Informačná spoločnosť, informačná politika a knižnice – dokumenty IFLA

From abroadtransgendernessinformation society

Problematika informačnej spoločnosti a slobodného prístupu k informáciám priamo súvisí s poslaním a praxou knižníc, a preto je aj obsahom významných dokumentov vydaných Medzinárodnou federáciou knižničných asociácií a inštitúcií – IFLA.

IFLA ako mimovládna a nepolitická organizácia podporuje spoluprácu a rozvoj knižníc a presadzuje ich záujmy na medzinárodnej úrovni. Jedným z jej cieľov je aj zvyšovať povedomie o hodnotách informačnej spoločnosti a iniciovať dialóg v otázkach intelektuálnej slobody, slobodného prístupu k informáciám a slobody prejavu v knihovníctve, ako aj o možnostiach knižníc pri podpore dobre fungujúcej spoločnosti.

Prinášame vám v slovenskom preklade výber kľúčových dokumentov z tejto oblasti. Originálne dokumenty aj ďalšie informácie nájdete na webe IFLA: www.ifla.org.


Alexandrijský manifest o knižniciach,  Informačná spoločnosť v pohybe

Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 2005
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2008
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Knižnice a informačné služby prispievajú k riadnemu fungovaniu celej informačnej spoločnosti.

Umožňujú intelektuálnu slobodu zabezpečovaním slobodného prístupu k informáciám, myšlienkam a dielam na ľubovoľnom médiu a bez ohľadu na hranice.

Pomáhajú chrániť demokratické hodnoty a všeobecné občianske práva nestranne a odmietaním akejkoľvek formy cenzúry.

Jedinečné poslanie knižníc a informačných služieb je v tom, že reagujú na konkrétne otázky a potreby jednotlivcov. Toto dopĺňa všeobecný prenos znalostí, napríklad prostredníctvom médií, a knižnice a informačné služby sa tak stávajú životne dôležitými pre demokratickú a otvorenú informačnú spoločnosť. Knižnice sú nevyhnutné pre dobrú informovanosť občanov a prehľadné riadenie štátu, ako aj základom pre eGovernment.

Knižnice tiež budujú kapacity podporou informačnej gramotnosti a poskytovaním pomoci a školení pre efektívne využívanie informačných zdrojov vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT). Toto je osobitne dôležité pri podpore programu rozvoja ľudských zdrojov, pretože sú rozhodujúcim faktorom ekonomického rastu. Týmto spôsobom knižnice významne prispievajú k riešeniu digitálnej rôznorodosti a informačnej nerovnosti, ktorá je jej následkom. Pomáhajú realizovať rozvojové ciele milénia vrátane odstraňovania chudoby. Dosahujú oveľa viac aj s pomerne skromnými investíciami. Hodnota návratnosti je najmenej 4 – 6-krát vyššia ako investícia.

V nadväznosti na cieľ zabezpečiť prístup k informáciám pre všetkých ľudí IFLA podporuje rovnováhu a dodržiavanie pravidiel v oblasti autorských práv.

IFLA je tiež významne zainteresovaná do podpory viacjazyčného obsahu, kultúrnej rozmanitosti a špeciálnych potrieb miestnych obyvateľov a menšín.

IFLA, knižnice a informačné služby zdieľajú spoločnú víziu Informačnej spoločnosti pre všetkých, prijatej na Svetovom summite o informačnej spoločnosti v Ženeve v decembri 2003. Táto vízia presadzuje globálnu spoločnosť založenú na princípoch základného práva každého jednotlivca na slobodný prístup k informáciám a slobodu vyjadrovania bez obmedzenia, v ktorej bude každý schopný tvoriť, získavať, používať a zdieľať informácie a znalosti.

IFLA vyzýva vlády štátov, regionálne a miestne samosprávy a medzinárodné organizácie, aby:

 • investovali do knižníc a informačných služieb ako rozhodujúcich prvkov stratégií rozvoja informačnej spoločnosti, legislatívy a rozpočtov,
 • obnovovali a rozširovali existujúce siete knižníc v záujme dosiahnutia čo najväčších možných výhod pre ich občanov a komunity,
 • podporovali neobmedzený prístup k informáciám a slobodu prejavu,
 • presadzovali voľný prístup k informáciám a odstraňovali štrukturálne a iné bariéry k prístupu,
 • uznali význam informačnej gramotnosti a výrazne podporovali stratégie zamerané na formovanie gramotnej a kvalifikovanej populácie, ktorá sa môže rozvíjať a mať prospech z globálnej informačnej spoločnosti.

Prijaté v Alexandrijskej knižnici v Egypte 11. novembra 2005.

Súvisiace dokumenty:

–     Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode
–     Manifest IFLA / UNESCO o verejných knižniciach
–     Manifest IFLA / UNESCO o školských knižniciach: Školská knižnica vo výučbe a vzdelávaní pre všetkých
–     Manifest IFLA o internete
–     Uchovávanie nášho digitálneho dedičstva: deklarácia podpory pre Svetový summit o informačnej spoločnosti  
–     Komuniké z konferencie riaditeľov národných knižníc (CDNL), Oslo, august 2005
–     Majáky informačnej spoločnosti – Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní
–     Kolokvium o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní na najvyššej úrovni, Alexandrijská knižnica, 6. – 9. november 2005
–     Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre a vedeckej dokumentácii.

Niekoľko ďalších faktov

Na celom svete je:

 • viac ako pol milióna knižničných obslužných miest,
 • 15 000 km knižničných regálov,
 • viac ako pol milióna internetových miest v knižniciach,
 • 1,5 bilióna výpožičiek ročne,
 • 2,5 miliardy registrovaných používateľov knižníc.

Tvrdenie, že knižnice vrátia investíciu najmenej 4 – 6-krát, je dokázané početnými štúdiami.

Pozri napríklad:

SVANHILD, Aabo. Hodnota verejných knižníc [online]. Príspevok prezentovaný na Svetovom knihovníckom a informačnom kongrese v Oslo, August, 2005. Dostupné na internete: <http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/119e-Aabo.pdf>.

Meranie našej hodnoty [online]. London : British Library, 2003. Dostupné na internete: <http://www.bl.uk/pdf/measuring.pdf>.

GRIFFITH, José-Marie, KING, Donald. Návratnosť platcov daní pri investovaní do verejných knižníc na Floride [online]. Florida : State Library and Archives of Florida, September, 2004. Dostupné na internete: <http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/publications.cfm>.

BARRON, Daniel. D. et. al. Ekonomický vplyv verejných knižníc v Južnej Karolíne [online]. South Carolina : South Carolina Public Library, 2005. Dostupné na internete: <http://www.libsci.sc.edu/SCEIS/home.htm>.

Ústredie IFLA, Haag, Holandsko

 

Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode

The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 2002
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2008
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Na stretnutí v Glasgowe pri príležitosti 75. výročia svojho založenia Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) prijíma vyhlásenie:

IFLA vyhlasuje, že základným právom všetkých ľudí je právo na slobodu prejavu a neobmedzený prístup k informáciám.

IFLA a jej celosvetová členská základňa podporuje, obhajuje a presadzuje intelektuálnu slobodu tak, ako je vyjadrená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených národov. Intelektuálna sloboda zahŕňa duševné bohatstvo ľudského poznania, vlastný názor, kreatívne myslenie a duševnú činnosť.

IFLA potvrdzuje, že rešpektovanie intelektuálnej slobody je základnou zodpovednosťou knihovníckej a informačnej profesie na celom svete, vyjadrenej prostredníctvom etických kódexov a dokazovanej v praxi.

IFLA vyhlasuje:

 • Knižnice a informačné služby poskytujú prístup k informáciám, myšlienkam a dielam obrazotvornosti na ľubovoľnom médiu a nezávisle od hraníc štátov. Slúžia ako brána k poznaniu, mysleniu a ku kultúre, pričom významne podporujú nezávislé rozhodovanie, kultúrny rozvoj, výskum a celoživotné vzdelávanie jednotlivcov i skupín.
 • Knižnice a informačné služby prispievajú k rozvoju a udržiavaniu intelektuálnej slobody a pomáhajú chrániť základné demokratické hodnoty a všeobecné ľudské práva. Preto sa svojim klientom zaväzujú ponúkať neobmedzený prístup k relevantným zdrojom a službám a odmietajú akúkoľvek formu cenzúry.
 • Knižnice a informačné služby majú zhromažďovať, uchovávať a sprístupňovať širokú škálu materiálov, ktoré odrážajú pluralitu a kultúrnu rozmanitosť spoločnosti. Výber a dostupnosť knižničných materiálov a služieb sa majú riadiť výhradne odbornými faktormi a nie politickými, morálnymi alebo náboženskými názormi.
 • Knižnice a informačné služby majú zabezpečovať materiály, vybavenie a služby rovnocenne dostupné pre všetkých používateľov. Nemá existovať žiadna diskriminácia z rasového, národnostného alebo etnického pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia, náboženstva, politického presvedčenia, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 • Knižnice a informačné služby majú chrániť právo každého používateľa na súkromie a dôvernosť vo vzťahu k vyhľadaným informáciám a informačným zdrojom, či už konzultovaným, zapožičaným, získaným alebo sprostredkovaným.

IFLA preto vyzýva knižnice, informačné služby a ich pracovníkov, aby presadzovali a podporovali princípy intelektuálnej slobody a poskytovali bezbariérový prístup k informáciám.

Táto deklarácia bola zostavená IFLA/FAIFE a bola schválená Správnou radou IFLA 27. marca 2002 v Haagu, v Holandsku.

Oficiálne bola vyhlásená Valným zhromaždením IFLA dňa 19. augusta 2002 v Glasgowe, v Škótsku.


Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode

IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 1999
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2008
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

IFLA (Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií) podporuje, obhajuje a presadzuje intelektuálnu slobodu tak, ako je vyjadrená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených národov.

IFLA vyhlasuje, že ľudia majú základné právo na prístup k vyjadreniam znalostí, kreatívneho myslenia a duševnej činnosti a svoje názory vyjadrovať verejne.

IFLA verí, že právo na poznanie a sloboda prejavu sú dva aspekty rovnakého princípu. Právo na poznanie je podmienkou slobody myslenia a svedomia; sloboda myslenia a sloboda prejavu sú nevyhnutnými podmienkami slobodného prístupu k informáciám.

IFLA vyhlasuje, že rešpektovanie intelektuálnej slobody je základnou zodpovednosťou knihovníckej a informačnej profesie.

IFLA preto vyzýva knižnice a personál knižníc, aby dodržiavali zásady intelektuálnej slobody, neobmedzeného prístupu k informáciám a slobodu prejavu a uznávali súkromie používateľov knižníc.

IFLA vyzýva svojich členov, aby podporovali uznanie a uplatňovanie týchto princípov.

IFLA zároveň vyhlasuje:

 • Knižnice poskytujú prístup k informáciám, myšlienkam a dielam obrazotvornosti. Slúžia ako brána k poznaniu, mysleniu a ku kultúre.
 • Knižnice poskytujú základnú podporu celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a kultúrnemu rozvoju jednotlivcov i skupín ľudí.
 • Knižnice prispievajú k rozvoju a udržiavaniu intelektuálnej slobody a pomáhajú chrániť základné demokratické hodnoty a všeobecné ľudské práva.
 • Knižnice nesú zodpovednosť za zabezpečenie a podporu prístupu k vyjadreniam znalostí a duševnej činnosti. S týmto cieľom by knižnice mali získavať, uchovávať a sprístupňovať širokú škálu materiálov, ktoré odrážajú pluralitu a rozmanitosť spoločnosti.
 • Knižnice by mali zabezpečiť, aby sa výber a dostupnosť knižničných materiálov a služieb riadili odbornými faktormi a nie politickými, morálnymi alebo náboženskými názormi.
 • Knižnice by mali informácie získavať, organizovať a šíriť slobodne a mali by čeliť akejkoľvek forme cenzúry.
 • Knižnice by mali zabezpečiť, aby materiály, vybavenie a služby boli rovnocenne dostupné pre všetkých používateľov. Nemala by existovať žiadna diskriminácia z dôvodu rasy, presvedčenia, pohlavia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 • Používatelia knižníc by mali mať právo na osobné súkromie a anonymitu. Knihovníci a ostatní pracovníci knižnice by nemali zverejniť totožnosť používateľov alebo materiálov, ktoré využívajú, inému subjektu.
 • Knižnice financované z verejných zdrojov, do ktorých má verejnosť prístup, by mali dodržiavať princípy intelektuálnej slobody.
 • Knihovníci a ostatní zamestnanci takýchto knižníc majú povinnosť tieto princípy dodržiavať.
 • Knihovníci a ostatní odborní pracovníci knižnice by mali uplatňovať zodpovednosť tak voči svojmu zamestnávateľovi, ako aj voči svojim používateľom. V prípade konfliktu medzi týmito dvoma zodpovednosťami musia uprednostniť povinnosť voči používateľovi.

Vyhlásenie pripravila IFLA / FAIFE a schválila ho Správna rada IFLA dňa 25. marca 1999 v Haagu, v Holandsku.

 

Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu

Joint IFLA/IPA Statement on Freedom of Expression
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 2002
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2008
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) a Medzinárodná asociácia vydavateľov (International Publishers Association, IPA) dlhý čas presadzovali právo na slobodu prejavu v tlačovom aj elektronickom prostredí.

Prostredníctvom riadiacej skupiny IFLA/IPA teraz obidve organizácie spolupracujú oveľa intenzívnejšie, aby zabezpečili, že sloboda prejavu, a najmä sloboda publikovať, či už v tlačenom alebo digitálnom prostredí, bude efektívnejšia.

IFLA a IPA opätovne potvrdzujú:

 • Sloboda prejavu je základným právom každého človeka v súlade s článkom 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) a článkom 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR). Každý má právo na slobodu názoru a prejavu; toto právo zahŕňa slobodu zastávať názor a vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky prostredníctvom ľubovoľných médií a bez ohľadu na hranice.
 • Právo na slobodu názoru a prejavu je základom demokracie a má zásadný význam pre ochranu ľudskej dôstojnosti. Rôznorodosť zdrojov poznania a informácií je základným predpokladom kultúrnej rozmanitosti, kreativity, prosperity a rozvoja spoločností po celom svete.
 • Vydavatelia distribúciou intelektuálnych diel a knihovníci poskytovaním prístupu k informáciám a znalostiam zohrávajú hlavnú úlohu pri rozvoji a udržiavaní intelektuálnej slobody a pomáhajú chrániť demokratické hodnoty.
 • Aby mohli vydavatelia a knihovníci v plnej miere prispieť k pokroku vedy, znalostí a tvorivosti, národné legislatívne rámce musia byť v súlade s medzinárodnými nástrojmi na ochranu práv slobody prejavu.
 • Základné princípy slobody prejavu, v súlade s článkom 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR) a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), sa musia uplatňovať aj v elektronickom prostredí. Globálne informačné siete umožňujú výmenu informácií na celom svete v prospech všetkých. IPA a IFLA vyzývajú vlády, aby čelili akýmkoľvek pokusom o cenzúru alebo zamedzovanie publikovania či prístupu k online informáciám.
 • Florentská dohoda UNESCO o dovoze vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych materiálov a jej dodatok Nairobský protokol, podporujúci voľný obeh vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych materiálov, napomáhajú voľnému pohybu myšlienok, a tým zohrávajú ústrednú úlohu v globálnom šírení rôznych foriem sebavyjadrenia v spoločnosti. IFLA a IPA podporujú ratifikáciu a implementáciu obidvoch nástrojov.
 • IFLA a IPA urobia všetko pre to, aby vytrvalo čelili akémukoľvek pokusu alebo hrozbe obmedzovať slobodu prejavu, a najmä slobodu publikovania, či už v tlačenom alebo digitálnom prostredí.

Schválené Riadiacou skupinou IFLA/IPA (IFLA/IPA Steering Group)
na svojom 8. zasadnutí v Glasgowe 22. augusta 2002.

 

Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu na Internete

Joint IFLA/IPA Statement on Freedom of Expression on the Internet
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 2003
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2008
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Medzinárodná asociácia vydavateľov (International Publishers Association, IPA) a Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) vyhlasujú, že prejav na internete a prístup k internetu a všetkým jeho zdrojom by mali byť v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv Organizácie spojených národov (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), najmä s jej článkom 19:

Každý má právo na slobodu názoru a prejavu; toto právo zahŕňa slobodu zastávať názor bez zasahovania a vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky prostredníctvom ľubovoľných médií a bez ohľadu na hranice.“

 • Vyhlasujú, že bezbariérový prístup k informáciám je nevyhnutný pre slobodu, rovnosť, globálne porozumenie a mier.
 • Potvrdzujú, že základné princípy ochrany autorských práv materiálov v tlačovom prostredí zostávajú rovnaké aj v elektronickom prostredí.
 • Presadzujú, že intelektuálna sloboda je právom každého jednotlivca mať a vyjadrovať svoje názory, vyhľadávať a prijímať informácie a je podstatou tak vydavateľských, ako aj knižničných a informačných služieb.

Upozorňujú, že:

 • internet sa stal nevyhnutným prostriedkom pre slobodu prejavu a slobodný prístup k informáciám,
 • poskytovanie bezbariérového prístupu k informáciám prostredníctvom internetu pomáha komunitám a jednotlivcom dosiahnuť slobodu, prosperitu, kreativitu a rozvoj.

IFLA a IPA zdôrazňujú, že:

 • prístup by nemal podliehať žiadnej forme ideologickej, politickej alebo náboženskej cenzúry.

IFLA a IPA nabádajú:

 • medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo dostupnosť internetu na celom svete, najmä v rozvojových krajinách, a tým im umožnilo naplno využívať globálne výhody, ktoré poskytuje internet,
 • vlády štátov, aby rozvíjali národné informačné infraštruktúry, ktoré zabezpečia prístup k internetu pre celú svoju populáciu;
 • všetky vlády, aby podporovali bezbariérový tok informácií dostupných prostredníctvom internetu a odmietali akékoľvek pokusy o cenzúru alebo potláčanie slobody prejavu.

Schválené Riadiacou skupinou IFLA/IPA (IFLA/IPA Steering Group)
 na svojom zasadnutí v Toronte 26. júna 2003.

 

Manifest IFLA/UNESCO o internete

IFLA/UNESCO Internet Manifesto
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 2002
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2008
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Neobmedzený prístup k informáciám má zásadný význam pre dosiahnutie slobody, rovnosti, globálneho porozumenia a mieru. Z tohto dôvodu Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) vyhlasuje:

 • Intelektuálna sloboda je právom každého jednotlivca zastávať a vyjadrovať svoje názory a vyhľadávať a získavať informácie; je základom demokracie a je stredobodom knižničných služieb.
 • Sloboda prístupu k informáciám, nezávisle od média a hraníc štátov, je základnou zodpovednosťou knihovníckej a informačnej profesie.
 • Zabezpečenie neobmedzeného prístupu na internet prostredníctvom knižníc a informačných služieb napomáha dosiahnuť slobodu, prosperitu a rozvoj.
 • Prekážky brániace toku informácií by mali byť odstránené, najmä tie, ktoré prehlbujú nerovnosť, chudobu a beznádej.

Slobodný prístup k informáciám, internet, knižnice a informačné služby

Knižnice a inštitúcie poskytujúce informačné služby sú dynamické inštitúcie, ktoré spájajú ľudí s globálnymi informačnými zdrojmi, myšlienkami a kreatívnymi prácami, ktoré hľadajú. Knižnice a informačné služby sprístupňujú celé bohatstvo ľudského poznania a kultúrnej rozmanitosti prostredníctvom všetkých dostupných médií.

Globálna sieť internetu umožňuje jednotlivcom aj komunitám na celom svete rovnocenný prístup k informáciám v záujme osobného rozvoja, vzdelávania, motivácie, kultúrneho obohacovania, ekonomických aktivít a informovanej účasti na demokracii, bez ohľadu na to, či už sa nachádzajú v najmenších a najvzdialenejších obciach alebo vo veľkomestách. Každý môže prezentovať svoje záujmy, znalosti a kultúru a sprístupniť ich svetu.

Knižnice a informačné služby predstavujú hlavné  vstupné brány k internetu. Niekomu  poskytujú technické vymoženosti, poradenstvo a pomoc, pre iných sú jedinými dostupnými prístupovými miestami. Knižnice a informačné služby poskytujú mechanizmus na prekonanie prekážok vytvorených rozmanitosťou zdrojov, technológií a nadobudnutých zručností.

Princípy slobodného prístupu k informáciám prostredníctvom internetu

Prístup k internetu a všetkým jeho zdrojom by mal byť v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv Organizácie spojených národov, najmä s článkom 19:

Každý má právo na slobodu názoru a prejavu; toto právo zahŕňa slobodu zastávať názor bez zasahovania a vyhľadávať, získavať a šíriť informácie a myšlienky prostredníctvom ľubovoľných médií a nezávisle od hraníc štátov.

Celosvetová prepojenosť internetu predstavuje médium, prostredníctvom ktorého môžu využívať toto právo všetci. V dôsledku toho by prístup na internet nemal byť predmetom ideologickej, politickej alebo náboženskej cenzúry ani ekonomických bariér.

Knižnice a informačné služby majú tiež povinnosť slúžiť všetkým členom ich komunít bez ohľadu na vek, rasu, národnosť, vieru, kultúru, politickú orientáciu, fyzické alebo iné postihnutie, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo akékoľvek iné dôvody.

Knižnice a informačné služby by mali podporovať právo používateľov vyhľadávať informácie podľa ich výberu.

Knižnice a informačné služby by mali rešpektovať súkromie svojich používateľov a rešpektovať, že informácie o vyhľadávaní v informačných zdrojoch, ktoré používatelia používajú, by mali zostať dôverné.

Knižnice a informačné služby majú povinnosť umožniť a podporovať verejný prístup ku kvalitným informáciám a komunikačným prostriedkom. Používatelia by mali mať k dispozícii odbornú pomoc a vhodné prostredie, v ktorom môžu vybrané informačné zdroje slobodne a s dôverou využívať.

Okrem množstva hodnotných informačných zdrojov prístupných prostredníctvom internetu, sú niektoré z nich nesprávne, zavádzajúce a môžu byť urážlivé. Knihovníci by mali poskytovať používateľom knižníc také informácie a informačné zdroje, ktoré by ich naučili využívať internet a elektronické informácie účelne a efektívne. Mali by aktívne podporovať a uľahčovať spoľahlivý prístup ku kvalitným sieťovým informáciám všetkým svojim používateľom vrátane detí a mládeže. Rovnako ako ostatné základné služby aj prístup na internet v knižniciach a informačné služby by mali byť bezplatné.

Uplatnenie Manifestu

IFLA vyzýva medzinárodné spoločenstvo k podpore rozvoja dostupnosti internetu na celom svete, najmä v rozvojových krajinách, aby globálne výhody internetu boli dostupné pre všetkých.

IFLA vyzýva národné vlády k rozvoju národnej informačnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí prístup na internet celej populácii štátu. IFLA vyzýva všetky vlády, aby podporovali neobmedzený tok informácií prístupných na internete prostredníctvom knižníc a informačných služieb a aby čelili akýmkoľvek pokusom cenzurovať alebo obmedziť tento prístup.

IFLA naliehavo vyzýva odbornú knihovnícku verejnosť a riadiacich pracovníkov na štátnej a miestnej úrovni, aby vytvorili stratégie, postupy a plány, ktoré budú uplatňovať princípy, vyjadrené v tomto manifeste.

Tento Manifest bol pripravený IFLA/FAIFE, schválený dňa 27. marca 2002 v Haagu, v Holandsku, a oficiálne vyhlásený dňa 1. mája 2002.

Manifest bol jednomyseľne prijatý na zasadnutí Správnej rady IFLA počas 68. výročnej konferencie IFLA dňa 23. augusta 2002 v Glasgowe, v Škótsku.

 

Manifest IFLA o transparentnosti, DOBREJ správe vecí verejných a oslobodení od korupcie

IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption
Copyright © International Federation of Library Associations and Institutions, 2008
Slovak edition© Spolok slovenských knihovníkov / Slovak Librarians Association
Translation © Ing. Silvia Stasselová, 2010
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

IFLA pri mnohých príležitostiach a na rozličných fórach jasne deklarovala svoje presvedčenie o pozitívnej úlohe knižníc v spoločnosti a úsilie posilňovať úlohu knižníc, čo je v súlade s princípmi slobodného prístupu k informáciám a slobody prejavu, ako je to uvedené v článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov z roku 1948.

Najmä:

 • Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach (1994) uvádza, že je dôležité, aby „dobre informovaní občania boli schopní uplatňovať svoje demokratické práva a zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti“.
 • Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode (2002) uvádza, že knižnice a informačné služby „prispievajú k ochrane základných demokratických hodnôt a všeobecných ľudských práv“.
 • Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe (2005) taktiež potvrdzuje zásadu, že „knižnice a informačné služby sú podstatné pre demokratickú a otvorenú informačnú spoločnosť“ a „knižnice sú dôležité pre dobre informovaných občanov a transparentnú správu vecí verejných“.

Transparentnosť, DOBRÁ správa vecí verejných a oslobodenie od korupcie

Transparentnosť je základom dobrej správy vecí verejných a prvým krokom v boji proti korupcii. Poskytuje univerzálne odôvodnenie poskytovania dobrých systémov správy záznamov, archívov a finančných regulačných a monitorovacích systémov. Je priamo spojená s uplatňovaním spoločensky zodpovedného autorstva a žurnalistiky, práce redaktorov, publikovania a šírenia informácií prostredníctvom všetkých médií.

Korupcia podkopáva základné sociálne hodnoty, ohrozuje právny štát a znižuje dôveru v politické inštitúcie. Tým sa vytvára podnikateľské prostredie, v ktorom sa darí korupcii. Bráni vedeckej práci a výskumu, oslabuje pôsobenie profesií a zabraňuje vzniku znalostnej spoločnosti. Významne prispieva k vytváraniu a predlžovaniu ľudského utrpenia a brzdeniu rozvoja. Korupcii sa najviac darí v podmienkach utajenia a všeobecnej neinformovanosti.

IFLA tvrdí, že knižnice sú vo svojej podstate transparentné inštitúcie, oddané zásadám sprístupňovania čo najpresnejších a neskreslených informácií na vzdelávacie účely, vedeckých a technických informácií a spoločensky dôležitých informácií pre každého. Informačné materiály a prístup poskytovaný knižnicami a informačnými službami prispieva ku kvalitnej správe vecí verejných rozširovaním znalostí občanov a obohatením ich diskusií a debát.

Knižnice a informačné služby by mali rozšíriť svoje poslanie tak, aby sa vo väčšej miere stali aktívnymi zložkami kvalitnej správy vecí verejných a boja proti korupcii. Dôležitú úlohu môžu zohrávať najmä pri informovaní občanov o ich právach a nárokoch.

IFLA preto vyzýva všetkých knihovníkov a informačných pracovníkov a všetkých, ktorí sú zodpovední za riadenie knižníc a informačných služieb na národnej a miestnej úrovni, aby podporili nasledujúci program:

 1. Knihovníci by mali čeliť korupcii priamo ovplyvňujúcej knihovníctvo tak pri výbere a obstarávaní knižničných materiálov, ako aj pri menovaní na pracovné pozície v knižniciach, uzatváraní zmlúv a spravovaní financií v knižniciach. Knihovnícke združenia by to mali podložiť vytvorením alebo posilnením kódexov profesionálnej etiky.
 2. Knihovníci by sa mali snažiť o zlepšenie spoločenského postavenia všetkých informačných špecialistov a presadzovať lepšie platy pre odborníkov s cieľom znižovať mieru náchylnosti na korupciu.
 3. Knihovníci by mali presadzovať svoju úlohu vo vzdelávaní občanov budovaním kvalitných zbierok a zabezpečením prístupu k informáciám o filozofických, spoločenských, ekonomických a politických témach.
 4. V krajinách, v ktorých platí zákon o slobodnom prístupe k informáciám, by sa knihovníci mali snažiť o presadenie knižnice ako centra, kde môže byť občanom poskytnutá pomoc pri zostavení a podávaní žiadostí o informácie.
 5. V krajinách, v ktorých neplatí zákon o slobodnom prístupe k informáciám, resp. takéto zákony nie sú účinné, by mali knihovníci podporovať iniciatívy na návrh, pozmenenie návrhu, presadzovanie a ochranu takýchto zákonov pred ich zanedbávaním.
 6. Mali by sa organizovať školenia pre knihovníkov a používateľov knižníc v oblasti využívania takého typu informácií, ktoré uľahčujú občanom porozumenie právnych predpisov a pomáhajú im pri dosahovaní svojich práv a nárokov.
 7. Knižnice by mali zhromažďovať informačné materiály vydávané oficiálnymi orgánmi, najmä tie, ktoré sa zaoberajú právami a nárokmi občanov. Mali by sa snažiť o to, aby informácie vydávané oficiálnymi orgánmi boli viac zrozumiteľné a dostupné (prostredníctvom indexov, abstraktov, pomôckami pri vyhľadávaní atď.). Mali by tiež organizovať digitalizáciu a iné programy ochrany oficiálnych informácií vzťahujúcich sa k legislatíve, právam a nárokom občanov a uľahčovať prístup k existujúcim databázam tohto typu informácií.
 8. Knižnice by mali byť dostupné ako miesta propagovania práva na informácie (prostredníctvom plagátov a inými spôsobmi propagácie) a knihovníci by sa mali usilovať o zvyšovanie povedomia o práve na informácie.
 9. Knižnice by mali vytvárať alebo spolupracovať pri tvorbe protikorupčných portálov s prepojením na obsah z oficiálnych zdrojov, protikorupčných mimovládnych organizácií a iné relevantné zdroje.
 10. Knižnice by mali podporovať súčasné a vznikajúce centrá poradenstva pre občanov zriaďované protikorupčnými mimovládnymi organizáciami poskytovaním informácií, technickou podporou s databázami a všetkými ďalšími dôležitými aspektmi ich odborných znalostí.

Schválené Správnou radou IFLA 3. decembra 2008

Share: