Webové služby a nástroje na podporu vědecké komunikace a sdílení informací

From abroad

Současné technické a technologické možnosti významně
podporují vědecké a výzkumné procesy. Vlastní vědecká a výzkumná činnost se
často odehrává ve velkých týmech na mezinárodní úrovni, kde je důležitým
faktorem vzájemná spolupráce. Nově vyvíjené nástroje a služby se snaží
nabídnout vědcům a jejich týmům prostředky, pomocí kterých lze efektivně sdílet,
šířit a opětovně využívat informace. Dále nabízejí místo pro otevřenou
komunikaci, propagaci sebe a výsledků své práce, k výměně informací tedy k rychlé
dostupnosti k ověřeným vědeckým informačním zdrojům.

Také sociální sítě zahrnují mnoho nástrojů, které jsou
užitečné ke sdílení informací a rovněž podporují vzájemnou komunikaci. Jedná se
o blogy, wiki, RSS, sdílení záložek a citací, různé komunity, uživatelské
profily, vyhledávání osob, vyhledávání znalostí atd. Přesto pro vědeckou práci
nejsou příliš vyhovující služby jako Facebook, různé blogy či otevřené
sdílení profilů s velmi osobními informacemi. Naopak je vyžadována kontrola nad
přístupem k vytvářenému či importovanému obsahu.

Pro potřeby vědecké práce jsou vyvíjeny služby buď volně
přístupné po registraci, nebo komerční licencované produkty, které zohledňují
potřeby vědecko-výzkumného procesu. Pracovně lze tyto služby rozdělit do dvou
oblastí:

  • sdílení profilů odborníků – v rámci těchto systémů jsou
    ukládány a sdíleny odborné profily vědců a akademických pracovníků,
  • referenční manažery – systémy, které umožňují pracovat s
    vyhledanými informacemi. Jejich uživatel má možnost ukládat záznamy citací či
    plné texty a dále s nimi pracovat, třídit, exportovat. Velmi často je nabízena
    možnost sdílení záznamů s kolegy.

Oba typy systémů většinou nejsou propojené, jejich tvůrci se
spíše snaží co nejvíce rozšířit vlastní službu o funkce, které obohacují
nabízené řešení. Výjimkou jsou komerční produkty od producentů Thomson Reuters a
ProQuest, kteří nabízejí řadu služeb pro vědecké pracovníky jako nadstavbu pro
poskytované databáze.

Sdílení profilů odborníků

Cílem systémů na sdílení profilů odborníků je zjednodušit
komunikaci mezi vědci a získat přehled o odbornících ve vybraném vědeckém oboru. V
rámci vybrané sítě si registrovaný uživatel spravuje údaje o své osobě:
většinou jsou to údaje typu vzdělání, zaměstnání, kontaktní údaje a zejména
informace o výzkumu a odborných zájmech či záměrech, záznamy vybrané publikační
činnosti. Ze strany producenta bývá jistá míra kontroly nad zadávanými údaji.
Existuje řada většinou oborově zaměřených sítí, které se snaží co nejvíce
pokrýt potřeby vědců na komunikaci a sdílení informací, na vyhledání
potenciálních partnerů nebo spolupracovníků.

Mezi oborově nevymezené sítě patří systém COS Scholar
Universe
(http://www.scholaruniverse.com/),
která poskytuje přístup ke kontaktům na 2,4 milionů aktivních vědeckých
pracovníků. Producentem této sítě je firma RefWorks-COS patřící do skupiny
ProQuest. Předností této služby je, že se jedná o komerční licenovanou sít, lze
proto předpokládat, že údaje budou aktuální a pravdivé.

trtik1.jpg (104131 bytes)

Producent Thomson Reuters zdarma nabízí webovou službu ResearcherID
(http://www.researcherid.com), která je
úzce napojena na citační databázi Web of Science. Každému zaregistrovanému
uživateli je přidělen jednoznačný osobní identifikátor, který je běžně
využíván ve Web of Science.

Využití je oboustranné, ve Web of Science je jasně určena
jmenná autorita a naopak autor má kontrolu nad svoji publikační činností, může
sledovat citační analýzy svých odborných článků.

trtik3.jpg (71445 bytes)

Z volně dostupných služeb lze zmínit ResearchGATE (http://www.researchgate.net/), profesionální
sít pro vědce. V rámci služby je zaregistrováno 600 tis. odborníků (listopad 2010).
Mimo sdílení profilů jsou nabízeny další funkce: vytváření vlastních skupin,
vyhledávání konferencí a pracovních nabídek, sdílení osobních bibliografií. V
rámci systému lze prohledávat metadata abstraktů a časopisů z databází jako IEEE,
CiteSeer, PubMed atd.

trtik2.jpg (106634 bytes)

Dalšími volně dostupnými systémy na sdílení odborných
profilů jsou např. BiomedExperts (http://BiomedExperts.com),
Laboratree (http://laboratree.org/), SciSpace (http://www.scispace.com/)nebo knihovníky oblíbený
LinkedIn (http://www.linkedin.com/).

Referenční manažery

Referenční manažery jsou nabízeny ve formě webové služby nebo
jako software k instalaci na vlastním počítači. Pomáhají vyhledané záznamy co
nejjednodušším způsobem importovat do svého účtu. Mnohé ze služeb nabízejí
možnost ukládání plného textu. Uložené záznamy lze třídit, opatřit poznámkou a
dále exportovat, vytvářet seznamy použité literatury podle požadovaného citačního
stylu či pomáhají citovat přímo v textu.
K dispozici bývá možnost sdílet záznamy s ostatními, záleží na konkrétním
produktu, no také o jakou úroveň otevření se jedná. Zda jsou otevřené všem či
pouze vybraným kolegům. Producenti databází si již uvědomují důležitost práce s
již vyhledanými informacemi, a proto jsou exporty záznamů do vybraných referenčních
managerů dnes nabízeny prakticky v každé databázi.

Z komerčních licencovaných produktů je například k dispozici
webový systém RefWorks (http://refworks.com/)
od firmy RefWorks-COS patřící do skupiny ProQuest.  RefWorks nabízí řadu
funkcí na jednoduchý import záznamů i plných textů do osobního účtu. Usnadňuje
tvorbu odborných textů, seznamy citací lze formátovat do několika set citačních
stylů. Pomocí plug-in Write-N-Cite je velmi jednoduché vkládat citace do psaého
odborného textu, zvolený citační styl lze kdykoliv změnit i později po uložení
textu. V rámci modulu RefShare mohou vědečtí či akademičtí pracovníci sdílet
záznamy buď v rámci jedné instituce, nebo s vybranou skupinou. Služba je projena s
profily odborníků COS, na jedno kliknutí se lze dozvědět více o autorovi článku.
RefWorks úzce spolupracuje s ostatními producenty jako BioOne, EBSCO, Elsevier,
HighWire, H.W. Wilson, OCLC, Ovid a Serial Solutions.

Producent Thomson Reuters vyvíjí vlastní licencovaný systém na
správu citací EndNote (desktop verze) (www.endnote.com).
Program nabízí mimo jiné jednoduchý způsob importu záznamů a následného exportu
do zvoleného citačního stylu. Do databáze lze ukládat plné texty. Dokumenty ve
formátu PDF lze prohledávat a jsou z nich extrahovány základní bibliografické
údaje.  Také je k dispozici plug-in Cite While You Write pro práci s citacemi při
psaní odborného textu. Webový modul EndNote Web je nabízen v rámci
předplatného k citační databázi Web of Science, toto propojení umožňuje získat
aktuální citační analýzu uloženého článku. Přímý export je možný např. z
databází producentů Web of Science, Highwire Press, Ovid, OCLC, ProQuest. Propojení s
profily odborníků ResearcherID, umožňuje sdílet svoji publikační činnost a
získávat citační analýzy v rámci ResearchID, obsahuje dynamický odkaz na Times
Cited z Web of Science.

Jako velmi progresivní a ambiciózní se jeví celkem nová open
source služba Mendeley (od roku 2008) (http://www.mendeley.com/),
kterou původně vymysleli dva studenti doktorského studia Victor Henning Bauhaus-
Universität Weimar a Jan Reichelt, Universität Köln4. V současnosti
je to již rozsáhlý systém, který v sobě kombinuje propracovaný referenční
manažer a sociální síť profilů odborníků. Uživatel si na svůj počítač
instaluje verzi Mendeley, která slouží na správu citací a publikační citací. Takto
vytvářená databáze je automaticky synchronizována s webovým účtem uživatele,
např. automaticky naimportuje novou verzi uloženého pdf dokumentu. Velký důraz je
kladen na podporu práce v týmech. V rámci sociální sítě jsou uživateli nabízeny
odkazy na další podobné výzkumy, nejčtenější články a autoři. Zajímavé
informace mohou být údaje o impaktu vědecké práce v rámci Mendeley, jsou zde např.
sledovány údaje kolikrát, kým, z jakého oboru byl čten odborný článek. Základní
účet je zdarma, pokud uživatel potřebuje více místa na serveru Mendeley či možnost
komunikovat ve více než 5 soukromých skupinách, jsou mu nabízeny placené varianty.

trtik4.jpg (199190 bytes)

Dalšími volně dostupnými referenčními manažery s prvky
sociálních sítí jsou např. Zotero (http://www.zotero.org/),
Connotea (http://connotea.org/) a mnoho dalších. Pro
sdílení a správu webových odkazů na odborné texty bez možnosti generování citací
existují služby např. CiteUlike (sponzorován vydavatelem Springer) (http://www.citeulike.org/), Bibsonomy (http://www.bibsonomy.org/) a další.

Závěr

Všechny výše uvedené systémy přispívají k lepšímu
sdílení informací o dosažených výsledcích akademických a vědeckých pracovníků
a k jejich propagaci. Vytvářejí prostor pro spolupráci a budování profesních
týmů, včetně monitorování aktivit v konkrétním oboru po celém světě. Tyto
služby a systémy již nejsou samotnými uživateli vnímány jako nějaká nadstavba,
ale jako standardní nástroje ve zpracovávání a získávání odborných informací.
Do budoucna lze očekávat rozšiřování nabídky jak samotných systémů, tak i jejich
funkcí ve smyslu nového pojetí vědy, tzv. e-science,  respektivě e-research.

Pro univerzity mají tyto nástroje velký potenciál, mohou být
využívány ke sdílení informací a komunikaci mezi vědeckými a akademickými
pracovníky v rámci univerzitního prostředí. Mohou poskytovat nové možnosti pro
analýzy a hodnocení vědecko-výzkumných činností univerzity. Například
ResearchGate je používaná na některých univerzitách jako privátní sociální
síť.

Knihovny standardně zajišťují přístup k elektronickým
informačním zdrojům, nemají odpovědnost za publikovaná data. Přesto tyto nové
systémy a celkově nové pojetí vědecké práce otevírají prostor pro poskytování
dalších služeb a k celkovému přehodnocení úlohy knihovny v rámci
vědecko-výzkumného procesu. Knihovny mají možnost vytvářet služby s přidanou
hodnotou, zefektivnit práci svých uživatelů s vyhledanými informacemi a podpořit
kooperaci odborníků na mezinárodní úrovni.

 

Použitá literatura

1.  BARSKY, E. Mendeley. Issues in Science and
Technology Librarianship
[Online]. Summer 2010. Dostupný z WWW: <http://www.istl.org/10-summer/electronic.html>.

2.  FORENSKI, Tom. ResearchGate: A Network For Sharing
Scientific Research Results Both Good And Bad. Silicon Valley Watcher
 [online]. [cit. 2010-11-07]. Dostupný z WWW: <http://www.siliconvalleywatcher.com/>.

3.  GIUSTINI, D.  Mendeley – Manage, Share
& Discover Research – HLWIKI Canada
[online]. [cit. 2010-11-07]. Dostupný
z WWW: <http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Mendeley_-_Manage,_Share_%26_Discover_Research>

4.  Interview with Victor Henning from Mendeley. My
BioTech Life
  [online]. [cit. 2010-11-07]. Dostupný z WWW:
<http://my.biotechlife.net/2009/02/24/interview-with-victor-henning-from-mendeley/>

5.  NEAL, James G. The Future Academic Research
Library: Hope/Power/Action through Primal Innovation and Radical Collaboration [online].
[cit. 2010-11-07]. Dostupný z WWW: <http://neal-schuman.com/academic/Neal2010.pdf>

6.  TRTÍKOVÁ, Ilona; NĚMEČKOVÁ, Lenka. Nástroje
webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech. In Inforum 2009: 15. konference o
profesionálních informačních zdrojích, Praha, 27. – 29. 5. 2009
[online].
Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/66/>

Share: