Regionální knihovna Karviná – moderní, progresivní, perspektivní

From abroad

(http://www.rkka.cz)

Regionální knihovna Karviná (RKK) je městskou knihovnou s regionální funkcí, působící v Euroregionu Těšínského Slezska. Město Karviná se rozkládá v údolní nivě řeky Olše v nejsevernějším předhůří Slezských Beskyd. Na severovýchodě hraničí s Polskem a cca 50 km na východ se nachází hraniční přechod na Slovensko.

RKK spravuje celkem 14 odborných pracovišť a ve svém fondu eviduje kolem 160.500 knihovních jednotek a 400 titulů odebíraných periodik. Knihovna eviduje celkem 8.505 registrovaných čtenářů, z toho 2.240 jsou děti a mládež do 15 let. V roce 2009 navštívilo RKK 223.100 návštěvníků včetně virtuálních a bylo zapůjčeno celkem 431.400 knihovních jednotek.

RKK je pověřená knihovna, která poskytuje 12 knihovnám v karvinském okrese především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy, zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven při poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nové virtuální možnosti ve světě inspirovaly naší knihovnu k využití tohoto prostoru pro rozšíření knihovnických, informačních a marketingových služeb. V roce 2007 vzniklo v prostředí Second Life české a slovenské město Bohemia. Krátce po jeho vzniku se na tomto území objevila i RKK. Virtuální město Bohemia odpovídá architektonicky jak českému, tak i slovenskému stylu. Oficiálním jazykem je tedy čeština a slovenština.

molinova1.jpg (747776 bytes)

Virtuální RKK

V roce 2008 RKK odkoupila parcelu, na které začala výstavba virtuální podoby knihovny. Od 1. července 2008 začala knihovna nabízet v tomto prostředí své služby. Nutno podotknout, že RKK je jedinou knihovnou v České republice, která má v tomto prostředí svou virtuální alternativu. Díky současnému zájmu českých médií o dění v Second Life tak mají nově vstupující firmy zajištěnou příznivou mediální publicitu.

Cílem knihovny je oslovit co největší počet virtuálních návštěvníků a následně je seznámit s produkty a službami, které knihovna poskytuje. Jednou z hlavních priorit je také dovést formou zábavy uživatele ke zdrojům informací a poznání, a také k reálné návštěvě RKK. Působení RKK ve virtuálním světě přináší nejen zavádění nových trendů do práce knihoven, ale i oslovení mladší a střední generace uživatelů.

Provoz virtuální knihovny je zajímavý především svou interaktivní podobou. Pracovnice poboček RKK podle smluveného harmonogramu vstupují do virtuální knihovny v dané hodiny, a tak zajišťují provoz po celý den. Uživatelům zodpovídají otázky týkající se knihovního fondu, otázky provozního charakteru nebo poskytují informace týkající se akcí konaných v RKK, ve městě Karviná či regionu.

Knihovna připravuje tvorbu 3D katalogu, kde se avatar může seznámit s knihovním fondem RKK evidovaným od roku 2008, shlédnout náhledy obálek a také anotace a obsahy dokumentů.

Virtuální služby využívají nejen avataři, kteří jsou v reálném prostředí uživateli RKK, ale i avataři z jiných knihoven a měst. Např. avatar z Prahy si zakoupil ve virtuálním antikvariátu RKK mnoho zajímavých knih, které mu pak byly zaslány prostřednictvím pošty. Dalším případem mohou být i avataři, kteří ve virtuální knihovně nakupují vstupenky na akce konané RKK nebo městem Karviná.

Další zajímavou aktivitou jsou například virtuální alternativy výstav z Galerie Pod Věží. Tyto výstavy jsou instalovány v prostoru před budovou knihovny. Venkovní prostory knihovny patří také informačním tabulím, z nichž mohou avataři čerpat informace týkající se připravovaných akcí.

Ve virtuální knihovně si uživatelé mohou prolistovat všechna čísla časopisu Sova, který je od r. 2002 reálně vydáván RKK. Dosud vyšlo 36 čísel.

molinova2.jpg (22922 bytes)

Informační tabule

molinova3.jpg (19697 bytes)

Časopis Sova

Protože by virtuální alternativa knihovny měla sloužit také ke vzdělávání, jsou prostory prvního podlaží vybudovány tak, aby poskytovaly dostatečný prostor pro účely setkávání ve smyslu konání přednášek, konferencí či koncertů apod. Virtuální kapacita knihovny byla otestována konferencí, která se konala 14. ledna 2009. Tuto virtuální konferenci pořádal ve spolupráci s RKK Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V programu konference vystoupil např. PhDr. Petr Škyřík (přednáška na téma „Spolupráce, nové možnosti virtuálního světa“). Odbornou přednášku na téma „Psychologie na internetu a virtuálním prostředí“ přednesl PhDr. Michal Lorenz. Této konference se zúčastnilo 86 avatarů.

V naší virtuální knihovně fungují kromě knihovnických a informačních služeb také online terminály, na níž si může uživatel/avatar zpřístupnit jednotlivé databáze provozované RKK. Tyto databáze jsou k dispozici v přízemí virtuální budovy v prostředí Second Life, a to na PC stanicích. Každá báze dat má svůj určený PC terminál. Souhrn těchto knihovnicko-informačních služeb se nazývá Biblioset.

molinova4.jpg (641264 bytes)

Biblioset

Mezi nejvyužívanější produkty knihovny – co se týče knihovnicko-informačních dotazů – patří databáze Rešerše a Beletrie. Každá z těchto bází je svou náplní a využitím velmi specifická.

Databáze „Rešerše“ je informační bránou do obsahů naučných periodik z fondu Informačního oddělení RKK. Pracovnice tohoto oddělení zpracovávají a aktualizují údaje několikrát do měsíce. Hlavní náplní jejich práce je co nejlépe vystihnout a excerpovat odborné články z periodik, které mohou uživatelé knihovny dále využívat ve svých odborných pracích.

Avatarům je zpřístupněna online databáze rešeršních záznamů zpracovávaných v RKK od roku 1990. Databáze obsahuje záznamy více než 100 titulů časopisů, např. Ekonom, Psychologie Dnes, 100+1 zahraničních zajímavostí, Profit, D Test, Mezinárodní politika, Sociální politika, Veřejná správa, Učitelské noviny, Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo, Magazín Práva, regionální tiskoviny a zpravodaje apod.

Celý tento systém (přístupný přes webové stránky ve virtuální budově Regionální knihovny) značně usnadňuje vyhledávání informací v knihovnou odebíraných časopisech a denním tisku. Čtenářům jsou vždy k dispozici základní identifikační údaje k článku – název, datum vydání, název periodika a stručná anotace článku – podle kterých následně může knihovnice fyzicky dohledat požadovaný titul k prostudování.

Avatar jako návštěvník naší virtuální knihovny může zasednout k počítači, vyhledat si pro něj zajímavý extrakt a požádat knihovnici o fyzické nachystání dokumentu k odběru v kamenné budově RKK.

Další databází, která je zaměřena na čtenáře povídek, románů a novel, je báze „Beletrie“. Poskytuje pohotové informace o titulech na dané téma, a to pomocí podrobně zpracovaných věcných a formálních hledisek. Umožňuje rychlou orientaci v objemných knižních fondech. Třídění beletrie obsahuje 6 hlavních hledisek, podle kterých lze každý jednotlivý titul ohodnotit a také zpětně vyhledat. Každé z hledisek je naplněno různým počtem skupin, které podrobněji rozebírají jednotlivá hlediska. Zpracovatel přečteného titulu beletrie vytvoří „kód“, který se bude skládat z kombinace jednotlivých hledisek a jejich skupin.

Zpracování záznamu a anotace si všímá těchto údajů:

 • Autor, překladatel, ilustrátor
 • Název, podnázev
 • Stručná a zajímavá informace o autorovi
  • jeho provenience
  • časové zařazení
  • zařazení jeho tvorby do kontextu doby a literatury
  • význam jeho osobnosti
  • jeho působiště
  • jeho profese
  • stěžejní dílo, vyzvednout pár titulů
 • Stručná charakteristika díla
 • Výběr atraktivní ukázky
 • Určení tématických hesel dle třídění

Oblíbenou a využívanou službou v rámci Bibliosetu je rovněž elektronická MVS neboli meziknihovní výpůjční systém, do něž je zapojena celá řada knihoven z celé České republiky.

MVS slouží ke snadnému vyhledání a online vypůjčení knih z fondu českých i zahraničních knihoven. Tato služba umožňuje čtenářům zapůjčit si požadovaný titul z jiné knihovny, ovšem pouze prostřednictvím své mateřské knihovny. MVS funguje na základě prohledávání online katalogů pří-
stupných v síti Internet. Systém umožňuje hledat podle dvou skupin parametrů. První skupinu tvoří vyhledávání podle autora, názvu hledaného titulu, klíčového slova, ISBN a roku vydání. Pokud je vyplněno více polí, je při vyhledávání použit logický součin. Druhá skupina parametrů vymezuje okruh prohledávaných knihoven. V seznamu se určí typ knihovny a pomocí položek region, kraj a stát omezíme hledání geograficky. Po vyhledání konkrétního titulu mají knihovny registrované v systému MVS možnost odeslat elektronickou žádanku, která je doručena cílové knihovně.

molinova5.jpg (659707 bytes)

MVS

Velmi využívanou bází dat je také informační portál INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele, který umožňuje prezentovat místním podnikatelům své firmy a jejich jednotlivé činnosti. Za finanční podpory města knihovna nabízí karvinským podnikatelům bezplatné zpracování webových stránek, jejich údržbu a aktualizaci. V současné době je v databázi registrováno 189 podnikatelů, což napomáhá k propagaci podnikatelských aktivit ve městě.

molinova6.jpg (788016 bytes)

MIS

Ve správě RKK již 13 let funguje Městské informační centrum (MIC). Kromě základních funkcí, které každé „i“ vykonává, je pro potřebu poskytování kvalitních, aktuálních a expresních informací budován Městský informační systém (dále jen MIS). Tento poskytuje základní informace o zaregistrovaných firmách. Jedná se o kontaktní adresu, email, telefon, obor podnikání a zobrazení firmy na mapě. Systém umožňuje vyhledávat firmy dle oboru činnosti a místa činnosti. Registrace firem do tohoto systému je bezplatná. V současné době je zde zaregistrováno 1 783 firem. Veškeré údaje obsažené v MIS jsou aktualizovány 2x ročně, na jaře a na podzim, přičemž na sběru se podílí jak pracovníci MIC, tak i pracovníci všech poboček Regionální knihovny v Karviné. Aktualizace údajů a sběr nových dat probíhá oslovením institucí, firem, podnikatelů nebo organizací pořádajících kulturní, společenské nebo sportovní akce telefonicky, osobní návštěvou nebo emailovou poštou. Zejména informace o městě a regionu, státní a obecní správě, o podnikatelích a jejich službách, o zdravotnictví, vzdělávání, kultuře a sportu, ubytování, stravování, pamětihodnostech apod. V nabídce MIS je možné rovněž nalézt informace o výstavách, koncertech a dalších společenských akcích i sportovních utkáních v příhraničních polských městech Rybnik a Jastrzembie. Uvedená polská města nám pravidelně zasílají každý měsíc výběr jejich nejatraktivnějších akcí, které jsou posléze umístěny na MIS. Informace z MIS si mohou občané sami vyhledat na internetu a také prostřednictvím infoboxů, které jsou umístěny na ulicích ve frekventovaných částech města. Jejich největší výhodou je dostupnost informací 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Součástí MIC v Karviné  je také antikvariát. Počet nabízených titulů je skromný (cca 2 000 svazků), ale obsahově bohatý na literaturu v českém, slovenském, polském nebo anglickém jazyce. Jsou zde k dispozici knihy odborné, učebnice, časopisy, beletrie, knihy pro děti mládež, sci-fi literatura, detektivky, náboženská literatura. Občas se také objeví známky a staré pohlednice. Praxe ukázala, že mezi nejprodávanější patří beletrie známých světových autorů a populárních českých spisovatelů. Návštěvníci si mohou knihy nejen zakoupit, ale také sami nabídnout do prodeje. Antikvariát má kromě náhodných návštěvníků také své stálé příznivce, které si získal za dobu svého trvání. Tito jej navštěvují v pravidelných intervalech a nedočkavě vyhlížejí „novinky“, které se objeví v jeho policích.

V suterénu MIC byla v roce 2003 zahájena činnost velmi působivé Galerie Pod Věží, která vznikla ve spolupráci s RKK, statutárním městem Karviná a karvinským Artklubem (sdružení karvinských umělců). Galerie se nachází v ojedinělých sklepních prostorách s renesančním klenutím. Svým zaměřením se specializuje zejména na výstavy současných nebo i již nežijících umělců z Karviné a blízkého okolí. Tyto regionálně zaměřené výstavy probíhají několikrát do roka a většinou jsou zahajovány vernisáží za hojné účasti příznivců umění z našeho města a regionu. Vystavované exponáty mají různorodý charakter. Převažují obrazy, fotografie, kresby, grafika, keramika, textilní tvorba nebo sochařské umění. Galerie je navštěvována žáky a studenty základních a středních škol v Karviné, samozřejmě také širokou veřejností, lázeňskými hosty, návštěvníky města nebo i zahraničními turisty. Pro studenty  a ostatní zájemce je navíc připraveno průvodní slovo k vystavovaným dílům, jejich autorům a k výtvarným technikám děl.

Prezentace výše uvedených aktivit RKK není vyčerpávající. Ve své strategii činnosti se orientujeme na utváření evropského modelu informační společnosti, kde jsou vedle ekonomických a technických faktorů také preferovány vzdělávací, sociální, kulturní a demokratické rozměry její rozvoje.

Share:
Issue content