Pripravme Európu na rok 2020. Európska komisia vyzýva k verejnej diskusii o otázkach Open Access

NISPEZ presents

Otvorený prístup (Open Access, OA) – ide o otvorený prístup k
vedeckým informáciám voľne dostupným prostredníctvom internetu, ktorého cieľom je
sprístupnenie dosiahnutých výsledkov vo vede a výskume širokej odbornej verejnosti,
čo by malo viesť k akcelerácii vedeckého pokroku.

Podrobnejšie o iniciatívach OA je možné nájsť na aj stránkach
Európskej komisie.2

Ako uviedla na konferencii LIBER 2011 Alma Swam3, jedna z najväčších
odborníčok na otázky OA v Európe, „otvorený prístup“ k ľudskému poznaniu
predpovedal už autor sci-fi románov H. G.  Wells pred vyše šesťdesiatimi rokmi,
ale až v súčasnosti môžeme konštatovať, že sa táto predpoveď  stáva
realitou.

Verejná diskusia k prístupu a ochrane vedeckých informácií

Kto tvorí poznatky? Komu sú určené? Kto ich platí? Kto má aký
úžitok z procesu celej vedeckej komunikácie? Aké sú možnosti a zisky všetkých
zainteresovaných v procese OA? To sú otázky, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje a k
riešeniu ktorých sa rozhodne chceme plnohodnotne pripojiť.

Koncom mája 2011 sa konalo v Luxembursku dvojdňové
podujatie: „Verejná diskusia na tému prístupu k vedeckým informáciám a ich
ochrane“
a následne „Stretnutie zástupcov členských krajín EÚ“.

Do Luxemburgu boli k verejnej diskusii prizvaní všetci
zainteresovaní v procese tvorby, ochrany a sprístupňovania vedeckých informácií,
teda knižnice, vydavateľstvá, zástupcovia vedeckých spoločností a kníhkupci. V
diskusii, v ktorej mal každý účastník k dispozícii sedem minút, sa navrhovali nové
modely pre tvorbu a sprístupňovanie digitálneho obsahu. Účastníci sa vyjadrovali k
systémom hodnotenia vo vede, k téme ochrany vedeckých výstupov, k prístupu k
vedeckým informáciám vrátane OA a pod. Vo väčšine príspevkov bolo konštatované,
že všetky členské a asociované štáty by mali implementovať jednotnú politiku
otvoreného prístupu. Potrebné je však vyjasniť si otázky financovania, autorského
práva, prijať riešenia na nadnárodnej úrovni, nastaviť nové modely publikovania
vedeckých výsledkov, posilniť vzdelávanie informačných profesionálov a pod.

Diskusie za zúčastnili aj zástupcovia z týchto inštitúcií:

Na druhý deň sa v Luxemburgu konalo stretnutie zástupcov
členských a asociovaných štátov. V úvode boli prezentované výsledky dotazníka ERAC
European Research Area Commitee. Základné body tejto kľúčovej prezentácie
sa týkali toho, ako sú v jednotlivých krajinách riešené národné stratégie,
medzinárodná spolupráca, celkový systém dlhodobej ochrany vedeckých poznatkov a kde
jednotlivé krajiny vidia úlohu EÚ.

Úlohy EÚ:

 • stimulovanie a podpora kapacít na výmenu praktických skúseností
  s tvorbou a koordináciou OA politiky,
 • monitorovanie pokroku členských štátov,
 • riešenie autorských práv na európskej úrovni,
 • posilnenie politiky OA vo 7. RP,4
 • financovanie aktivity OA cez 7. RP,
 • rozvíjanie nástrojov na kvantifikovanie ziskov a pokroku z OA,
 • podporovanie rozvoja repozitárov,
 • príprava rokovaní s vydavateľmi,
 • stimulovanie spolupráce v oblasti transferu technológií.

Celé stretnutie bolo zamerané na komentovanie diskusie z
predchádzajúceho dňa, na prezentáciu názorov zástupcov členských a asociovaných
štátov a ich očakávaní v oblasti angažovanosti Európskej únie v politike OA.
Účastníci si definovali priority pri podpore OA: vytvorenie presných štruktúr medzi
dlhodobým uchovávaním, vedeckými informáciami a digitalizáciou; zabezpečenie
financovania politiky OA v rámci 7. RP; podpora spolupráce v OA; otvorenie procesu
vyjednávania s vydavateľmi, podpora úsilia o limitovanie monopolov veľkých
vydavateľov vo vedeckej komunikácii; urýchlenie riešenia autorských práv na
nadnárodnej úrovni; príprava dohôd s vydavateľmi o zredukovaní predplatného;
riešenie otázok DPH v súvislosti s publikovaním. Skonštatovali, že je potrebné
sústrediť sa na otázky metadát, stanovenie vhodných a nevhodných dokumentov na
uchovávanie, nielen riešiť otázky zdieľania dát. Rôzne úrovne politiky medzi
jednotlivými krajinami môže zjednotiť len riešenie legislatívy na nadnárodnej
úrovni. Kľúčovou úlohou EÚ v uvedenej oblasti je trvať na zavedení politiky OA
do národných stratégií.

Počiatočné iniciatívy Európskej komisie/Európskej únie v
mapovaní progresu OA v členských a asociovaných štátoch

CREST (teraz ERAC) – Committee on Scientific and Technical
Research EU
– poradný orgán Európskej komisie a Rady EÚ pre vedecké otázky,
ktorému predsedá Európska komisia s účastníkmi členských a asociovaných štátov,
sa zaoberal koordináciou národných stratégií v prístupe a k ochrane vedeckých
informácií a prijal závery, ktoré boli publikované  v decembri 2007.

V auguste 2008 Európska komisia spustila Pilotný
projekt OA v rámci 7. rámcového programu (7. RP). Hlavným zámerom projektu bolo, aby
všetky vedecké výsledky dosiahnuté v projektoch financovaných 7. RP boli dostupné
prostredníctvom OA repozitárov voľne prístupných pre celú vedeckú a odbornú
komunitu. Ide hlavne o recenzované vedecké články publikované v časopisoch po
embargu trvajúcom 6 – 12 mesiacov.

V priebehu roku 2008 boli oslovené členské a asociované
štáty CREST s požiadavkou vyplniť dotazník a boli vyzvané, aby deklarovali
plnenie prijatých záverov.

Otázky v dotazníku boli rozdelené do piatich okruhov a mapovali:

 1. Národné stratégie pre prístup k vedeckým informáciám (v
  zmysle bodu A1 zasadania výboru 14865/2007):

  otázky sa týkali ochrany, šírenia a prístupu k vedeckým informáciám v členskom
  štáte, financovania tejto politiky a pod.
   
 2. Možnosti centrálnej koordinácie medzi členskými štátmi v
  prístupoch a šírení vednej politiky a dohovorov (v zmysle bodu A2 zasadania výboru
  14865/07):

  otázky sa týkali možnosti koordinácie prístupu a šírenia informácií, národného
  financovania, interoperability archívov prameňov vedeckých informácií a pod.
    
 3. Dlhodobé úsilie o záchranu vedeckých informácií,
  publikácií a údajov ( v zmysle bodu A3 zasadania výboru 14865/07):

  otázky sa týkali definovania štruktúry cesty k dlhodobej záchrane vedeckých
  informácií, existencie národného plánu ich digitálnej záchrany v jednotlivých
  členských štátoch (v zmysle zasadania EK 24. augusta 2006 a záverov Rady EÚ z 13.
  novembra 2006 vo vzťahu ku kultúrnemu majetku a digitálnej ochrane), platnej
  legislatívy v tejto oblasti a pod.
    
 4. Postavenie Európskej komisie/Európskej únie:
  pohľad na úlohu EK/EÚ pri koncipovaní politiky o prístupnosti, šírení a záchrany
  vedeckých informácií v digitálnom veku.
    
 5. V závere boli mapované:
  možnosti poskytovania dôležitých internetových prepojení na stránky, ktoré
  obsahujú informácie o politike členského štátu v uvedenej oblasti, prípadne
  ďalšie dôležité informácie a možnosti poskytovania kontaktov na pracovníkov
  členského štátu, ktorí sú zodpovední za uvedenú politiku.

Výsledky dotazníka boli spracované a závery publikované v
júni 2009
v dokumente publikovanom na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/scientific-info-results-crest-final-090609_en.pdf.

Závery ukázali, že zo strany EÚ je potrebné posilniť budovanie
národných stratégii a mnohé aktivity je potrebné koordinovať na nadnárodnej
úrovni.

Pokračovanie iniciatív Európskej komisie/Európskej únie pre
zaradenie politiky OA do národných stratégií

Európska komisia v snahe urýchliť proces implementácie politiky
OA do národných stratégií usporiadala pracovný seminár s názvom Prístup a
ochrana vedeckých informácií v Európskom výskumnom priestore
, ktorý sa konal 25.
– 26. novembra 2010 v Bruseli.
Pracovného seminára sa zúčastnilo 22 národných
expertov a 13 zástupcov Európskej komisie. Stretnutie bolo výmenou praktických
skúseností a zameralo sa na zmapovanie možností vzájomnej spolupráce členských
štátov EÚ. Závery podujatia zhrnula p. Alma Swam, Enabling Open Scholarship,
Veľká Británia.
V záveroch konštatovala, že je potrebné sa predovšetkým
zamerať na otázky štandardizácie, financovania, nové metriky pre OA, vedecký korpus,
revidovanie zmlúv s vydavateľmi a riešenie otázok autorských práv na nadnárodnej
úrovni. Podrobné informácie o OA sú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access.

Výsledkom pracovného seminára bol aj neoficiálny materiál
zaslaný účastníkom podujatia, ktorý mapuje potrebné kroky na zabezpečenie
implementácie politiky otvoreného prístupu na úrovni EÚ. Nakoľko viaceré krajiny
konštatovali, že iniciatívy OA prebiehajú na inštitucionálnej úrovni, je potrebné,
aby politika OA našla svoje miesto v národných stratégiách členských a
asociovaných štátov. Pre splnenie tejto úlohy je kľúčové aj vyvolanie diskusií
medzi všetkými zainteresovanými stranami, ako sú tvorcovia vedeckých informácií,
knižnice a vydavatelia.

Súčasné iniciatívy Európskej komisie/Európskej únie v
mapovaní progresu OA v členských a asociovaných štátoch

ERAC – European Research Area Commitee, predtým CREST,
pokračuje v iniciatívach mapovania aktivít členských a asociovaných štátov EÚ v
oblasti politiky OA. Preto boli v januári 2011 opäť oslovené členské a
asociované štáty so žiadosťou o vyplnenie dotazníka prostredníctvom ERAC,
ktorého výsledkom majú byť informácie o stave a napredovaní politík jednotlivých
štátov. Na spomínanom májovom zasadnutí v Luxemburgu boli prezentované prvé
výsledky vyplývajúce z dotazníkového prieskumu.

Otázky dotazníka ERAC sú na portáli InfoLib (www.infolib.sk) k dispozícii všetkým odborníkom,
ktorí majú záujem prispieť k tomu, aby bolo Slovensko v materiáli sledovanom
EÚ  predstavené čo najobjektívnejšie.

Pracovná verzia výsledkov dotazníka, prezentovaná v Luxemburgu,
bola spracovaná a zaslaná účastníkom stretnutia na pripomienkovanie. Po zapracovaní
pripomienok budú koncom roka výsledky publikované.

Vzhľadom na uvedené informácie vyzývame touto cestou
odbornú verejnosť na pripomienkovanie súčasného stavu a riešenia OA vo svojich
inštitúciách na Slovensku
. Pripomienky k dotazníku ERAC zasielajte na
spracovanie do CVTI SR do 30. augusta 2011 na e-mailovú adresu: maria.zitnanska@cvtisr.sk.

Záujemcovia o problematiku otvoreného prístupu sa taktiež môžu
pripojiť k verejnej diskusii, ktorá bola vyhlásená EK na základe stretnutia
zástupcov členských a asociovaných štátov v Luxemburgu a ktorá zbiera podnety od
jednotlivých štátov, inštitúcií, aby mohla v tomto smere rozvinúť ďalšie
iniciatívy potrebné riešiť na nadnárodnej úrovni.

Svoje názory na problematiku riešenia OA je možné vyjadriť a
zaslať na adresu uvedenú na stránkach s výzvou na verejnú diskusiu:

http://www.epsiplus.net/news/news/report_of_public_hearing_on_scientific_information

 

Zdroje:

1.   Swam, A.: Open Access Repositories and
H.G.Wells
. [Online]. [cit.20.07.2011]. Dostupné na internete: 
      http://bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011/sites/bibliotecnica.upc.edu.LIBER2011/files/authors/PDF/SWAN.pdf

2.   Konferencia LIBER 2011.  29. 7. –
2. 8. 2011
. [Online]. [cit.20.07.2011]. Dostupné na internete: http://bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011/

3.   Questionnaire to Crest Members and Observers
– Summary of Responses Follow-Up of the Council Conclusions on Scientific Information in
the Digital Age:
     Access, Dissemination and Preservation (22-23 November 2007,
14865/07), European Commission, Research Directorate-General, Brussels, 9 June 2009 (final
version), 26 s. [Online]. [cit.20.07.2011].  
     Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/scientific-info-results-crest-final-090609_en.pdf

4.   Auris, P.: LlBER Statement at the Public
Hearing on Access to and Preservation of Scientific Information. Luxembourg, 30 May 2011.

[Online]. [cit.20.07.2011]. Dostupné na internete:
     
http://www.libereurope.eu/sites/default/files/LIBER submission 30 May 2011.pdf

  

5.   Portál ALLEA. All European Academies.
European Federation of National Academies of Sciences and Humanities. [Online].
[cit.20.07.2011]. Dostupné na internete:
      http://www.allea.org/Pages/ALL/31/363.bGFuZz1FTkc.html

6.   European Commision. CORDIS. 7. Rámcový
program. [Online]. [cit.20.07.2011]. Dostupné na internete : http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

7.   European Commision. Research and Innovation.
Science in Society. [Online]. [cit.20.07.2011]. Dostupné na internete:
      http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1

8.   Giglia, E.: EU Public Hearing on Access
to and Preservation of Scientific Information. Luxembourg May 30th
.
[Online].[cit.20.07.2011].
      Dostupné na internete: http://www.epsiplus.net/news/news/report_of_public_hearing_on_scientific_information

9.   Verejná diskusia k téme prístupu k
vedeckým informáciám a k ich ochrane v Luxembourgu 30. mája 2011. Prezentácie
diskutujúcich. [Online]. [cit.20.07.2011].
     Dostupné na internete: http://www.epsiplus.net/news/news/report_of_public_hearing_on_scientific_information

10. Dechamp, J.F.: Preliminary results of the ERAC
questionnaire onscintific Information. Public hearing on Access to and preservation of
scientific information.
31 May 2011, 29 s.
     European Commission, Luxembourg. Nepublikované.

11. MASTER V2 ERAC. Predbežné výsledky dotazníka ERAC.
54 s. Nepublikované.Open Access and Preservation in the Europe Research Area: Paving the
Way Towards a Sound Strategy.
     Workshop on 25-26 November 2010. European Commission. How can we
promote

12. Open Access and Preservation in the European Research
area? 40 s. Nepublikované.

13. Questionnaire for CREST. 2008. 6 s. Nepublikované.

14. Questionnaire on national open access and preservation
policies. ERAC. 12.1. 2011, 10 s. Nepublikované.

 

 


1   Podnázov konferencie LIBER 2011, ktorá sa konala v Barcelone 28.
7. – 2. 8. 2011 na Katalánskej polytechnickej univerzite.

2     http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1

3     http://bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011/sites/bibliotecnica.upc.edu.LIBER2011/files/authors/PDF/SWAN.pdf

4   7. RP
– je hlavný nástroj EÚ na financovanie výskumu a vývoja technológií v Európe v
období rokov 2007 – 2013 s rozpočtom 50,5 mld. eur.

Share: