Univerzitná knižnica P. J. Šafárika v Košiciach opäť v novom…

Introducing

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2010/2011 bude v
dejinách Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len UK
UPJŠ) zapísané červeným písmom. 20. septembra 2010 prestrihnutím pásky bolo
uvedené do života ďalšie pracovisko UK, a to Filozofická knižnica spolu s novými
priestormi Riaditeľstva UK.

dzug3.jpg (139141 bytes)

Zámer rekonštruovať jednu z budov v bývalom areáli Krajskej
detskej nemocnice pre potreby UK (v tesnej blízkosti rektorátu UPJŠ a Filozofickej
fakulty UPJŠ) sa stal súčasťou projektu „Modernizácia IKT na UPJŠ v
Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební
“,
ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Realizácia celého projektu
bola rozvrhnutá na obdobie od februára 2009 do septembra 2010.

Z histórie tohto najnovšieho pracoviska UK stojí za zmienku
spomenúť, že prvá knižnica, ktorá poskytovala služby Filozofickej fakulte UPJŠ v
Košiciach od roku 1959, bola Ústredná knižnica Filozofickej a Pedagogickej fakulty
UPJŠ so sídlom v Prešove. V roku 1973 sa táto stala súčasťou vytvorenej
Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach. Pri rozdelení UPJŠ na UPJŠ v Košiciach a
Prešovskú univerzitu v roku 1996 prešla Filozofická knižnica pod Univerzitnú
knižnicu Prešovskej univerzity.

Vznik Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 2007 si
vyžiadal vytvorenie aj ďalšieho pracoviska UK – Filozofickej knižnice, ktorá začala
svoju činnosť 15. októbra 2007 v dočasných priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ na
Petzvalovej ulici č. 6. V týchto priestoroch poskytovala UK svoje
knižnično-informačné služby do konca školského roka 2009/2010.

Filozofickú knižnicu tvorí vstupný trakt, študovňa s voľným
výberom dokumentov k prezenčnej a absenčnej výpožičke; 45 študijných miest; 26
miest s PC s pripojením k internetu; prístup k EIZ; možnosť pripojenia k wifi; ponuka
na samoobslužné multifunkčné kopírovanie; možnosť skenovania a tlače; rešeršné
a referenčné služby; informačné vzdelávanie pre študentov a učiteľov, možnosti
organizovania výstav a vzdelávacích podujatí v multifunkčnej študovni a v oddychovej
zóne. Používatelia sa do knižnice dostanú cez kontaktný bod pri vstupe do knižnice
na prízemí na základe svojej ID karty a môžu sa voľne pohybovať v celom priestore
knižnice. K dispozícii majú asi 4 500 titulov kníh a študijnej literatúry, ako aj 20
titulov odborných periodík vo voľnom výbere. Na prízemí objektu pedagógovia FF
nájdu taktiež Referát evidencie publikačnej činnosti a Referát edičnej činnosti.
Poschodie objektu začína multifunkčnou učebňou a pokračuje priestormi Riaditeľstva
UK. Celý objekt je podpivničený a nachádzajú sa tu knižničné sklady.

dzug1.jpg (160825 bytes)     dzug2.jpg (167433 bytes)

dzug4.jpg (147102 bytes)   dzug5.jpg (81799 bytes)

Súčasťou slávnostného otvorenia nových knižničných
priestorov bola výstava fotodokumentácie z rekonštrukcie objektu pod názvom „Rekonštrukcia
Univerzitnej knižnice vo fotografiách“
.

Namiesto záveru uvádzam slová zo slávnostného príhovoru:

„… dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie. Vážim si
úsilie a ďakujem vedeniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za myšlienku,
priestor i zabezpečenie nemalých finančných prostriedkov na vytvorenie skvelého
informačného zázemia pre vzdelávanie a štúdium súčasných študentov, budúcich
filozofov, učiteľov, docentov a profesorov. Použijem slová bývalej prvej dámy USA,
ktorá na slávnostnom otvorení Univerzitnej knižnice v Bratislave v apríli 2005
povedala nasledujúcu vetu, citujem: – Niet väčšej radosti pre knihovníčku, ako
otvárať novú knižnicu. – Tento citát mám na pamäti vždy, pretože som
presvedčená, že každá knižnica, nielen akademická, je symbolom vzdelanosti,
vznešenosti a kultúry.“

Share: