ProQuest Central

NISPEZ presents

nispez.jpg (22270 bytes)
PREDSTAVUJE

krjak1.jpg (19923 bytes)    Trocha histórie

Mnohí poznajú spoločnosť ProQuest, ale málokto pozná históriu jej vzniku. Absolvent MBA na University of Michigan, Eugene Power, v roku 1938 založil spoločnosť University Microfilms, ktorej cieľom bolo zachovať diela Britského múzea na mikrofilmoch. Popri tom si všimol medzeru na vydavateľskom trhu týkajúcu sa záverečných a dizertačných prác študentov univerzít. Práce mali byť zverejňované lacnejšie ako mikrofilmy či knihy. Spoločnosť ProQuest začala publikovať čoraz viac prác v Dissertations and Theses collection, až bola zbierka vyhlásená za oficiálne úložisko Kongresovej knižnice. Ako trh dizertačných prác rástol, firma expandovala filmovaním novín a časopisov – základom databázy ProQuest NewsStand. Neskôr firmu vlastnila spoločnosť Xerox a po nej Bell & Howell. Názov spoločnosti sa menil niekoľkokrát; z University Microfilms na University Microfilms International sa skrátil na UMI. V roku 1980 začal UMI produkovať databázy na CD-ROM, značka ProQuest bola prvýkrát použitá aj pre databázy na CD-ROM. V roku 1999 sa meno spoločnosti zmenilo na Bell & Howell Information and Learning a v roku 2001 na ProQuest Information and Learning. V roku 2004 ProQuest kupuje Serials Solutions a Copley Publishing Group. V roku 2007 bol zlúčený s CSA pod menom Proquest CSA, neskôr toho istého roku došlo k premenovaniu spoločnosti na  ProQuest LLC. V roku 2008 získal ProQuest DIALOG od firmy Thomson Reuters.

krjak_tab.jpg (192378 bytes)

O databáze ProQuest Central     

Multidisciplinárna databáza ProQuest Central dnes obsahuje vyše 13 000 titulov, z toho 10 900 titulov plnotextových. Zároveň umožňuje prístup k miliónom článkov tisícov odborných periodík, k  800 denníkom, k 9 000 priemyselným a obchodným správam, k 45 000 profilom obchodných spoločností aj k plným textom 34 000 dizertačných prác. 

Zastrešuje celkovo 160 tematických oblastí, napr. história, humanitné vedy, literatúra, obchod a ekonomika, právo, psychológia, sociálne a spoločenské vedy, umenie, prírodné vedy, technika, vzdelávanie, zdravie a zdravotníctvo atď.

Hlavné vlastnosti databáz ProQuest Central sú napr.:

 • Kompletnosť – zahrnuje do svojich plných textov 100 % obsah všetkých novinových titulov (od prvej po poslednú stránku vrátane obálky) a takmer 100 % obsah všetkých periodických titulov;
 • Retrospektíva – od roku 1905 a bezkonkurenčné pokrytie od roku 1975 u bibliografických záznamov a od roku 1987 u významnej skupiny plných textov;
 • Aktuálnosť – údaje sú aktualizované priebežne, takže mnohé tituly sú k dispozícii 24 – 48 hodín od vydania. New York Times a Wall Street Journal sú k dispozíci v deň vydania tlačenej verzie;
 • Obsah – sprístupňuje plné texty vyše 13 000 titulov, z toho 10 900 titulov je plnotextových. Zároveň umožňuje prístup k miliónom článkov tisícov odborných periodík, k 800 denníkom, k 9 000 priemyselným a obchodným správam, k 45 000 profilom obchodných spoločností, ako aj k plným textom 34 000 dizertačných prác;
 • Cena – flexibilné varianty pre predplatné s možnosťou kombinácie s dodávkami CD-ROM verzií za minimálny príplatok (len pre vybrané databázy);
 • Vyhľadávanie – plnotextové, boolovské vyhľadávanie podľa kľúčových slov, vyhľadávanie podľa publikácií, pokročilé vyhľadávanie. Možnosť automatického vyhľadávania plurálu, pravopisných variantov (napr. labour-labor) a synoným;
 • Formáty zobrazenia – bibliografická citácia, citácia s abstraktom, plný text (ASCI), plný text + obrázky, faksimile originálu (kópie celej stránky) – mnoho záznamov obsahuje plné texty vo všetkých formátoch;
 • 48 databázových polí – vhodné pre pokročilých používateľov, je možné napr. vyhľadávať i v popiskoch k obrázkom, podľa druhu publikácie a pod. ProQuest Central rozhranie ponúka 42 indexovaných polí a 6 indexovaných polí pre dizertácie;
 • Library Holdings – knižnice môžu zadať, ktoré periodiká majú vo fondoch;
 • CrossLinks – prelinkovanie na ďalšie plné texty, OPAC a ďalšie online služby.

Databáza ProQuest Central na Slovensku

Spoločnosť ProQuest  ponúka elektronické a mikroformátové informačné produkty a služby pre akademické, školské, verejné, firemné a vládne knižnice po celom svete. Slovenské knižnice a univerzity mali od roku 2005 do roku 2008 zabezpečený prístup najprv k databáze ProQuest 5000, neskôr k databáze ProQuest 5000 International formou centrálneho rozvojového projektu IT  predkladaného Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na MŠ SR „Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie dazabáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít“. Pokračovaním tohto viacročného úsilia o kontinuálne zabezpečenie prístupu je  súčasnosti národný projekt „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom“ realizovaný CVTI SR v Bratislave (tzv. NISPEZ).

Počet inštitúcií zapojených do národného projektu NISPEZ, ktoré majú prístup k databáze ProQuest Central, z roka na rok narastal – pôvodných 11 inštitúcií sa rozrástlo na dnešných 19 inštitúcií:

 1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 2. Centrum vedecko-technických informácií SR
 3. Ekonomická univerzita v Bratislave
 4. Katolícka univerzita v Ružomberku
 5. Prešovská univerzita v Prešove
 6. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 7. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 8. Technická univerzita v Košiciach
 9. Technická univerzita vo Zvolene
 10. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 11. Trnavská univerzita v Trnave
 12. Univerzita Komenského v Bratislave
 13. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
 14. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 15. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 16. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 17. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach        
 18. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
 19. Žilinská univerzita v Žiline

Každá z uvedených inštitúcií má nastavený nepretržitý prístup z autorizovaných počítačov na základe overenia IP adries, prípadne prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Cieľová skupina používateľov

Všetky dostupné databázy sú určené vedeckovýskumným, odborným zamestnancom, ako aj študentom zapojených inštitúcií.

Vyhľadávacie prostredie

1. Jednoduché vyhľadávanie/Basic Search

Základné vyhľadávanie je ideálny spôsob, ako začať pracovať s ProQuestom. Vyžaduje si jednoduché zadanie slova alebo frázy vzťahujúcej sa k požadovanej informácii do jedného poľa. Viac informácií nájdete v tipoch na zlepšenie vyhľadávania Search Tips, prípadne v nápovedi Help ako často kladené otázky o hľadaní Frequently asked questions on Basic searches.

krjak2.jpg (53000 bytes)

Vyhľadávanie je možné vymedziť na hľadanie dokumentov s prístupnými  plnými textami, na vyhľadávanie iba vo vedeckých a recenzovaných časopisoch a na vyhľadávanie pre určité časové obdobie.

krjak3.jpg (56207 bytes)

2. Pokročilé vyhľadávanie/Advanced Search

Pokročilé vyhľadávanie je účinný spôsob vyhľadávania v ProQuest Central. Slovo alebo slovné spojenie sa zadáva do jedného alebo viacerých vyhľadávacích polí, medzi ktoré sa vkladajú operátory (AND, OR, AND NOT, WITHIN 3, PRE/1). Vyhľadávanie je možné upraviť aj pomocou ďalších možností (niektoré z nich sú k dispozícii len po kliknutí na tlačidlo Ďalšie možnosti/More search option), ako napr. obmedziť vyhľadávanie na články určitého autora, na konkrétny klasifikačný kód, na konkrétnu spoločnosť, vybrať konkrétnu databázu, vylúčiť recenziu knihy, obmedziť vyhľadávanie na konkrétne NAICS alebo SIC kódy, na konkrétnu osobu a pod.

krjak4.jpg (91370 bytes)

3.  Témy/Topics

Voľba Téma umožňuje nájsť dokumenty hľadaním v indexoch alebo výberom z hierarchicky zostaveného tematického adresára. Indexované témy môžu zahŕňať subjekty, spoločnosti, ľudí a lokality. Po zadaní termínu ProQuest Central navrhne témy alebo Zoznam tém A-Z.

krjak5.jpg (57353 bytes)

krjak6.jpg (69703 bytes)

4. Vyhľadávanie konkrétnych titulov/Publications

Vyhľadávanie Publication umožňuje nájsť najnovšie vydanie alebo mimoriadne vydanie obľúbeného periodika, časopisu alebo novín. Tu je možné nastaviť tzv. Alerts, mailom dochádzajúce pravidelné upozornenia o publikáciách, o ktoré máte záujem.

5. Moje vyhľadávanie/My research

Moje vyhľadávanie umožňuje uložiť užitočné dokumenty, zobraziť detaily z vášho vyhľadávania počas práce s databázou ProQuest Central. Z týchto dokumentov je možné vytlačiť bibliografiu, poslať mailom alebo exportovať. Môžete použiť odkazy na tieto dokumenty a publikácie formou webovej stránky. Odkazy na karte Moje vyhľadávanie sú zoskupené do častí: Označené dokumenty/Marked Documents, Posledné vyhľadávania/Recent Searches a Navštívené publikácie/Visited Publications. Na tejto stránke je možné:

 • vytvoriť svoju bibliografiu formou e-mailu, tlače alebo na stiahnutie,
 • odoslať e-mail s označenými dokumentmi,
 • exportovať citácie,
 • vytvoriť webovú stránku s odkazmi na dokumenty, vyhľadávanie a publikácie,
 • vymazať dokumenty z vášho zoznamu,
 • prezerať dokumenty vášho zoznamu.

krjak7.jpg (61568 bytes)

krjak8.jpg (118220 bytes)

Záver

Databáza ProQuest Central sa stala víťazom ProQuest® medzi klasickými vyhľadávacími platformami, pretože umožňuje tzv. krížové vyhľadávanie medzi viacerými databázami ProQuest a koncovým používateľom.

V roku 2010 ProQuest, CSA Illumina a vybrané Chadwyck-Healey produkty budú k dispozícii na novej platforme.

O novinkách v ponuke a službách informuje ProQuest aj na sociálnej sieti Twitter (http://twitter.com/proquest).

Záujemcovia o ďalšie vzdelávanie môžu využiť bezplatné online webové semináre (http://www.proquest.co.uk/en-UK/support/training/webinars.shtml) prezentované  skúsenými lektormi spoločnosti ProQuest.

Share: