Ako získavať odborné elektronické informačné zdroje?

NISPEZ presents

V prvom polroku 2010 oddelenie prezenčných a referenčných
služieb (OPRS) Centra VTI SR
pripravilo a zrealizovalo 12 odborných seminárov
určených laickej aj odbornej verejnosti. Impulzom k tomuto kroku bola skutočnosť, že
pracovníci OPRS sa špecializujú na širokú paletu fondov a služieb a bola by škoda
nevyužiť ich odborný potenciál a neponúknuť ich skúsenosti záujemcom z radov
verejnosti. Nezanedbateľným podnetom bol aj fakt, že sme chceli naše know-how a
služby „vyviezť“ k našim potenciálnym používateľom tak trochu aj v duchu
známeho príslovia o Mohamedanovi a hore…

Využili sme veľkorysé priestory našej novej budovy, ktoré nám
umožňujú organizovať semináre pre menšie skupiny (asi 20 – 30 ľudí), ale aj pre
veľký počet nadšencov (až 150 ľudí) určitej problematiky s možnosťou použitia
kvalitnej premietacej a zvukovej techniky.

Semináre prebiehali v časovom horizonte február – apríl hlavne
preto, aby boli aktuálne aj pre vysokoškolských študentov. Je paradoxné, že túto
skupinu sme oslovili najmenej. Informovanosť o pripravovaných podujatiach sme
zabezpečili prostredníctvom webových stránok CVTI SR, Euro:i:portál, CIP VVI,
InfoLib, avizovaním na infoBlogu CVTI SR a e-mailovou komunikáciou vytypovaným
cieľovým skupinám. Všetky semináre boli bezplatné.

Semináre pozostávali z teoretických informácií a praktických
ukážok vyhľadávania informácií v jednotlivých databázach a na portáloch a
využívania ich služieb. Prednášateľmi boli odborní pracovníci OPRS, v prípade
európskej tematiky aj jedna externá prednášajúca. Kvôli názornému zorientovaniu sa
v tematickom zameraní seminárov uvádzam ich úplný prehľad:

 1. Rešeršovanie v databázach výrobkov a firiem, informačné
  zdroje priemyselných informácií a Biznis navigátor CVTI SR
  (Mgr. Oľga Števková)
  Zámerom seminára bolo priblížiť niektoré licencované databázy výrobkov a
  firiem a vybrané zahraničné, voľne prístupné databázy výrobkov a firiem a naučiť
  účastníkov vyhľadávať kvalitné informácie.
   
 2. Spoznaj svet duševného vlastníctva (PhDr. Ľubomír Kucka)
  Seminár sprístupnil informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva
  (patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka), o  medzinárodnom patentovom
  triedení, medzinárodnom triedení tovarov a služieb, typoch patentových dokumentov,
  ako aj o WIPO štandardoch.
   
 3. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch –
  technické a pôdohospodárske vedy
   (Mgr. Katarína Kyseľová)
  Seminár sa zameriaval predovšetkým na licencované zdroje a postupy vyhľadávania v
  databázach: ACM  Digital Library, Compendex, IEEE/IET Electronic Library, Knovel,
  Emerald Engineering, Agricola (EBSCO), Greenfile (EBSCO). Z voľne prístupných
  databáz to boli: INIS, British Library Direct, ENGnetBASE.
   
 4. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch –
  prírodné a lekárske vedy
    (Mgr. Katarína Kyseľová)
  Seminár sa zameriaval na licencované zdroje a postupy vyhľadávania v databázach
  Nature,  Knovel, Medline with Fulltext (EBSCO), ProQuest Central , Science Direct.
    Z voľne prístupných databáz upozornila prednášajúca najmä na dva zdroje:
  PubMed a British Library Direct.
   
 5. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch –
  spoločenské a humanitné vedy
   (Mgr. Katarína Kyseľová)
  Seminár sa zameriaval na licencované zdroje a postupy vyhľadávania v databázach:
  Business Source Premier, ERIC, Humanities International Complete, ProQuest Central,
  Emerald a na voľne prístupnú databázu British Library Direct.
   
 6. Kde hľadať odborné informácie? (Mgr. Oľga Števková)
  Seminár poskytol prehľad informačných zdrojov pre odbornú prácu a štúdium:
  Slovenská knižnica, súborné katalógy ČR, Jednotná informačná brána, knižničné
  portály a katalógy zahraničných knižníc (British Library, Európska knižnica,
  WorldCat).
   
 7. Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem a
  štandardov – 1. časť
  (Mgr. Jela Lenochová, Mgr. Oľga Števková)
  Na seminári odzneli informácie o fonde noriem v CVTI SR a bibliografických
  databázach slovenských, českých a medzinárodných noriem ISO. Predstavené boli aj
  databázy regionálnych (európskych) noriem EN a ETSI a predvedené praktické ukážky
  práce v uvedených databázach.
   
 8. Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem a
  štandardov – 2. časť
  (Mgr. Oľga Števková)
  Účastníci seminára sa oboznámili s portálom WSSN, databázami noriem NISO, ASTM,
  databázami národných normalizačných úradov USA a Nemecka a zahraničných
  distribútorov noriem (Techstreet, NSSN, IHS).
   
 9. Ako vyhľadávať v patentových databázach (PhDr. Ľubomír
  Kucka)
  Oboznámenie sa s databázami a možnosťami vyhľadávania: Esp@cenet (Európsky
  patentový úrad), Patentscope (Svetová organizácia duševného vlastníctva), registre
  Úradu priemyselného vlastníctva.

   
 10. Ako vyhľadávať patentové informácie na internete (PhDr.
  Ľubomír Kucka)
  Portál SurfIP a vyhľadávanie patentov, ochranných známok a dizajnov na tomto
  portáli. Prepojenie portálu SurfIP s vybranými databázami patentových úradov –
  Čína, Kórea – praktické ukážky.
   
 11. Využívanie printových a elektronických zdrojov OECD, EBOR,
  SourceOECD (OECD iLibrary)
  (PhDr. Viera Mrázová)
  Cieľom seminára bolo sprístupniť informačné bohatstvo publikácií Organizácie
  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, oboznámiť
  účastníkov s online knižnicou SourceOECD a jej možnosťami pri získavaní odborných
  informácií. Súčasťou seminára bolo aj predstavenie vlastného elektronického
  periodika e-Monitor, ako aj infoBlogu CVTI SR slúžiaceho na propagáciu zmienených
  informačných zdrojov.
   
 12. Európska únia online (PhDr. Mária Harachová, PhDr. Anna
  Bágeľová, Mgr. Iveta Molnárová)
  Prednášajúce informovali o službách a možnostiach portálu Europa, získavaní
  štatistických informácií prostredníctvom portálu štatistického úradu Eurostat,
  predstavili databázy a služby:  EUR-Lex, Ted, CORDIS, Whoiswho, elektronické
  kníhkupectvo EU Bookshop s dôrazom na praktické ukážky vyhľadávania a prístupu k
  informáciám.

Uskutočnené semináre zaujali laickú a odbornú verejnosť
  v rozličnej miere. O niektoré bol väčší záujem, o iné menší. Boli i
také, ktoré sme opakovali. Na požiadanie Školy knihovníckych a informačných
štúdií v Bratislave sme pre študentov školy zopakovali seminár Spoznaj svet
duševného vlastníctva
, na základe požiadavky Fakulty informatiky a informačných
technológií  STU sme opätovne uskutočnili seminár Vyhľadávanie v EIZ so
zameraním na technické vedy
, pre pedagógov Stavebnej fakulty STU sme pre ich
potreby pripravili Vyhľadávanie v EIZ so zameraním na manažment, pedagogiku a
lingvistiku
a pre zahraničných doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave sme špeciálne pripravili seminár Európska únia online v
angličtine. Najväčšiu odozvu účastníkov a živú diskusiu vyvolala prednáška Spoznaj
svet duševného vlastníctva
, keďže na nej boli prítomní zástupcovia praxe a
akademickej sféry. Diskutovalo sa predovšetkým o finančných otázkach ochrany
technických riešení. Účastníci tohto seminára vyplnili anketové formuláre, na
základe ktorých sme zistili maximálnu spokojnosť so seminárom. Zároveň sme získali
ďalšie námety do obsahovej skladby seminára.

V budúcnosti plánujeme osloviť anketou účastníkov všetkých
realizovaných seminárov, aby sme získali spätnú väzbu a následne prispôsobili ich
zameranie potrebám záujemcov.

Organizovanie seminárov v 2. polroku bude závisieť od záujmu
verejnosti. Preto ak vás oslovila niektorá téma, prípadne máte návrhy na jej
doplnenie, využite túto príležitosť a napíšte na naše kontaktné e-mailové
adresy: maria.harachova@cvtisr.sk, olga.stevkova@cvtisr.sk. Uvítame aj vaše
návrhy na ďalšie témy seminárov, ktoré súvisia s naším pracovným zameraním.

Share:
Issue content