Podpora transferu technológií na Slovensku

Introducing

Úvod do problematiky

O transfere technológií sa v ostatnom čase čoraz
intenzívnejšie diskutuje aj na Slovensku. Napriek tomu je táto téma na Slovensku aj v
okolitých krajinách strednej a východnej Európy stále relatívne nová. Líšia sa aj
názory na potrebnú podporu štátu a samotných výskumných inštitúcií v tejto
oblasti. Problematike transferu technológií sme sa podrobne venovali v časopise ITlib.
Informačné technológie a knižnice v čísle 1/2010. Pripomeňme si, čo pojem
transferu technológií vlastne znamená a čo všetko zahŕňa.

Transfer technológií je odborný termín odvodený z anglického
výrazu „technology transfer“, ktorý označuje komplexný proces prenosu (aplikácie)
vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou
činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom ich komerčne zhodnotiť.
Zjednodušene sa dá povedať, že proces zahŕňa v prvom kroku zabezpečenie patentovej
ochrany predmetného poznatku a následný odpredaj licencií na využívanie tohto
patentu, najčastejšie podnikateľskému subjektu, ktorý využije daný patent na vývoj
konkrétneho výrobku či služby s cieľom vytvoriť zisk z ich predaja.

Pre majiteľa  patentu, ktorým je spravidla
výskumno-vývojová inštitúcia, sú v tomto prípade príjmy generované
prostredníctvom licenčných poplatkov na základe licenčnej zmluvy. Licenčné zmluvy
sú výsledkom náročných a dlhotrvajúcich rokovaní, ktorých výsledkom je finálna
dohoda o výške a forme licenčných poplatkov, tzv. „royalties“ alebo „royalty
rates“. Je preto rozumné zapojiť do týchto procesov vysokošpecializovaných
odborníkov, ktorí sú schopní pre výskumnú organizáciu vyjednať omnoho
výhodnejšie podmienky, ako by bola organizácia schopná vlastnými silami. Následne sa
príjmy z licenčných dohôd rozdeľujú medzi samotného výskumníka (pôvodcu), jeho
materskú inštitúciu a prípadne ďalšie pracoviská zapojené do procesu (napr.
centrum transferu technológií) na základe vopred stanovených pravidiel a schém.

Inou, vo vyspelých krajinách relatívne bežnou formou je
založenie vlastnej firmy s cieľom poznatok komerčne zhodnotiť. Tieto firmy vznikajú
vyčlenením z univerzity alebo výskumnej inštitúcie a odborne sa nazývajú
„spin-off“ alebo tiež „spin-out“ firmy. Univerzita, resp. iná výskumná
organizácia, ktorá je pôvodcom vynálezu, má v takejto spoločnosti vlastnícky
podiel, ktorý je vyčíslený na základe stanovenej hodnoty duševného vlastníctva,
ktoré do tejto spoločnosti vkladá. Zvyšný vlastnícky podiel v optimálnom prípade
získava súkromný investor (tzv. zárodkový, prípadne rizikový kapitál), ktorý do
spoločnosti vstupuje na vopred určené obdobie s cieľom výrazne zhodnotiť svoj vklad
neskorším predajom svojho podielu. Takto získané finančné zdroje sú použité na
dotiahnutie vývoja do konečnej fázy, kedy je na základe danej technológie (poznatku)
možné začať vyrábať konkrétny inovatívny produkt, prípadne poskytovať
špecializovanú službu. Rovnako je potrebné investovať do samotnej výroby
(prevádzky), ako aj do marketingu a vyhľadávania odberateľov. Po istom čase sa
samozrejme očakáva, že firma bude generovať zisk a jej hodnota bude rásť. Materská
výskumná organizácia  teda môže profitovať podielmi na vytváranom zisku alebo
na odpredaji svojho vlastníckeho podielu. Ďalším z možných scenárov zhodnotenia
vedeckého poznatku z pohľadu výskumnej inštitúcie je odpredať samotný patent na
predmetnú technológiu, čo je však vo väčšine prípadov menej výhodné a v praxi
nie príliš časté.

Transfer technológií v podmienkach SR

Dôležitosť reálneho využívania a komerčného zhodnocovania
vedeckých poznatkov v hospodárskej a spoločenskej praxi na zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja vedomostnej spoločnosti si čoraz viac uvedomujú predstavitelia
štátu, zástupcovia univerzít a výskumných inštitúcií, ako aj samotní vedci. Vo
vyspelých krajinách sveta sa pritom problematike transferu technológií a jeho
systematickej podpore venujú už desiatky rokov. Keďže dosiahnutie úplnej
samofinancovateľnosti podporných systémov je minimálne v prvých rokoch takmer
nereálne, je potrebné vyčleniť na tento účel verejné zdroje. V podmienkach SR sme
len na začiatku budovania mechanizmov na podporu transferu technológií a aktivity v
tejto oblasti sú realizované najmä s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EÚ. Konkrétne ide o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), ktoré
sú prerozdeľované  prostredníctvom výziev Operačného programu Výskum a
vývoj. Na problematiku podpory transferu technológií sú priamo orientované vybrané
opatrenia prioritných osí 2 (4) – Podpora výskumu a vývoja (v Bratislavskom kraji), a
síce opatrenia 2.2 (4.2) – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe (v Bratislavskom kraji).

Na národnej úrovni sa podpora transferu technológií rieši
zatiaľ najmä v rámci implementácie národného projektu s názvom Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
(ďalej
len „NITT SK“). Projekt od júna t. r. realizuje Centrum vedecko-technických
informácií SR. Celkový rozpočet projektu počas doby jeho realizácie, teda na obdobie
jún 2010 – december 2014, je 8 234 571,17 eur, ktoré boli vyčlenené práve z OP
Výskum a vývoj prostredníctvom priameho zadania pre CVTI SR v rámci vyššie
uvedených opatrení.

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie a implementácia
systému národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých
výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe. Prostredníctvom
projektu NITT SK bude zabezpečená podpora jednotlivých výskumno-vývojových
pracovísk v procesoch transferu technológií, t. j. od fázy ohodnotenia komerčného
potenciálu technológií cez zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva, marketing
technológií až po samotné komerčné zhodnotenie poznatkov. Podpora bude zameraná
najmä na sprostredkovanie špecializovaných odborných konzultácií a poradenstva v
prospech vybraných vedeckých pracovísk vrátane zabezpečenia finančného krytia
týchto služieb. Pracoviskám výskumu a vývoja sa poskytnú aj podporné služby v
oblasti využívania IKT infraštruktúry pre výskum, vývoj, inovácie a transfer
technológií. Zabezpečené bude aj rozširovanie informácií o problematike transferu
technológií vrátane aktívnej propagácie výsledkov slovenských organizácií
dosiahnutých výskumno-vývojovou činnosťou doma i v zahraničí. V neposlednom rade
bude poskytovaná metodická podpora pri zriaďovaní lokálnych centier transferu
technológií pri univerzitách a výskumných inštitúciách. Tieto budú taktiež
podporené pri rozvoji a štandardizácii poskytovaných služieb. Projekt NITT SK sleduje
naplnenie troch špecifických cieľov, prostredníctvom troch hlavných aktivít:

Aktivita 1.1Budovanie a prevádzka Centra transferu
technológií pri CVTI SR.
Cieľom aktivity je zabezpečiť personálne a
prevádzkové kapacity Centra transferu technológií pri CVTI SR a realizovať efektívne
poskytovanie podporných služieb v oblasti transferu technológií výskumno-vývojovým
pracoviskám na celom území SR. Podpora bude zameraná na ohodnotenie komerčného
potenciálu objavov a technológií, zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva,
marketing technológií, vyhľadávanie partnerov, vyjednávanie licenčných dohôd,
zakladanie spin-off firiem. Podporné služby budú poskytované v kooperácii so
špecializovaným pracoviskom pre transfer technológií danej inštitúcie, v prípade,
že takéto bude existovať. V rámci aktivity bude tiež vybudovaný Národný portál
pre transfer technológií a bude sprístupňovaná odborná literatúra
a špecializované informačné zdroje. Rovnako budú organizované konferencie, odborné
semináre a partnerské podujatia zamerané na oblasť transferu technológií.

Aktivita 2.1Vytvorenie a prevádzka systému služieb v
prostredí informačných a komunikačných technológií v oblasti podpory výskumu,
vývoja a transferu technológií.
Predmetom tejto aktivity je návrh, vybudovanie a
prevádzka systému spoločných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT
infraštruktúry. Systém bude zameraný na riadenie prístupov k špecifickým vedeckým
bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším zdrojom a službám podporujúcim
transfer technológií.

Aktivita 3.1Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o
ochrane duševného vlastníctva a  transfere technológií.
Cieľom aktivity je
zvýšiť povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a dôležitosti
popularizácie vedy, a tým  prispieť k zefektívneniu transferu technológii a
vedeckých poznatkov do praxe. Dôraz bude tiež kladený na aktívnu propagáciu vedy so
zameraním na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky.

Hlavným zámerom národného projektu NITT SK je návrh a
implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií, s cieľom
zintenzívniť a zefektívniť štátnu podporu výskumu a vývoja. Národný systém
podpory transferu technológií bude podporovať také výskumno-vývojové aktivity,
ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry. Prispeje tak k
zvýšeniu miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou
činnosťou do priemyselnej praxe.

Vznik špecializovaných pracovísk transferu technológií

Podpora vzniku a rozvoja lokálnych centier pre transfer
technológií na univerzitách a výskumných inštitúciách je na Slovensku realizovaná
najmä prostredníctvom podpory zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci Operačného
programu Výskum a vývoj sa v súčasnosti spolufinancuje implementácia desiatok
projektov. Len niektoré z nich sa však venujú zabezpečeniu podpory transferu
technológií komplexne. Našťastie takmer všetky najvýznamnejšie vedeckovýskumné
inštitúcie na Slovensku riešia túto problematiku systémovo a pokúšajú sa o
zriadenie špecializovaných pracovísk zameraných na podporu procesov súvisiacich s
aplikáciou a komerčným zhodnocovaním vedeckých poznatkov. V nasledujúcich riadkoch
si bližšie predstavíme niektoré z nich.

Centrum transferu technológií na Univerzite Komenského v
Bratislave
(ďalej „CTT UK“) je útvar zameraný na podporu prenosu, zhodnocovania
a využívania poznatkov a technológií z vedeckej a výskumnej sféry do komerčnej na
Univerzite Komenského v Bratislave, najstaršej a najväčšej univerzite na Slovensku.
CTT UK má ambíciu poskytovať širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania,
triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov
duševného vlastníctva univerzity. CTT UK bude tiež rozvíjať spoluprácu s regiónom
v záujme vzájomnej podpory činností súvisiacich s transferom technológií.

TRANSFERTECH – špecializované pracovisko STU v Bratislave.
Poslaním pracoviska TRANSFERTECH je vytvoriť na STU priaznivé prostredie na prenos
výsledkov vedeckovýskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a
hospodárskej praxe s cieľom generovať finančný prínos pre STU a jej výskumníkov a
zároveň prispieť k zlepšeniu imidžu univerzity v povedomí spoločnosti. Aktivity
pracoviska sú zamerané na mapovanie technológií a poznatkov z výskumu pracovísk STU,
správu duševného vlastníctva vzniknutého na univerzite, podporu pri uzatváraní
licenčných zmlúv a zmlúv o dielo a podporu pri zakladaní spoločností spin-off.
Úlohou pracoviska je tiež vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z
priemyselnej praxe, propagácia výsledkov výskumu STU a sprostredkovanie kontaktov a
spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU.

Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného
vlastníctva SAV
. Zámerom pracovníkov Technologického inštitútu SAV je
vytvoriť stabilný a kontinuálny systém aktívnej identifikácie vhodných
technológií a myšlienok vznikajúcich v prostredí  SAV a poskytovať podporu pri
spracovaní dosiahnutých výsledkov výskumníkov do formy vhodnej pre získanie
priemyselnoprávnej ochrany. Následne je potrebné pripraviť tieto výsledky na proces
komercializácie, zabezpečiť komunikáciu s podnikateľskou sférou vrátane
identifikácie potenciálnych investorov a asistovať pri transformácii výsledkov do
formy vhodnej na ich prezentáciu pre fázu samotnej komercializácie. Očakávaným
výstupom tejto iniciatívy je zintenzívnenie spolupráce odborníkov a výskumníkov zo
SAV s komerčnou a verejnou sférou prostredníctvom kancelárie pre transfer
technológií.

Ďalšími iniciatívami smerujúcimi k systémovej podpore procesov
transferu technológií na slovenských vysokých školách sú napríklad Univerzitné
centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva Technickej
univerzity v Košiciach, Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment
duševného vlastníctva Prešovskej univerzity v Prešove a Centrum transferu poznatkov
do praxe Bratislavskej akademickej spoločnosti, n. o.

 

opvav.jpg (29817 bytes)

erdf.jpg (23622 bytes)

 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

Share: