Informatizácia verejnej správy SR v kontexte rozvoja informatizácie spoločnosti

NISPEZ presents

Úvod

Problematika informatizácie spoločnosti je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, ktorá sa rieši na pôde Európskej únie (ďalej len „EÚ“) i samostatne v rámci Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Tento stav je zapríčinený neustále napredujúcim rozvojom informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), ktoré sú postupne zavádzané do všetkých oblastí spoločenského života.

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti zriadilo sekciu informatizácie spoločnosti, ktorá sa zaoberá vypracúvaním koncepcií informatizácie verejnej správy, usmerňovaním tvorby koncepcií rozvoja informačných systémov, vydávaním štandardov pre informačné systémy verejnej správy či správou ústredného portálu verejnej správy a pod.

Pod gesciou MF SR (sekcia informatizácie spoločnosti) bol vytvorený portál informatizacia.sk, ktorý zastrešuje problematiku informatizácie spoločnosti v SR.

Portál Informatizacia.sk

Portál poskytuje aktuálne informácie o aktivitách sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, o aktivitách EÚ v oblasti informatizácie, o prínosoch informatizácie pre občana a zavádzaní elektronických služieb verejnej správy (eGovernment). Sprostredkúva odborné texty, prehľady a charakteristiky jednotlivých oblastí informačnej spoločnosti, vládne dokumenty, materiály mimovládnych organizácií a iné (Informatizácia.sk, 2009).

Kompetentné orgány i široká verejnosť tu nájdu informácie o priebehu realizácie, ako aj o úspešnom ukončení projektov z oblasti informačnej spoločnosti, financovaných zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ. Príkladom sú úspešne zrealizované projekty z minulosti:  Internet pre vzdelanie, Digitálne štúrovstvo na školách a Projekty na zlepšenie digitálnej gramotnosti a tvorbu digitálneho obsahu.

Program Minerva

duskova.jpg (97047 bytes)

Obr. 1 Aktivity programu Minerva


Ďalším krokom k napredovaniu informatizácie spoločnosti v SR je vládny program Minerva, ktorý je založený na Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národnej Lisabonskej stratégii. Cieľom programu Minerva (Minerva, 2005) je vyvíjať činnosti na podporu rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku.

Minerva zameriava svoje aktivity na štyri základné oblasti: informačná spoločnosť; inovácie, veda a výskum; podnikateľské prostredie a investície do ľudí a vzdelávania (pozri Obr. 1 Aktivity programu Minerva), prostredníctvom čoho sa vytvárajú podmienky pre rozvoj znalostnej ekonomiky.

Jednotlivé aktivity obsiahnuté vo vládnom programe sú financované zo štátneho rozpočtu, verejných zdrojov SR, programov a fondov EÚ a súkromných zdrojov.

Informatizácia spoločnosti je zložitý a komplexný proces, ktorý vyžaduje strategický a koncepčný prístup s ohľadom na všetky aspekty spoločnosti v danej krajine. Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú strategické dokumenty, ktoré sú základom rozvoja znalostnej spoločnosti, ako aj súhrnné správy, ktoré podrobne mapujú úspešnosť ich plnenia.

 
Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR

V roku 2001 vláda SR schválila dokument Politika informatizácie spoločnosti SR, ktorý vyplýva z iniciatívy eEurope+ (spoločné úsilie zamerané na implementáciu informácií spoločnosti v EÚ) a predstavuje základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti. Z neho vychádza neskorší návrh – Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR, ktorý bol prijatý uznesením vlády 21. januára 2004 (Stratégia, 2004).

Dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR z roku 2004 analyzuje  situáciu SR v prioritných oblastiach, upozorňuje na nedostatky plnenia a zavádzania informatizácie do jednotlivých sekcií a mapuje možnosti, ako podporiť ich rozvoj a  odstrániť prípadné nedostatky.

