Open Access – otvorený prístup k publikovaným výsledkom vedy a výskumu

NISPEZ presents

Dostupnosť a možnosti informačných a komunikačných
technológií v posledných desaťročiach značne rozšírili komunikáciu vedeckých
poznatkov. Vznikli nové formy publikovania a voľné archivovanie. Motiváciou bolo
predovšetkým urýchlenie publikačného procesu a zlepšenie vzájomnej výmeny
vedeckých výsledkov. Tento nový prístup sa označuje ako Open Access (otvorený
prístup).

Charakteristika

Základom otvoreného prístupu (Open Access OA)
je neobmedzený online prístup k vedeckým a odborným informáciám, ktorý je
zabezpečený prostredníctvom publikovania v otvorených časopisoch alebo
autoarchiváciou článkov v otvorených repozitároch. Cieľom OA je rýchle
zdieľanie informácií bez obmedzenia v spoločnosti, predovšetkým v akademickej.
Charakteristickými znakmi OA je trvalý, bezplatný a okamžitý prístup k plným textom
pre všetkých používateľov.

Definícia

Budapest Open Access Initiative v roku 2002 definuje otvorený
prístup ako „voľnú dostupnosť na verejnom internete dovoľujúcu ktorémukoľvek
používateľovi čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať
alebo vytvárať odkazy na plné texty článkov, indexovať texty, vkladať ich ako dáta
do softvéru alebo ich používať na akýkoľvek zákonný účel bez finančných,
právnych alebo technických bariér okrem tých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
prístupu k internetu“.

Kľúčové iniciatívy na podporu OA

 • Budapest Open Access Initiative – 2002
  http://www.soros.org/openaccess
  Budapeštianska iniciatíva vymedzila základné princípy a postupy pri presadzovaní
  otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a navrhla dva spôsoby realizácie OA: (1)
  tvorbu otvorených archívov recenzovaných článkov (tzv. self-archiving), (2)
  publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom (open access journals).
 • Bethesda Statement on Open Access Publishing – 2003
  http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

  Vyhlásenie z Bethesdy bolo formulované na konferencii biomedicínskej výskumnej
  komunity, ktorú usporiadal Howard Hughes Medical Institute. Vo vyhlásení vyjadrili
  pracovné skupiny zastupujúce nadácie, organizácie, knižnice, vydavateľov, vedcov a
  vedecké inštitúcie súhlasné stanovisko k OA.
 • Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and
  Humanities
  – 2003
  http://oa.mpg.de/
  Berlínska deklarácia, ktorá je výsledkom konferencie usporiadanej spoločnosťou Max
  Planck, nadväzuje na už uvedené iniciatívy. V deklarácii je zdôraznená
  dôležitosť širokej a rýchlej dostupnosti vedeckých informácií nielen klasickou
  formou, ale predovšetkým prostredníctvom internetu.

Ďalšie iniciatívy na podporu OA

Tri už uvedené dokumenty definujú princípy a základné postupy
fungovania otvoreného prístupu. Na tieto iniciatívy nadväzujú ďalšie podobne
orientované projekty a dokumenty, napr.:

 • OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from
  Public Funding
  2006
  http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

  V roku 2004 podpísali ministri členských krajín OECD (Organisation for Economic
  Co-operation and Development) deklaráciu o prístupe k výskumným údajom financovaných
  z verejných zdrojov a vyzvali OECD k vypracovaniu pokynov založených na spoločne
  dohodnutých zásadách, ktoré zefektívnia sprístupnenie digitálnych vedeckých a
  výskumných informácií. Výsledkom rozsiahlych konzultácií je dokument „OECD
  zásady a pokyny pre prístup k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov“
  .
  Dokument bol schválený Radou OECD v roku 2006.
 • IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research
  Documentation
  – 2007
  http://archive.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
   

  IFLA (Svetová federácia knižničných asociácií a inštitúcií) vo vyhlásení o
  otvorenom prístupe k vedeckej literatúre a vedeckej dokumentácii sa zaväzuje zaručiť
  čo najširší možný prístup k informáciám pre všetkých ľudí v súlade s
  princípmi vyjadrenými v Glasgowskej deklarácii o knižniciach, informačných
  službách a intelektuálnej slobode.
 • Recommendations from the EUA Working Group on Open Access
  2008     http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/Open-Access.aspx

  V januári 2007 vytvorila Asociácia európskych univerzít (European University
  Association – EUA) pracovnú skupinu, ktorej hlavným cieľom bolo
  zviditeľnenie významu otvoreného prístupu. Skupina vypracovala „Odporúčania EUA
  pracovnej skupiny pre otvorený prístup“
  , ktoré boli schválené na univerzite v
  Barcelone v marci 2008. Dokument je určený univerzitám a jeho hlavným cieľom je
  definovanie zásad sprístupnenia vedeckých prác prostredníctvom otvoreného prístupu.
 • Open Access Pilot in FP7 – 2008
  http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680

  Európska komisia „Open Access Pilot in FP7“ požaduje, aby riešitelia vo vybraných
  oblastiach zabezpečili prístup k všetkým recenzovaným článkom v priebehu 6 – 12
  mesiacov. Výsledky projektu budú dostupné prostredníctvom portálu OpenAIRE.

Formy publikovania v OA časopisoch

 1. Publikovanie v otvorených časopisoch (tzv.
  zlatá cesta – gold OA, otvorený prístup k publikovaným prácam poskytujú
  vydavatelia)

  V zásade sú dva typy časopisov s OA: úplne otvorené časopisy a čiastočne otvorené
  časopisy, tzv. „hybridný“ model časopisov.

  Otvorené časopisy majú kompletný obsah voľne dostupný používateľom, časopis je
  financovaný vydavateľom (napr. PLoS/Public Library of Science/) alebo autorom, príp.
  inštitúciou, ktorá autora zastrešuje (napr. BioMed Central, Bentham Open). Poplatok
  môže byť formulovaný rôzne, napr.: „article processing fees“, „author fees“,
  „open access charges“, „submission fees“.

  Prehľad
  časopisov s otvoreným prístupom ponúka adresár DOAJ – Directory of Open Access
  Journals (http://www.doaj.org/) alebo Elektronische
  Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) / Free Access Journals (http://ezb.uni-regensburg.de/).

  Články v tzv. hybridných časopisoch sú dostupné na základe
  predplatného alebo na základe žiadosti autora. Článok je voľne dostupný za
  podmienky, že autor uhradil poplatky spojené s publikovaním článku. Výška poplatku
  sa pohybuje od 500 do 5 000 USD, závisí od prestíže časopisu a výšky nákladu.
  Autor môže zároveň zverejniť článok v otvorenom repozitári, na personálnej
  webovej stránke alebo v kolaboratívnom systéme typu wikipédia.

  Prehľad vydavateľov, ktorí umožňujú autoarchiváciu
  publikovaných článkov za poplatok, ponúka zoznam Publishers with Paid Options for Open
  Access.

 2. Autoarchivácia v otvorených
  repozitároch
  (tzv. zelená cesta – green OA, otvorený prístup k publikovaným
  prácam poskytujú autori)

  Niektorí vydavatelia umožňujú
  autorovi uloženie (autoarchiváciu) plného textu v inštitucionálnom alebo predmetovom
  repozitári. V repozitároch sú väčšinou dostupné plné texty dokumentov, prípadne
  prístup k plnému textu je obmedzený na danú inštitúciu. Používatelia môžu
  vyhľadať tieto dokumenty prostredníctvom univerzálnych alebo špecializovaných
  webových vyhľadávačov (napr. Google, Google Scholar, SCIRUS, BASE).

Inštitucionálne repozitáre – spravujú univerzity alebo
veľké organizácie, ktorým slúžia tiež na archiváciu „sivej“ literatúry.

Medzi známe inštitucionálne repozitáre v Európe patrí CERN Document Server, ktorý
je archívom Európskeho združenia pre jadrový výskum.

Predmetové repozitáre – sú zamerané na konkrétnu
vednú oblasť.

Prvý predmetový repozitár arXiv.org (http://arxiv.org)
vznikol v roku 1991. Pokrýva oblasť fyziky, matematiky, počítačovej vedy a niektoré
ďalšie odbory prírodných vied.

Oblasť biomedicíny pokrýva digitálny archív PubMed Central (http://pubmedcentral.nih.gov/). PubMed Central
(PMC) je spravovaný Národným centrom pre biotechnologické informácie (NCBI) a je
prepojený s databázou Pubmed a ďalšími databázami. National Institutes of Health
(NIH), americká grantová agentúra, od roku 2008 vyžaduje povinné uloženie vedeckých
článkov z výskumu podporovaného NIH do archívu. PMC obsahuje články z časopisov s
OA, príp. s časovým obmedzením (1 – 24 mesiacov) alebo platené články.

PubMed Central ponúka štyri možnosti, ako uložiť článok do
archívu:

 1. vydaný článok uloží do PMC vydavateľ
  NIH poskytuje zoznam časopisov, ktorých vydavatelia automaticky uložia článok do PMC.

 2. autor musí požiadať vydavateľa, aby uložil článok do PMC
  Tento variant podporujú niektorí vydavatelia. Uloženie článku je podmienené
  zaplatením poplatku.
 3. autor uloží článok po recenznom konaní (postprint)
  prostredníctvom NIH Manuscript Submission System

  Autor určí dobu, po ktorej je článok voľne dostupný, a potvrdí, že uloženie
  článku do PMC je v súlade s autorským právom a skonvertovaný súbor je v poriadku.
 4. vydavateľ uloží článok po recenznom konaní do PMC a
  autor následne dokončí proces uloženia prostredníctvom NIH Manuscript Submission
  System.

Informáciu o podmienkach autoarchivácie ponúka projekt SHERPA (http://www.sherpa.ac.uk), ktorý začal
činnosť v roku 2002. Projekt sa zaoberá otázkami výskumu podpory univerzít pri
zavádzaní otvoreného prístupu prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov.

SHERPA poskytuje nasledujúce služby:

SHERPA RoMEO ponúka prehľad podmienok vydavateľov
súvisiacich s autoarchiváciou. Stupne prístupu vydavateľov sú farebne rozlíšené.
Jednotlivé farby indikujú podmienky vydavateľa, či autoarchiváciu povoľuje alebo
archiváciu povoľuje len s obmedzením, alebo archiváciu nepovoľuje.

SHERPA Juliet obsahuje zoznam poskytovateľov finančných
prostriedkov na výskum. Podmienkou k poskytnutie grantu je zverejnenie výsledku
výskumu v repozitári alebo časopise s OA.

SHERPA search umožňuje vyhľadávanie v plných textoch
repozitároch, ktoré sú indexované v zozname OpenDOAR.

OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories (
  http://www.opendoar.org) ponúka prehľad
dostupných OA repozitárov.

Záver

OA predstavuje nový trend vo vedeckej komunikácii. Výsledkom je
voľný a neobmedzený prístup používateľov k publikovaným prácam predovšetkým vo
vedeckých časopisoch. Základom OA je myšlienka, že náklady na vedeckú prácu a jej
zverejnenie pochádzajú väčšinou z verejných prostriedkov, a preto majú byť
výsledky verejne dostupné. Myšlienku OA podporilo doteraz 297 univerzít a nastavili
pravidlá jej zabezpečenia.

Výhody OA pre nižšie uvedené skupiny:

Autori – OA poskytuje možnosť rýchlejšieho publikovania
a tiež možnosť zvýšenia citovanosti prác.

Čitatelia – OA poskytuje neobmedzený prístup a väčšiu
dostupnosť k informáciám. Používateľ má k dispozícii voľný softvér, napr. na
vyhľadávanie v plných textoch, indexovanie, tvorbu odkazov a pod.

Učitelia a študenti – OA eliminuje platby a povolenia na
reprodukciu a distribúciu dokumentov.

Knižnice – OA nezaťažuje rozpočet a rieši cenovú
krízu vedeckých časopisov a problém licencií. Výhodou OA je tiež väčšia
možnosť uspokojovania potrieb používateľov.

Univerzity OA zviditeľňuje vedecké výsledky a
celkovú prestíž univerzity.

Vydavatelia a časopisy OA zviditeľňuje
produkciu vydavateľov a zároveň zvyšuje záujem o publikovanie.

Grantové agentúry – OA publikovaním vedeckých
výsledkov v časopisoch s OA zvyšuje návratnosť investícií do výskumu, ktoré
poskytujú grantové agentúry, a zvyšuje vplyv a kvalitu publikácií financovaných z
grantových prostriedkov.

Vláda – OA napĺňa zákonné požiadavky. Za verejné
financie sú poskytované verejne dostupné výsledky.

Občania – OA umožňuje občanom prístup k výsledkom
vedy, ktorú platia zo svojich daní.

 

Literatúra

PLANKOVÁ, Jindra. Fenomén “Open Access” – iniciativy,
význam, přínosy. In: INFORUM 2009 : 15. ročník konference o
profesionálních informačních zdrojích
, Praha [online]. ISSN 1801-2213. [cit.
2011-03-29]. Dostupné na internete: <http://www.inforum.cz/pdf/2009/plankova-jindra-cze.PDF>.

PubMed Central Homepage [online]. Bethesda :
National Institutes of Health. Last updated: December 29, 2010 [cit. 2011-03-29].
Dostupné na internete: <http://pubmedcentral.nih.gov/>.

SUBER, Peter. Open Access Overview : focusing on open
access to peer-reviewed research articles and their preprints
[online]. First put
online June 21, 2004. Last revised November 6, 2010 [cit. 2011-03-29]. Dostupné na
internete: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>.

Share: