Nové úlohy PATLIB centier – doplnkové služby

From seminars and conferences

Informácia zo školenia účastníkov pilotného projektu, konaného vo Viedni 7. − 11. 11. 2011

V novembri 2011 v rámci pilotného projektu Preorientovanie činnosti stredísk patentových informácií PATLIB na poskytovanie špecializovaných služieb, do ktorého je zapojené aj Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR, organizoval Európsky patentový úrad (EPÚ) v spolupráci s Európskou patentovou akadémiou  druhý modul  z komplexného školiaceho programu. Tento školiaci program je zameraný na inovačné služby v oblasti patentových informácií a priemyselnoprávnej ochrany, ktoré budú pracovníci PATLIB centier poskytovať svojim používateľom.
Druhý modul pod názvom Nové úlohy PATLIB centier − doplnkové služby  bol orientovaný na získanie potrebných vedomostí a zručností najmä pri poskytovaní týchto doplnkových služieb:

  •   Komercializácia priemyselného vlastníctva
  •   Využívanie a vyhodnocovanie patentových štatistík
  •   Mapovanie patentovej aktivity a monitorovanie trendov z hľadiska jednotlivých aspektov

Lektori z EPÚ Mníchova, Viedne, OHIM v Alicante, British Library v Londýne,  Welsh Government, Obchodnej komory v St. Pölten v Rakúsku,  Rakúskeho patentového úradu, TÜV Rheinland Consulting, prezentovali skúsenosti vo využívaní patentových štatistík a expertných služieb pri príprave komercializácie priemyselného vlastníctva, pomoci vynálezcom v príprave technickej dokumentácie k vynálezu, konzultačných službách či marketingu. Veľmi zaujímavé boli prednášky týkajúce sa priemyselného vlastníctva a licencovania, ktoré prezentovali p. Jeremy Philpott (EPO) a Stephen Brett ( Anderson Law, UK). Školenie bolo zamerané aj na služby v oblasti monitoringu: sledovanie konkurencie a sledovanie stavu techniky, patentovú štatistiku a vizualizáciu, príklady prípadových štúdií. Súčasťou školenia boli intenzívne praktické cvičenia.
Dvaja pracovníci Strediska patentových informácií  PATLIB v CVTI SR − PhDr. Ľubomír Kucka a Mgr. Oľga Števková – sa zúčastnili tohto školenia. Získané poznatky budú môcť v maximálnej miere využiť pri realizácii úloh vyplývajúcich z účasti na pilotnom programe PATLIB centier.

Share:
Issue content