Súčasťou stratégie je aj tzv. Akčný plán, ktorý je definovaný ako „konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti“ (Stratégia, 2004). Obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia úloh a zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie, ako aj konkrétne úlohy v každej oblasti s konkrétnymi údajmi o realizátorovi a o termíne dokončenia jednotlivých úloh. Treba podotknúť, že tento strategický dokument má celospoločenský charakter, tzn. že sa dotýka celej krajiny – nielen jednotlivých území či krajov. 

Informatizácia spoločnosti je v tomto dokumente definovaná ako „koncepčne riadený proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného informačnými a komunikačnými technológiami vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života“ (Stratégia, 2004). Jej cieľom je zvýšenie kvality života každého občana – na úrovni štátu je prioritou budovanie vedomostného hospodárstva pomocou IKT.

Vláda SR každý rok vynakladá nemalé finančné prostriedky (ročný odhad je okolo 500 mil. Sk, čo sa rovná vyše 16,5 mil. €) na rozvoj informatizácie spoločnosti, no napriek tomu sa zistilo, že tieto náklady výrazne nerozvíjajú danú oblasť a že zatiaľ neprispeli ani k viditeľnému oživeniu v hospodárskej oblasti.

Problémové oblasti rozvoja informatizácie spoločnosti možno vidieť v nedostatočnej politickej podpore a chýbajúcom inštitucionálnom zabezpečení tohto procesu, v absencii základných i doplnkových normatívnych dokumentov (legislatíva, normy, štandardy), ktoré by pružne reagovali na neustále zmeny v danej oblasti. Absentuje strategická vízia rozvoja informatizácie spoločnosti a koordinácia úloh štátu a samosprávy, podnikateľskej sféry i mimovládneho sektora nedosahuje primeranú úroveň (Stratégia, 2004). Vydaním Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a jej akčným plánom sa vláda snaží tieto nedostatky odstrániť.

Stratégia poukazuje na skutočnosť, že ak má informatizácia spoločnosti pôsobiť účinne a hlavne na celospoločenskej úrovni, vyžaduje si vytvorenie vhodných celospoločenských podmienok, a to hlavne budovanie základných pilierov informatizácie, ktorými sú obsah, ľudia a infraštruktúra. V súvislosti s obsahom hovoríme o informáciách a službách, ktoré by mali byť otvorené, rýchle, všade dostupné, dôveryhodné, jednoduché, prirodzené a inteligentné. Dôležitá je odborná príprava zamestnancov vo verejnej správe, ako aj samotné vzdelávanie na školách, ktoré by malo viesť k návykom celoživotného vzdelávania. Pozornosť treba venovať aj informačnému vzdelávaniu hendikepovaných občanov. Infraštruktúru tvoria IKT,  komunikačné prostredie a bezpečnostné technológie, na ktoré netreba zabúdať.

Ďalšou podmienkou je úroveň riadenia procesu informatizácie, ktoré by malo kombinovať spoluprácu štátneho, podnikateľského a mimovládneho sektora. Do procesu financovania informatizácie spoločnosti je nutné zapojiť všetky dostupné zdroje a sféry (ide o investične náročný proces), t. j. nielen štátnu podporu, ale aj financie z komerčnej oblasti. Okrem týchto financií sa vyžaduje orientácia na  prostriedky EÚ vo forme štrukturálnych fondov, ako aj ďalšie zdroje financovania.

Príloha dokumentu Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR sa dôsledne venuje šiestim prioritným oblastiam rozvoja, pri každej definuje strategické ciele a úlohy potrebné na ich dosiahnutie (bližšie pozri Stratégia, 2004).

Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2008

Každý rok od prijatia dokumentu Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR sa vyhodnocuje stav plnenia stratégie v správe o stave plnenia jednotlivých úloh. Poslednou súhrnnou správou je Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2008.

Stratégia informatizácie verejnej správy

eGovernment definujeme ako „elektronickú formu výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy“  (Informatizácia, 2009). Jeho zavedenie do praxe predstavuje zložitý a komplexný proces, ktorý si vyžaduje strategický a koncepčný prístup s ohľadom na všetky aspekty existencie eGovernmentu.

Úrad vlády SR v spolupráci s MF SR a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť v roku 2008 vypracovali Stratégiu informatizácie verejnej správy (ďalej len „Stratégia IVS“).

Stratégia IVS predstavuje zásadný dokument, ktorý stanovuje strategické ciele procesu zavádzania eGovernmentu a definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy a elektronizácii jej služieb. Cieľom Stratégie IVS je dosiahnutie spokojnosti občanov s poskytovaním služieb verejnej správy; zvyšovanie efektívnosti práce verejnej správy a znižovanie nákladov na jej činnosť. V praxi to znamená modernizáciu verejnej správy na Slovensku a elektronizáciu jej služieb.

Východiskom pre vznik Stratégie IVS boli európske i národné dokumenty. Z hľadiska európskych dokumentov ide najmä o Lisabonskú stratégiu, Iniciatívu i2010 a Akčný plán eGovernment i2010. Medzi domáce strategické dokumenty, ktoré sa podieľali na vzniku Stratégie IVS, patrí Stratégia informatizácie spoločnosti 2009 – 2013, Národná Lisabonská stratégia pre SR (Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010) a Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy.

Na základe prijatia Stratégie IVS  boli vytýčené nasledujúce strategické ciele (Stratégia informatizácie verejnej správy, 2008):

  1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou.
  2. Elektronizácia procesov verejnej správy.
  3. Efektívnejšia a výkonná verejná správa – štát bude stáť menej.
  4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.

V rámci prvého strategického cieľa sa verejná správa zaviazala (Stratégia informatizácie verejnej správy, 2008), že zabezpečí rovnaký prístup k využívaniu eGovernmentu pre všetkých občanov vrátane hendikepovaných a sociálne znevýhodnených skupín.

Naplnením druhého strategického cieľa je vytvorenie a prepojenie registrov verejnej správy použiteľných na právne úkony a implementácia kľúčových nástrojov pre poskytovanie elektronických služieb.

V rámci dosiahnutia tretieho strategického cieľa vytvorí verejná správa spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre eGovernment a podporné činnosti. Verejné obstarávanie bude realizované výhradne elektronickou formou – verejná správa odstráni prípadné nedostatky, ktoré by mohli pri tomto procese vzniknúť.

Obsahovým rámcom štvrtého strategického cieľa je zvýšenie počítačovej gramotnosti zamestnancov verejnej správy. Verejná správa pre svojich zamestnancov zrealizuje školenia orientované na zdokonalenie špecifických informačno-technologických, projektových a manažérskych schopností.

Doposiaľ nie je známe plnenie úloh vytýčených v Stratégii informatizácie verejnej správy, avšak je isté, že SR podniká potrebné kroky na realizáciu týchto cieľov. Dôležitým krokom napredovania v oblasti informatizácie verejnej správy je problematika štandardizácie informačných systémov verejnej správy (v rámci celkového rozvoja koncepcie eGovernmentu).

Štandardizácia  informačných systémov verejnej správy

Pod pojmom štandard rozumieme nástroj na zavádzanie a udržiavanie interoperability informačných systémov a využívanie IKT. Zákon č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje štandard ako „súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami“ (zákon č. 275/2006, 2006). Zákon bližšie nešpecifikuje štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len „IS VS“), ale upravuje: práva a povinnosti povinných osôb v oblasti IS VS a činnosti, ktoré zabezpečujú ich prevádzku; základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti IS VS; správu a prevádzku ústredného portálu a postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z IS VS a výstupu z IS VS.

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy sú všeobecne záväzným nariadením, ktoré vydáva MF SR. Pri MF SR bola zriadená Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ktorá plní úlohu hlavného poradného a konzultačného orgánu v oblasti zavádzania štandardov o IS VS (Komisia, 2009). Skladá sa z  pracovných skupín, ktoré rozpracúvajú jednotlivé štandardy pre informačné systémy verejnej správy.

V nadväznosti na plnenie záväzku voči EÚ v oblasti eAccessibility – „prístupnosť elektronických technológií“ SR prijala niekoľko legislatívnych opatrení. V roku 2006 vypracovala a schválila Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorého predmetom je definovanie štandardov platných pre oblasť informačných systémov verejnej správy v SR (Štandardy, 2009). V roku 2008 bol tento výnos nahradený Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „Výnos MF SR“) , ktorý je v súčasnosti všeobecne záväzným a platným štandardom pre IS VS v SR.

Výnos MF SR rozpracúva nasledujúce štandardy pre informačné systémy verejnej   správy (Výnos, 2008): technické štandardy, štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, štandardy použitia súborov, štandardy názvoslovia elektronických služieb, bezpečnostné štandardy. V budúcnosti sa uvažuje  o rozpracovaní ďalších oblastí štandardizácie – vytvorenie štandardov pre elektronické formuláre verejnej správy, metadátových štandardov a pod.

Na doplnenie Výnosu MF SR bol v roku 2008 vydaný Metodický pokyn k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „Metodický pokyn“), ktorý dopĺňa rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich uplatnenia pre informačné systémy verejnej správy (Metodický pokyn, 2008).

Aby bolo možné kontrolovať stav v oblasti dodržiavania Výnosu MF SR a Metodického pokynu, je potrebné monitorovať dodržiavanie jednotlivých štandardov (obsiahnutých vo Výnose MF SR).

Monitorovanie štandardov IS VS

MF SR priebežne monitoruje dodržiavanie štandardov pre IS VS v tzv. vlnách, pri ktorých je definovaná monitorovacia zložka. Monitorovacia vzorka je sčasti definovaná podľa určitých kritérií (napr. kontrola opakovaného porušovania) a sčasti je zvolená náhodne. Do vzorky môže byť zaradená ľubovoľná povinná osoba v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o IS VS (Monitorovanie štandardov IS VS, 2009).

Z hľadiska napredovania a rozvoja eGovernmentu sú dôležité najmä dve oblasti monitorovania štandardov – štandardy použitia súborov a štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok.

Monitorovanie použitia  súborov

Štandardy použitia súborov predpisujú pravidlá pre povolené typy použiteľných súborov, a to najmä pri ich publikovaní (napr. na webe) alebo pri akejkoľvek elektronickej komunikácii (napr. e-mailom alebo na USB kľúči). Vo všeobecnosti pre ne platí niekoľko princípov (Monitorovanie štandardov pre použitie súborov, 2009).

Je možné použiť iba jeden z povolených formátov, ale po predchádzajúcej dohode s príjemcom sa môže použiť ľubovoľný formát. Pri publikovaní na webe sa môže použiť ľubovoľný formát, ak je zároveň publikovaný v aspoň jednom povinnom formáte.

Monitoring sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2008, a to jednorazovo. V roku 2009 bol monitoring rozdelený do dvoch etáp a v tomto koncepte monitorovania sa plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Súhrnné správy z výsledkov monitorovania za jednotlivé obdobia sú dostupné na webovom sídle www.informatizacia.sk.

Monitorovanie prístupnosti webových stránok

Štandardy prístupnosti webových stránok (Monitorovanie prístupnosti, 2009) zabezpečujú prístupnosť IKT pre čo najväčší počet ľudí – najmä pre znevýhodnených používateľov (zdravotne, sociálne znevýhodnení, starší občania a pod.). Cieľom zavedenia štandardov je podporiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti. Používanie týchto štandardov podporuje prístupnosť aj v prípade nedostačujúceho hardvéru alebo softvéru, keď sú obmedzené niektoré vlastnosti (napr. vypnutie zobrazovania obrázkov, čierno-biely displej, vypnutie zvuku atď.). Splnenie povinných štandardov je bezpodmienečne nutné na to, aby znevýhodneným občanom boli dostupné informácie na webových stránkach.

Monitorovanie sa uskutočňuje na základe špeciálnej metodiky vychádzajúcej z rôznych medzinárodných odporúčaní pre oblasť tvorby prístupného webu. Dodržiavanie štandardov prístupnosti a funkčnosti webových stránok sa začalo monitorovať v roku 2005. Spočiatku prebiehal jednorazový monitoring v priebehu každých dvoch rokov – 2005, 2007; od roku 2008 v dvoch etapách za rok (Monitorovanie prístupnosti, 2009). Výsledky monitoringu za jednotlivé obdobia sú taktiež dostupné na webovom sídle www.informatizacia.sk.

Aj napriek rozsiahlemu monitoringu oboch vyššie uvedených štandardov a zisteniu výrazných nedostatkov v ich dodržiavaní neboli dodnes udelené žiadne pokuty, ktoré z hľadiska nedodržiavania týchto štandardov vyplývajú zo zákona. Preto sa oprávnene vynára otázka, či je takýto monitoring opodstatnený a efektívny.

Záver

Informatizácia spoločnosti je jednou z hlavných oblastí informačnej politiky, ktorá je podmienená plnením rôznorodých stratégií zo strany EÚ i SR. Hoci SR vynakladá početné finančné prostriedky na vládne programy a projekty v danej oblasti, ich plnenie nedosahuje primeranú úroveň západoeurópskych krajín.

Keďže informatizácia je zložitý a komplexný proces pretvárania informačnej spoločnosti na znalostnú, možno ju pokladať za beh na dlhé trate. Podkladom takéhoto tvrdenia sú negatívne výsledky napĺňania jednotlivých stratégií, ako aj sčasti neefektívny monitoring štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

Digitálne štúrovstvo na školách. 2009. [online] c2009. [cit. 2010-04-01]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/digitalne-sturovstvo-na-skolach-/1892s>.

Informatizacia.sk. 2009. [online] c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://informatizacia.sk/>.

Informatizácia verejnej správy. 2009. . [online] c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/egovernment/519s>.

Internet pre vzdelanie. 2009. [online] c2009. [cit. 2010-04-01]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/internet-pre-vzdelanie/1891s>.

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy. 2009. [online]. Bratislava : MF SR, c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/komisia-pre-standardizaciu/615s>.

Metodický pokyn k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 2008. [online]. Bratislava : MF SR, 2008. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s>.

Minerva : Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít. 2005. [online]. c2005. [cit. 2010-03
-22]. Dostupné na internete: <http://www.iminerva.sk/>.

Monitorovanie prístupnosti webových stránok verejnej správy. 2009. [online]. Bratislava : MF SR, c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/monitorovanie-pristupnosti-webovych-stranok/2824s>.

Monitorovanie štandardov IS VS. 2009. [online]. Bratislava : MF SR, c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/monitorovanie/5585s>.

Monitorovanie štandardov pre použitie súborov. 2009. [online]. Bratislava : MF SR, c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/monitorovanie-standardov-pre-subory—e-maily-a-domenove-mena/4938s>.

Projekty na zlepšovanie digitálnej gramotnosti a tvorbu digitálneho obsahu. 2009. [online] c2009. [cit. 2010-04-01]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/zlepsovanie-digitalnej-gramotnosti-a-tvorba-digitalneho-obsahu/1893s>.

Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2008. 2008 [online]. Bratislava : MF SR, 2008. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/strategicke-dokumenty-is/600s#Strat%C3% A9gia% 20 informatiz%C3%A1cie%20spolo%C4%8Dnosti%20v%20podmienkach%20SR>.

Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán. 2004. [online]. Bratislava : MF SR, 2004. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/strategicke-dokumenty-is/600s#Strat%C3%A9gia%20informatiz%C3%A1cie%20spolo%C4%8Dnosti%20v%20podmienkach%20SR>.

Stratégia informatizácie verejnej správy SR. 2008. [online]. Bratislava : MF SR, 2008. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/strategia-informatizacie-verejnej-spravy/1305s#Strat%C3%A9gia%20informatiz%C3%A1cie%20verejnej%20sp%C3%A1vy>.

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy. 2009. [online]. Bratislava : MF SR, c2009. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s>.

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 2008. [online]. Bratislava : MF SR, 2008. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s>.

Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania. 2009. [online] c2009. [cit. 2010-04-01]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/vzdelavanie-zamestnancov-vs/1890s>.

Zákon č.275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2006. [online]. Bratislava : NR SR, 2006. [cit. 2010-03-22]. Dostupné na internete: http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s.

Share: