Wiley Online Library

NISPEZ presents

 wiley_logo.jpg (15943 bytes)

Wiley Online Library patrí medzi popredné úložisko (archív) recenzovaných publikácií. Kombináciou technických inovácií a prísnym dodržiavaním publikačných štandardov bola vyvinutá úplne nová online platforma pre vedcov, výskumníkov a špecialistov v rôznych profesijných odvetviach.  

Z histórie

Vznik vydavateľstva Wiley sa datuje na r. 1807. Vtedy len 25-ročný Charles Wiley otvoril malú tlačiareň v New York City. V ďalších rokoch spolupracoval s ďalšími tlačiarmi a po rozchode so slávnym tlačiarom Corneliom Van Winkle sa zameral na publikovanie a predaj kníh viacerých začínajúcich autorov. Po jeho smrti v r. 1836 prevzal rodinnú firmu jeho syn John vo veku 18 rokov, ktorý ju ďalej viedol a pokračoval ďalších viac ako 65 rokov vo vydávaní a predaji kníh takých významných amerických a európskych autorov, ako napr. Edgar Allan Poe, Hans Christian Andersen, Victor Hugo, Charles Dickens a ďalší. Po r. 1848 John Wiley rozšíril vydavateľský program na vydávanie kníh z oblasti umenia, náboženstva, architektúry, poľnohospodárstva, vedy a techniky a od r. 1850 bolo už vydavateľstvo známe pod názvom John Wiley & Son, pretože vo vedení rodinnej firmy pokračoval spolu s najstarším synom. Začiatkom 20. storočia bolo vydavateľstvo Wiley známe už ako popredný vydavateľ vedeckej a technickej literatúry. Význam vydavateľstva postupne rástol a najdramatickejší rast zaznamenalo po 2. svetovej vojne. Najväčšia zmena nastala v r. 1961, keď Wiley získal Interscience Publishers a o rok neskôr po 155 rokoch pôsobenia sa skončilo súkromné vlastníctvo firmy. Akcie spoločnosti boli ponúknuté zamestnancom aj verejnosti.

V nasledujúcich rokoch spoločnosť Wiley expandovala na medzinárodnej úrovni a prosperovala až do konca 80. rokov 20. storočia, keď sa rast spomalil. Následne sa spoločnosť zbavila programov, ktoré neprinášali úžitok, a ďalej zvyšovala vydávanie vedeckých, technických a medicínskych (STM) publikácií (získala veľmi dôležitého vydavateľa v Nemecku – VCH). V máji r. 1995 Wiley zriadil firemné webové stránky www.wiley.com, kde dodnes ponúkajú všetky ich produkty a služby. V januári 1999 bola spustená online platforma Wiley InterScience s informačnými zdrojmi pre profesionálov. Táto bola nahradená v auguste 2010 platformou Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).

Od roku 2007, kedy došlo k najväčšej akvizícii významného vydavateľstva Blackwell Publishing Ltd., je spoločnosť známa aj pod menom Wiley – Blackwell a vydáva približne 1 400 vedeckých recenzovaných časopisov, ako aj rozsiahlu zbierku kníh.

O elektronickej knižnici

Wiley Online Library nájdete na adrese: wileyonlinelibrary.com. Je jednou z najobsiahlejších multidisciplinárnych online zdrojov, ktorý pokrýva vedy o živote, vedy o zdraví, fyzikálne vedy a spoločenské a humanitné vedy. Poskytuje nepretržitý prístup k vyše 4 miliónom článkov z 1 500 časopisov, k 9 000 knihám, k viac ako stovke odborných príručiek, laboratórnych protokolov a databáz. Zbierka zdrojov pokrýva tieto oblasti:

  • fyzika a astronómia,
  • chémia,
  • matematika a štatistika,
  • medicína a ošetrovateľstvo,
  • obchod,
  • počítačové vedy a informačné technológie,
  • spoločenské a humanitné vedy,
  • strojárstvo,
  • veda o Zemi a životnom prostredí,
  • vedy o živote.

Tieto sa ďalej delia do 104 podskupín.

Vyhľadávanie a prístup k abstraktom je voľný a je určený pre vedeckých pracovníkov, výskumníkov, lekárov, odborných pracovníkov, informačných špecialistov a študentov. Prístup k plným textom majú oprávnení používatelia1 na základe licenčných zmlúv.

Konzorcium Wiley

Pred spustením projektu NISPEZ bolo do konzorcia Wiley InterScience (v rokoch 2004 – 2008) cez dodávateľa SUWECO zapojených len 5 subjektov zo Slovenskej republiky. Vznikom nového konzorcia cez národný projekt NISPEZ sa do neho zapojilo 17 inštitúcií (1 člen z predchádzajúceho konzorcia bol vylúčený, a to Slovenská lekárska knižnica):

1. Centrum vedecko-technických informácií SR
2. Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Prešovská univerzita v Prešove
4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Technická univerzita v Košiciach
7. Technická univerzita vo Zvolene
8. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Trnavská univerzita v Trnave
10. Univerzita Komenského v Bratislave
11. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
17. Žilinská univerzita v Žiline

Z nich 3 inštitúcie (CVTI SR, UK v Bratislave a ÚK SAV) majú prístup k plným textom do viac ako 1 230 časopisov vydavateľstva Wiley – Blackwell. Ostatné inštitúcie majú dostupnú kolekciu tzv. STM journals, ktorá pozostáva z viac ako 800 titulov. Retrospektíva dostupného obsahu je od r. 1997. Do konzorcia nie sú zahrnuté plné texty kníh, knižných sérií, prístup do databáz a k laboratórnym protokolom nachádzajúcim sa vo Wiley Online Library.

Práca s Wiley Online Library

Práca a vyhľadávanie na novej platforme je veľmi pohodlná a intuitívna.

Publikácie sú na platforme Wiley Online Library zoradené abecedne a tiež sú zatriedené do kolekcií podľa vedných odborov.

wiley1.jpg (149350 bytes)

Ďalšou možnosťou je jednoduché alebo základné vyhľadávanie [Search]. Vyhľadávať môžeme vpísaním slova alebo frázy do vyhľadávacieho okienka a vyhľadávame buď v celom obsahu Wiley Online Library alebo len v názvoch publikácií.

wiley2.jpg (151238 bytes)

Ak vieme presnejšie, čo hľadať, alebo máme cez jednoduché hľadanie príliš veľa výsledkov, je lepšie si zvoliť pokročilé vyhľadávanie [Advanced Search]. Pomôcky a tipy na vyhľadávanie nájdeme na stránke „Advanced Search“ pod odkazom „Search Tips“. Prostredníctvom pokročilého vyhľadávania presnejšie špecifikujeme požiadavku kombináciou viacerých vyhľadávacích polí a ich spájaním pomocou logických operátorov AND, NOT, OR  priamo z ponúkaného formulára alebo aj priamym vpísaním do vyhľadávacieho poľa. Požiadavku je tiež možné ohraničiť časovým rozpätím.

wiley3.jpg (80832 bytes)

Po zadaní požiadavky na vyhľadávanie sa na obrazovku načíta prvých 20 bibliografických záznamov, ktoré sú zoradené podľa relevancie, ale môžeme ich zoradiť aj podľa dátumu. Podľa potreby možno ešte požiadavku zúžiť alebo rozšíriť. Po vycizelovaní požiadavky je možné vhodnú stratégiu hľadania uložiť do svojho osobného  profilu, ktorý je však k dispozícii až po zaregistrovaní sa na platforme Wiley Online Library a opätovnom prihlásení sa cez zvolené heslo. Výsledky je možné ďalej filtrovať aj podľa typu publikácie (príručky sú zaradené pod knihy).

Dostupnosť plného textu publikácie je na platforme označená ikonami v tvare odomknutej zámky. Prístup do predplateného obsahu je zabezpečený na základe overenia IP adries.

f.jpg (9945 bytes) – plný text je dostupný pre každého

o.jpg (9876 bytes) – plný text je dostupný prostredníctvom OnlineOpen

z.jpg (9607 bytes) – plný text je dostupný na základe predplatného

wiley4.jpg (114558 bytes)

 

Kliknutím na odkaz názvu článku alebo kapitoly sa dostaneme na úvodnú stránku vybratej položky. Články v časopisoch a kapitoly kníh majú podobné rozhranie (vstupnú obrazovku) a nástroje, ktoré umožňujú využiť rôzne služby, ako napríklad zasielanie výziev na nové číslo, uložiť si titul do profilu a ďalej pracovať s titulom. Na stránke je opäť ikona oznamujúca dostupnosť plného textu. Pozor! Pokiaľ ikona chýba, znamená to, že plný text k dispozícii nie je.

wiley5.jpg (116803 bytes)

Zasielanie upozornení [Alerts], RSS služba, ukladanie stratégií hľadania alebo vyhľadaných záznamov pre rýchly prístup k ich obsahu je možné až po registrácii a vytvorení osobného profilu. Registráciu ponúka systém cez odkaz na registračný formulár „Not Registered?“ na stránke vždy vpravo hore. Po vyplnení formulára a jeho odoslaní bude používateľ informovaný o vytvorení svojho osobného profilu.

Wiley Online Library ponúka na svojich stránkach rôzne tréningy a sprievodcov a tiež možnosť zúčastniť sa online pracovného seminára. Ak chce používateľ využiť tieto služby, musí sa najprv zaregistrovať, nainštalovať do svojho počítača program WebEx (inštalácia nezaberie veľa priestoru na disku a trvá asi 1 – 2 min.) a vo vybranom čase (z ponuky) sa pripojiť na službu. Je potrebné mať k dispozícii slúchadlá a telefón. Volania na telefónne číslo služby je zadarmo. Používateľ vidí na svojej obrazovke monitor školeného prednášateľa a do prednášky môže aj vstupovať svojimi otázkami. Predpokladaná dĺžka seminára je podľa typu vybranej služby a zvyčajne trvá 30 minút až 1 hodinu.

Osobne si myslím, že používateľ, ktorý sa už zoznámil s platformou Wiley Online Library, len ťažko by sa vzdával možnosti pracovať s používateľsky takým hodnotným a príťažlivým prostredím.

 

1   Oprávnenými používateľmi sa rozumejú členovia fakúlt, študenti, vedeckí pracovníci, pedagogický zbor, knihovníci, registrovaní používatelia knižníc, vedúci pracovníci a zamestnanci odberateľa databázy. )

 

opvv.jpg (24929 bytes)

eu.jpg (23686 bytes)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Share: