Samoobslužné systémy na vracanie dokumentov – hudba prítomnosti alebo budúcnosti?

Introducing

Aj keď vo svete boli prvé samoobslužné knižničné systémy uvedené do života už v 90. rokoch, na Slovensku je ich zatiaľ ako šafranu. Ide predovšetkým o systémy určené na výpožičky dokumentov, o ktorých sme písali v minulom čísle časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice. Knižničné samoobslužné riešenia na vracanie dokumentov zatiaľ neboli aplikované v žiadnej knižnici na Slovensku. Preto otázka položená v záhlaví článku je na mieste.

Samoobslužné zariadenie SelfCheckTM – viac času na odbornú prácu knihovníka

SelfCheckTM je mimoriadne efektívne zariadenie na vracanie a triedenie dokumentov knižničného fondu bez asistencie personálu. Je mimoriadne intuitívne a používateľ si dokáže sám vypožičať knihu pomocou dotykovej obrazovky podávajúcej informácie krok za krokom podobným spôsobom, ako je to pri obsluhe bankomatu. Používatelia oceňujú možnosť vracania v reálnom čase, jednoduché používateľské rozhranie a vydávanie potvrdenia o vrátení.

Košové riešenie systému umožňuje knihovníkom rovnomerne rozmiestniť koše a zdokonaliť systém triedenia dokumentov. Ak sa koše zaplnia alebo dôjde k neočakávanému odpojeniu výpožičného systému, alebo chýba papier v tlačiarni samoobslužného zariadenia, systém upozorní personál okamžitým zaslaním e-mailovej správy. Knižnica môže súčasne monitorovať počet spracovaných dokumentov a plánovať personálne obsadenie v čase špičky, keď je dosahovaný najvyšší počet  výpožičiek a vracaní.

feranc1.jpg (679221 bytes)

Externá časť samoobslužného zariadenia SelfCheckTM,
do ktorej používatelia vracajú dokumenty

feranc2.jpg (42518 bytes)

Interiérová časť 3-košovej verzie triediaceho zariadenia SelfCheckTM

    

Konfigurácia na mieru knižnice

Tento automatizovaný systém špeciálne vyvinutý pre knižničné prostredie sa môže zabudovať do interiéru, ale aj exteriéru. Knižnice s obmedzeným priestorom používajú toto zariadenie len s funkciou na vracanie dokumentov (1-košová verzia). S funkciou triedenia sa inštaluje minimálne 2-košová verzia. Vďaka množstvu doplnkových funkcií používateľ môže nielen sám vrátiť dokument, prípadne si aktuálnu výpožičku predĺžiť, ale aj zaplatiť pokutu či nedoplatky, bez uhradenia ktorých nie je možné vykonať ďalšiu výpožičku. Systém napojený na knižnično-informačný systém (KIS) funguje aj v prípade, ak je KIS mimo prevádzky. Informácie o uskutočnených operáciách sa uchovávajú v pamäti systému SelfCheckTM a do KIS sa automaticky prenesú po jeho opätovnom sprevádzkovaní.

Výhody samoobslužného systému SelfCheckTM

  • Dokumenty sa po vrátení okamžite registrujú v KIS
  • Identifikuje RFID čipy a/alebo čiarové kódy
  • Aplikovateľné v knižniciach s EM ochranou aj s RFID technológiou
  • Vydáva potvrdenie o vrátení dokumentu
  • Urýchľuje návrat dokumentov do regálov
  • Flexibilná konfigurácia (1- až 15-košová verzia)
  • Jednoduché používateľské rozhranie
  • Možnosť prejsť na ISO Tag Data Standard
  • Zber štatistických údajov

Prípadová štúdia

Verejná knižnica West Allis Public Library v americkom meste Milwaukee, v štáte Wisconsin, bola vybudovaná v roku 1989 zlúčením troch pobočiek. V roku 2004 knižnica rovnako ako mnohé ďalšie v USA pocítili krátenie rozpočtu, ktorý vyústil do znižovania počtu zamestnancov. Knižnica sa tešila veľkému záujmu používateľov, ktorý sa odrazil vo vysokom počte výpožičiek (800 000 ročne). To však spôsobovalo prepracovanosť personálu a dlhé rady čakajúcich používateľov pred výpožičným pultom. Bolo nevyhnutné zaviesť sofistikovaný systém, ktorý automatizuje procesy pri vracaní dokumentov a bude pre používateľov dostupný 24 hodín denne. V roku 2006 sa im podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie technológie RFID a samooslužného systému na vracanie dokumentov. Knižnica sa rozhodla pre samoobslužný systém 3M SelfCheckTM. Po roku riaditeľ knižnice vyhodnotil implementáciu systému vysoko pozitívne. Užitok to prinieslo obidvom stranám – knihovníkom aj používateľom. Samoobslužný systém je mimoriadne efektívny a šetrí čas personálu, ktorý môžu venovať otázkam používateľov. Čitatelia uvítali predovšetkým možnosť vrátiť knihy, kedy sa to hodí im, a teda aj mimo otváracích hodín. Navyše sa knihy dostanú na police oveľa rýchlejšie ako pri predchádzajúcom manuálnom spôsobe, a tak sú skôr k dispozícií ďalším používateľom. Čitatelia oceňujú, že pri vrátení dokumentu im samoobslužné zariadenie vydá potvrdenku. Rok po zavedení systému sa percento kníh vrátených cez SelfCheckTM vyšplhalo na 72. Riaditeľ knižnice zdôraznil, že nezanedbateľným prínosom pre knihovníkov bolo aj zdravotné hľadisko, keďže monotónna, opakujúca sa činnosť pri výpožičnom pulte spôsobovala knihovníkom problémy pohybového a kĺbového aparátu. Zavedením samoobslužného systému sa knihovníkom rapídne znížil podiel rutinných úloh, čo sa prejavilo aj v zlepšení zdravotného stavu. Verejná knižnica West Allis Public Library sa stala v regióne lídrom v aplikáciách knižničných technológií a prinieslo jej to nemalú popularitu medzi laickou verejnosťou, ale aj vodbornoých kruhoch.

Táto štúdia je dostupná aj na internetovej stránke:

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UuZjcFSLXTtn8TV4xMEEVuQEcuZgVs6EVs6E666666–

Share: