Knihovnícke fórum v Katoviciach

From seminars and conferences

Knihovnícka sekcia pri pobočke Združenia poľských učiteľov v
Čenstochovej na čele s Dr. Renatou Sowada organizuje od roku 2005 knihovnícke fórum
  Sliezskeho vojvodstva, na ktorom sa každoročne zúčastňuje okolo 300
knihovníkov predovšetkým zo školských a pedagogických knižníc, ale aj učiteľov a
pracovníkov knižného obchodu. Podujatie sa koná každý rok v inom meste Sliezskeho
vojvodstva, čiže spoluorganizátormi sú aj miestne pobočky Spolku poľských
knihovníkov, Spolku učiteľov – knihovníkov poľských škôl, knižnice pôsobiace v
danom meste i spolky na pomoc školám. Čestný patronát nad podujatím majú
najvyšší predstavitelia Sliezskeho vojvodstva – maršálek, vojvoda, školský
kurátor a primátor príslušného mesta, mediálny patronát zas odborné knihovnícke
časopisy celoštátneho charakteru, medzi nimi  Poradnik bibliotekarza i miestne
periodiká.

Podujatie je každoročne zamerané na aktuálne problémy
knižníc. V podstate sa tam rieši všetko, čím žijú knižnice v súčasnosti. Medzi
nosné témy patria organizačné zmeny v knižniciach, e-learning v knižnici, profil
knižničných fondov, komputerizácia knižníc, používatelia, štandardy,
internetizácia a multimediálne informácie.

6. knihovnícke fórum sa konalo 18. marca 2010 v aule jednej z
pôvodných priestorov Sliezskej knižnice v Katoviciach pod heslom „Od knižnice k
mediatéke“. Tematicky bolo zamerané predovšetkým na problematiku školských
knižníc, ktorú uviedol referát  Školské knižnice v Poľsku – problémy a
perspektívy rozvoja a ďalšie referáty riešiace čiastkové problémy školských
knižníc, napríklad školské informačné centrum, reforma a školské knižnice a pod.
V zmysle týchto referátov  sa dnešná  knižnica čoraz viac mení na
mediatéku, teda inštitúciu poskytujúcu služby nielen z knižných fondov.

Knihovnícke fórum má od začiatku medzinárodný rozmer, pretože
sa na ňom pravidelne zúčastňujú knihovníci z Českej i Slovenskej republiky v rámci
projektu Európa bez hraníc. České knihovníctvo   prezentovala doc. Milada
  Písková z Inštitútu bohemistiky a knihovníctva Sliezskej univerzity v Opave s
referátom K problematike súčasných školských knižníc a Mgr. Helena Legowicz z
Regionálnej knižnice v Karvinej s referátom Knižničné štandardy v Českej
republike. Slovensko zas od začiatku zastupuje Slovenská národná knižnica. Tentoraz
sa prezentovala vyžiadaným príspevkom na tému Čitatelia v knižnično-informačnom
systéme Virtua. Systém Virtua totiž používa množstvo poľských akademických
knižníc na čele s Jagiellonskou knižnicou v Krakove, čiže pre účastníkov bolo
zaujímavé porovnanie aplikácie rovnakého systému v rôznych krajinách.

Organizátori každoročne umožňujú účastníkom i návštevu
zaujímavej knižnice. Kým vlani to bola kláštorná knižnica  na Jasnej Gore v
Čenstochovej, tohto roku mali možnosť navštíviť novú budovu Sliezskej knižnice
otvorenej v roku 1998. Knižnica je postavená podľa najmodernejších architektonických
projektov, pozoruhodná je svojím vzhľadom, riešením i službami.

Knihovnícke fórum Sliezskeho vojvodstva je najväčším
knihovníckym podujatím v regióne a jedným z najvýznamnejších v Poľsku. Obrovskú
pozornosť mu venujú i médiá, vydavatelia odbornej literatúry i producenti databáz,
ktorí sa prezentujú svojimi produktmi. Najväčšiu zásluhu na jeho organizácii má
však pani Renáta Sowada s manželom, obaja veľkí obdivovatelia Slovenska.

Tešíme sa na 7. ročník knihovníckeho fóra, ktorý sa
uskutoční v roku 2011 v Bielsko-Bialej.

Share:
Issue content