Aktivity Európskej únie v oblasti eHealth

NISPEZ presents

 Na rozvoj systémov a služieb eHealth existuje hneď
niekoľko závažných dôvodov. V dôsledku starnutia európskej populácie totiž čelí
Európska únia a jej členské štáty rastúcemu dopytu po službách sociálnej a
zdravotnej starostlivosti a zároveň sa zvyšuje mobilita pacientov a zdravotníckych
pracovníkov v rámci EÚ. A nakoniec – v súčasnosti je 9 % Európanov zamestnaných v
zdravotníckom sektore. Až štyria z piatich európskych lekárov sú pripojení k
internetu a jedna štvrtina Európanov využíva internet na získanie zdravotných
informácií, čo jasne dokazuje rozvíjajúcu sa tendenciu eHealth systémov a služieb.
 

Čo je eHealth?

eHealth poznáme aj pod pojmami elektronické zdravotníctvo,
eZdravie, online zdravotné služby alebo informatizácia zdravotníctva. Tieto pojmy
charakterizujú technický rozvoj v oblasti zdravotníckych systémov a služieb, no
predovšetkým celkový spôsob myslenia a chápania zdravotníckeho systému, ako aj
prístup na zlepšenie zdravotnej starostlivosti na miestnej, regionálnej a globálnej
úrovni prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií (1).
eHealth opisuje používanie informačných a komunikačných technológií
prostredníctvom množstva funkcií, ktoré ovplyvňujú zdravotníctvo.

Legislatíva EÚ v oblasti eHealth

Využívanie informačných a komunikačných technológií v
zdravotníctve prinieslo množstvo právnych otázok, na ktoré európska legislatíva
poskytuje len málo odpovedí, pretože eHealth nie je len o technológii, ale
predovšetkým o zmenách v každodennej praxi zdravotnej starostlivosti, ktoré sa
týkajú všetkých lekárov a pacientov. Príslušné právne predpisy EÚ zasahujúce
oblasť elektronického zdravotníctva spadajú do troch legislatívnych oblastí: ochrany
osobných údajov, ochrany spotrebiteľa a aspektov hospodárskej súťaže.

Ochrana osobných údajov

V rámci európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany údajov je
najvýznamnejšou Smernica 1995/46/ES, ktorej obsahom je ochrana základných práv
a slobôd fyzických osôb. Na jednej strane je cieľom ochrana osobných údajov a
ochrana súkromia jednotlivcov, na druhej strane je snaha umožniť voľný pohyb údajov
v rámci EÚ. V prvom rade sa legislatíva zaoberá otázkou, na aké typy dát sa táto
ochrana vzťahuje. Ďalej predpisy rozvádzajú funkciu dátového kontrolóra a
povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie. Dôležitou súčasťou smernice sú práva
pacientov v súvislosti s ochranou údajov a špecifiká vyplývajúce z charakteru
zdravotných údajov.

Ochrana spotrebiteľa

Existujúca legislatíva na európskej úrovni, ktorá sa týka
ochrany práv spotrebiteľa systémov, služieb a nástrojov elektronického
zdravotníctva, sa zaoberá nasledujúcimi otázkami:

 • právnymi predpismi o predaji spotrebného tovaru vzťahujúcimi sa
  na tovar a služby elektronického zdravotníctva;
 • aplikáciami a nástrojmi eHealth ako zdravotníckymi pomôckami;
 • ochranou spotrebiteľov a užívateľov eHealth pred škodlivými
  produktmi a službami;
 • zodpovednosťou za produkty a služby eHealth;
 • právami a povinnosťami vyplývajúcimi z poskytovania služieb
  eHealth prostredníctvom internetu;
 • špecifickými povinnosťami poskytovateľa internetových služieb
  eHealth;
 • zmluvnými pravidlami týkajúcimi sa produktov a služieb eHealth.

Hospodárska súťaž

Tretiu skupinu nariadení tvorí legislatíva v oblasti obchodovania
s produktmi a službami elektronického zdravotníctva a aspekty hospodárskej súťaže a
obchodného práva s možným dosahom na realizáciu eHealth. V tejto oblasti sa právne
predpisy týkajú podmienok, za akých môže byť verejný orgán klasifikovaný ako
podnik, pravidlami všeobecného hospodárskeho záujmu vzťahujúcimi sa na zdravotnú
starostlivosť a poskytovaním štátnej pomoci v rezorte elektronického zdravotníctva.

Akčný plán eHealth 2005

Akčný plán eHealth je súčasťou Akčného plánu eEurope na
podporu informačnej spoločnosti. Jeho cieľom je elektronické zdravotníctvo
poskytujúce rámec na výmenu osvedčených postupov a skúseností a spoločné
prístupy k problémom. Akčný plán eHealth poskytuje návod, ako využitím
informačných a komunikačných technológií zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej
starostlivosti za rovnaké alebo nižšie náklady v kratšom čase a s menším počtom
chýb. Cieľom akčného plánu je vytvoriť „Európsky priestor eHealth “ a
identifikovať konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa (2).

Riešenie bežných úloh

 • Každý členský štát rozvíja národný alebo regionálny plán
  na podporu e-Health;
 • dohoda členských štátov o spoločnom prístupe k identifikačným
  údajom pacientov a stanovenie noriem na interoperabilitu správy zdravotných údajov a
  elektronických zdravotných záznamov (úsilie o štandardizáciu a vývoj v oblastiach,
  ako je Európsky preukaz zdravotného poistenia a správa identít pre európskych
  občanov);
 • zlepšenie informovanosti o otázke mobility pacientov a
  zdravotníkov v rámci EÚ;
 • podpora členských štátov na zavedenie siete zdravotníckych
  informácií o eHealth na pevných a bezdrôtových širokopásmových a mobilných
  infraštruktúrach;
 • akreditácia systémov eHealth, ktoré poslúžia ako modely pre
  ostatné regióny (prehľad osvedčených postupov ako vodidlo pre členské štáty);
 • spoločný prístup členských štátov k podpore a posilneniu
  investícií do eHealth.

Pilotné akcie

 • Vytvorenie verejne prístupného zdravotného portálu EÚ na
  prístup k informáciám o verejnom zdravotníctve, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
  práci;
 • vytvorenie siete zdravotníckych informácií na poskytovanie online
  služieb (elektronické predpisovanie receptov, diaľkové monitorovanie pacientov,
  telekonzultácie a pod.);
 • podpora využívania zdravotnej karty a preukazu poistenca ako
  náhrada za všetky papierové formuláre (snaha o zavedenie elektronickej karty
  zdravotného poistenia).

Urýchlenie rozvoja trhu eHealth v Európe

Otázkam urýchlenia rozvoja trhu eHealth v EÚ sa venuje Správa
o prioritných témach v oblasti eHealth
za rok 2007 vychádzajúca zo správy Creating
an Innovative Europe
(o implementácii IKT do rôznych oblastí). Z tejto správy
vyplynula dôležitá úloha inovovať sektor zdravotnej starostlivosti v rôznych
oblastiach. Spomínaný dokument definuje trh eHealth ako:

 • klinické IS (napr. pre rádiológiu, na pomoc pri odhaľovaní
  diagnóz, systémy pre chirurgiu, farmaceutické IS…);
 • personalizované IS, telemedicína a domáca starostlivosť;
 • integrované regionálne/národné zdravotnícke informačné siete;
 • sekundárne systémy (výučbové, vzdelávacie, propagačné…),
  špecializované systémy (výskumnícke, vedecké, analytické…), podporné systémy
  (administratívne, manažérske…).

Z analýzy potenciálu európskeho trhu eHealth vyplynulo šesť
základných faktorov
, ktoré ovplyvňujú jeho existenciu a efektívne fungovanie:

 1. politická dohoda vyjadrená v tzv. roadmaps (mapy, harmonogramy)
  členských štátov (na základe dokumentu European eHealth Action Plan of April 2004);
 2. starnutie európskej populácie (počet ľudí starších ako 65
  rokov čoskoro dosiahne až 40 %);
 3. zmena charakteru chorôb populácie (60 % všetkých úmrtí je na
  chronické choroby);
 4. očakávania občanov-pacientov (očakávania a nároky sú, z
  pochopiteľných dôvodov, vysoké a je potrebné ich citlivo, ale efektívne
  spracovávať);
 5. spoluúčasť pacientov na financovaní zdravotnej starostlivosti
  (možnosť zapojenia tzv. tretej strany – zdravotných poisťovní a pod.);
 6. potreba zvyšovania efektívnosti eHealth.

Všetky tieto faktory by mali byť zohľadnené pri vytváraní
spoločného európskeho trhu eHealth.

Dokument Accelerating the Development of the eHealth Market in
Europe
v analýze ďalej identifikuje tieto oblasti:

 • eHealth priemysel v Európe (výskum, rozvoj, projektovanie a
  produkcia systémov a nástrojov eHealth);
 • bariéry ovplyvňujúce rozvoj eHealth (rozdrobovanie trhu a
  nedostatok interoperability; nízka právna istota; nedostatočná finančná podpora;
  problémy sprostredkovania inovácií);
 • strategické, ekonomické a sociálne benefity (lepšia
  starostlivosť si vyžaduje nižšie  náklady; lepšia prístupnosť zdravotníckych
  služieb; výhody pre IKT sektor, pre exportný a importný trh jednotlivých krajín;
  zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality služieb);
 • potenciál odstraňovania bariér:
 1. rozdrobovanie trhu a nedostatok interoperability: zavádzanie
  infraštruktúry IS systémov v rámci zdravotnej starostlivosti (zvyšovanie
  interoperability medzi jednotlivými systémami);
 2. odhaľovanie nízkej právnej istoty (top prioritou je
  znovunaštartovanie procesov kontroly a regulácie štruktúry systémov eHealth);
 3. nedostatočná finančná podpora (štrukturálne fondy EÚ môžu
  byť najväčšou finančnou oporou pri zavádzaní systémov eHealth);
 4. sprostredkovanie inovatívnych riešení (zosieťovanie a spolupráca
  medzi verejnými sprostredkovateľmi, môžu zabezpečiť vyššiu produktivitu a nižšie
  poplatky.

Priority a stratégie európskych krajín

Zdravotné systémy predstavujú základnú a najdôležitejšiu
časť európskej sociálnej infraštruktúry, čo dokazuje aj Dokument o prioritách a
stratégiách eHealth
v jednotlivých krajinách EÚ. Až dvadsaťdva krajín únie
vypracovalo strategické dokumenty (akčné plány, tzv. roadmaps…)  o svojich
zámeroch a predstavách o eHealth a päť z nich zaradilo eHealth medzi prioritné témy
v oblasti tzv. „e“ stratégií (väčšinou pod záštitou jednotlivých stratégií
eGovernment). Najviac dokumentov o eHealth bolo v jednotlivých krajinách vypracovaných
po roku 2003, ale niektoré škandinávske krajiny (Dánsko, Nórsko, Fínsko) iniciovali
prvé kroky už v druhej polovici 90. rokov. Jednotlivé národné stratégie sa líšia
podľa stavu zdravotníctva a ostatných faktorov danej krajiny, v desiatich
   krajinách je eHealth hlavnou súčasťou vládnych programov zdravia.

Plán na rok 2010 predstavil v rámci i2010 Initiative (eEurope
Action Plan)
Európsku zdravotnú kartu poistenca a národné systémy EHC
(Elektronické zdravotné záznamy), ktoré by mali predstavovať digitálne systémy
údajov o pacientoch a   poistencoch.

Stratégie eHealth na Slovensku

Iniciátorom a garantom systému a stratégií eHealth u nás je
Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré v minulých rokoch presadilo nový systém
zdravotnej starostlivosti. Národným operátorom pre eHealth je Národné centrum
zdravotníckych informácií, ktoré na webovej stránke ezdravotnictvo.sk deklaruje
projekt eHealth takto:

„Rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a
dostupnosť zdravotnej starostlivosti je základným právom každého občana pre
plnohodnotný a zmysluplný život. Zachovanie a zlepšovanie zdravia je najlepšou
investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť.

Realizácia programu rozvoja zdravia a zdravotníckej
starostlivosti smeruje k cieľu dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých,
znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a poškodení a vyhnúť sa
utrpeniu z nich plynúceho. Proces rozvoja zdravia predpokladá aktívnu účasť
všetkých relevantných partnerov“
(6).

Dokument Strategické ciele eHealth z roku 2008 je kľúčovým
nástrojom informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku.
Predkladacia správa k tomuto dokumentu zahŕňa základné body v implementácii eHealth
do národného zdravotníckeho systému:

 • vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca
  eHealth;
 • vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a
  poslania eHealth;
 • informatizáciu procesov a služieb v systéme zdravotnej
  starostlivosti   z verejných zdrojov;
 • podporu nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a
  zdravotníckych služieb.

Nasledujúci obrázok ilustruje niekoľko štúdií
uskutočniteľnosti týchto projektov realizovaných Ministerstvom financií SR.

harsan1.jpg (162142 bytes)
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií


Vplyv aplikácií IKT na bezpečnosť pacientov a riadenie rizík

Medzi základné aplikácie IKT v oblasti zdravotnej starostlivosti
patria:

 • elektronické zdravotné záznamy;
 • systémy na podporu rozhodovania;
 • elektronické recepty;
 • systém evidencie výstrah a upozornení;
 • systém záznamov nehôd a zranení.

Hlavným prínosom využívania IKT v procesoch zdravotníctva je
zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, zlepšenie bezpečnosti pacientov, prevencie
a zvýšená efektivita riadenia rizík. Bezpečnosť pacientov zahŕňa prostriedky
propagácie zdravia a zdravého životného štýlu, informácie o prevencii proti
chorobám a nové druhy služieb, ktoré elektronické prostredie pacientom ponúka. Medzi
ne patria elektronické zdravotné záznamy alebo elektronické recepty. Jednotná
platforma na výmenu zdravotných informácií, rýchly a jednoduchý prístup k
zdravotným záznamom zvyšuje bezpečnosť pacientov napríklad v prípade potreby
špecifického ošetrenia v zahraničí.

V oblasti riadenia rizík hrajú úlohu najmä systémy na podporu
rozhodovania zdravotníckeho personálu, ktoré obsahujú informácie o konkrétnych
prípadoch a postupoch ich riešenia a ktoré majú pomáhať zdravotníkom pri
rozhodovacích procesoch. Ďalej je to systém evidencie výstrah a upozornení
(napríklad prípady komplikácií po prijatí liekov), ktoré majú zabrániť
neprávnemu podaniu liekov určitej skupine pacientov. Do okruhu aplikácií IKT pre
zdravotníkov patrí aj systém záznamov nehôd a zranení. Riadenie rizík je nástroj
na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa analyzujú rôzne teoretické
riziká v špecifických situáciách. Môžeme ho definovať štyrmi základnými
otázkami (pozri nasledujúcu tabuľku), na ktoré proces riadenia rizík reaguje.

harsan2.jpg (70894 bytes)
      Zdroj: Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, 2005, podľa (3).

Ďalším spôsobom, ako využiť technológie v zdravotníctve, je
oblasť prevencie proti nesprávnym diagnózam. Tie sú definované ako zlyhanie
plánovaného postupu pred jeho dokončením alebo ako voľba nesprávneho plánu na
dosiahnutie konkrétneho cieľa. Redukcia podobných situácií je spoločným cieľom
zdravotníkov na celom svete. Práve využívaním spoločného informačného systému by
mohlo pomôcť tento zámer napĺňať. Mali by v ňom byť prístupné informácie o
jednotlivých prípadoch z minulosti, ktoré môžu pomáhať pri liečbe aktuálnych
prípadov. Takisto by mal byť systém prostriedkom vzájomnej komunikácie poznatkov a
výmeny skúseností.

Zdravotné systémy musia poskytovať aj kvalitné výstupy pre
pacientov a zdroje informácií by mali byť jednoducho dostupné. Obyvatelia Európy
očakávajú vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti a kvalita zdravotníckych služieb
je jednou z najväčších priorít Európskej únie.

Šiesty rámcový program pre rozvoj a prezentáciu výskumu:
eEurope 2005

Projekty realizované  v období rokov 2003 – 2006 ako
súčasť Šiesteho rámcového programu pre rozvoj a prezentáciu výskumu (FP6) sa
skladajú z troch tematických oblastí:

 1. Systémy riadenia osobnej starostlivosti
 2. Služby pre zdravotníkov
 3. Medicínska informatika

Tretia menovaná oblasť je definovaná ako disciplína zameraná na
získavanie, vyhľadávanie a aplikáciu biomedicínskych poznatkov a informácií na
zlepšovanie starostlivosti o pacientov, medicínske vzdelávanie a rozvoj výskumu.

Cieľom programu FP6 v oblasti aplikácie IKT do zdravotníckych
procesov je prispieť k zlepšeniu postavenia zdravotníctva, priniesť ekonomickú
produktivitu pre všetkých členov EÚ, ako aj stimulovať rozvoj a kompetencie odvetvia
eHealth v Európe. Hlavnou víziou odvetvia je kvalitný elektronický systém, so
špeciálnym dôrazom na prevenciu chorôb a personalizovanú zdravotnú starostlivosť.
 

Projekty zamerané na vytvorenie priestoru pre výmenu informácií
a podporu spolupráce zdravotníckych profesionálov sú zastúpené napríklad týmito
aktivitami:

@HEALTH EU-LAM – komunita na podporu medzinárodnej
spolupráce v oblasti aplikácií a technológií eHealth

Projekt umožňuje výskumným organizáciám, profesionálom a
verejnosti v Európe a Latinskej Amerike využívať elektronické prostredie na
poskytovanie služieb, zdieľanie informácií, skúseností v rámci eHealth
prostredníctvom propagácie vedeckej spolupráce a založenia aktívnej siete na
komunikáciu medzi odborníkmi.

eHealth ERA – smerom k založeniu Európskej výskumnej
oblasti pre eHealth

eHealth ERA prispieva ku koordinácii eHealth aktivít členských
štátov EÚ, formuluje stratégie implementácie programov a analyzuje výskumy a plány
programov Technologického a výskumného rozvoja v jednotlivých európskych krajinách.

Medzi programy určené zdravotníkom patria projekty podporujúce
rozhodovanie v konkrétnych špecifických situáciách:

Doc@Hand – systém pre zdieľanie vedomostí a podporu
rozhodovania pre zdravotníckych pracovníkov
pokročilá platforma
poskytujúca prístup k dátam a informáciám typu zdravotných záznamov, prípadov a
informácií vzťahujúcich sa na choroby, ktorých cieľom je podporovať každodenné
rozhodovanie zdravotníkov prostredníctvom heterogénnych a geograficky rozptýlených
informácií.

ALLADIN – systém na podporu rozhodovania pri
neurorehabilitácii
predstavuje pomocnú ruku pre správne rozhodovanie
pri neurorehabilitácii pacientov.

ARTEMISslužba sémantického webu, založená na
infraštruktúre pre interoperabilitu medicínskych informačných systémov. Tento
projekt sa zameriava na poskytovanie štandardov na výmenu zdravotných informácií, ide
o snahu zjednotiť formáty kvôli jednoduchšej výmene a prístupu k zdravotným
záznamom.

ACGT Postupný liečebný proces rakoviny zbiera
a sprístupňuje informácie, ktoré pomáhajú lekárom určiť najlepší spôsob
liečby vyhovujúcej konkrétnemu pacientovi, ale zverejňuje aj informácie pre
pacientov, ktorí bojujú s touto chorobou, a poskytuje im rady a skúsenosti ďalších
pacientov s procesom liečby.


Záver

Zdravotníctvo patrí vo vyspelých krajinách sveta k základným
pilierom sociálneho systému starostlivosti o občanov. Európska únia už niekoľko
rokov vyvíja snahy o zavedenie jednotného systému eHealth, ktorého cieľom je
prostredníctvom implementácie IKT do všetkých procesov zdravotnej starostlivosti
zvyšovať úroveň zdravotníckych služieb, a tým aj zdravie a životnú úroveň jej
obyvateľov.

Na základe viacerých štúdií Európskej komisie v danej oblasti
sa EÚ snaží o zavádzanie opatrení a aktivít vo všetkých svojich členských
štátoch smerujúcich k jednotným systémom eHealth. Podkladom je legislatívny rámec s
množstvom otázok a problémov a zároveň akčný plán eHealth z roku 2005.

Článok definuje základne pojmy v oblasti eHealth, rovnako ako aj
právny rámec tejto problematiky, mapuje niektoré zo strategických dokumentov,
približuje situáciu a postavenie eHealth v rámci slovenského zdravotného systému a
približuje niektoré z prioritných programov zavádzania IKT do zdravotníckej praxe.

 

Zoznam bibliografických odkazov

Legally eHealth: Putting eHealth in its European Legal
Context
[online]. Marec 2008 [cit. 2010-3-18]. European Commision. Dostupné na
Internete: <http://bookshop.europa.eu>.
ISBN-13 : 978-92-79-08529-1

e-Health – making healthcare better for European
citizens: An action plan for a European e-Health Area
[online]. 30. apríla 2004 [cit.
2010-3-18]. Commision of the European Communities. Dostupné na internete: <http://eur-lex.europa.eu/>.

eHealth for Safety: Impact of ICT on Patient Safety and
Risk Management
[online]. Október 2007 [cit. 2010-3-18]. European Commision.
Dostupné na internete: <http://bookshop.europa.eu>.
ISBN: 978-92-79-06841-6

ICT for Health: Resource book of eHealth Projects –
participation in FP6
[online]. Jún 2006 [cit. 2010-3-18]. European Commision.
Dostupné na internete: <http://bookshop.europa.eu>.
  ISBN: 92-79-01287-8

Accelerating the Development of the eHealth Marketin
Europe
[online]. 2007 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://bookshop.europa.eu/>.

eHealth elektronické zdravotníctvo [online]. 2010
[cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.ezdravotnictvo.sk/>.

Národné centrum zdravotníckych informácií
[online]. 2006 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.nczisk.sk>.

Priorities and strategies in European countries
[online]. 2007 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://bookshop.europa.eu/>.

Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj
informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku
  [online].
2008 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.ezdravotnictvo.sk/?strategicke-ciele>.

„Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy
KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií
(INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie –
modelovanie z hľadiska informačnej ekológie."

Share: