Podpora výskumu a vývoja ako nástroj informačného a manažmentu akademickej knižnice

Introducing

V dnešnom období rozvoja poznatkovej spoločnosti majú akademické knižnice akoby stále mierny ostych využiť možnosť, ktorá sa im naskytuje. A tou je – presadiť sa na vedúcej pozícii univerzity, pokiaľ sa chcú etablovať v procesoch vysokoškolskej kreativity, komunikácie a vzdelávania. Mali by byť pripravené na razantné zmeny svojho poslania a odvážnejšie správanie sa v snahe zachovať si svoje doterajšie postavenie, t. z. musia vydržať v úsilí o vytváranie pridanej hodnoty akademických procesov, pri poskytovaní rýchleho a cieľovo orientovaného prístupu k dátam, informáciám a poznatkom. Argument nedostatočného financovania ako zdôvodnenie pasivity je neprimeraný. Akademické knižnice by sa nemali báť experimentov, anticipácie možného budúceho vývoja, rozvoja svojej funkcionality, partnerstva a úsilia o nové, širšie a náročnejšie kompetencie (Atkins, 2003).

Jedným z cieľov organizačnej transformácie Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU koncom roka 2007 na ústavy (príbuzné katedry organizačne začlenené ako ústavy) a odbory (neučiteľské pracoviská spojené do odborov) bolo vytvoriť lepšie predpoklady pre projektové manažérstvo a tímovú spoluprácu v rámci nielen  pedagogického procesu, ale i vedeckovýskumnej činnosti. Na fakulte sa využíva projektové riadenie najmä v súvislosti s podávaním a riešením rozličných projektov prierezového a celofakultného charakteru. Projektové tímy vznikajú naprieč pevným organizačným štruktúram vždy na podnety výziev z vonkajšieho prostredia.

Úspešnosť projektov, z hľadiska dosiahnutia prínosov, spočíva v správnom zadefinovaní cieľov. Prostredníctvom mechanizmov na ich špecifikáciu, ich kvantifikácie a definovania hodnoty prínosov, možno správne určiť zmysel projektu. Nie sú to len merateľné ukazovatele (rozpočtové položky, čas, výstupy…), ale najmä dosahy, ktoré budú mať vplyv na cieľovú skupinu projektu.

Odbor poznatkového manažmentu (OPOM) je technicko-administratívny a servisný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje činnosti a funkcionality akademickej knižnice, vydavateľských aktivít a vzťahov s verejnosťou a je jasným dôkazom toho, že o výzvy pre štrukturálne fondy EÚ sa môže uchádzať aj neučiteľské pracovisko, ba dokonca môže byť aj úspešné.

V rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj – 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja / 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe bol schválený projekt Centrum  poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ktorý vychádza z akademickej knižnice fakulty. Väzba na príslušný cieľ opatrenia „Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska“ bola deklarovaná hlavným cieľom projektu: vytvorenie centra  poznatkovej organizácie a riadenia práv duševného vlastníctva na podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu fakulty.

Východisková situácia pre projekt vychádzala z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov a technológií. Predmetom duševného vlastníctva je výsledok tvorivej alebo intelektuálnej činnosti. Vytvorenie centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva s funkcionalitami virtuálnej knižnice a digitálneho archívu, komplexnej starostlivosti práv duševného vlastníctva a expertného vedeckého a výučbového pracoviska je výsledkom globalizačných trendov pre znalostnú fakultu ako centra knowledge society. Najpodstatnejším prínosom je, že hodnota projektu pretrvá dobu riešenia projektu, t. z. predstavuje kvalitný základ pre rozvoj podporných mechanizmov na úspešný výskum pre vedeckú komunitu univerzity bez bariér prístupu. Projekt predstavuje systémový a logicky usporiadaný prístup k riešenej problematike na základe vedeckých metodologických postupov pre vznik virtuálnej knižnice a digitálneho archívu, na zabezpečenie komplexnej podpory riadenia práv duševného vlastníctva a funkcionalitu expertného vedeckého a výučbového pracoviska na verifikáciu získaných teoretických vedomostí overených vo vedeckom výskume a vyučovacom procese
s pridanou hodnotou informácií.

Analýza potrieb a nadväznosť na zvolené ciele riešenia projektu vychádzali z poznania, že informácie sú výsostne dôležitým faktorom efektívneho fungovania každej súčasnej univerzity. Determinujú úroveň, príťažlivosť a kvalitu jej vzdelávacieho procesu a súčasne sú podmienkou aj výstupom kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti univerzity. Výskum
a vzdelávanie predstavujú najefektívnejšie investície do rozvoja výrobných faktorov, ktoré sa zhodnocujú dvoma formami: inovuje a zefektívňuje sa proces tvorby úžitkových hodnôt vo vzdelávacej a výskumnej organizácii a vytvárajú sa podmienky pre vlastný rozvoj organizácie – rozvoj jej poznatkového potenciálu. Účelnosť a efektívnosť poznatkového manažmentu musí byť potvrdená množstvom a kvalitou výstupov. Kvalita výskumnej univerzity si bude vždy vyžadovať relevantné informačné zabezpečenie vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu. Základná charakteristika vhodnosti predkladaného projektu súvisela s revíziou postavenia znalostí duševného vlastníctva v hodnotovej hierarchii doterajších poznatkov, kde sa poznatky chápu ako univerzálna výhoda, ktoré uľahčujú organizovanie podporných systémov vedy a výskumu. Riadenie poznatkov duševného vlastníctva možno charakterizovať ako proces podporujúci a umožňujúci integrovaný prístup a využitie všetkých informačných aktivít a zdrojov vo fázach vedeckého výskumu.

Prepojenie na Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

Riešenie predloženého projektu priamo súvisí s Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. V kategórii 6.1.4 Znalostné technológie s podporou informačných a komunikačných technológií  sa jasne definuje, že rozvíjanie technológií pomáhajúcich poznatky nachádzať, triediť, interpretovať a implementovať je nevyhnutnou podmienkou úspešného napredovania vedomostnej spoločnosti. Zvýšená pozornosť má byť venovaná rozvoju znalostných technológií s uplatnením automatizovaných komplexov. Predložený projekt odráža vo svojich cieľoch základné výzvy dlhodobého zámeru, je uceleným riešením pre tvorbu poznatkovej organizácie duševného vlastníctva. Jedným z najdôležitejších cieľov dlhodobého zámeru, okrem zabezpečenia dostatočných zdrojov pre podporu vedy a techniky, sú stanovené vecné priority výskumu a vývoja, kde rozvoj poznatkovej spoločnosti tvorí jeden z prierezových cieľov. Predložený projekt apeluje na oblasť 4.2 Oblasť technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorý deklaruje ako mimoriadne dôležité budovanie a prevádzkovanie virtuálnej siete s cieľom podporiť základné služby pre komunitu výskumu a vývoja. Projekt Centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva vo svojich špecifických cieľoch identifikuje oblasti virtuálneho zabezpečenia informácií, definuje  spôsoby a mechanizmy transferu týchto poznatkov a rieši otázku podpory vedy a výskumu v organizácii na základe verifikácie výstupov.

Rámcové pravidlá pre štátne programy rozvoja infraštruktúry sú orientované na nasledujúce aktivity a projekt svojím obsahom korešponduje so stanovenými rámcovými pravidlami takto:

 • zabezpečovať rozvoj technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v určitých oblastiach s cieľom vytvárať základné podmienky na realizovanie výskumu a vývoja predovšetkým pre hospodársky alebo spoločenský rozvoj Slovenska – projekt predpokladá zmenu infraštruktúry služieb súčasného odboru poznatkového manažmentu, najmä akademickej knižnice;
 • dosiahnuť synergický efekt v podpore výskumu a vývoja, kde bude podporovaný rozvoj technickej infraštruktúry výskumu a vývoja predovšetkým v tých oblastiach, ktoré sú oblasťami vecných priorít výskumu a vývoja – k vecným prioritám patrí ochrana a riadenie práv duševného vlastníctva, na ktoré je celý projekt orientovaný;
 • z prostriedkov štátneho rozpočtu podporovať vybudovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja tak, aby na Slovensku nebola duplicitne budovaná v tej istej oblasti výskumu a vývoja – v regióne ani
  v rámci celej univerzity nie je vytvorené pracovisko, resp. funkcionalita, ktorá by sa venovala riadeniu práv duševného vlastníctva;
      
 • prostredníctvom štátnych programov rozvoja infraštruktúry podporovať založenie a začiatočnú etapu budovania organizácií, ktoré budú zabezpečovať transfer poznatkov do hospodárskej alebo spoločenskej praxe a skvalitneniu výskumu  a vývoj v regióne, v SR – projekt svojimi aktivitami zhodnocuje významy informácií a tvorí konkrétny príklad transferu informácií na poznatky s pridanou hodnotou pre ďalší vedecký výskum na fakulte (univerzite). Navyše vytvára informačné produkty verifikované v aplikovanom výskume.

Projekt Centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva je jedinečným naplnením nielen priorít dlhodobého zámeru rozvoja štátnej vednej a technickej politiky, ale môže sa stať reálnym výstupom v súlade s filozofiou rámcových pravidiel pre štátne programy. Celý obsah projektu generuje základné myšlienky, ktoré sa dajú definične ohraničiť základnými pojmami, resp. tézami:

 • transfer poznatkov a budovanie poznatkovej (znalostnej) spoločnosti (organizácie),
 • vybudovanie virtuálnej sféry informácií podporujúcich priamo výsledky vedy a výskumu,
 • komplexná starostlivosť o riadenie práv duševného vlastníctva ako nástroj informačného a znalostného manažmentu,
 • spĺňa predpoklady pre vytvorenie priestoru na verifikáciu poznatkov vo vedeckom výskume.

Najpodstatnejším atribútom predloženého projektu je hodnota projektu, ktorá pretrvá dobu riešenia projektu. Vybudovanie centra ako súčasti už existujúceho odboru poznatkového manažmentu na fakulte nesie v sebe víziu a kvalifikovaný odhad (východisko) pre reštrukturalizáciu súčasnej akademickej knižnice na Centrum komplexných informačných služieb s tým, že akademická knižnica môže byť vyprofilovaná na vedecké pracovisko pre duševné vlastníctvo.

Stanovené funkcionality podporia zvýšenie informačného a znalostného obsahu získaných experimentálnych dát  a informácií v oblasti duševného vlastníctva, podporia vedecký výskum integrovaním obsahov bez bariér prístupov a tvorbou informačných produktov. Vytvorí sa priestor pre verifikáciu získaných informácií zo znalostnej databázy, ktorá bude predstavovať transfer poznatkov do vedeckovýskumnej činnosti pre riadenie informácií duševného vlastníctva. Zvýšenie kvality vedeckých výstupov vytvorí platformu na porovnávanie výsledkov výskumu a umožní publikovať výsledky v karentovaných časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách. Projekt predstavuje vysoký stupeň štrukturácie, interpretácie a prezentácie práv duševného vlastníctva.

K očakávaným úžitkom projektu (okrem uvedených hodnôt), ktoré budú nasledovať po ukončení realizácie, patria aktivity súvisiace s dobudovaním komplexného knižnično-informačného fondu, inovačné knižnično-informačné služby a vyplnenie chýbajúcej funkcionality odborného informačného pracoviska na fakulte.

Inštitucionálne predpoklady pre výkon aktivít, ktoré generujú úžitky aj po skončení projektu, súvisia s napĺňaním dlhodobého zámeru a vízie fakulty vybudovať znalostnú inštitúciu prostredníctvom  funkcionalít a aktivít odboru poznatkového manažmentu.

Riešenie projektu vytvára priestor pre multiplikačné efekty v rámci definovania sociologických východísk informačného správania, v aplikačnej rovine  prispieva k budovaniu teórie na rozhraní psychológie, sociológie a pedagogiky. Pre výskum informačného správania, ktoré je horizontálnou osou projektu na báze transferu poznatkov pomocou komunikačných a informačných technológií, treba z množstva skúseností a poznatkov zdôrazniť práve vzťahy medzi premennými ako základ výskumu. Prejavuje sa v tomto projekte na miestach, kde sa môžu skúmať vzťahy medzi zložitosťou úlohy a informačným správaním, medzi typom informačného zdroja a špecifickým využitím informácií, medzi pochopením problému a získanými informáciami a pod.

V prvom roku riešenia sa realizáciou tohto projektu podarilo zabezpečiť vybudovanie útvaru s funkcionalitou virtuálnej knižnice a digitálneho archívu duševného vlastníctva, a to realizáciou dvoch základných cieľov:

1.1 Zabezpečenie informačných zdrojov – cieľom tejto aktivity bolo získanie jedinečných informačných zdrojov na podporu vedy a výskumu na fakulte, poskytnutie mimoriadnych možnosti prístupu k informáciám, ktoré sú východiskom pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii.

Predmetom verejného obstarávania sa stali licencie k databázam orientovaným na duševné vlastníctvo, patentové informácie a informačné zdroje orientované na profil fakulty. Zdroje patentových informácií a zdroje informácií o ochranných známkach patria k najdôležitejším zdrojom, ktoré predstavujú podporu vedeckej klientely. Veľká väčšina patentových úradov sprístupňuje dnes svoje zdroje voľne prostredníctvom internetu (Lopezová – Papík, 2003). Preto v rámci projektu boli vytypované tie databázy, ktoré poskytujú buď pridanú hodnotu, alebo poskytujú široký záber k ťažko dostupným materiálom pre profil vedeckovýskumnej činnosti fakulty. Pred výberom databáz sa uskutočnil prieskum trhu, kde východiskovú situáciu mapovala štúdia Lindy Lopezovej a Richarda Papíka z roku 2003 a overenie najnovších podmienok pre licenčné práva k predmetným databázam, štruktúra databáz, spôsoby vyhľadávania, technické a obchodné podmienky a relevancia výstupov z rešeršných požiadaviek.

Realizáciou tejto časti projektu sa podarilo zabezpečiť prístup k mimoriadne veľkému počtu patentových informácií, časopisov, vedeckých štúdií, nepublikovaných materiálov, ku ktorým nie je možný prístup cez iné projekty realizované v SR (t. z. sú to e-zdroje mimo projektu NISPEZ realizovaného CVTI SR a pod.), prístup k databázam, ako je napr. Ei Patents,  EnCompass a pod. V najbližšom období budú mať zamestnanci a študenti MTF STU zabezpečený prístup k týmto e-zdrojom, ktoré predstavujú na jednej strane mimoriadny informačný materiál, na druhej strane predstavujú portfólio pre akademickú knižnicu, ktorá bude z týchto zdrojov tvoriť informačné produkty na podporu výskumu na fakulte.

1.2 Zabezpečenie archívneho vybavenia a úložiska zdrojových dokumentov – cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie optimálneho a efektívneho archívneho vybavenia a úložiska zdrojových dokumentov a interiérového vybavenia Centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v najmodernejšom dostupnom prevedení. Akademická knižnica mala doteraz uložený knižničný fond na klasických kovových regáloch zo 60. rokov minulého storočia. Nové úložisko (plnoautomatické regály) spĺňa predpoklady bezpečnosti, bezprašnosti, v porovnaní s predchádzajúcim stavom trojnásobne zvyšuje úložnú kapacitu.

Akademickú knižnicu čaká ďalší rok v riešení projektu, ktorý bude charakterizovaný novými cieľmi a aktivitami. Pôjde o náročnú prácu najmä v oblasti tvorby informačných produktov a mapovania informačného správania používateľov akademickej knižnice, tvorby znalostnej databázy na fakulte, príprave a vybudovaní verifikačného miesta pre transfer poznatkov zo získaných informačných zdrojov. Už nejde o snahu dokazovať nezastupiteľnú pozíciu akademickej knižnice na fakulte, ale o príklad rovnocenného partnera v akademickom prostredí.

Tento článok bol vytvorený v rámci realizácie projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054, realizovaný na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zoznam bibliografických odkazov

ATKINS, Daniel E. Keeping Academic Libraries at the Center of the University. In Digital Librarries: a Vision for the 21st Century [online]. University of Michigan, 2003 – [cit. 2007-03-15]. Dostupné na internete <http://www.mzk.cz/CASLIN05/dokumenty/skenderija.ppt>

LOPEZOVÁ, Linda – PAPÍK, Richard. Vyhledávaní informací IV. Vyhledávání speciálních druhu dokumentu – patentových informací a ochranných známek. In Národní knihovna, 14,2003, č. 2, s. 106 – 113.

opvav.jpg (29817 bytes)

erdf.jpg (23622 bytes)

 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Share: