Novinky v knižnično-informačných službách v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

NISPEZ presents

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (SLDK) je
akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a plní aj funkciu
špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou na lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Poslaním knižnice je sprostredkovať
slobodný prístup k informáciám študentom,  doktorandom, pedagogickým,
vedeckovýskumným pracovníkom a ostatným zamestnancom Technickej univerzity,
inštitúciám, odbornej verejnosti a občanom v Slovenskej republike a v zahraničí.
SLDK spolupracuje s domácimi a zahraničnými knižnicami, vysokými školami a
odbornými inštitúciami; v rámci medzinárodnej spolupráce Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica aktívne kooperuje s viac ako 100 výmennými partnermi z 30 krajín.

Fond knižnice tvorí viac ako 350 000 knižničných jednotiek
odbornej knižnej, časopiseckej a špeciálnej literatúry, učebnice, skriptá, normy,
záverečné a vedecko-kvalifikačné práce, firemná literatúra, audiovizuálne a
elektronické dokumenty z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, životného
prostredia, environmentálnej a výrobnej techniky, ekonomiky, manažmentu, prírodných a
spoločenských vied a ďalších vedných disciplín.

Knižnica sprístupňuje 240 titulov odborných periodík v
tlačenej forme, z toho 160 zahraničných, a periodiká v elektronickej podobe
prostredníctvom plnotextových a abstraktových databáz, ktoré má k dispozícii.

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej
univerzite vo Zvolene sa počas uplynulých rokov aktívne zapájala do projektovej
činnosti a z rôznych zdrojov získala finančné prostriedky na rekonštrukciu a
modernizáciu knižnice, interiérové, technologické a technické vybavenie, rozvoj a
skvalitnenie knižnično-informačných služieb.

V rokoch 2007 – 2008 bola SLDK jedným z partnerov národného
projektu s názvom Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie,
finančne
podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie, v rámci ktorého
uskutočnila rozsiahlu rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice s
  interiérovým, technickým a technologickým vybavením. Po úspešnej realizácii
projektu sa vytvorili vhodné podmienky na poskytovanie služieb širšiemu okruhu
používateľov nielen z akademického prostredia, ale aj používateľom z oblasti
výrobnej a podnikateľskej sféry v rámci mesta a regiónu.

Kvalitatívne významnou zmenou bola zmena dispozičného
riešenia interiéru knižnice
, v rámci ktorej sa podarilo oddeliť verejné
priestory pre používateľov od služobných, spracovateľských centier knižnice –
akvizície, katalogizácie, spracovania periodickej literatúry. Boli vytvorené verejne
prístupné zóny pre používateľov – Knižničné centrum s poskytovaním
absenčných výpožičných služieb a Informačné centrum so študovňami na
prezenčné štúdium odbornej literatúry, Internetovou študovňou a
novovytvoreným Informačno-vedeckým centrom.

Knižničné centrum Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice je miestom prvého kontaktu s možnosťou registrácie používateľov a
vypožičiavania literatúry. V rámci rekonštrukcie vnútorných priestorov knižnice
bola v porovnaní s predchádzajúcim stavom sprístupnená väčšia časť fondu vo
voľnom výbere – najmä skriptá, náučná literatúra a knižné novinky.

Významnou zmenou, v rámci technologického vybavenia
Knižničného centra, bola inštalácia zabezpečovacieho systému RFID na ochranu
voľne dostupného knižničného fondu,  
ktorý bol realizovaný ako prvá
inštalácia v knižnici na Slovensku. Systém rádiofrekvenčnej identifikácie pomocou
novej generácie čipov RFID je efektívnym spôsobom ochrany fondu.

Novinkou v Knižničnom centre sa koncom roka 2009 stala
inštalácia samoobslužnej RFID výpožičnej stanice. Zariadenie, po odladení a
nastavení všetkých potrebných parametrov v testovacej prevádzke, slúži
používateľom na prezeranie konta v SLDK s možnosťou prolongácie výpožičiek a
samoobslužné vypožičiavanie dokumentov z voľného výberu. Zariadenie bolo možné
zakúpiť vďaka aktívnej spolupráci s riešiteľmi grantu z Drevárskej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene, realizovaného v priebehu roku 2009.

Systém RFID, integrovaný v knižnično-informačnom systéme
Advanced Rapid Library, umožňuje využívať rôzne aplikácie. Okrem identifikácie
kníh, zabezpečenia účinnej ochrany fondu a samoobslužných výpožičiek je možné
rozšíriť jeho funkcie o efektívnu   správu inventára. SLDK v záujme
zlepšenia a skvalitnenia služieb používateľom sa v blízkej budúcnosti bude snažiť
zabezpečiť rozšírenie systému aj o túto funkcionalitu.

Pôvodné študovne Informačného centra SLDK prešli výraznou
dispozičnou zmenou riešenia – viaceré samostatné menšie študovne boli združené
do troch väčších celkov, a to Študovne odbornej literatúry, Študovne internetu a
Informačno-vedeckého centra. Študovne Informačného centra umožňujú prezenčné
požičiavanie odbornej literatúry, prístup na internet, vypracovávanie rešerší z
odborných domácich databáz (databázy SLDK), zahraničných databáz: CAB Abstracts,
EBSCO host, GALE Military & Intelligence Database a databáz prístupných v rámci
projektu NISPEZ: Web of Knowledge, SPRINGERLINK, PROQUEST Central, SCOPUS, ScienceDirect,
Wiley Online Library, Knovel, umeleckých databáz Gale Virtual Reference Library: Art
 a Art Museum Image Gallery.

Novovytvorené Informačno-vedecké centrum sprostredkováva
možnosť vzdialeného prístupu k externým elektronickým informačným zdrojom
prostredníctvom systému NAVIGA, ako výstup národného projektu Európskej únie.

Informačno-vedecké centrum je vybavené modernou audiovizuálnou
technikou pre organizovanie prednášok, seminárov a konferencií, umožňuje
využívanie profesionálnych grafických programov – softvérov – aplikácie CAD,
   ProEngineer, Adobe CS3, CorelDRAW a iné.

Vďaka realizovanému projektu EÚ knižnica môže od septembra
2008 poskytovať kvalitatívne nové služby aj používateľom so zrakovým
postihnutím,
pre ktorých má k dispozícii rôzne technické pomôcky
potrebné pri získavaní nových informácií.

Osobný počítač, určený pre zrakovo postihnutých
používateľov, je vybavený špeciálnymi softvérmi umožňujúcimi pohodlnejšie
pracovať s informáciami.

Pre slabozrakých slúžia programy Magic a Jaws, ktoré v
kombinácii pracujú ako hlasový čítač obrazovky s podporou zväčšeného
zobrazovania. Zrakovo postihnutým používateľom umožňuje efektívne využívať
aplikačné programy so širokým zameraním. Súčasťou pracovnej stanice je aj
kvalitný skener s profesionálnym OCR programom, ktorý jednoducho zdigitalizuje
tlačený text a ten je potom možné ľahšie čítať pomocou špeciálnych softvérov.

Knižnica poskytuje zrakovo postihnutým používateľom aj
možnosť využívať televíznu čítaciu lupu. 16-násobne zväčšený obraz z
televíznej lupy je prenášaný na obrazovku televízora, čo umožňuje aj
používateľom s vysokým stupňom poškodenia zraku bežne pracovať s textom či
grafikou v tlačenej alebo písanej podobe (čítať knihy, noviny, prezerať mapy a iné
texty).

Knižnica poskytuje aj samoobslužné reprografické služby
prostredníctvom dvoch multifunkčných zariadení umožňujúcich tlač,
kopírovanie a skenovanie dokumentov, ktoré sa stalo obľúbenou bezplatnou
službou pre používateľov knižnice
.

Všetky služby knižnice sú poskytované prostredníctvom
najnovších informačných a komunikačných technológií, vďaka čomu Slovenská
lesnícka a drevárska knižnica   ponúka používateľom dostatočný komfort
pri využívaní elektronických služieb knižnice. 

Share:
Issue content