Podpora aplikácie a komerčného zhodnocovania vedeckých poznatkov v záujme trvalo udržateľného rozvoja

Main Articles

Úvod do problematiky transferu technológií

Transfer technológií je odborný termín odvodený z anglického výrazu „technology transfer“, ktorý označuje komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom ich komerčne zhodnotiť. Zjednodušene sa dá povedať, že proces zahŕňa v prvom kroku zabezpečenie patentovej ochrany predmetného poznatku a následný odpredaj licencií na využívanie tohto patentu, najčastejšie podnikateľskému subjektu, ktorý využije daný patent na vývoj konkrétneho výrobku či služby s cieľom vytvoriť zisk z ich predaja. Pre majiteľa   patentu, ktorým je spravidla výskumno-vývojová inštitúcia, sú v tomto prípade príjmy generované prostredníctvom licenčných poplatkov na základe licenčnej zmluvy. Tie sa následne rozdeľujú medzi samotného výskumníka (pôvodcu), jeho materskú inštitúciu a prípadne ďalšie pracoviská zapojené do procesu (napr. centrum transferu technológií) na základe vopred stanovených pravidiel. Inou formou komercializácie je napríklad odpredaj samotného patentu či založenie vlastnej firmy s cieľom poznatok komerčne zhodnotiť, o čom budeme ďalej hovoriť podrobnejšie.

Vo vyspelých krajinách sveta, najmä v Severnej Amerike a západnej Európe, venujú výskumno-vývojové inštitúcie, univerzity, ale i regionálne a národné vlády problematike transferu technológií intenzívnu pozornosť už desiatky rokov. Za priekopníka v tejto oblasti možno považovať práve Spojené štáty, kde sa transferom technológií začali zaoberať už v druhej polovici 20. storočia. Prelomovým sa stal 12. december 1980, keď do platnosti vstúpil tzv. Bayh-Doleov zákon, ktorý umožnil malým podnikom a neziskovým organizáciám, vrátane univerzít, ponechať si práva na vynálezy, ktoré boli realizované v rámci výskumných programov financovaných z federálnych zdrojov, teda daňovými poplatníkmi. Dovtedy sa takto získané výskumno-vývojové výsledky považovali za verejné vlastníctvo, čo zabraňovalo komerčnej sfére efektívne využívať nové technológie vyvinuté s podporou verejných zdrojov, keďže investori neboli ochotní podstupovať riziko a vkladať prostriedky do vývoja produktov na základe technológií, na ktoré si nemohli uplatniť žiadnu mieru exkluzivity.

Celý proces prebieha v niekoľkých fázach, počnúc identifikáciou a ohodnotením potenciálnych technológií, pokračujúc zabezpečením ochrany práv duševného vlastníctva (najčastejšie prostredníctvom patentov), marketingom technológie a vyhľadávaním vhodných partnerov na jej zhodnotenie a končiac uzavretím dohôd na komerčné využívanie technológie, spravidla formou odpredaja licencií na využívanie patentu, založením firmy vyčlenenej z výskumnej inštitúcie alebo univerzity, tzv. spin-off  (tiež spin-out), resp. odpredajom samotného patentu (menej častý prípad). Vzhľadom na náročnosť tohto procesu a potrebu špecifických znalostí a skúseností, najmä pri zabezpečovaní patentovej ochrany a vyjednávaní licenčných zmlúv, ako aj pri zakladaní „spin-off“ firiem, sa ako nevyhnutné ukázalo zriaďovanie špecializovaných pracovísk (kancelárií, centier) v rámci výskumno-vývojových organizácií, ktoré majú za úlohu v úzkej spolupráci so samotnými vedeckými pracovníkmi manažérsky a administratívne zabezpečiť čo najefektívnejšie zhodnotenie vybraných technológií v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Vybrané definície pojmu transfer technológií

Keďže pojem transfer technológií nepredstavuje nič hmatateľné a mení sa od prípadu k prípadu, ako aj v závislosti od typu organizácie, v ktorej sa realizuje,  v zásade nie je možné prijať jednotnú definíciu, ktorá by bola vyčerpávajúca a jednoznačná. Naopak, existuje množstvo rôznych prístupov a definícií transferu technológií. Uvádzame niektoré z nich:

