Programové vyhlásenie vlády SR a informačná politika

Infomix

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014   obsahuje z pohľadu informačnej spoločnosti nasledujúce aktivity:

 • kapitola Demokratický štát
   
  • prístup k informáciám, zverejňovanie informácií
  • eProcurement (povinné elektronické verejné obstarávanie, povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky, výsledky hodnotenia komisií a ich zdôvodnenia)
 • kapitola Prosperujúci štát
   
  • vedomostná ekonomika (systematický, koordinovaný a vzájomne prepojený postup jednotlivých rezortov, ktoré ju priamo ovplyvňujú a tvoria – MŠVVŠ, MF, MHV, MDPT)
  • eProcurement
  • eTax (informatizovaná daňová správa postavená na elektronickej komunikácii)
  • eGovernment (zefektívnenie procesov vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s podnikateľskými subjektmi, stimulujúce podmienky na široké využívanie elektronickej komunikácie podnikateľov a štátnej správy)
  • digitálna agenda (aktívne podieľanie na tvorbe novej stratégie pre jednotný trh Európskej únie)
  • eTransport (cezhraničná integrácia a interoperabilita dopravnej infraštruktúry, rozširovanie integrovaných dopravných systémov v najväčších mestách)
  • elektronické komunikácie (legislatívne a regulačné prostredie pre harmonizáciu hospodárskej súťaže jednotného trhu EÚ, podpora rozvoja vysokorýchlostných sietí s priblížením k priemernej úrovni krajín EÚ, ukončenie prechodu na digitálne pozemské televízne vysielanie do roku 2012, efektívne využitie frekvenčného spektra získaného prechodom na digitálne televízne vysielanie, ďalšia modernizácia a pridané služby televízneho vysielania a digitalizácia rozhlasového vysielania)
  • eEnvironment (Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, stratégia protipovodňových opatrení)
 • kapitola Štát pre občanov
   
  • eHealth (zavedenie elektronickej zdravotnej dokumentácie, Národného zdravotného portálu a ďalších eHealth aplikácií v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému)
  • eProcurement (licencie na rýchlu zdravotnú pomoc sa budú realizovať formou elektronickej aukcie)
  • eEducation/eLearning (podpora noriem posilňujúcich nové zručnosti, koncept celoživotného vzdelávania, verejný Národný register učebníc MŠVVŠ SR, využívanie eLearningu na všetkých úrovniach vzdelávania)
  • veda a výskum (nový systém inštitucionálneho a grantového financovania výskumu, súťažné a transparentné nástroje na transfer technológií a poznatkov z akademického prostredia do praxe, rozvoj výskumných centier a vedecko-technologických parkov európskej kvality)
  • eCulture (dlhodobé strategické priority kultúrnej politiky SR, legislatívne prostredie v oblasti kultúrneho dedičstva, strednodobé strategické materiály rozvoja múzeí, galérií, knižníc a pamiatkového fondu, projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva, implementácia príslušných programov, postavenie knižníc ako centier vedomostí a poznania s využitím súčasných informačno-technologických možností, využívanie kultúrnych služieb pamäťových inštitúcií, múzeí a galérií na rozvoj cestovného ruchu)
  • eTourist (využívanie kultúrnych služieb pamäťových inštitúcií, múzeí a galérií na rozvoj cestovného ruchu)
  • multimédiá (jednotný systém označovania televíznych programov s dôrazom na ľudskú dôstojnosť a ochranu maloletých, záchrana a obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho systematické sprístupňovanie)
  • ochrana maloletých (jednotný systém označovania televíznych programov s dôrazom na ochranu maloletých, na medzinárodnej úrovni podpora ochrany detí pred nástrahami internetu)
 • kapitola Bezpečný a efektívny štát
   
  • eJustice (náhodné prideľovania súdnych prípadov s využitím elektronickej podateľne na všetkých súdoch, zákonná povinnosť súdov zverejňovať všetky súdne rozhodnutia na internete, podmienky na elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní, elektronizácia súdnictva)
  • eGovernment (podpora preventívnych programov a projekty budovania kamerových monitorovacích systémov obcí pre väčšiu bezpečnosť ľudí a majetku, elektronická identifikačná karta občanov, dobudovanie schengenského informačného systému II. generácie a vízového informačného systému EÚ, modernizácia všetkých existujúcich systémov verejnej správy, dosiahnutie kompatibility a interoperability na všetkých úsekoch verejnej správy)
  • eBusiness/eCommerce/eInvoicing (využitie dokladov a informačných systémov pre bezpečnú identifikáciu pri využívaní služieb i v súkromnom sektore)
  • e-ID Cards (elektronická identifikačná karta občanov, bezpečná identifikácia občanov v informačných systémoch eGovernmentu)
  • eVoting (umožnenie volieb cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana)
  • IT security (plnenie strategických úloh v oblasti informačnej bezpečnosti) 


Text Programového vyhlásenia nájdete na internete: http://www.vlada.gov.sk/data/files/6257.pdf

Zdroj: http://www.vlada.gov.sk/22175/vlada-schvalila-navrh-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-pre-roky-2010-2014.php

Share: