Issue 3/2010

NISPEZ presents

ACM/Association for Computing Machinery

PREDSTAVUJE    V tomto čísle predstavujeme databázu ACM / Association for Computing Machinery sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Ing. Viera Tomášová z...

NISPEZ presents

Efektívnosť využívania e-zdrojov NISPEZ – dotazníkový prieskum

V rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) je sprístupňovaných 16 kolekcií...

NISPEZ presents

Prieskum spokojnosti používateľov so službami UKB

Od polovice októbra do polovice novembra roku 2009 uskutočnila Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) prieskum spokojnosti medzi svojimi používateľmi spojený s hodnotením...

NISPEZ presents

Výsledky prieskumu spokojnosti používateľov CVTI SR – výzva na skvalitňovanie knižnično-informačných služieb

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnilo v novembri 2009 prieskum spokojnosti svojich používateľov. V príspevku sú cielene prezentované vybrané okruhy otázok,...

NISPEZ presents

Novinky v knižnično-informačných službách v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (SLDK) je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a plní aj funkciu špecializovanej vedeckej...

NISPEZ presents

Tieňoví čitatelia – tieňové výpožičky

   Ide o scenár otázok určite známy v každej knižnici: Prečo je menej výpožičiek? Prečo klesol počet čitateľov? Kto sú naši čitatelia? Kde sú naše výpožičky? Aj v...

NISPEZ presents

Elektronická komunikácia v knižniciach

Veta „našiel som to na internete“ patrí v súčasnosti v rámci medziľudskej komunikácie medzi najčastejšie. Internetizácia postupuje i v knižniciach, kde sa počet počítačov s...

NISPEZ presents

SDI v Slovenskej lekárskej knižnici

O zriadení služby SDI1 v SlLK Nová nadstavbová služba SDI v prostredí webového katalógu knižnično-informačného systému (ďalej len KIS) Advanced Rapid Library (ďalej len ARL) bola...

NISPEZ presents

Ako získavať odborné elektronické informačné zdroje?

V prvom polroku 2010 oddelenie prezenčných a referenčných služieb (OPRS) Centra VTI SR pripravilo a zrealizovalo 12 odborných seminárov určených laickej aj odbornej verejnosti. Impulzom k...

From seminars and conferences

ELAG 2010

Rozhrania na prieskum: FRBR a identifikátory  Úvod Európska skupina pre automatizáciu knižníc (European Libraries Automation Group – ELAG), založená roku 1979 [1], je otvorené fórum...

From abroad

Informační podpora VaV – důležitá služba univerzitní knihovny na podporu zvýšení kvality a hodnocení publikační činnosti

Tento text vychází z publikace a prezentace kolektivu autorů z Ústřední knihovny ČVUT na konferenci Inforum 20101, 2. Zaměřuje se na oblast podpory vědy a výzkumu (VaV) ze strany...

From abroad

Použití metod měření výkonu a kvality v KUK MU v Brně

Základní informace o knihovně Obr. 1 Knihovna – křižovatka cest, prúchozí na úrovni dvou podlaží (Foto: Lubomír Čech) Knihovna univerzitního kampusu (KUK) Masarykovy univerzity...

From abroad

Regionální knihovna Karviná – moderní, progresivní, perspektivní

(http://www.rkka.cz) Regionální knihovna Karviná (RKK) je městskou knihovnou s regionální funkcí, působící v Euroregionu Těšínského Slezska. Město Karviná se rozkládá v údolní...

From abroad

Jak efektivní může být knihovna se 6 zaměstnanci?

Městská knihovna Antonína Marka Turnov je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky. Zajišťujeme knihovnické, informační a kulturně-vzdělávací služby pro 15 tisícové...

From abroad

Využití OCLC v meziknihovních službách NK ČR

Úvod Úplné počátky spolupráce s OCLC v rámci meziknihovních služeb1, žel, nejsou zdokumentovány žádnou statistkou, zaměřím se proto na dobu po roce 2000, kdy byl již v rámci OCLC...

From abroad

Knihovní služby pro studenty se zdravotním postižením na Masarykově univerzitě

Středisko Teiresiás – plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě – bylo v návaznosti na předchozí dílčí aktivity oficiálně...

From abroad

Elektronické čtečky a jejich využívání v Moravské zemské knihovně v Brně

O nákupu elektronických čteček se v MZK začalo uvažovat v souvislosti s projekty digitalizace, především při spouštění služby E-books on Demand. Pracovníci digitalizace při...

Introducing

Teoretické aspekty problematiky vplyvu médií na informačné preťaženie človeka

Úvod V sieťovej, elektronickej, digitálnej či informačnej spoločnosti, ako sa zvykne súčasná spoločnosť pomenúvať, sprostredkúvajú technológie nové spôsoby komunikácie. Sieťové...

From seminars and conferences

LIBER 2010

Pretvorme knižnice – výzvy nového informačného prostredia Správa z 39. ročníka konferencie LIBER   Na prelome mesiacov jún a júl sa v dánskom univerzitnom mestečku Arhus...

Introducing

Projekt Audioknihy.net

Chcete, aby vám někdo četl? Teď hned? Přispěchejte na Audioknihy.net, audioknih celý svět! Co to jsou to vlastně audioknihy? Jsou to namluvené knihy na multimediálním nosiči,...

Introducing

Elektronické knihy: utópia, alebo ďalší krok vo výpožičnej službe?

V prvom desaťročí 21. storočia sa mohlo zdať, že elektronické knihy (ďalej e-knihy) ostanú len výstrelkom, slepou uličkou vývoja, technologického boomu konca 20. storočia, a to napriek,...

Introducing

Publikačná a citačná registrácia výskumných a pedagogických aktivít zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

História Registrácia publikačných aktivít zamestnancov UKF siaha do roku 1960, keď vznikla samotná univerzitná knižnica a už v roku 1961 sa začali budovať samostatné bibliografické...

From seminars and conferences

Knihovnícke fórum v Katoviciach

Knihovnícka sekcia pri pobočke Združenia poľských učiteľov v Čenstochovej na čele s Dr. Renatou Sowada organizuje od roku 2005 knihovnícke fórum   Sliezskeho vojvodstva, na ktorom sa...

Infomix

Audioknihy v slovenských knižniciach

Audioknihy sa v slovenských knižniciach absenčne nepožičiavajú. Podľa autorského zákona č. 618/2003 musí dať súhlas na verejné rozširovanie diela vypožičiavaním jeho autor, za čo...

From seminars and conferences

CASLIN 2010

    17. ročník medzinárodného seminára CASLIN, ktorý sa tento rok konal v hoteli Stupka Tále v dňoch 6. až 10. júna 2010, sa zameral na otázky smerovania knižníc v čase...

Infomix

Seminár o audioknihách

Seminár o audioknihách Mestská knižnica v Bratislave pripravila v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave  pri príležitosti 110. výročia založenia Mestskej knižnice v...

Infomix

Do knižnice

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom DO...

Infomix

World eBook Fair

   Medzinárodné  konzorcium knižníc (World Public Library Association), ktorého členovia zdieľajú svoje zbierky v spoločnom katalógu, iniciovalo roku 2006 World eBook...

Infomix

Ochrana osobných údajov v knižniciach

Nové záväzné stanovisko o ochrane osobných údajov na účel poskytovania knižnično-informačných služieb Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal dňa 1. mája 2005...

Infomix

Kaplického chobotnica v Brne

Diskutovaný projekt architekta Jana Kaplického pre Národnú knižnicu ČR bude nakoniec stáť v Brne, ale v zmenenej veľkosti a v novej funkcii.  V zmenšenej podobe ho budú môcť...

Introducing

Samoobslužné zariadenia SelfCheckTM – komfort, ktorý si knihovníci aj používatelia zaslúžia

Samoobslužné systémy SelfCheck™ boli vo svete prvýkrát predstavené začiatkom 90. rokov a odvtedy sa stále zdokonaľujú, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky moderných knižníc....

Speech

Príhovor

    PhDr. Vít Richter Národná knižnica ČR vit.richter@nkp.cz   Jak obstát v digitálním světě Když se před sedmdesáti lety objevila televize, mělo hodně pracovníků...

Main Articles

IT a služby SlPK pri SPU v Nitre vo svetle aktuálnych trendov, možností a skúseností

 „… technika bez mysle je hluchá a slepá, a najmä drahá.“ (Lechner, 2007) Úvod Informačné a komunikačné technológie – pre jedného ešte stále strašiak, pre druhého...

Main Articles

Standardizovaný dotazník pro zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven

V roce 2005 zahájila Národní knihovna ČR projekt „Benchmarking knihoven“ 1, jehož cílem je vytvořit pro veřejné knihovny nástroj pro vzájemné porovnávání výkonů a činnosti. V...