American Physical Society Journals, EBSCO, vedecký
  vyhľadávač Scirus, EZB – Elektronische Zeitschriften Bibliothek a ďalšie
 • Elektronické manuály, video ukážky, internetové online chaty a
  školenia z ponuky producentov databáz na zvyšovanie efektivity práce s rôznymi
  odbornými databázami
 • Národný projekt podpory vedy a techniky MŠ SR – elektronické
  informačné zdroje
 • Zahraničné a slovenské odborové internetové portály pre oblasť
  stavebníctva a príbuzných vedných odborov, odborné a vedecké blogy, RSS kanály,
  moderné komunikačné technológie
 • Vyhľadávacie stratégie, pokročilé vyhľadávanie a uchovávanie
  vedeckých informácií
 • Praktické cvičenie – vyhľadávanie a uchovávanie vedeckých
  informácií v rôznych databázach
 • Základy bibliometrie, práca s citačnými databázami Web of
  Knowledge (Science Citation Index a Current Contents Connect) a SCOPUS, karentované
  časopisy, impakt faktor časopisov, systematické sledovanie citácií, zostavovanie
  citačných máp, stratégie citovania, automatické zasielanie citácií elektronickou
  službou alert
 • Praktické cvičenie – vyhľadávanie citácií v databázach WOK,
  SCOPUS a iných bibliografických vedeckých databázach a práca s elektronickou službou
  alert
 • Medzinárodné normy, ako správne citovať v literatúre, etika
  publikovania, plagiátorstvo, autorský zákon a jeho dodržiavanie. Metodológia
  publikačnej činnosti, typy publikácií, redakcie periodík, vydavateľstvá,
  elektronické publikovanie, evidencia výsledkov vedeckej práce v databáze CREPČ.

Výučba predmetu Získavanie a uchovávanie vedeckých
informácií 
sa realizovala v 6 samostatných výučbových celkoch
počas zimného semestra akademického roka 2009/2010.

V letnom semestri akademického roka 2009/2010 sa ešte bude
realizovať výučba 1 výučbového celku na tému „Know-how vedeckého
publikovania“.

V pilotnom roku výučby predmetu pre študentov 1. ročníka
doktorandského štúdia Metodológia vedeckej práce bolo absolvovanie predmetu
povinné pre všetkých doktorandov, zatiaľ bez kreditov. Vedenie SvF bude prehodnocovať
parametre výučby predmetu pre budúci akademický rok na konci letného semestra 2010.

Odmena na záver

Z celkového počtu 100 študentov 1. ročníka doktorandského
štúdia 47 doktorandov v dotazníkovom prieskume vyjadrilo svoje hodnotenia,
názory a námety.

Výsledky dotazníka sú ilustráciou, že ani na 3. stupni
vysokoškolského štúdia nie sú informačné znalosti a zručnosti nevyhnutne
stopercentné, čo dokazujú výsledky dotazníkového prieskumu:

stass1.jpg (12815 bytes)

Predmet pre 1. ročník PhD.:  Metodológia
vedeckej práce

Zimný semester 2009/2010
Garant / výučba: Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF STU
Získavanie a uchovávanie vedeckých informácií

D O T A Z N Í K

V zimnom semestri 2009 / 2010 ste absolvovali
pilotný ročník 1. časti predmetu
 „Metodológia vedeckej práce – získavanie a uchovávanie vedeckých
informácií“.

stass2.jpg (301763 bytes)
stass3.jpg (385148 bytes)

Knihovníkov všetkých typov knižníc určite poteší, že
prevažná väčšina respondentov po absolvovaní pilotnej výučby predmetu vyjadrila
svoj jednoznačný názor, že:

 • knižnice sú stále potrebné inštitúcie aj v čase internetu
  (97,9 %),
 • názor na profesiu knihovníka je vyjadrený prekvapivým
  zistením, že je to moderné dynamické povolanie
  (87,2 %).

Happy end?

Ďalším a nemenej dôležitým výsledkom po absolvovaní výučby
predmetu pre 1. ročník doktorandov je nielen záujem ich kolegov z vyšších ročníkov
doktorandského štúdia o absolvovanie podobného predmetu alebo odborného kurzu, ale aj
prudký nárast záujmu doktorandov o individuálne konzultácie v KIC SvF STU.

Navyše doktorandi na svojich domovských katedrách a pracoviskách
SvF inšpirujú svojich školiteľov a kolegov, vďaka čomu v KIC SvF evidujeme
zvýšený záujem o zaškoľovanie celých katedier do problematiky efektívneho
využívania odborných databáz a princípov úspešného publikovania.

Aj vďaka zavedeniu tohto predmetu do študijných osnov pre 1.
ročník doktorandského štúdia môžeme na Stavebnej fakulte STU konštatovať
zvýšený záujem o informačné vzdelávanie, a to nielen zo strany doktorandov, ale aj
zo strany akademickej obce…

Po skúsenostiach s informačným vzdelávaním študentov
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sme určite čakali omnoho menší úspechJ.

 

 

1   The Alexandria Proclamation
on Information Literacy and Lifelong Learning [online]. IFLA, 2005 [cit. 2010-02-15].
Dostupné na internete: http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html.

Share: