Nový vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk

Introducing

Vyhľadávanie informácií je neoddeliteľnou súčasťou
informačného správania človeka. Ide o jeden zo základných procesov práce s
informáciami. V súčasnosti existuje nesmierne množstvo nástrojov, ktoré nám tento
proces zjednodušujú. Hovoríme najmä o elektronických systémoch – prieskumových
vyhľadávačoch, adresároch, najnovšie o federatívnych vyhľadávacích nástrojoch.
Práve federatívny vyhľadávač je základným stavebným kameňom nového
vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum – scientia.sk.

Tento portál je jedným z výstupov národného projektu Národný
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií
SR (CVTI SR) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Je určený pracovníkom
SAV, výskumných ústavov, vysokých škôl a ich poslucháčom, ktorí pri písaní
záverečných prác pracujú so zahraničnými odbornými zdrojmi. Práve preto ho svojim
používateľom, okrem akademických knižníc vybraných  slovenských univerzít,
sprístupňujú aj Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave,
Ústredná knižnica SAV a CVTI SR. Portfólio elektronických informačných zdrojov
(EIZ) sprístupňované portálom tvoria licencované aj voľne prístupné zdroje.
Používateľ portálu môže teda efektívne vyhľadávať jednak v licencovaných EIZ,
ktoré je oprávnená využívať inštitúcia, cez ktorú do portálu vstupuje, ako aj vo
voľne prístupných zdrojoch. Portál je založený na produktoch spoločnosti ExLibris.

Informácie o prístupnosti EIZ v rámci projektu NISPEZ, ako aj
mnohé iné informácie o tomto projekte nájdete na projektovej webovej stránke http://nispez.cvtisr.sk/.

Vyhľadávací portál je všeobecne prístupný na adrese http://scientia.cvtisr.sk/. Pri vyhľadávaní tu
môžete pracovať s voľne prístupnými zdrojmi. V záujme plnohodnotného využívania
služieb a prístup do licencovaných zdrojov je nevyhnutné vstupovať do portálu z
počítačov príslušnej oprávnenej organizácie alebo prostredníctvom ich vzdialeného
prístupu.

Základ tvorí federatívny vyhľadávač

Federatívny vyhľadávač je nadstavbovým nástrojom, ktorý
vyhľadáva súbežne vo viacerých rôznorodých zdrojoch. V prípade portálu
scientia.sk je aplikovaný produkt  MetaLib, ktorý zaisťuje paralelné
vyhľadávanie vo viacerých informačných zdrojoch súčasne v reálnom čase.
Používatelia môžu pracovať s MetaLibom v režime „hosť“, alebo môžu využiť
tzv. voľnú registráciu, ktorú možno výhodne použiť pri personalizácii vybraných
funkcií MetaLibu.

MetaLib po zadaní požiadavky súbežne prehľadá zvolené zdroje
a „stiahne“ vyhľadané  záznamy najrelevantnejšie k vyhľadávacej
požiadavke. Používateľ si v prípade potreby sám postupne sťahuje ďalšie záznamy,
s ktorými možno ďalej pracovať. Systém ponúka jednoduché i rozšírené možnosti
vyhľadávania, preddefinované vyhľadávacie sku-
piny, jednotné zobrazenie výsledkov, ich ukladanie, rôzne možnosti triedenia
výsledkov, ukladanie vybraných záznamov, dokonca zlučuje duplicitné záznamy. Okrem
vyhľadávania v prostredí vyhľadávača je zachovaný aj priamy prístup do
prirodzeného prostredia každého zdroja, ako aj prehľadná organizácia jednotlivých
zdrojov pomocou abecedného registra či predmetových kategórií.

Medzi základné výhody vyhľadávania v MetaLibe patria možnosti
personalizácie. Každý registrovaný používateľ si môže vytvoriť vlastné
nastavenia – vlastné skupiny zdrojov, či využívať históriu vyhľadávania alebo
ukladanie požiadaviek. Zaujímavá je najmä možnosť zasielania avíza o nových
článkoch, ktoré sú relevantné uloženej vyhľadávacej požiadavke priamo na
e-mailovú adresu používateľa.

Plný text, citácie, relevantné články i ďalšie možnosti

Súčasťou portálu je aj linkovací server SXF. Službami SFX
rozumieme pridané služby k záznamom dokumentov, ide predovšetkým o prepojenia do
plných textov dokumentov, do ktorých má príslušná organizácia prístup. Súčasťou
SFX služieb je aj portál elektronických časopisov, ktorého obsah sa vytvára osobitne
pre každú účastnícku organizáciu. Portály obsahujú zoznamy e-časopisov, ktoré
sú pre danú organizáciu prístupné. V zoznamoch sa nachádzajú licencované
plnotextové časopisy, ako aj voľne prístupné časopisy. Služba Citation Linker
rozširuje portfólio služieb o vyhľadávanie článkov, ak sú známe zodpovedajúce
metadáta.

Pre používateľa je určite zaujímavá aj odporúčacia služba
bX, ktorá pre vyhľadaný článok zobrazí údaje o ďalších článkoch, o ktoré
prejavili záujem iní používatelia. Pomocou tejto služby sa priamo dostane k článkom
súvisiacim s problematikou, ktorá ho zaujíma. 

Tu sa však ponuka možností SFX zďaleka nekončí. K
vyhľadanému článku si možno vygenerovať bibliografický odkaz pomocou portálu
citace.com, ktorý nahrá údaje z SFX servera. Okrem toho používateľ vie zistiť
impakt faktor časopisu, z ktorého článok pochádza, dokáže nájsť ostatné články
autora prostredníctvom databázy Web of Science, alebo získať abstrakt k príslušnému
článku.

Záver

Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk v
súčasnosti predstavuje jedinečný nástroj na vyhľadávanie v elektronických
informačných zdrojoch z rôznych vedných disciplín. Vyhľadávaním vo viacerých
zdrojoch naraz sa šetrí čas a zvýši efektívnosť informačných prieskumov.
Doplnkové služby systémov MetaLib i SFX navyše urýchľujú a zjednodušujú niektoré
ďalšie činnosti, napríklad tvorbu bibliografických odkazov. Odporúčacia služba bX
zároveň podporuje vyhľadávanie ďalších relevantných zdrojov a predstavuje tak
užitočný nástroj pre informačný prieskum.

 

opvav.jpg (29817 bytes)

erdf.jpg (23622 bytes)

 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

Share: