Je zdrojom informácií iba katalóg? NitLib 2011

From seminars

Dňa 8. júna 2011 zorganizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Centrom informácií služieb a technológií – Agroinštitút Nitra, š. p., a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov v Nitre ďalší ročník seminára NitLib na tému: Je zdrojom informácií iba katalóg?

V súčasnosti sa knižnica, keď už nie je uzatvoreným modulom a neplní iba svoje klasické poslanie uchovávania a požičiavania kníh, ale reaguje na meniace sa potreby používateľov, neustále vyvíja a mení spoločne s narastajúcimi potrebami jej používateľov. Berúc do úvahy tento fakt, obsah odborného seminára sme zamerali na rozširovanie možností pri získavaní a ponúkaní informácií svojim používateľom. V prvej časti seminára za pozornosti hojného počtu záujemcov z radov knihovníckej obce odznel príspevok Mgr. Jany Šuchovej z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave Sociálne prvky zakomponované do katalógu, v ktorom sa zamerala na prístup k informáciám najmä prostredníctvom webu a interakcie s nástrojmi vlastnej online sociálnej siete a komerčnej online siete (Google, Facebook). Mgr. Daniela Tóthová z Centra VTI SR v Bratislave svoju prezentáciu zamerala na získavanie informácií z elektronických informačných zdrojov CVTI SR, ako sú licencované a voľne prístupné elektronické knihy, elektronické periodiká, databázy, e-dokumenty a elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum. Prvú časť programu ukončil svojou prezentáciou Ing. Martin Vojnar z Multidata Praha, ktorý prítomných voviedol do problematiky discovery systémov. Elektronické zdroje dnes hýbu svetom, prinášajú so sebou nové dimenzie vnímania a sprístupňovania indexov elektronických zdrojov koncovému používateľovi. V príspevku s názvom Jednotné rozhraní: klíč k úspěchu vyhledávaní nové generace poukázal na možnosti napredovania v elektronickom vyhľadávaní a dodávaní informácií pre používateľov knižníc.

V popoludňajších hodinách so svojimi príspevkami vystúpili zástupcovia organizujúcich knižníc, ktorí svoje príspevky zamerali na novinky v poskytovaní informácií a služieb vo svojich knižniciach. Za Slovenskú poľnohospodársku knižnicu pri SPU v Nitre vystúpila pani riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., s príspevkom Internet a odborné informácie, kde okrem iného ponúkla do pozornosti poslucháčom aj výsledky prieskumu IGPAK 2 o vyhľadávaní literatúry a prostredníctvom siete dostupné digitálne knižnice (GoogleBooks, Europeana). Ing. Vladimíra Ašverusová z Centra informačných služieb a technológií Agroinštitútu Nitra vystúpila s príspevkom Europe Direct ako súčasť knižnice Agroinštitútu v Nitre. Cieľom Centra je priblížiť EÚ čo najbližšie k ľuďom, poskytovať všetky dostupné zdroje informácií v printovej alebo elektronickej podobe. Mgr. Eugen Trajtel z Univerzitnej knižnice UKF v Nitre prezentoval ETD – elektronickú registráciu záverečných vysokoškolských a dizertačných prác ako jeden z nových žánrov dokumentov zo svetovo najväčších udržateľných programov na šírenie vedomostí vo všetkých oblastiach vrátane vedy, techniky a kultúry. Knižnice tým otvárajú prístup k záverečným prácam, predlžujú a zabezpečujú ich trvanlivosť . Na záver seminára Mgr. Ivana Barincová z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre prezentovala sprístupnenie digitalizovanej zbierky Zlatého fondu denníka SME na internete v bibliografických popisoch uvádzaním linku na konkrétne zdigitalizované dielo. Týmto projektom sa knižnica snaží umožniť dostupnosť zväčša mimočítankových diel svojim používateľom v čase, keď sú všetky knižničné jednotky nachádzajúce sa vo fonde požičané. Súčasťou prezentácie boli aj praktické ukážky rôznych druhov čítačiek elektronických kníh, ktoré otvárajú úplne nové možnosti aj pre tých ľudí, ktorí až tak často nečítajú, ale sú fanúšikmi nových technológií a výdobytkov modernej vedy.

Venujme knihám v printovej či elektronickej podobe takú pozornosť, akú si právom zaslúžia. Informácie totiž hýbu svetom.

Share: