Knižničný pas – čipová karta MIFARE®

Introducing

Zavádzanie novej generácie informačných, autentifikačných a
identifikačných systémov, potreba racionalizácie iniciačných procedúr
(registrácia, prihlasovanie do systému, vstup do knižnice…) a potreba automatizácie
a efektivizácie výpožičiek, kopírovania a tlače dokumentov, vrátane mikroplatieb a
ich zúčtovania za poskytnuté služby, spolu so zavedením jednotného zoznamu pre
viaceré aplikácie v jednej inštitúcii, napr. na báze LDAP, viedli k myšlienke
zavedenia jediného jednoznačného identifikátora používateľa, resp. zamestnanca
knižnice – knižničného preukazu. Po implementovaní štandardizovanej
medziinštitucionálnej autentifikačnej komunikácie, napr. na báze Shibboleth®, sa
možnosť autentifikácie rozširuje podľa zásady anytime-anywhere na celý www
priestor. Takto sa knižničný preukaz stane Knižničným pasom, ktorý umožní
  registráciu vo viacerých knižnično-informačných inštitúciách a viacerých
informačných systémoch.

Požadované vlastnosti, ako sú jednoznačný identifikátor,
bezpečné zakódovanie osobných údajov, racionalizácia knižničných operácií a
možnosť elektronickej peňaženky a systému mikroplatieb, majú pamäťové karty,
resp. čipové karty (smartcards).

Predpoklad, že v Slovenskej republike je na vysokých školách a
univerzitách vydaných približne 450 000 bezkontaktných čipových kariet ako preukaz
študenta potlačených dizajnom ISIC®, asi 7 000 kariet ako preukazov učiteľa s
dizajnom ITIC® a približne 100 000 preukazov s vlastným dizajnom, pričom všetky tieto
karty sú čipové karty MIFARE MF1 S70®, s pamäťou veľkosti 4 kB, logicky vyústil do
myšlienky použitia práve tohto typu karty pri tvorbe Knižničného pasu. Podporila to
aj štruktúra čitateľov, kde napr. v Univerzitnej knižnici v Bratislave až vyše 47 %
všetkých čitateľov v roku 2002 tvorili študenti vysokých škôl. Podobná situácia
je  aj v ostatných knižniciach v SR. Uvedené riešenie umožní úsporu takmer 50
% nákladov na karty a najmä času pri vydávaní preukazov. Okrem toho bezkontaktná
čipová karta ako preukaz študenta vysokej školy obsahuje takmer všetky údaje, ktoré
sú postačujúce a nevyhnutné pre registráciu používateľa.

Štruktúra údajov Knižničného pasu

Štruktúra údajov v čipe Knižničného pasu vychádza zo
štruktúry vysokoškolských kariet, obsahuje tieto údaje:

Knižničný pas obsahuje kompletnú adresu vrátane PSČ, kód
knižnice, jej identifikátor, ktorý určuje, kde karta vznikla. Čipová karta –
Knižničný pas umožňuje dvojaké použitie:

 • identifikačná karta – na základe výrobcom garantovaného
  neopakujúceho sa výrobného čísla karty (SNR) je presne identifikovateľný vlastník
  karty,
 • multifunkčná čipová karta – aplikácia cez príslušné
  hardvérové zariadenie číta/zapisuje údaje na čip karty, je obmedzené pamäťovým
  priestorom karty.

Súčasťou knižničného pasu je aj uzavretý platobný systém –
elektronická peňaženka. Na karte môžu byť až tri vzájomne nezávislé peňaženky.
Platí pritom, že ak chce používateľ zmeniť elektronickú peňaženku poskytovateľa
služieb a má obsadené všetky tri peňaženky, musí na jednej z nich minúť celý
kredit. Následne si aktivuje peňaženku nového poskytovateľa služieb a nabije si u
neho požadovaný kredit.

Pri registrácii používateľa v knižničnom systéme je možné
uložiť do databázy ďalšie údaje (e-mail, telefón…), ktoré sú pre knižnicu
nevyhnutné, potrebné alebo žiaduce. Rozsah týchto údajov a manipuláciu s nimi
upravuje príslušná legislatíva a knižničný poriadok.

Vizuál Knižničného pasu

Okrem údajov v pamäti čipu sa predpokladá aj vonkajšia
vizualizácia Knižničného pasu. Termoreprografickou sublimačnou technológiou sa na
kartu tlačí základný motív korešpondujúci s kultúrou a históriou knižnice,
ktorá danú kartu vydáva. Predná strana by mala obsahovať nápis Knižničný pas,
logo knižnice, fotku držiteľa karty spolu s minimálnymi osobnými údajmi a výrobným
číslom karty (SNR) ako jednoznačným identifikátorom. Tlač čiarového kódu umožní
použiť karty aj v inštitúciách, kde majú tradičné knižničné systémy založené
na jeho vyčítavaní. Tento kód by mal vyjadrovať SNR karty. Zadná strana karty môže
ostať biela, alebo sa môže využiť na stručnú prezentáciu histórie knižničnej
inštitúcie, poučenie používateľa, umiestnenie loga sponzora a pod. Odporúča sa
rozlíšiť jednotlivé typy Knižničného pasu podľa toho, či je jeho držiteľom
zamestnanec, čitateľ, hosť, návšteva a pod., čo je možné dosiahnuť rôznou
farebnosťou podkladu karty, rôznou farbou vybraného poľa, resp. písma na karte.

Využitie Knižničného pasu

Knižničný pas na pôde knižnice môže mať  takéto
využitie:

 • dochádzka zamestnancov je evidovaná terminálmi
  dochádzkového systému prostredníctvom autentifikácie čipovou kartou,
 • vstup (a výstup) do verejnej časti knižnice
  je kontrolovaný na základe autentifikácie čipovou kartou prostredníctvom čítacích
  zariadení, turniketov a pod.,
 • vstup a výstup vo vyhradenej zóne služobnej časti
  knižnice je kontrolovaný aj prostredníctvom autorizácie čipovou kartou a
  príslušnými hardvérovými zariadeniami,
 • identifikácia používateľa v knižničnom systéme môže
  prebiehať prostredníctvom načítania SNR karty knižničnými terminálmi alebo
  čítačkami čiarového kódu, priradenie požičaných kníh načítaním čiarového
  kódu knihy,
 • v rámci  uzavretého malého platobného styku (bufety,
  šatne, reprografické služby, ostatné platené služby knižnice),
 • získavanie informácií prostredníctvom informačných
  terminálov
  zobrazujúcich obsah Knižničného pasu, teda aj aktuálny kredit v
  elektronických peňaženkách, informácie pre používateľov o aktuálnych novinkách v
  knižnici a pod.,
 • využívanie samoobslužného kopírovacieho systému
  riadeného údajmi z čipovej karty pre používateľov aj zamestnancov.

V súčasnosti sa využíva Knižničný pas hlavne v prostredí
knižnice a jej systémov. Na zabezpečenie komfortu čitateľov (používateľov) sa
čoraz viac dostáva do pozornosti otázka využitia Knižničného pasu ako
multifunkčného preukazu v oblasti kultúrno-spoločenských služieb, dopravy,
mestských organizácií, prípadne v rámci vernostných systémov a benefitov.
Predpokladom takéhoto širokospektrálneho využitia je vzájomná kooperácia všetkých
organizácií a inštitúcií, ktoré by na prípadnom používaný Knižničného pasu
participovali.

 

EMtest-SK, s. r. o. (http://www.emtest-sk.sk)

Share: