Issue 1/2010

NISPEZ presents

SpringerLink

PREDSTAVUJE V tomto čísle predstavujeme databázu SpringerLink sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Mgr. Andrea Doktorová z Ústrednej knižnice SAV.  SpringerLink...

NISPEZ presents

INWENT – príprava informačných profesionálov pre znalostnú spoločnosť

Úvod Revolúcia v oblasti informačných a komunikačných technológií v posledných desaťročiach so sebou priniesla potrebu aplikácie nových postupov, metód a techník práce, ktoré sa...

NISPEZ presents

O metamorfózach knižnično-informačných štúdií

Úvod Číňania vraj za najhoršiu kliatbu považovali výrok „bodaj by si žil v zaujímavých časoch“. Stalo sa. Sme prekliati, žijeme v časoch plných zmien a kotrmelcov, pre ktoré...

NISPEZ presents

Výsledky informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte STU (Štúdia z prostredia akademickej praxe)

Inšpirácia pre iné fakulty? alebo Výsledky dotazníkového prieskumu absolventov predmetu pre doktorandov môžu byť nielen dôkazom nedostatkov v oblasti systematického informačného...

NISPEZ presents

Knihovnícke odborné minimum

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR, zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných,...

NISPEZ presents

Vzdelávanie používateľov v Staromestskej knižnici v Bratislave

Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov je jedným z prioritných cieľov Stratégie slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. Ide...

NISPEZ presents

Ako ďalej v ďalšom (profesijnom) vzdelávaní knihovníkov?

Poznávať všetko, čo existuje, nazýva sa rozum, čiže myseľ, alebo intelekt, vzniká z pravdy. Chcieť všetko, čo prospieva, to je vôľa, majúca za predmet dobro vecí, konať všetko, čo...

NISPEZ presents

Projekt Sphaera ex post

Projekt záchrany a prezentácie historických glóbusov mal svoju dôležitú propagačnú zložku. Bolo potrebné prezentovať ho laickej verejnosti adekvátnymi prostriedkami vrátane mnohých...

From seminars and conferences

10. ročník konferencie Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2009

Konferencia sa konala v dňoch 1. – 3. decembra v  Národnom archíve v Prahe a bola venovaná problematike spolupráce archívov, knižníc, múzeí, galérií pri využívaní informačných...

From seminars and conferences

OpenAIRE – Infraštruktúra na otvorený prístup pre výskum v Európe

Úvod Naše poslanie šíriť poznatky sa naplní iba čiastočne, ak informácie nebudú v spoločnosti široko a ľahko dostupné. Popri klasických formách treba čoraz viac podporovať nové...

From abroad

Tajemství úspěchu při transferu technológií

Základem úspěšného transferu technologií je buď vyhledání vhodné technologie ze zahraničí nebo naopak nabídka technologie českého původu jiným, jak domácím, tak i zahraničním...

Infomix

Infomix

Slovenský zástupca vo vedení sekcie IFLA pre manažment knihovníckych asociácií Na zasadnutí výboru sekcie IFLA pre manažment knihovníckych asociácií MLAS (Management of Library...

Introducing

Patenty a ochranné známky na internete

Priemyselné vlastníctvo Priemyselné vlastníctvo nie je na Slovensku príliš známa téma. Patenty, ochranné známky, dizajny a ďalšie formy ochrany priemyselného vlastníctva sa do povedomia...

From seminars and conferences

K21

Pod touto trochu tajomnou skratkou sa skrýva konferencia „Kniha v 21. století“, ktorú už po siedmy raz organizoval Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opave spolu s...

From abroad

Projekt „Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu“ jakožto podpora vzdělávání budoucích odborníků v oblasti informačních studií a knihovnictví

18. května 2009 byla zahájena realizace projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském...

From abroad

Partnerství a spolupráce – NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání)

Informační vzdělávání a vzdělávací aktivity patří mezi knihovnické služby, které překračují rámec pasivního poskytování informací. Nabízí možnost rozvíjet schopnost aktivní...

Introducing

EBSCO Information Services

  Spoločnosť EBSCO je najvýznamnejším poskytovateľom služieb v oblasti elektronických zdrojov, elektronických časopiseckých kolekcií (vrátane optimalizácie nástrojov k ich...

Speech

Príhovor

PhDr. Dušan Lechner Univerzitná knižnica v Bratislave dusan.lechner@ulib.sk Mali by sme vedieť Tenká hranica gnosticizmu a agnosticizmu sa vinie myšlienkovým bohatstvom filozofie už niekoľko...

Main Articles

Podpora aplikácie a komerčného zhodnocovania vedeckých poznatkov v záujme trvalo udržateľného rozvoja

Úvod do problematiky transferu technológií Transfer technológií je odborný termín odvodený z anglického výrazu „technology transfer“, ktorý označuje komplexný proces prenosu...

Main Articles

Vzdělávání knihovníků v České republice (Stručné poznámky)

Akademické vzdělávání Celoživotní vzdělávání knihovníků je v České republice poměrně hodně diskutované téma, bohatá praktická činnost, ne zcela efektivně fungující systém a...