SDI v Slovenskej lekárskej knižnici

NISPEZ presents

O zriadení služby SDI1 v SlLK

Nová nadstavbová služba SDI v prostredí webového katalógu knižnično-informačného systému (ďalej len KIS) Advanced Rapid Library (ďalej len ARL) bola predstavená užívateľom ARL na ich pravidelnom každoročnom stretnutí v novembri 2008 ako jedna z mnohých noviniek. S aktualizáciou KIS v januári 2009 boli v spolupráci so zástupcami dodávateľskej firmy zadefinované základné kritériá nastavenia SDI do systému a bola spracovaná používateľská príručka. Po implementácii služby SDI do webového katalógu Slovenskej lekárskej knižnice prebehlo krátke otestovanie funkčnosti a dňa 22. januára bola nová služba sprístupnená všetkým registrovaným používateľom knižnice. Služba SDI je ihneď prístupná po prihlásení sa do webového katalógu (obr. 1) a umožňuje pravidelné sledovanie noviniek vo fonde knižnice z rôznych pohľadov na katalóg, zadefinovaných formou vyhľadávacích indexov.

kekenakova1.jpg (88060 bytes)
Obr. 1  Prihlásenie používateľa do webového katalógu

V ponuke sú indexy na vyhľadávanie v názvoch alebo podľa autorov, tematicky zamerané indexy, ako aj všeobecné vyhľadávanie vo všetkých položkách. Okrem voľby „kde chcem vyhľadávať“ je možné v rámci služby SDI využiť aj ďalšie možnosti webového katalógu, a tými sú preddefinované limity – rok vydania, druh, jazyk a krajina vydania dokumentu, ktoré vyhľadávanie upresňujú (obr. 2).

kekenakova2.jpg (647470 bytes)
Obr. 2  Zadanie rešeršného dotazu s využitím limitov

Primárna požiadavka na vytvorenie SDI profilu je formulovanie jednoduchej rešeršnej požiadavky alebo kombinácia viacerých možností v rozšírenom vyhľadávaní, ktoré poskytuje webový katalóg.  Formuláciu rešeršného dotazu je možné ďalej spresňovať tak, aby výsledok rešerše bol relevantný (obr. 3).

kekenakova3.jpg (693335 bytes)
Obr. 3  Spresnenie rešeršného dotazu

Výslednú rešerš použijeme na vytvorenie vlastného SDI profilu (obr. 4).

kekenakova4.jpg (676219 bytes)
Obr. 4  Automatické sprístupnenie služby SDI po vyhľadaní

Vyplnením ďalších kritérií pri tvorbe SDI profilu a jeho uložením sa v systéme uložia dáta primárne vyhľadaných záznamov a pri ďalšom už automatickom spustení SDI profilu sa vyhľadáva len v nových záznamoch.

Pri tvorbe SDI profilu má používateľ možnosť (obr. 5):

kekenakova5.jpg (629050 bytes)
Obr. 5  Nastavenia pri tvorbe SDI profilu

  • určiť časový interval na zasielanie informácií o novinkách spĺňajúcich podmienky zadané v primárnej rešerši,
  • rozhodnúť sa, či chce dostávať informáciu i v prípade, že nie sú žiadne novinky v katalógu,
  • určiť dobu, ako dlho bude túto službu využívať,
  • zadať aj doplnkovú adresu elektronickej pošty (ako preddefinovaná je použitá adresa zadaná pri registrácii),
  • zapísať predmet zasielanej správy.

Uložením zadefinovaného profilu sa v systéme vygeneruje a zašle používateľovi primárna správa o založení SDI profilu na zadanú e-mailovú adresu. Vo webovom katalógu má používateľ možnosť skontrolovať vytvorený SDI profil alebo pokračovať v ďalšom vyhľadávaní (obr. 6). V zvolených intervaloch a nastaveniach konkrétneho profilu systém automaticky vyhľadáva novinky, spĺňajúce rešeršnú požiadavku a zasiela elektronickou poštou na používateľom zadanú/é adresu/y.

kekenakova6.jpg (587623 bytes)
Obr. 6  Ďalší postup po vytvorení SDI profilu

Modifikácia vytvorených SDI profilov je možná len v nastaveniach, avšak meniť alebo upravovať rešeršnú požiadavku nie je možné. Zmenu nastavení je možné realizovať cez vlastné konto, voľbou „Upraviť profil“ v záložke „služba SDI“, výberom konkrétneho profilu a použitím možnosti „Nastaviť“ (obr. 7).

kekenakova7.jpg (697712 bytes)
Obr. 7 Modifikácia vytvoreného profilu

Zmenu rešeršnej požiadavky je potrebné realizovať novým vyhľadávaním a vytvorením nového profilu. Počet zadefinovaných SDI profilov pre jedného používateľa nie je obmedzený. Systém používateľa automaticky upozorní na uplynutú lehotu zasielania noviniek každého konkrétneho profilu zaslaním oznamu elektronickou poštou. Neplatný SDI profil, ktorému uplynula lehota platnosti, je možné zaktivovať jeho výberom a opätovným uložením, alebo je možné ho zrušiť (obr. 8).

kekenakova8.jpg (690512 bytes)
Obr. 8 Zrušenie profilu

Využívanie SDI v praxi

Bezplatná služba SDI vo webovom katalógu SlLK je prístupná registrovaným používateľom už jeden a pol roka, avšak jej doterajšie využitie nespĺňa očakávania a predstavy, ktoré knižnica vkladala do tejto služby. Príčinou malého záujmu o túto službu medzi externými používateľmi môže byť jej nedostatočná propagácia zo strany knižnice, nedostatok času na vytvorenie vlastného profilu zo strany používateľov, ako aj ďalšie doposiaľ nezistené príčiny. Ucelenejší obraz o príčinách nedostatočného využívania služby SDI medzi externými používateľmi bude možné získať spracovaním cielene zameranej ankety.  

Službu SDI však od začiatku a naplno využívajú interní používatelia webovom katalógu – rešeršéri knižnice. Vytvorením množstva rôznych profilov sledujú priebežne tematické novinky, ktoré bez tejto služby by boli nútení vždy opätovne manuálne vyhľadávať. Je možné skonštatovať, že služba SDI značne zefektívnila ich činnosť v tejto oblasti.

Pôvodným zámerom tohto príspevku bolo priblížiť čitateľom časopisu ITlib službu SDI ponúkanú SlLK. Nepriaznivé výsledky prieskumu jej využívania ma však podnietili k spracovaniu krátkeho prieskumu o implementácii a využití služby SDI v širšom meradle. Do vzorky skúmaných knižnično-informačných systémov boli vybrané okrem KIS ARL aj ďalšie 3 knižnično-informačné systémy – Aleph500, Dawinci a Virtua, oslovené boli 4 knižnice zo Slovenska – Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave a Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave a 5 knižníc z Českej republiky – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Národní knihovna České republiky, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Ústřední knihovna Univerzity Palackého v Olomouci a Vědecká knihovna v Olomouci. Ďalšie informácie boli získané z oficiálnych webových stránok producentov knižnično-informačných systémov Aleph, Dawinci a Virtua.

ALEPH

Na webových stránkach distribútora KIS Aleph 500 pre Slovensko a Česko je služba SDI zaradená  medzi rozšírené užívateľské funkcie webového katalógu tohto systému. Implementácia SDI do webových katalógov vo väčšine inštalácií nebola však zakomponovaná.  V Českej republike je SDI implementované napr. v databáze Knihovna knihovnické literatury v rámci Národní knihovny ČR a webového katalógu Vědecké knihovny v Olomouci.  Informácie zverejnené na stránkach Národní knihovny ČR vzťahujúce sa k službe SDI ju radia medzi platené služby na objednávku. Naproti tomu Vědecká knihovna v Olomouci ponúka službu SDI svojim používateľom bezplatne v rámci svojho webového katalógu a podľa poskytnutých informácií z oddelenia informačných služieb túto službu využíva až 98 % používateľov uvádzajúcich vo svojom konte elektronickú adresu. Slovenská národná knižnica, na základe poskytnutých informácií z odboru služieb, službu SDI zrušila ešte v r. 2005 za prevádzky KIS Aleph a jej zrušenie bolo podmienené nezáujmom zo strany používateľov, orientujúcich sa viac na sprostredkovanie jednorazových rešerší.

ADVANCED RAPID LIBRARY

Informácie o implementovaní služby SDI v KIS ARL boli získané osobnou komunikáciou so zástupcami producentskej firmy. Využitie služby SDI v SlLK nie je vôbec uspokojivé, len 0,5 % používateľov uvádzajúcich vo svojom konte elektronickú adresu si založilo aspoň jeden profil cez SDI službu. Avšak záujem o jednorazové rešerše, rovnako ako v Slovenskej národnej knižnici v Martine, sa udržiava približne na rovnakej úrovni. Státní vědecká knihovna v Kladne vykazuje percentuálny podiel využívania SDI vo výške 0,8 %, avšak službu SDI implementovali pre svojich používateľov až koncom apríla 2010, a preto sa dá do budúcnosti očakávať ďalší nárast. Prvou knižnicou, využívajúcou systém ARL, ktorá implementovala službu SDI pre svojich používateľov už v polovici roka 2008, bola Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice. Aj napriek tomu, že služba je prístupná a propagovaná už dlhší čas, využíva ju len nepatrné 1% používateľov. Zaujímavá situácia sa vyvinula v Ústřední knihovně Univerzity Palackého v Olomouci. Službu SDI ponúkli svojim používateľom ako objednávku profilu spracúvanú knihovníkom už v roku 2002 v prostredí predchádzajúceho KIS. Keď v rokoch 2008 – 2009 prechádzali na nový KIS ARL, sprístupnili službu SDI aj vo svojom webovom katalógu, avšak aj naďalej spracúvajú profily SDI v rámci služieb poskytovaných knihovníkmi. Viedla ich k tomu obava a predpoklad, že používatelia nevyužijú možnosť vytvorenia vlastného profilu vo svojom konte. Poskytnuté informácie tieto ich predpoklady napĺňajú. Službu SDI samostatne využilo doteraz len 0,2 % aktívnych používateľov.

DAWINCI

Webová stránka producenta KIS Dawinci informuje o využití RSS kanála na zasielanie noviniek z webového katalógu systému, avšak služba SDI v ponuke systému nie je.

VIRTUA

Webové sídlo producenta KIS Virtua má službu SDI zaradenú medzi doplnkové komponenty systému, avšak v súčasnosti nie je táto služba na Slovensku implementovaná. Podľa získaných informácií z Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave sa uvažuje o jej nasadení pri aktualizácii webového rozhrania systému Virtua.

Záver

Informácie o využití služby SDI získané z viacerých knižníc, ktoré ju ponúkajú vo svojom webovom katalógu, sú alarmujúce a poukazujú na malý záujem zo strany registrovaných používateľov. Pokúsiť sa zistiť príčinu jej neuspokojivého využívania vo väčšine knižníc by malo byť pre poskytovateľov prioritné a žiaduce.

 

Použité zdroje

DAWINCI. 2009, RSS kanály. Dostupné na internete: http://www.dawinci.sk/rss.html [cit. 2010-06-29].

DŽAVÍKOVÁ, Mária. 2010. Podkladová informácia k článku [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-01 [cit. 2010-07-01]. Osobná komunikácia.

HÁJKOVÁ, Zuzana. 2010. Informácie o využívaní SDI v JVK České Budějovice [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-08 [cit. 2010-07-08]. Osobná komunikácia.

ILAVSKÁ, Jana. 2010. Podkladová informácia k článku [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-01 [cit. 2010-07-01]. Osobná komunikácia.

JANOVSKÁ, Darina. 2010. Podkladová informácia k článku [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-02 [cit. 2010-07-06]. Osobná komunikácia.

KELNAROVÁ, Zuzana. 2010. SDI [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-09 [cit. 2010-07-09]. Osobná komunikácia.

KRÁTKÁ, Libuše. 2010. SDI vo vašej knižnici [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-02 [cit. 2010-07-06]. Osobná komunikácia.

MIKA, Jiří. 2010. Informácie o využívaní SDI v SVK Kladno [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-07 [cit. 2010-07-07]. Osobná komunikácia.

NECHVÁTAL, Jiří. 2010. Informácie o využívaní SDI v JVK České Budějovice [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-08 [cit. 2010-07-08]. Osobná komunikácia.

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. 2010. Podkladová informácia k článku [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-07-01 [cit. 2010-07-01]. Osobná komunikácia.

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. 2009. Rešeršní služby. Dostupné na internete: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm [cit. 2010-06-23].

SPÁČIL, Jiří. 2010. SDI – automatizované zpracování dotazů. Dostupné na internete: http://www.vkol.cz/cs/katalog/sdi—automatizovane-zpracovani-dotazu/ [cit. 2010-07-01].

ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. 2010. Podkladová informácia k článku [elektronická pošta]. Správa pre: Jana KEKEŇÁKOVÁ. 2010-06-29 [cit. 2010-06-30]. Osobná komunikácia.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Ústav výpočetní techniky. 2008. OPAC. Dostupné na internete: http://aleph.cuni.cz/ALEPH-32.html [cit. 2010-06-30].

VTLS. 2008. The Integrated Library System (ILS). Dostupné na internete: http://www.vtls.com/products/virtua [cit. 2010-07-01].

 


1   adresné rozširovanie informácií, ARI (en Selective Dissemination of Information – SDI)
druh knižničných a informačných služieb dokumentografického charakteru, ktorých podstatou je také rozširovanie informácií, pri ktorom sa zohľadňujú individuálne zvláštnosti, potreby a konkrétne požiadavky individuálnych, skupinových a inštitucionálnych používateľov informácií, pre ktoré sú informácie určené. Konkrétnemu používateľovi sa poskytujú podľa jeho záujmového profilu najčastejšie adresné súbory bibliografických záznamov, priebežné rešerše z prírastkov dokumentografického fondu knižnice alebo z bázy dát.
MATTHAEIDESOVÁ, Marta. 1998. Adresné rozširovanie informácií; ARI. In Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. s. 10.

Share:
Issue content