Informačné stratégie v elektronickom prostredí

Introducing

Recenzia monografie Informačné stratégie v elektronickom
prostredí / Jela Steinerová …[et al.].
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. – 192 s. – ISBN 978-80-223-2848-7

Publikácia Informačné stratégie v elektronickom prostredí,
pôvodne vydaná na CD, vyplnila medzeru v učebných textoch v oblasti orientovanej na
vyhľadávanie informácií a informačné správanie človeka. Táto medzera vznikla a
prehlbovala sa najmä vďaka rýchlej a neustálej transformácii elektronického
prostredia a komunikácie v ňom prebiehajúcej, čo významne ovplyvňuje správanie sa
človeka v tomto prostredí.

Učebný text autoriek Jely Steinerovej, Mirky Greškovej a Jany
Ilavskej dopĺňa a nadväzuje na svojho predchodcu – monografiu prof. J. Steinerovej
Informačné správanie: Pohľady informačnej vedy z roku 2005, ale aj na autorkin
starší učebný text Teória informačného prieskumu z roku 1996. Monografia
Informačné stratégie… nanovo interpretuje mnohé z fenoménov informačnej vedy,
predstavuje niektoré novšie modely informačného správania a niektoré javy v našich
podmienkach prvýkrát pomenúva. Cieľom monografie bolo priniesť tri integrované
línie pohľadov na problematiku bazálnych tém informačnej vedy – na informačné
správanie, vyhľadávanie informácií a informačný prieskum. Tieto línie predstavujú
na jednej strane teoretické základy informačnej vedy (paradigmy a modely), ale aj
otázky a problémy informačnej praxe a  problematiku nových nástrojov na
spracovanie informácií.

Kniha je rozdelená do deviatich kapitol, z ktorých každá sa
ďalej člení na logické podkapitoly. Jednotlivé kapitoly ponúkajú konkrétne
príklady, bibliografické odkazy na literatúru, zhrnutie a zdroje k danej oblasti či
zoznam webových sídiel týkajúcich sa problematiky. Texty jednotlivých kapitol
dopĺňa praktický obrázkový aparát v podobe vyobrazení modelov, schém, pojmových
máp, ale aj screenshotov zaujímavých webových sídiel a vyhľadávacích nástrojov.
Typografická úprava celej knihy je veľmi prehľadná, sprostredkúva jednoduchú
orientáciu v texte, čo je vzhľadom na jej zameranie veľmi dôležité a prínosné pre
všetkých, ktorí budú s knihou intenzívne pracovať a učiť sa z nej.

Z obsahového hľadiska text zrozumiteľným spôsobom sumarizuje a
syntetizuje poznatky z oblasti informačnej vedy a zároveň prináša množstvo nových,
doteraz takýmto spôsobom nespracovaných informácií. Ide najmä o prepojenie
problematiky vyhľadávania informácií v elektronických informačných zdrojoch, v
internete (s dôrazom na princípy webu 2.0, sociálnych spôsobov vyhľadávania,
personalizácie, vizualizácie a pod.), problematiky relevancie a organizovania poznania v
tomto prostredí či fenoménu digitálnych knižníc, v súčasnosti chápaných v
širšom zmysle ako digitálneho prostredia pracujúceho s digitálnym obsahom. Práve v
integrácii uvedených tém, kontextuálne nadväzujúcich na primárne poznatky z teórie
informačnej vedy, spočíva aktuálnosť a hodnota tejto publikácie. Poznatky z
vlastných praktických výskumov autoriek v kapitolách o informačnom správaní v
elektronickom prostredí či o relevancii z pohľadu používateľov, sú nepochybne
pridanou hodnotou celej publikácie.

Monografia Informačné stratégie v elektronickom prostredí je
učebným textom, ktorý bude využívaný pri výučbe predmetov tvoriacich jadro
informačnej vedy, zároveň je však cenným materiálom aj pre informačných
profesionálov či pedagógov. Predstavuje zaujímavo spracovaný a aktuálny pohľad na
závažné témy informačnej vedy. K publikácii vyšiel na CD slovník základných
pojmov k téme Informačné stratégie v elektronickom prostredí (prezentovaný aj vo
forme pojmových máp). Učebný text bol vypracovaný v rámci riešenia úloh VEGA
1/0429/10 Akademické informačné prostredie – modelovanie z hľadiska informačnej
ekológie
a KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových
technológií (INWENT)
.

Share: