LIBER 2010

From seminars and conferences

Pretvorme
knižnice – výzvy nového informačného prostredia

Správa z 39. ročníka konferencie LIBER

 fiala.jpg (55026 bytes)

Na prelome mesiacov jún a júl sa v dánskom univerzitnom mestečku
Arhus uskutočnil 39. ročník konferencie LIBER na tému reštrukturalizácie knižníc.
Konferencia bola zameraná na analýzu súčasnej situácie v oblasti zmien
knižnično-informačných služieb a budúceho postavenia knižníc v spoločnosti.
Počas konferencie sa často hovorilo o budúcich nutných zmenách, ktorým sa žiadna z
knižníc nemôže vyhnúť. Predovšetkým pôjde o zmeny v oblasti služieb,
financovania, znižovania rozpočtov a počtov zamestnancov.

V jednotlivých príspevkoch sa často spomínala aj problematika
otvorených repozitárov a prístup k informačným zdrojom. Za spomenutie stojí
prezentácia portálu elektronických vedeckých prác DART-Europe E-theses Portal (http://www.dart-europe.eu), ktorý umožňuje
vedeckým pracovníkom prezentovať výsledky svojej práce iným vedeckým pracovníkom,
ale aj širokej verejnosti. DART-Europe ako konzorcium európskych univerzitných
knižníc, ktorého cieľom je zlepšiť globálny prístup k európskym vysokoškolským
prácam, vznikol pre piatimi rokmi. Medzi motivačné faktory vedeckých pracovníkov
prispievať svojimi publikáciami do otvorených repozitárov nesporne patrí propagácia
výsledkov vedeckej činnosti, ako aj možnosť získať cenné kontakty na sponzorov a
spolupracovníkov. Do DART-Europe je zapojených 18 krajín EÚ a celkovo 260 univerzít.
Prispievanie do DART-Europe sa realizuje prostredníctvom elektronického zberu
metaúdajov (harvesting), fyzicky v repozitári nie je uložená ani jedna práca. Každá
inštitúcia má možnosť zdarma zapojiť sa do DART-u a zviditeľniť svoje výskumné
práce, spolupráca je realizovaná na základe pravidelného zberu metadát vedeckých
prác do repozitára.

Jedným z ďalších prezentovaných projektov typu otvoreného
repozitára bol projekt TDX – Theses a Dissertations Online (http://www.tesisenxarxa.net), ktorý predstavuje
repozitár doktorandských prác obhájených na niektorých španielskych univerzitách.
Medzi základné ciele tohto projektu patrí:

  • podpora elektronického publikovania,
  • zlepšenie prístupu k vedeckým prácam,
  • podpora elektronického publikovania a používania digitálnych
    knižníc,
  • stimulácia k ďalšej vedeckej činnosti.

Projekt, ktorý využíva OAI protokol, vznikol v roku 1999 z
iniciatívy španielskych univerzít. Od ostatných repozitárov sa odlišuje najmä tým,
že každá začlenená práca má CC licenciu, ďalej tým, že systém pracuje na báze
intranetu a internetu a spolupráca je realizovaná výhradne prostredníctvom
inštitucionálnej knižnice.

Som presvedčený, že súčasný trend knižniciam naznačuje, aby
sa sústredili na služby, o ktoré je záujem a ktoré patria do ich profilov.
Knižničné služby je nutné transformovať tak, aby reflektovali spoločenské potreby,
elektronické služby bude potrebné v budúcnosti poskytovať takým spôsobom, aby boli
vždy plnohodnotne realizovateľné mimo priestorov knižnice.

Podmieňovanie poskytnutia služby návštevou knižnice začína
byť pre čitateľa obťažujúce, kamenný priestor knižnice treba ponúknuť
čitateľom, ktorí o neho majú záujem, a umožniť im jeho využívanie k spokojnosti
na oboch stranách. Priestor knižnice by mal byť otvorený spoločenský priestor bez
zbytočných zákazov a obmedzení, ktorý je určený pre návštevníka knižnice.

Príspevky z konferencie nájdete na http://www.statsbiblioteket.dk/liber2010/.

Share:
Issue content