Sprievodca pre autorov: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

NISPEZ presents

Sprievodca pre autorov Ako vyhovieť politikám otvoreného
prístupu Európskej komisie (EK) a Európskej rady pre výskum (ERC)
– ďalej iba
„Sprievodca“ – je určený predovšetkým pre vedeckých a výskumných
pracovníkov, ktorí pre svoju činnosť získali finančný príspevok zo 7. RP2 alebo grant z ERC a ktorí budú výsledky
svojho výskumu prezentovať vo forme publikovaného recenzovaného článku.

Títo autori majú v grantovej zmluve uvedený Zvláštny dodatok 39
(Special Clause 39), podľa ktorého sú povinní uložiť recenzovaný vedecký článok
alebo finálnu podobu rukopisu, ktoré sú výsledkom projektu financovaného EK do online
repozitára, a snažiť sa ich sprístupniť v režime otvoreného prístupu.

Pravidlá EK prostredníctvom pilotného projektu otvoreného
prístupu (Open Access Pilot)3 vyžadujú
od autorov publikácií – prijímateľov grantov 7. RP zo siedmich vybraných oblastí
– zabezpečiť otvorený prístup k publikáciám v repozitári do 6 mesiacov od
publikovania (prvých päť vedných oblastí), resp. do 12 mesiacov (posledné dve
oblasti).

Pravidlá Vedeckej rady ERC z decembra 20074
požadujú, aby všetky recenzované publikácie, ktoré vznikli ako výstup výskumných
projektov financovaných EK, boli uložené do vhodného výskumného repozitára (napr.
do PubMed Central, ArXiv alebo do inštitucionálneho repozitára) a sprístupnené v
režime otvoreného prístupu do 6 mesiacov po vydaní. Primárne údaje (napr. v
biologických vedách sú to sekvencie nukleotidov, proteínové sekvencie,
makromolekulárne atómové súradnice a anonymné epidemiologické údaje), majú byť
uložené do relevantných databáz čo najskôr, najlepšie hneď po publikovaní,
najneskôr však do 6 mesiacov po publikovaní.

Autori takýchto publikácií môžu splniť podmienky politík EK a
ERC pre otvorený prístup týmto spôsobom:

 1. zaslať článok do vybraného časopisu,
 2. uložiť konečný autorský recenzovaný rukopis do repozitára,
 3. pridať citáciu a odkaz na svoju publikáciu do záverečnej správy
  o projekte.

1.  Zaslanie článku do časopisu

Pravidlá EK a ERC umožňujú autorovi publikovanie v časopise
podľa vlastného výberu. Sprievodca prináša možnosti publikovania v tradičných a
otvorených časopisoch (Open Access Journals).

V súčasnosti už mnohí vydavatelia tradičných časopisov
(t. j. komerčných, šírených na základne predplatného) povoľujú ukladanie
konečných recenzovaných rukopisov do repozitára (t. j. ich autoarchiváciu). Podmienky
uloženia uvádzajú v texte zmluvy o uverejnení diela (Copyright Transfer Agreement –
CTA) a/alebo v informáciách pre autorov na stránkach vydavateľstva alebo časopisu.
Informácie o pravidlách jednotlivých vydavateľov o možnosti autoarchivácie diel je
možné zistiť aj v databáze SHERPA/RoMEO5.

V prípade, že vydavateľ požaduje od autora, aby v zmluve o
uverejnení diela postúpil autorské práva vydavateľovi, alebo ak časopis jednoznačne
nepovoľuje ukladanie konečného autorského rukopisu do repozitára, by sa autor mal
obrátiť na vydavateľa so žiadosťou o doplnenie zmluvy. Návrh listu so žiadosťou a
samotného textu dodatku k zmluve o uverejnení diela spracovala EK. Oba vzorové listy
sú dostupné aj v slovenčine na portáli OpenAIRE6.

Niektoré tradičné časopisy ponúkajú autorom za poplatok
možnosť neobmedzeného sprístupnenia ich článkov. Časopis zároveň ostatné
články v danom čísle alebo ročníku sprístupňuje iba na základe predplatného.

V otvorených recenzovaných časopisoch nie je so
sprístupnením príspevku problém. Niektorí vydavatelia však vyžadujú uhradenie
procesných poplatkov za zverejnenie článku, iní hradia výdavky na vydávanie
otvoreného časopisu z iných zdrojov a autori v nich môžu publikovať bezplatne.
Pokiaľ sa autor rozhodne publikovať v otvorenom časopise, môže si konkrétny titul
vybrať zo zoznamu OA časopisov – Directory of Open Access Journals7.

2.  Uloženie konečného autorského recenzovaného
príspevku do repozitára

Sprievodca ponúka informácie o postupe pri ukladaní článku do
repozitára. Autor by mal vedieť, aký typ dokumentu má do repozitára ukladať.
Sprievodca odporúča uloženie finálneho autorského rukopisu, t. j. postprintu. Za
postprint je v tomto prípade považovaná verzia príspevku po recenznom konaní, v
ktorej autor vykonal navrhnuté úpravy, príspevok bol zalomený, ale ešte nebol
finalizovaný do formátu pre tlač, resp. pre zverejnenie v online časopise. Pokiaľ to
vydavateľ povolí, môže autor do repozitára uložiť vydavateľskú verziu článku
alebo PDF článku. Zoznam týchto vydavateľov je možné nájsť na stránke databázy
SHERPA/RoMEO8.

Termíny postprint aj preprint sú často chápané rozdielne.
Sprievodca uvádza, že preprint sa najmä v akademickej obci používa na označenie
prvej verzie článku – pred recenzným posudzovaním, dokonca predtým, než je
prvýkrát odoslaný vydavateľovi. Vydavatelia pod termínom preprint chápu
zrecenzovaný a na vydanie pripravený článok pred finálnym zalomením do časopiseckej
podoby.

Komunita otvoreného prístupu používa preprint na označenie
článku pred recenzným posudzovaním a postprint pre verziu článku po recenzovaní.
Postprint je teda obsahovo zhodný s finálnou vydavateľskou verziou, ale nemusí byť
zhodný po formálnej stránke.

Databáza SHERPA/RoMEO8 delí vydavateľov do štyroch farebných
skupín podľa obmedzení uvedených v zmluvách o autorských právach – copyright
transfer agreement (CTA). Takéto označenie sa všeobecne používa v komunite
otvoreného prístupu:

 • zelení vydavatelia povoľujú archiváciu preprintu aj postprintu;
 • modrí vydavatelia povoľujú archiváciu postprintu (konečný
  návrh po recenznom konaní);
 • žltí vydavatelia povoľujú archiváciu preprintu (pred recenzným
  konaním);
 • bieli vydavatelia nepovoľujú archiváciu žiadneho materiálu.

Pri výbere repozitára má autor viacero možností. Článok
môže uložiť priamo alebo cez webové sídlo projektu OpenAIRE do repozitára vlastnej
inštitúcie alebo do bežne používaného odborového repozitára. V prípade, že
nenájde vhodný inštitucionálny alebo predmetový repozitár, môže použiť
repozitár projektu, tzv. OpenAIRE Orphan Repository.

Autor musí článok uložiť cez portál OpenAIRE v sekcii
Ukladanie publikácií9. Systém vedie
autora procesom uloženia článkov do inštitucionálneho alebo OpenAIRE repozitára.

toth2.jpg (71000 bytes)
Obrázok 1– Ukladanie publikácií na portáli OpenAIRE

Portál OpenAIRE umožňuje vyhľadávanie uložených článkov už
na druhý deň od ich uloženia10.

Na portáli si môže autor vyhľadať uloženú publikáciu a
skontrolovať, či už bola prepojená s projektom, v rámci ktorého vznikla. Publikácia
sa k správnemu projektu priraďuje prostredníctvom ponuky vyžiadania publikácie (claim
publication). Autor (musí byť registrovaný) si vyberie projekt, pre ktorý uložená
publikácia vznikla, nájde svoju publikáciu (podľa DOI alebo iných údajov),
skontroluje, resp. pridá potrebné údaje vyhlásenia (spôsob prístupu, ktorý je v
súlade s podmienkami zmluvy s vydavateľom – otvorený prístup, prístup s embargom 6
alebo 12 mesiacov, uzavretý alebo obmedzený prístup). Publikácie, ktoré autor do
vybraného repozitára prostredníctvom portálu OpenAIRE uložil, majú byť do 5
pracovných dní prepojené s projektom.

3.  Pridanie informácie o publikácii do záverečnej
správy o projekte

Koordinátori projektov by mali v záverečnej správe projektu
vykázať výstupy vo všetkých formátoch vrátane vedeckých publikácií vzniknutých
v rámci projektu. Zoznam by mal začínať najdôležitejšími publikáciami.

Pri informácii o publikácii treba okrem bibliografických údajov
uviesť aj trvalý identifikátor, teda trvalý odkaz na publikovanú plnotextovú verziu,
pokiaľ je v režime otvoreného prístupu, k abstraktu, ak je článok platený, alebo na
finálny autorský rukopis, teda odkaz na článok v repozitári. Ďalším potrebným
údajom je informácia o dostupnosti dokumentu – teda či je k publikácii otvorený
prístup, alebo bude až po uplynutí embarga dohodnutého v zmluve s vydavateľom.

Autorské práva a požiadavky autorov a vydavateľov

Dôležitou časťou sprievodcu je kapitola o autorskoprávnych
otázkach týkajúcich sa vyjednávania s vydavateľmi o umožnení otvoreného prístupu
k publikovaným prácam, ktoré sú výsledkom projektov financovaných zo 7. RP alebo z
ERC.

Sprievodca zdôrazňuje, že autoarchivácia v režime otvoreného
prístupu neporušuje žiadne autorské práva.

Najjednoduchšie môže autor vyhovieť požiadavke EK a ERC na
otvorený prístup k publikáciám tak, že si ponechá autorské práva a vydavateľovi
udelí „vydavateľskú licenciu“. V tomto prípade môže uložiť článok do
repozitára a sprístupniť bez ďalšieho povolenia od vydavateľa. Ak je v licencii
dohodnuté časové embargo, musí byť rešpektované.

Pri podpise zmluvy s vydavateľom však autor väčšinou
prenecháva autorské práva vydavateľovi, ktorý rozhoduje o možnosti uložiť
príspevok do repozitára. Vo väčšine prípadov vydavateľ povoľuje určitú formu
autoarchivácie.

Ak chce teda autor splniť požiadavku maximálneho úsilia pri
sprístupnení svojich prác, musí si overiť, aká je politika vybraného časopisu v
oblasti otvoreného prístupu, napr. v databáze SHERPA/RoMEO, vopred si vyžiadať si od
vydavateľa zmluvu a zistiť, či ponecháva autorovi právo na uloženie článku do
repozitára.

V prípade, že to tak nie je, má autor informovať vydavateľa o
požiadavkách EK a ERC pre otvorený prístup a žiadať o výnimku. Odporúča sa
získať od vydavateľa povolenie v písomnej forme.

Autor môže od vydavateľa žiadať licenciu na vydanie, v tomto
prípade si autor ponechá autorské práva a udeľuje vydavateľovi výhradnú licenciu s
určitými právami súvisiacimi s ekonomickými a obchodnými záujmami. Ponechaním si
autorských práv ostávajú autorovi určité práva na využitie diela na rôzne
vedecké účely vrátane autoarchivácie. Inou možnosťou je žiadať rešpektovanie
dodatku k zmluve o vydaní, ktorý zaručuje, že autorovi pri postúpení autorských
práv určité práva ostávajú (napr. právo uložiť prácu hneď po jej publikovaní v
inštitucionálnom alebo odborovom repozitári).

Pokiaľ vydavateľ odmietne akúkoľvek formu otvoreného prístupu,
podľa sprievodcu treba informovať EK, napr. priložiť k záverečnej správe projektu
list od vydavateľa, v ktorom je uvedené zamietnutie.

JISC11 a SURF
Foundation12 pripravili pre autorov
pomocníka, tzv. copyright toolbox13.
Obsahuje vzorové vydavateľské licenčné zmluvy na vydanie a uloženie článku do
repozitára. Vedci, ktorí svoje autorské práva postúpili vydavateľovi, budú vo
väčšine prípadov na splnenie požiadaviek EC OA Pilot potrebovať povolenie od
vydavateľa.

Vzorové listy so žiadosťou vydavateľa o vložení dodatku o
otvorenom prístupe do zmluvy o uverejnení diela a text dodatku
k zmluve o uverejnení diela je aj v slovenskom preklade na stránke:

http://www.openaire.eu/sk/support/ec-resources

Uvedená stránka takisto ponúka tieto dokumenty:

 • Špeciálne dodatky vrátane spomínaného dodatku 39;
 • Leták o projekte Open Access Pilot in FP7;
 • Sprievodca pravidlami duševného vlastníctva v projektoch 7. RP;
 • Sprievodca k vyhodnoteniu projektov.

 

Podľa materiálu OpenAIRE Guide for
Authors – 4/5/2011
(http://www.openaire.eu/cs/component/attachments/download/133)

spracovala D. Tóthová (daniela.tothova@cvtisr.sk).

 


1      ANDROVIČ,
A. – FIALA, T. OpenAIRE : Infraštruktúra na otvorený prístup pre výskum v Európe.
ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2010, č. 01 [cit.
2010-03-22].
       Dostupné na internete <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib101/androvic_fiala.htm>.
ISSN 1336-0779.

2      Pravidlá
otvoreného prístupu sa týkajú projektov 7. RP z týchto vedných oblastí: energia,
životné prostredie (vrátane klimatických zmien), zdravie, informačné a komunikačné
technológie
        (kognitívne systémy, interakcia, robotika),
infraštruktúra pre výskum (e-infraštruktúra), veda v spoločnosti,
sociálno-ekonomické vedy a humanitné vedy.

3      http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300

4     http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf

5    http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

6    http://www.openaire.eu/sk/support/ec-resources

7    http://www.doaj.org/

8    http://www.sherpa.ac.uk./romeo/PDFandIR.html

9     http://www.openaire.eu/en/component/openaire/ingestion1/default/381

10 http://www.openaire.eu/en/component/openaire/search/default/30

11 http://www.jisc.ac.uk/

12 http://www.surf.nl/

13 http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/

Share: