Číslo 3/2010

NISPEZ predstavuje

ACM/Association for Computing Machinery

PREDSTAVUJE    V tomto čísle predstavujeme databázu ACM / Association for Computing Machinery sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Ing. Viera Tomášová z...

NISPEZ predstavuje

Efektívnosť využívania e-zdrojov NISPEZ – dotazníkový prieskum

V rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) je sprístupňovaných 16 kolekcií...

NISPEZ predstavuje

Prieskum spokojnosti používateľov so službami UKB

Od polovice októbra do polovice novembra roku 2009 uskutočnila Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) prieskum spokojnosti medzi svojimi používateľmi spojený s hodnotením...

NISPEZ predstavuje

Výsledky prieskumu spokojnosti používateľov CVTI SR – výzva na skvalitňovanie knižnično-informačných služieb

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnilo v novembri 2009 prieskum spokojnosti svojich používateľov. V príspevku sú cielene prezentované vybrané okruhy otázok,...

NISPEZ predstavuje

Novinky v knižnično-informačných službách v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (SLDK) je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a plní aj funkciu špecializovanej vedeckej...

NISPEZ predstavuje

Tieňoví čitatelia – tieňové výpožičky

   Ide o scenár otázok určite známy v každej knižnici: Prečo je menej výpožičiek? Prečo klesol počet čitateľov? Kto sú naši čitatelia? Kde sú naše výpožičky? Aj v...

NISPEZ predstavuje

Elektronická komunikácia v knižniciach

Veta „našiel som to na internete“ patrí v súčasnosti v rámci medziľudskej komunikácie medzi najčastejšie. Internetizácia postupuje i v knižniciach, kde sa počet počítačov s...

NISPEZ predstavuje

SDI v Slovenskej lekárskej knižnici

O zriadení služby SDI1 v SlLK Nová nadstavbová služba SDI v prostredí webového katalógu knižnično-informačného systému (ďalej len KIS) Advanced Rapid Library (ďalej len ARL) bola...

NISPEZ predstavuje

Ako získavať odborné elektronické informačné zdroje?

V prvom polroku 2010 oddelenie prezenčných a referenčných služieb (OPRS) Centra VTI SR pripravilo a zrealizovalo 12 odborných seminárov určených laickej aj odbornej verejnosti. Impulzom k...

Zo seminárov a konferencií

ELAG 2010

Rozhrania na prieskum: FRBR a identifikátory  Úvod Európska skupina pre automatizáciu knižníc (European Libraries Automation Group – ELAG), založená roku 1979 [1], je otvorené fórum...

Zo zahraničia

Informační podpora VaV – důležitá služba univerzitní knihovny na podporu zvýšení kvality a hodnocení publikační činnosti

Tento text vychází z publikace a prezentace kolektivu autorů z Ústřední knihovny ČVUT na konferenci Inforum 20101, 2. Zaměřuje se na oblast podpory vědy a výzkumu (VaV) ze strany...

Zo zahraničia

Použití metod měření výkonu a kvality v KUK MU v Brně

Základní informace o knihovně Obr. 1 Knihovna – křižovatka cest, prúchozí na úrovni dvou podlaží (Foto: Lubomír Čech) Knihovna univerzitního kampusu (KUK) Masarykovy univerzity...

Zo zahraničia

Regionální knihovna Karviná – moderní, progresivní, perspektivní

(http://www.rkka.cz) Regionální knihovna Karviná (RKK) je městskou knihovnou s regionální funkcí, působící v Euroregionu Těšínského Slezska. Město Karviná se rozkládá v údolní...

Zo zahraničia

Jak efektivní může být knihovna se 6 zaměstnanci?

Městská knihovna Antonína Marka Turnov je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky. Zajišťujeme knihovnické, informační a kulturně-vzdělávací služby pro 15 tisícové...

Zo zahraničia

Využití OCLC v meziknihovních službách NK ČR

Úvod Úplné počátky spolupráce s OCLC v rámci meziknihovních služeb1, žel, nejsou zdokumentovány žádnou statistkou, zaměřím se proto na dobu po roce 2000, kdy byl již v rámci OCLC...

Zo zahraničia

Knihovní služby pro studenty se zdravotním postižením na Masarykově univerzitě

Středisko Teiresiás – plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě – bylo v návaznosti na předchozí dílčí aktivity oficiálně...

Zo zahraničia

Elektronické čtečky a jejich využívání v Moravské zemské knihovně v Brně

O nákupu elektronických čteček se v MZK začalo uvažovat v souvislosti s projekty digitalizace, především při spouštění služby E-books on Demand. Pracovníci digitalizace při...

Predstavujeme / Introducing

Teoretické aspekty problematiky vplyvu médií na informačné preťaženie človeka

Úvod V sieťovej, elektronickej, digitálnej či informačnej spoločnosti, ako sa zvykne súčasná spoločnosť pomenúvať, sprostredkúvajú technológie nové spôsoby komunikácie. Sieťové...

Zo seminárov a konferencií

LIBER 2010

Pretvorme knižnice – výzvy nového informačného prostredia Správa z 39. ročníka konferencie LIBER   Na prelome mesiacov jún a júl sa v dánskom univerzitnom mestečku Arhus...

Predstavujeme / Introducing

Projekt Audioknihy.net

Chcete, aby vám někdo četl? Teď hned? Přispěchejte na Audioknihy.net, audioknih celý svět! Co to jsou to vlastně audioknihy? Jsou to namluvené knihy na multimediálním nosiči,...

Predstavujeme / Introducing

Elektronické knihy: utópia, alebo ďalší krok vo výpožičnej službe?

V prvom desaťročí 21. storočia sa mohlo zdať, že elektronické knihy (ďalej e-knihy) ostanú len výstrelkom, slepou uličkou vývoja, technologického boomu konca 20. storočia, a to napriek,...

Predstavujeme / Introducing

Publikačná a citačná registrácia výskumných a pedagogických aktivít zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

História Registrácia publikačných aktivít zamestnancov UKF siaha do roku 1960, keď vznikla samotná univerzitná knižnica a už v roku 1961 sa začali budovať samostatné bibliografické...

Zo seminárov a konferencií

Knihovnícke fórum v Katoviciach

Knihovnícka sekcia pri pobočke Združenia poľských učiteľov v Čenstochovej na čele s Dr. Renatou Sowada organizuje od roku 2005 knihovnícke fórum   Sliezskeho vojvodstva, na ktorom sa...

Infomix / Infomix

Audioknihy v slovenských knižniciach

Audioknihy sa v slovenských knižniciach absenčne nepožičiavajú. Podľa autorského zákona č. 618/2003 musí dať súhlas na verejné rozširovanie diela vypožičiavaním jeho autor, za čo...

Zo seminárov a konferencií

CASLIN 2010

    17. ročník medzinárodného seminára CASLIN, ktorý sa tento rok konal v hoteli Stupka Tále v dňoch 6. až 10. júna 2010, sa zameral na otázky smerovania knižníc v čase...

Infomix / Infomix

Seminár o audioknihách

Seminár o audioknihách Mestská knižnica v Bratislave pripravila v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave  pri príležitosti 110. výročia založenia Mestskej knižnice v...

Infomix / Infomix

Do knižnice

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom DO...

Infomix / Infomix

World eBook Fair

   Medzinárodné  konzorcium knižníc (World Public Library Association), ktorého členovia zdieľajú svoje zbierky v spoločnom katalógu, iniciovalo roku 2006 World eBook...

Infomix / Infomix

Ochrana osobných údajov v knižniciach

Nové záväzné stanovisko o ochrane osobných údajov na účel poskytovania knižnično-informačných služieb Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal dňa 1. mája 2005...

Infomix / Infomix

Kaplického chobotnica v Brne

Diskutovaný projekt architekta Jana Kaplického pre Národnú knižnicu ČR bude nakoniec stáť v Brne, ale v zmenenej veľkosti a v novej funkcii.  V zmenšenej podobe ho budú môcť...

Predstavujeme / Introducing

Samoobslužné zariadenia SelfCheckTM – komfort, ktorý si knihovníci aj používatelia zaslúžia

Samoobslužné systémy SelfCheck™ boli vo svete prvýkrát predstavené začiatkom 90. rokov a odvtedy sa stále zdokonaľujú, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky moderných knižníc....

Príhovor

Príhovor

    PhDr. Vít Richter Národná knižnica ČR vit.richter@nkp.cz   Jak obstát v digitálním světě Když se před sedmdesáti lety objevila televize, mělo hodně pracovníků...

Hlavné články / Main Articles

IT a služby SlPK pri SPU v Nitre vo svetle aktuálnych trendov, možností a skúseností

 „… technika bez mysle je hluchá a slepá, a najmä drahá.“ (Lechner, 2007) Úvod Informačné a komunikačné technológie – pre jedného ešte stále strašiak, pre druhého...

Hlavné články / Main Articles

Standardizovaný dotazník pro zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven

V roce 2005 zahájila Národní knihovna ČR projekt „Benchmarking knihoven“ 1, jehož cílem je vytvořit pro veřejné knihovny nástroj pro vzájemné porovnávání výkonů a činnosti. V...