 • Transfer technológií je proces zdieľania zručností, znalostí, technológií, výrobných metód, vzoriek a pracovného vybavenia medzi vedeckými inštitúciami, firmami a ďalšími organizáciami v záujme zabezpečenia dostupnosti vedecko-technických výsledkov širšej skupine užívateľov, ktorí následne môžu technológie ďalej rozvíjať a využívať v nových produktoch, procesoch, aplikáciách, materiáloch a službách.1
 • Transfer technológií je proces, pri ktorom odborná znalosť spojená s určitým aspektom technológie je prenesená z jedného užívateľa na druhého s cieľom generovať ekonomický prospech.2
 • Transfer technológií je proces prenosu vedeckých objavov z jednej organizácie do druhej v záujme ich ďalšieho rozvoja a komercializácie. Transfer technológií je pojem používaný na opísanie formálneho prenosu práv na použitie a komercializáciu nových objavov a inovácií získaných výskumnou činnosťou ďalšej strane.3
 • Transfer technológií je aktivita, ktorá prispieva ku komerčnému využívaniu výskumných výsledkov a k zavádzaniu inovácií v praxi s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť priemyslu pri súčasnom uplatňovaní princípov udržateľného rozvoja.4

Centrá transferu technológií

Centrum transferu technológií (ďalej len „CTT“) je podľa Prílohy 2 Návrhu dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, schváleného uznesením vlády SR č. 766 z 12. septembra 2007, definované ako „špecifický nástroj inovačnej politiky na podporu cieľovo zameraného transferu technológií vyplývajúcich z priamej výskumnej činnosti vysokej školy alebo štátnej organizácie výskumu a vývoja, kde je centrum situované do podnikateľskej praxe“. 

Centrum transferu technológií umiestnené na vysokej škole, resp. výskumnej inštitúcii, plní tieto funkcie:

 • poskytovanie poradenskej činnosti podnikateľom ohľadne trendov v oblasti technológií a o možnostiach spolupráce s danou inštitúciou v rámci transferu technológií a poznatkov;
 • poskytovanie poradenskej činnosti študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom vysokých škôl o transfere technológií a poznatkov do praxe;
 • poskytovanie informácií o bežiacich projektoch / programoch podporujúcich zakladanie podnikov, tzv. spin-offs;
 • poskytovanie poradenskej činnosti pre študentov, doktorandov a pracovníkov vysokých škôl pri zakladaní podnikov, resp. sprostredkovanie kontaktov na expertov, poradcov v oblasti zakladania podniku;
 • organizovanie seminárov a workshopov na témy aktuálne v oblasti zakladania podnikov a transferu technológií a poznatkov;
 • podpora implementácie výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe s cieľom zabezpečiť rast konkurencieschopnosti SR;
 • poradenstvo v oblasti patentov a duševného vlastníctva / právna stránka;
 • poradenstvo v oblasti vzniku start-ups (zakladajúce sa podniky, začínajúci podnikatelia) a spin-offs.

Skúsenosti s podporou transferu technológií vo vyspelých krajinách sveta

Takmer vo všetkých vyspelých krajinách Európy a Severnej Ameriky majú centrá pre transfer technológií zriadené pri jednotlivých univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách dlhoročnú tradíciu a zastávajú nenahraditeľnú pozíciu v úspešnom procese transferu technológií zo svojej materskej organizácie do priemyselnej a spoločenskej praxe.

Ukázalo sa, že podpora týchto centier/kancelárií je v procese komercializácie vedeckých poznatkov výskumno-vývojových organizácií nevyhnutná, pretože kancelárie pre transfer technológií sú schopné získať pre svoje materské inštitúcie nemalé finančné prostriedky pochádzajúce práve z odpredaja licencií na využívanie výsledkov výskumu a vývoja komerčným sektorom. Na ilustráciu uvádzame vybrané úspešné príklady kancelárií a iniciatív na podporu transferu technológií vo vyspelých krajinách sveta5:

 • Konzorcium federálnych laboratórií pre transfer technológií, USA
  FLC
  (The Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer)
  http://www.federallabs.org
   
 • Národné centrum transferu technológií, USA
  NTTC
  (National Technology Transfer Center)
  http://www.nttc.edu
   
 • Európska vesmírna agentúra, Program transferu technológií
  ESA TTPO
  (European Space Agency’s Technology Transfer Programme Office)
  http://www.esa.int/esaMI/TTP2/SEM3MNRMTWE_0.html
   
 • Európske laboratórium molekulárnej biológie, Enterprise Management Technology Transfer GmbH (EMBLEM), Nemecko
  http://www.embl-em.de 
   
 • ISIS Innovation, s. r. o., Oxfordská univerzita, Veľká Británia
  http://www.isis-innovation.com 
   
 • Národná sieť pre transfer technológií – TECHTRANS.DK, Dánsko
  TECHTRANS.DK
  (National Network for technology transfer)
  http://techtrans.dk/en/national-tt-network/  
   
 • Nórska vedecko-technická univerzita, kancelária pre transfer technológií, Nórsko
  NTNU TTO
  (Norwegian University of Science and Technology, Technology Transfer Office).
  http://www.tto.ntnu.no   


Súčasná situácia v oblasti transferu technológií v podmienkach SR

Koncom roka 2009 začali aj na Slovensku vznikať prvé inštitucionalizované centrá transferu technológií podporujúce komercializáciu vedeckých poznatkov, ktoré sa zriaďujú na jednotlivých vysokých školách a výskumno-vývojových inštitúciách (najmä ústavoch SAV), ktoré produkujú kritickú masu poznatkov uplatniteľných v hospodárstve a spoločnosti. V najbližších rokoch budú v rámci už realizovaných a pripravovaných výziev Operačného programu Výskum a vývoj podporené zo štrukturálnych fondov desiatky projektov súvisiacich s problematikou prenosu vedeckých poznatkov do priemyselnej praxe. Vybrané projekty sa zameriavajú na dosiahnutie systematických riešení a ich cieľom je zriadenie, zabehnutie a rozvoj centier podporujúcich transfer technológií.

Keďže problematika transferu technológií je v podmienkach SR relatívne nová, v počiatočnej fáze bude potrebné pomáhať novovznikajúcim centrám pri plánovaní a rozvoji aktivít v záujme ich úspešného poslania. Na tento účel je zámer vybudovať na Slovensku Národný systém pre transfer technológií, ktorý by zabezpečoval koordináciu a metodickú, prípadne aj finančnú podporu lokálnym centrám,  plne opodstatnený.

V súčasnosti sa podporou transferu technológií na Slovensku, s dôrazom na rozvoj medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti, zaoberá aj slovenské konzorcium celoeurópskej iniciatívy na podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network (EEN)6. EEN združuje viac ako 500 organizácií so 4 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. Sieť EEN prevádzkuje aj globálnu elektronickú databázu technologických ponúk a požiadaviek, ktorá slúži na efektívne vyhľadávanie vhodných partnerov na spoluprácu v oblasti inovácií, výskumu, vývoja a transferu technológií. EEN tiež participuje na prevádzke spoločnej elektronickej databázy profilov technológií (technologické ponuky a technologické dopyty) z Európy a USA, tzv. US-EU match (http://www.us-eu-match.com). V ostatnom čase sa rozvíja spolupráca aj s partnerskými iniciatívami v Ruskej federácii.

Viac informácií o iniciatíve EEN je na stránkach http://www.een.sk (SK) a http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ (EU).


Úloha CVTI SR v procese budovania a implementácie národného systému pre TT

Ako sme už spomínali, v súčasnosti už aj na Slovensku vznikajú prvé tzv. lokálne centrá transferu technológií (CTT) na jednotlivých vysokých školách a výskumných organizáciách. Z dôvodu absentujúcich skúseností v tejto oblasti je potrebné zabezpečiť koordináciu aktivít jednotlivých centier, podporovať ich rozvoj, teda vytvoriť efektívny systém podpory transferu technológií na národnej úrovni, čo bude zastrešovať národné centrum pre transfer technológií (NCTT).

Podľa Nového modelu financovania vedy a techniky na Slovensku (pozri schému)   ho bude tvoriť  CVTI SR  a vybrané centrá transferu technológií zriadené pri vysokých školách a verejných organizáciách výskumu a vývoja.

CVTI SR v súvislosti s touto novou úlohou zriadilo odbor transferu technológií, ktorého úlohou bude sa danej problematike aktívne venovať, okrem iného aj v súvislosti s pripravovaným národným projektom financovaným zo ŠF EÚ.

NCTT bude zabezpečovať metodickú podporu, kontakty, informácie a špecializované služby potrebné na efektívnu realizáciu podporných aktivít lokálnych centier. Okrem toho jeho úlohou bude zabezpečovať podporu aj tým vysokým školám a výskumným pracoviskám na Slovensku, ktoré zatiaľ nebudú mať vlastné špecializované pracoviská.

Primárnou úlohou NCTT bude zastrešiť a zabezpečiť systémovú koordináciu aktivít jednotlivých organizácií, inštitúcií a pracovísk pôsobiacich na Slovensku v oblasti podpory transferu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do priemyselnej praxe.

Prepojenia, väzby a toky v rámci národného systému podpory transferu technológií zjednodušene znázorňuje nasledujúca schéma:

bilsky.jpg (74084 bytes)

NCTT Národné centrum pre transfer technológií
CTT CVTI Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Priemysel Technologicky orientované, inovatívne MSP a veľké podniky pôsobiace v SR a zahraničí vrátane nadnárodných korporácií
Veda a výskum Univerzity a vysoké školy, ústavy SAV, ostatné výskumno-vývojové (ďalej VV) organizácie na Slovensku
Spoločnosť/ ekonomika Spoločnosť a hospodárstvo SR
ÚPV SR/EPO/ WIPO Úrad priemyselného vlastníctva SR/European Patent Office/World Intellectual Property Organisation
Klastre Výrobné, technologické, resp. výskumné („research driven“) regionálne združenia firiem, VV inštitúcií a podporných organizácií pôsobiacich vo vybraných priemyselných sektoroch
RIC  Regionálne inovačné centrá ako subjekty zodpovedné za návrh a implementáciu inovačných systémov v jednotlivých regiónoch/krajoch SR (po ich zriadení)
LCTT Lokálne centrá pre transfer technológií zriadené pri vysokých školách a VV inštitúciách v rámci podpory Agentúrou MŠ SR pre ŠF EÚ prostredníctvom OP VaV, resp. z vlastnej iniciatívy organizácie
ITTN International Technology Transfer Networks – organizácie zaoberajúce sa transferom technológií v okolitých krajinách a vo svete vrátane medzinárodných sietí na podporu výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií
VVC/VTP  VV centrá a vedecko-technologické parky združujúce inovatívne firmy a výskumné inštitúcie, zamerané na podporu vývoja nových technológií
TC Technologické centrá združujúce technologicky orientované domáce i zahraničné firmy z vybraných priemyselných odvetví
Inkubátory Regionálne a univerzitné (technologické) inkubátory podporujúce rozvoj novozaložených inovatívnych firiem (start-ups; spin-offs)


Nový model financovania vedy a techniky na Slovensku (návrh MŠ SR)7

Základným cieľom, ktorý musí nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike (ako členskej krajiny EÚ) sledovať, je plnenie hlavného cieľa Lisabonskej stratégie, a to zvýšiť celkovú podporu vedy a techniky v EÚ na 3 % z HDP, z čoho sa verejné zdroje majú na tomto objeme podieľať jednou tretinou a podnikateľské zdroje dvomi tretinami.

Hlavným cieľom nového modelu financovania vedy a techniky je vytvárať podmienky na:

 • zlepšenie spolupráce medzi vysokými školami, SAV a podnikateľskou sférou v oblasti vedy a techniky,
 • zvýšenie investovania podnikateľskej sféry do vedy a techniky.

Konkrétne budú tieto podmienky plnené podporou vzniku a rozvoja nasledujúcich organizácií:

 • inkubačných centier: start-up, spin-off (zo štátneho rozpočtu),
 • technologických inkubátorov (zo štátneho rozpočtu),
 • vedecko-technologických parkov (zo štátneho rozpočtu),
 • národného systému pre transfer technológií (z Operačného programu Výskum a vývoj a zo štátneho rozpočtu),
 • výskumno-vývojových centier (z operačného programu Výskum a vývoj).

Podpora uvedených typov organizácií zabezpečí zlepšenie spolupráce medzi vysokými školami, SAV a podnikateľskou sférou a zároveň zvýši účasť podnikateľských zdrojov na podpore vedy a techniky.

Národný systém pre transfer technológií podporený v rámci Nového modelu financovania vedy a techniky na Slovensku:

a)  Podpora vytvárania centier transferu technológií (CTT)

 • Finančné krytie: štrukturálne fondy (Operačný program Výskum a vývoj) a vlastné zdroje organizácií výskumu a vývoja

b)  Podpora vytvorenia národného CTT a udržovania jeho činnosti

 • Vytvorenie národného CTT, ktorého členmi budú jednotlivé CTT a CVTI SR
 • Prepojenie a úzka spolupráca CVTI SR so špecializovanými pracoviskami vysokých škôl a ústavov SAV
 • Finančné krytie: rozpočet MŠ SR (€ 1 mil./rok) a štrukturálne fondy EÚ (Operačný program Výskum a vývoj)

Na základe spomínaného dokumentu vyplynula pre CVTI SR úloha vypracovať národný projekt financovaný zo ŠF EÚ, v rámci ktorého sa na Slovensku navrhne a implementuje systém podpory transferu technológií na národnej úrovni.

„Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku“

Dňa 29. 1. 2010 vyhlásilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Výskum a vývoj priame zadanie na národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK). Vypracovaním a implementáciou národného projektu bolo poverené Centrum vedecko-technických informácií SR. Maximálna doba realizácie projektu je 55 mesiacov, predpokladaným začiatkom je 1. jún 2010. Cieľ národného projektu je v priamom zadaní definovaný takto: „Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe, s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo orientovanej spoločnosti. Zámerom národného projektu je navrhnutie a implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií, čím sa priamo prispeje k zintenzívneniu a zefektívneniu štátnej podpory výskumu a vývoja. Národný systém podpory transferu technológií bude podporovať implementáciu výskumno-vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou činnosťou do priemyselnej praxe. Systém významnou mierou prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, čím sa podporí nielen rozvoj samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale aj celej poznatkovo orientovanej spoločnosti.“

Národný projekt bude realizovaný rovnomerne na celom území SR, pričom cieľovou skupinou projektu bude vedecká komunita z verejného sektora. Pripravovaný projekt bude sledovať naplnenie troch špecifických cieľov, menovite:

 1. vybudovanie Centra transferu technológií  pri CVTI SR s cieľom zabezpečiť systémovú podporu transferu technológií na národnej úrovni;
 2. podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií prostredníctvom využívania existujúcich kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj;
 3. zefektívnenie transferu technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom propagácie vedy.

Záver

Na záver možno vyjadriť spokojnosť so skutočnosťou, že sa už aj na Slovensku začala riešiť problematika transferu technológií a kladie sa dôraz na dôležitosť efektívneho využívania vedeckých poznatkov v praxi. Toto si veľmi dobre okrem vedeckej komunity a relevantných odborníkov uvedomuje aj vláda SR, ktorá
v strategických rozvojových dokumentoch definuje konkrétne nástroje a opatrenia na podporu transferu technológií v SR. Rovnako uspokojivý je aj fakt, že na podporu transferu technológií sa vo veľkej miere využívajú, resp. sa plánujú využiť okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj štrukturálne fondy EÚ prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. Očakáva sa, že národný systém pre TT, ktorý by mal byť na Slovensku v najbližších rokoch vybudovaný, významne prispeje jednak k zvýšeniu miery zabezpečovania právnej ochrany a následného využívania a aplikácie vedeckých poznatkov v hospodárstve a spoločnosti, ako aj k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom v rámci SR i v zahraničí. Efektívny systém podpory transferu technológií by zároveň mal pre výskumno-vývojové inštitúcie zabezpečiť prostredníctvom komerčného zhodnocovania svojich poznatkov a realizácie spoločných výskumných projektov s priemyselnými partnermi dodatočné finančné zdroje, ktoré budú môcť byť vynaložené na ďalší rozvoj výskumno-vývojových aktivít a produkciu kvalitných vedeckých výstupov, po ktorých je v priemysle, resp. v spoločnosti dopyt. Prospech z efektívneho zhodnocovania vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi tak nebude mať len samotná akademická a vedecká sféra, ale následne aj celá poznatkovo orientovaná spoločnosť a hospodárstvo SR.

 

Zoznam použitej literatúry

AUTM – Association of University Technology Managers [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.autm.net/home.htm>.

Enterprise Europe Network [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.enterprise-europe-network.sk>.

Consultation on the Effectiveness of Innovation Support in Europe : Glossary of terms [online]. Brussels : European Commission Enterprise and Industry Directorat-General, [2009] [cit. 2009-12-04]. 7 p. Dostupný z WWW:<http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=2270&userservice_id=1>.

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (schválený uznesením vlády SR č. 766/2007) [online]. Bratislava : Ministerstvo školstva SR, c2007 [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: <www.minedu.sk/data/USERDATA/VedaTechnika/MZCHVaT/Dlhodoby_zamer.zip>.

Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike : Návrh [online]. [2009] [cit. 2009-11-27]. Predložené na rokovanie vlády SR 173/2009, 07.10.2009, 3. bod programu. Rokovanie prerušené. Dostupný z WWW:<http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/83BBC7827FEF4A77C125763C003019C5/$FILE/Zdroj.html>.

SCHNEPP , Otto, VON GLINOW, Mary Ann, BHAMBRI, Arvind. United States-China Technology Transfer. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1990. 550 s. ISBN 013949975X.

Technologické centrum AV ČR : Transfer technologií [online]. [Praha] : Technologické centrum AV ČR, c2003 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.tc.cz/circ/>.

 

Zoznam odporúčanej literatúry a relevantných elektronických informačných zdrojov

Commission reccomentation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations [online]. Brussels : Commission of the European Communities, 2008 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf>.

European Commission. Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprises , Expert group report, Conclusions and recommendations : BEST PROJECT ITTE 1.11/2002. [online]. Luxembourg : Eur-Op, 2004 [cit. 2009-12-04]. 39 s. Eur-Op catalogue n°NB-60-04-797-EN-C. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/competitiveness/doc/itte_expertgroupreport.pdf> (<http://www.insme.org/documenti/itte_expertgroupreport.pdf>).

Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe [online]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 [cit. 2009-12-04]. 36 s. ISBN 9789279055218. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf>.

Modernizačný program Slovensko 21 [online]. 2008 [cit. 2009-12-04]. 30 s. Dostupný z WWW: <http://www.minedu.sk/data/USERDATA/EUZAL/LSaNPR/MPS21.pdf>.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ [online]. c2007-2008 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.asfeu.sk >.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja [online]. c2008 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.apvv.sk/>.

AIPPI : The International Association for the Protection of Intellectual Property [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <https://www.aippi.org>.

ASTP : Association of European Science and Technology Professionals [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <https://www.astp.net>.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie [online]. [2010] [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <https://www.vedatechnika.sk >.

CORDIS : European Technology Platforms [online]. [2010] [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://cordis.europa.eu/technology-platforms/>.

EIT The European Institute of Innovation and Technology [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://eit.europa.eu>.

Enterprise Europe Network [online]. c2010 [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.enterprise-europe-network.sk>.

EPO – The European Patent Office [online]. [2010] [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.epo.org/>.

EurActive [online]. c2003-2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.euractiv.sk>.

International Centre for Scientific and Technical Information [online]. c2006-2010 [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.icsti.su/portal/index.html>.

IPR helpdesk [online]. [2010] [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.ipr-helpdesk.org/index.html>.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania [online]. c2010 [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.nadsme.sk>.

Duševné vlastníctvo : informačný portál o duševnom vlastníctve obsahujúci databázu rozhodnutí, legislatívy a literatúry [online]. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [2008] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk>.

 ProTon Europe : The European Knowledge Transfer Association [online]. c2010 [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.protoneurope.org/>.

Slovenská inovačná a energetická agentúra [online]. [2010] [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.siea.gov.sk/>.

Univerzitný technologický inkubátor [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.inqb.sk>.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky [online]. c2009 [cit. 2010-01-11]. Dostupný z WWW: <http://www.upv.sk/>.

United States Patent and Trademark Office [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.uspto.gov>.

World Intellectual Property Organization (WIPO) [online]. [2009] [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.wipo.int>.


1   European Commission, Enterprise Directorate-General. Consultation on the Effectiveness of Innovation Support in Europe, Glossary of terms.

2   SCHNEPP, Otto; VON GLINOW, Mary Ann; BHAMBRI, Arvind. United States-China Technology Transfer.

3   AUTM – Association of University Technology Managers, <http://www.autm.net/Tech_Transfer.htm>.

4   Technologické centrum AV ČR <http://www.tc.cz/circ/> .

5   V tlačenej forme tohto čísla ITlib uvádzame len názvy a webové stránky spomínaných kancelárií, v e-forme ITlib nájdete aj ich podrobnejšiu charakteristiku.

6   Iniciatíva Európskej komisie – Enterprise Europe Network <http://www.enterprise-europe-network.sk>

7   Ministerstvo školstva SR. Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike. Schválené gremiálnou poradou ministra školstva. Predložené na rokovanie vlády SR 173/2009, 7. 10. 2009, 3. bod programu. Rokovanie prerušené.

Share: