SpringerLink

NISPEZ presents

nispez.jpg (22270 bytes)
PREDSTAVUJE

V tomto čísle predstavujeme databázu SpringerLink sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Mgr. Andrea Doktorová z Ústrednej knižnice SAV.

 SpringerLink

 Springer je značka, ktorú vo vedeckom vydavateľskom svete netreba príliš predstavovať. Súčasné popredné globálne vedecké vydavateľstvo, ktoré založil Július Springer v roku 1842 pôvodne ako kníhkupectvo, dnes poznáme ako korporáciu Springer Science + Business Media v Berlíne. Aj keď je dnešná moderná spoločnosť od tej prvotnej značne odlišná, v centre jej pozornosti je poskytovanie kvalitného odborného obsahu prostredníctvom nových informačných produktov a služieb nepretržite. Renomovaný pub-
lishing house spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými akademikmi a autormi. Jeho zdravý organický rast, neustále nové akvizície a technologický pokrok sú základom pre trvalo udržateľné služby vedeckej a odbornej verejnosti v šiestich hlavných odvetviach: veda, technika, medicína, architektúra, obchod a doprava. Pre našu vedeckú komunitu nie je zanedbateľný ani fakt, že Springer v ostatných rokoch začal vydávať viacero vedeckých časopisov slovenskej proveniencie.

Sprístupňovanie elektronického informačného zdroja (ďalej EIZ) na platforme SpringerLink www.springerlink.com sa v rámci projektu NISPEZ – na rozdiel od iných databáz, ktoré majú vopred určený stály počet odberateľských inštitúcií – v rokoch 2009 až 2013 realizuje na báze otvorenej národnej licencie. Reálne to znamená, že za úhradu, ktorú z grantových prostriedkov platí CVTI SR, môže byť zriadený prístup pre tzv. akademické inštitúcie, t. j. knižnice financované z verejných zdrojov, štátne a verejné vysoké školy a univerzity a iné neziskové informačné inštitúcie mimo privátneho sektora, pričom producent posudzuje každú prihlášku individuálne. Otvorenosť tejto platformy znamená, že na rozdiel od iných databáz je počet inštitučných používateľov neobmedzený.

Záujem o databázu prejavili aj viaceré verejné knižnice, či už väčšie mestské alebo krajské a regionálne financované vyššími územnými celkami, a práve tu môže byť badateľný pozitívny posun smerom k zavádzaniu nových e-služieb pre vedeckú odbornú komunitu v regiónoch. Verejné knižnice si zväčša nemohli dovoliť predplácať EIZ z vlastného rozpočtu, mohli využívať iba národnú licenciu EBSCO, ktorú saturuje kapitola Ministerstva kultúry SR cez Slovenskú národnú knižnicu. Rovnako pozitívne na možnosť prístupu reagovalo viacero špeciálnych knižníc, hlavne z oblasti zdravotníctva.

V rokoch v rokoch 2004 – 2008 databázy SpringerLink využívalo 416 licencovaných titulov 18 slovenských inštitúcií (Slovenská akadémia vied, 5 vedeckých knižníc, 7 akademických knižníc, resp. univerzít a a 5 špeciálnych knižníc, z toho 4 lekárske), ktoré de facto tvorili konzorcium, ale úhrady za online prístup i povinný odber printových časopisov si hradili samy.

K dnešnému dňu je v rámci národnej licencie cez projekt NISPEZ prihlásených a kladne posúdených 50 vybraných, z toho 45 úspešne registrovaných inštitúcií:

 • SAV
 • 18 vysokých škôl a univerzít
 • Slovenská národná knižnica
 • 8 vedeckých knižníc (všetky)
 • 8 verejných knižníc
 • 15 špeciálnych knižníc (lekárske z oblasti verejného zdravotníctva a štátnych výskumných ústavov).

Springer vzhľadom na vlastnú definíciu akademickej inštitúcie zamietol prístup dvom subjektom (Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave). Knižnice, ktoré nedostali negatívne vyjadrenie, musia pre úspešnosť pripojenia v prvom rade nahlásiť korektné pevné IP adresy a potom riadne realizovať registráciu administrátora a oznámiť do Suweco MetaPress ID.

Na platforme www.springerlink.com sú poskytované na základe zlúčenia produkty Springer Verlag a Kluwer Academic Publisher spoločne. Ide o jednu zo svetových interaktívnych databáz pre časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Národná licencia znamená:

 • prístup do e-časopisov SpringerLink v počte 2 119 celkom, z toho prístupných pre národnú licenciu 1 664 v úplných textoch (tituly môžu byť obmeňované, pridávané, odoberané);
 • z kolekcie e-knihy prístup do Computer Science Library a Lecture Notes in Mathematics1;
 • typ licencie e-only, keď je zo štrukturálnych grantových prostriedkov 100-percentne hradený prístup k elektronickým zdrojom, pričom nie je nutné realizovať povinný odber tlačených časopisov,
 • vybrané tituly tlačených verzií časopisov si môžu knižnice kúpiť za vlastné inštitučné prostriedky za 25 % katalógovej ceny;
 • retrospektívny prístup je od roku 1997 (do konca trvania licencie, t. j. do 2013);
 • archívny prístup po skončení licencie je dohodnutý do všetkých titulov prístupných v rámci licencie.

Práve v súčasnom období je v skúšobnej prevádzke tzv. beta verzia novej platformy http://beta.springerlink.com/home/main.mpx. Momentálne môžu používatelia vyhľadávať v pôvodnom prostredí alebo cez novú platformu. IP autorizácia je rešpektovaná v obidvoch prostrediach. Na obrázku je zároveň prehľad dostupných predmetových kolekcií.

doktor1.jpg (149680 bytes)

Obr. 1

Nová platforma poskytne:

–     dokumenty súvisiace s článkami alebo kapitolami v elektronických knihách,
–     prehľad v PDF pre kapitoly z elektronických kníh,
–     vylepšené prezeranie,
–     náhľad do abstraktov bez „opustenia“ nájdených výsledkov,
–     vylepšenie funkcie pre vyhľadávanie,
–     jednoduché filtre pre Online First a články s open access,
–     znak knižnice na každej stránke a iné.

doktor2.jpg (104534 bytes)

Obr. 2

Rešeršný prieskum je možné realizovať podľa typov dokumentov, podľa predmetových kolekcií prostredníctvom jednoduchého (rýchleho vyhľadávania) alebo cez pokročilé (expertné) vyhľadávanie.

doktor3.jpg (90674 bytes)

Obr. 3

S výsledkami prieskumu zoradenými podľa relevantnosti, dátumu alebo názvu možno potom následne pracovať pomocou filtrov. Štvorčeky pred záznamom poskytujú rýchlu informáciu o tom, či je titul používateľovi dostupný po úroveň úplného textu (zelený), dostupný v plných textoch výberovo, teda nie v úplnosti (zeleno-biely), alebo dostupný len s abstraktom (biely); (pozri obr. 4).

doktor4.jpg (83743 bytes)

Obr. 4

Zoznam plnotextových časopisov, ktoré sú prístupné v rámci projektu NISPEZ, používateľ nájde na stránkach www.suweco.cz v časti online tituly, databázy, konzorciá (pozri obr. 5).

doktor5.jpg (171001 bytes)

Obr. 5

Administrátor knižničnej inštitúcie, ktorý sa musí zaregistrovať a vygenerované metapress ID oznámiť mailom do firmy SUWECO, má potom možnosť sledovať štatistiky využívania databázy rovnako cez www.suweco.cz v časti online tituly, databázy, konzorciá – Springer Verlag – štatistiky, kde sa vygeneruje stránka na prihlásenie (pozri obr. 6).

doktor6.jpg (85445 bytes)

Obr. 6

Okrem inštitucionálnej registrácie sa môže registrovať aj individuálny používateľ. Osobná registrácia umožňuje nastavovať alerty, ukladať výsledky vyhľadávania, uchovávať rešeršnú históriu, pracovať s obľúbenými publikáciami a organizovať vlastné priečinky.

doktor7.jpg (125052 bytes)

Obr. 7

 

Poznámka:

Okrem projektu NISPEZ, kde ide v rámci národnej licencie o prístup k časopiseckým databázam, majú používatelia na Slovensku možnosť prístupu aj k e-books cez platformu SpringerLink. Prístup zabezpečujú informačno-vedecké centrá vybraných vedeckých a akademických knižníc v SR, ktoré boli vybudované
v rámci štrukturálneho projektu Slovenskej národnej knižnice v Martine a jej partnerov pod názvom Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc v SR vrátane ich modernizácie. Bližšie informácie na https://eiz.snk.sk/

1   Poznámka: Prístupných predmetových kolekcií je 12 z celkového počtu 13, lebo architektúra a dizajn sú iba e-books, ktoré v rámci národnej licencie nie sú poskytované po úplné texty.

Share: