Informačné stratégie – stavanie mostov v digitálnom veku

From seminars

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) sa
uskutočnil dňa 26. 11. 2010 seminár Informačné stratégie – stavanie mostov v
digitálnom veku
. Cieľom organizátorov – Katedry knižničnej a informačnej vedy
FiF UK (KKIV FiF UK) a UKB bolo predstaviť novú publikáciu Informačné stratégie v
elektronickom prostredí
a sumarizovať prvé výsledky výskumu VEGA 1/0429/10
akademické informačné prostredie – modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.
Metodologický seminár zároveň priblížil výskumnú činnosť doktorandov katedry.

V prvej časti seminára predstavili tri autorky (Jela Steinerová,
Mirka Grešková a Jana Ilavská) publikáciu Informačné stratégie v elektronickom
prostredí
1 ako jeden z výsledkov
výskumnej činnosti. Cieľom tohto učebnicového textu je priniesť tri integrované
línie pohľadov na problematiku základných tém informačnej vedy – na informačné
správanie, vyhľadávanie informácií a informačný prieskum. K publikácii vyšiel na
CD slovník základných pojmov k téme Informačné stratégie v elektronickom
prostredí. Štruktúru CD, ktoré okrem slovníka pojmov prezentuje tému vo forme
pojmových máp, predstavila Jela Steinerová spolu s Irenou Lányiovou.

V ďalšej časti prezentovali doktorandi KKIV FiF UK svoje
výskumné projekty. V prvom bloku boli odprezentované výskumy čerstvo obhájené v
rámci dizertačnej práce a  projekty doktorandov, ktorí sú v záverečnej etape
ich ukončovania. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o týchto výskumných
projektoch:

 • Publikačné správanie autorov v slovenskom akademickom
  prostredí z pohľadu bibliometrickej analýzy
  – B.
  Bellérová          
 • Formovanie profesijnej identity: analýza diskurzov v
  knihovníckej profesii
  – H. Ondriašová       
 • Individualizácia internetu a prelínanie verejných a
  súkromných informácií
  – P. Weisenbacher   
 • Citační analýza závěrečných prací v oboru informační
  studia a knihovnictví
  – L.
  Suchá             

Jediným účastníkom, ktorý svoj výskum nerealizuje na KKIV FiF
UK, bol  vedúci Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva MU Brno P.
Škyřík s projektom Návrh modelu Virtual Development Management System.

Posledný blok seminára bol venovaný doktorandom, ktorí sú v
úvodnej etape svojich výskumných projektov. O predmete, metodológii a čiastkových
výsledkoch svojho výskumu informovali:

 • K. Buzová: Dôveryhodnosť elektronických obchodov
 • L. Prágerová: 3K – komunikácia, kolaborácia, koordinácia vo
  virtuálnych tímoch
 • M. Sládeková: PISA na Katedre knižničnej a informačnej vedy
  FiF UK
 • A. Hrčková: Múdrosť ukrytá v diskusných skupinách
 • M. Haršányiová: Metodológia výskumu semiotických aspektov
  nových médií
 • L. Frankovičová: Vydávanie jazykových slovacík na Slovensku v
  období 1901 – 1918
 • M. Kaščák: Filozofické aspekty vzťahu človeka a informácií
 • A. Chudý: Informačné správanie pirátov pri vyhľadávaní
  kultúrnej produkcie na internete

Príspevky zo seminára budú publikované v zborníku Knižničná
a informačná veda.

 

1 Recenziu
tejto publikácie od M. Haršányiovej
si môžete prečítať v tomto čísle ITlib
na s. 64.

Share: